Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-06-01 (M)

SAULIUS STANISLOVAS BRAZDYS


A † A SAULIUS STANISLOVAS BRAZDYS Po sunkios ir ilgos ligos mirė 2014 m. birželio 1 d. Kingman Reg­ional Medical Center, Kingman, AZ, sulaukęs 71 metų. Gimė 1943 m. gruodžio 21 d. Panevėžyje, Lietuvoje. Šeima 1956 m. iš Anglijos emigravo į JAV. Saulius baigė St. Ignatius vidurinę mokyklą, mokėsi Univer­sity of Illinois at Chicago ir baigė University of Illinois, Urbana bakalauro laipsniu ir įsigijo miškininkystės specialybę. Pro­fesionaliai dirbo US Forestry Service, Hammon Jenson Wallan Associates ir Ma­sonite Corporation. Nuliūdę liko: buvusi žmona Agnė D. Rasimas, gyvenanti King­man, AZ, du sūnūs Vytautas Brazdys, gyvenantis Kingman, AZ; Kęstutis Brazdys, gyvenantis Downers Grove, IL, duktė Karina Braz­dys iš Los Angeles, CA; brolis Antanas Brazdys, gyvenantis Tew­kesbury, Anglijoje; sesuo Konstancia Brazdys, gyvenanti Chi­cago, IL. Pagal Sauliaus pageidavimą, jo palaikai bus nuvežti į Lietu­vą, kur palaidoti jo tėveliai Antanas ir Leokadija Brazdžiai. Nuliūdusi šeima

  2014-06-01 (M)
  2014-06-09 (A)

IRENA MITKUS RAZMUS


A † A IRENA MITKUS RAZMUS Mirė 2014 m. birželio 1 d. Gimė 1934 m. liepos 10 d. Gyveno Chicago, IL, Marquette Park rajone. Nuliūdę liko: vyras Teodoras; brolis Simonas ir giminės Lie­tuvoje. A. a. Irena bus pašarvota pirmadienį, birželio 9 d. nuo 9 val. r. iki 11 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti Švč. M. Marijos Gimimo baž­ny­čiai, 6812 S. Washtenaw, Chicago, IL 60629. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

  2014-05-31 (M)
  2014-06-04 (A)

STASĖ ELENA SEMĖNIENĖ LAPAITĖ


A † A STASĖ ELENA LAPAITĖ SEMĖNIENĖ Mūsų mylima mama ir močiutė mirė 2014 m. gegužės 31 d., Baraboo, WI, St. Clare Meadows namuose, kur surado labai švelnią ir nuoširdžią globą. Gimė 1916 m. birželio 12 d., Irkutsk,  Sibire. Gyveno Kaune, Londone, Čikagoje ir Baraboo. Nuliūdę liko: duktė Nijolė Semėnaitė Etzwiler su vyru David; anūkai Chris/Kristutis (žmona Angie), Peter (Elise) ir Michael; proanūkai Andrew, Eric, Valerie ir Zoe; brolienė Gražina Lapienė ir svainė Valerija Damašienė; dukterėčia Rita Lapaitė (Peter) Cary ir sūnėnai Ričardas (Daiva) Lapas, Raimondas (Ramunė) Lapas, Tomas (Laurie) Lapas, Jurgis (Nijolė) Gaučys ir Vytas (Ni­jo­lė) Damašius. A. a. Stasė buvo dukra a. a. Elenos ir a. a. Zdislovo Lapų, žmo­na a. a. Alfonso, sesuo a. a. Viktoro, a. a. Edvardo ir a. a. Hario. Ji daug metų rašė „Drauge”, dirbo Balzeko muziejuje, priklausė LDD, CLWC, MVSC, Mokytojų ir Žurnalistų sąjungoms. Keliavo po visą pasaulį ir daug kartų vežė savo šeimą į Lietuvą ir kitus gražius kraštus. Trečiadienį 12 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios, St. Joseph bažnyčioje, Baraboo. Vėliau, vasaros pabaigoje bus Memorial service Lemonte. Vietoje gėlių prašome aukoti „Draugui”, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629-5589, „Saulutė”, 414 Freehauf St. Lemont, IL 60439 arba „Vaiko Vartai į mokslą”, P.O. Box 381, Downers Grove, IL 60515 Nuliūdusi šeima

  2014-05-30 (M)
  2014-06-03 (A)

SESUO ANN THERESE RADZIUNAS


A † A SESUO ANN THERESE RADZIUNAS, SSC Mūsų mylima seselė mirė 2014 m. gegužės 30 d. Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 89 metų. Vienuolyne įžaduose išgyveno 69 metus. Sesuo Ann Therese gimė Mt. Carmel, Pennsylvania. Ji patarnavo St. George School, Nativity BVM ir Immaculate Conseption Schools, Čikagoje. Daug metų dirbo mokytoja ir va­dovavo mokykloms Pennsylvania ir Maryland. Velionė buvo duktė a. a. Joseph ir a. a. Pearl Radziunas, sesuo a. a. Bernice Gaughan, a. a. Thomas Radziunas, Sr., Mary Lebb. A. a. Ann Therese buvo pašarvota pirmadienį, birželio 2 d. nuo 3 val. p. p. iki 7 val. vakaro Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems 7 val. va­karo. Laidotuvių šv. Mišios antradienį, birželio 3 d. 9:30 val. ryto Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių velionė palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti SSC Retirement Fund. Šv. Kazimiero seserys Laidot. direkt. Lack and Sons FH tel. 773-776-1324

  2014-05-24 (M)
  2014-05-27 (A)

EMILIJA PAUŽUOLIENĖ VAITKEVIČIŪTĖ


A † A EMILIJA PAUŽUOLIENĖ VAITKEVIČIŪTĖ. Mirė 2014 m. gegužės 24 d. Gimė 1922 m. kovo 10 d. Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: vyras Antanas, sūnus Rimantas su žmona Patricia; sūnus Algirdas su žmona Judy, sūnus Linas su žmona Carrie; anūkai Nicholas Paužuolis su žmona Gisella, Thomas ir Nicole Jackson, Lindsey Bartlett su vyru Jacob; Anthony ir Dominic Paužuolis; proanūkai Liliana Paužuolytė, Emma ir Ellie Bartlett, daug dukterėčių ir sūnėnų. A. a. Emilija buvo pašarvota antradienį, gegužės 27 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont ir trečiadienį, gegužės 28 d. 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti šv. Mišioms. Nuliūdusi šeima. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes. com

  2014-05-22 (M)
  2014-05-30 (A)

BIRUTĖ RYGERTIENĖ KALVĖNAITĖ


A † A BIRUTĖ RYGERTIENĖ KALVĖNAITĖ. Mirė 2014 m. gegužės 22 d. Gimė 1920 m. lapkričio 5 d. Lietuvoje, Kupiškyje. Gyveno Lake Thunderbird, Putnam, IL. Nuliūdę liko: duktė Rugilė Šlapkauskienė su vyru Algimantu; sūnus Gediminas su Joan O’Neill; anūkai Rugilė Šlapkauskaitė-Wathen su vyru Robert ir Gintas Šlapkauskas; proanūkai Darius Maximilius ir Ingrida Wathen; brolis Henrikas Kalvėnas. Velionė buvo žmona a. a. Vinco, sesuo a. a. Zinos Kal ve lienės ir Gedimino Kalvėno. A. a. Birutė pašarvota ketvirtadienį, gegužės 29 d. nuo 4 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 30 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Birutė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti „Vaiko Vartai į mokslą” organizacijai. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

  2014-05-22 (M)
  2014-05-24 (A)

BRONISLAVA SODAITIENĖ KULIKAUSKAITĖ


A † A BRONISLAVA SODAITIENĖ KULIKAUSKAITĖ. Mirė 2014 m. gegužės 22 d. 3:20 val. ryto. Gimė 1924 m. lapkričio 3 d. Lietuvoje, Kybartuose. Gyveno Čikagoje, Garfield Ridge apylinkėje, anksčiau Bridgeport. Nuliūdę liko: duktė Virginija Paulauskienė su vyru Kęstu; sūnus Vytautas, marti Krystal; anūkai Ona, Daiva, Kristina ir Audronė; pronūkai Logan ir Korben; daug dukterėčių ir sūnėnų. A. a. Bronislava buvo žmona a. a. Juozo ir mama a. a. Rimanto. Ji priklausė šauliams. Velionė bus pašarvota šeštadienį, gegužės 24 d. 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Bronislava bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Saulutei”, 414 Freehauf St., Lemont, IL 60439. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600

  2014-05-21 (M)

GEDIMINAS PURLYS


A † A GEDIMINAS PURLYS. Saulėtą 2014 m. gegužės 21 d. į dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Čiurlionio ansamblio Clevelande dirigentas ir vadovas 1989–1991 metais ansambliui švenčiant 50 metų sukaktį. Su ašarom akyse reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai AUDRONEI, dukterims VAIVAI, ŽIVILEI, sū nui TADUI ir artimiesiems. Čiurlioniečiai

  2014-05-19 (M)
  2014-05-23 (A)

DAINA SVARIENĖ STANIŠAUSKAITĖ


A † A DIANA STANIŠAUSKAITĖ SVARIENĖ. Po sunkios ligos staiga mirė 2014 m. gegužės 19 d. Gimė 1943 m. Lietuvoje. 1964 m. Amerikoje baigė anglų kalbos studijas De Paul universitete su aukščiausiais pagyrimais(summa cum laude). Giliame liūdesyje liko sūnus Petras su dukra ir jos šeima, dukra Dalia Garrett su šeima, kiti giminės ir artimieji. Velionė palaidota penktadienį, gegužės 23 d. Šv. Kazimiero kapinėse. Liūdinti šeima

  2014-05-15 (M)
  2014-05-23 (A)

STEFA ALVIKYTĖ KISILIENĖ


A † A STEFA ALVIKYTĖ KISIELIENĖ. Po ilgos ir sunkios ligos mirė 2014 m. gegužės 15 d. Gimė 1927 m. sausio 26 d. Varlaukio kaime, Tauragės apskrityje, Stasės Bagavičiūtės ir Jurgio Elvikio šeimoje. Jauniausia iš keturių vaikų (a. a. brolis Bronius Elvikis, a. a. seserys Stasė Rukienė ir Jadvyga Dočkienė). Baigė Hanau lietuvių gimnaziją. Iki išvažiavimo į Ameriką studijavo J. W. Goethe universitete Frankfurte. Nuo 1948 m. iki mirties gyveno Cicero. 1951 m. sukūrė šeimą su dr. Petru Kisieliumi. Augino du vaikus – dr. Jolitą Kisieliūtę-Narutienę ir dr. Petrą Vytenį Kisielių. Dalyvavimas ateitininkų veikloje prasidėjo nuo pat mažens. Priklausė Korp! Giedrai. Kartu su vyru rėmė Dainavos stovyklos įkūrimą, taip pat ir Ateitininkų Namus Lemonte. Daug metų buvo Cicero Lituanis tinės mo kyklos tėvų komiteto valdybos narė. Priklausė Cicero Lietuvių Bendruomenei. Nuliūdę liko: duktė dr. Jolita Kisieliūtė-Narutienė su vyru dr. Vytu Naručiu ir anūku Aru, sūnus dr. Petras Vytenis Kisielius su žmona Daiva ir anūkais Žara, Siga, Mantu, Zigmu ir Žiba. Amerikoje liko pusseserės Julia Pupelis ir Helen Hagensee ir jų šeimos; sūnėnai dr. Antanas Razma ir dr. Edis Razma su šeimomis; dukterėčios duktė Raimonda Pabendinskienė su šeima, giminės Arnoldas Čerkevičius ir Antanas Elvikis su šeimomis. Lietuvoje liko sūnėnas Bronius Elvikis ir dukterėčios Irena Gasparaitienė, Jadvyga Griciuvienė ir Onutė Mockuvienė su šeimomis. Velionė bus pašarvota penktadienį, gegužės 23 d. nuo 5 val. p.p. iki 9:30 val. v. Maldas praves kun. Nerijus Šmerauskas 7 val. v. Linhart Funeral Home 6820 Cermak Rd. Berwyn, IL. Šeštadienį, gegužės 24 d. lankymo valandos nuo 8 val. r. iki 8:45 v. r. Iš laidojimo namų 9 val. r. bus išlydėta į Šv. Antano bažnyčią, 1510 S. 49th Ct., 15 St. ir 50 Avenue sankryža, Cicero, IL, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių a. a. Stefa bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Visi esate labai maloniai ir nuoširdžiai kviečiami dalyvauti a. a. Stefos laidotuvėse. Liūdinti šeima