CENTRAS - Mirtiespuslapis 77

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-11-30 (M)

Gražina Memėnaitė Vitienė.


A † A GRAŽINA MEMĖNAITĖ VITIENĖ. Mirė 2013 m. lapkričio 30 d., 11:15 val. vakaro, sulaukusi 77 metų. Gimė Lietuvoje, gyveno Marquette Parke, Čikagoje. Nuliūdę liko: duktė Alida VitaitėDow su vyru Scott; sūnus dr. Robertas su žmona Gaile; anūkai Sofia, Paulius ir Andrius; dukterėčia Jelena Abela su vyru Ron, dukterėčia Irena Texidor; pusseserės Milda Memėnaitė, Dalia MemėnaitėRackienė su vyru Antanu; pusbroliai kun. Vytas Memėnas, Viktoras Memėnas su žmona Vita; giminės Lietuvoje ir draugai Amerikoje. A. a. Gražina buvo žmona a. a. Jono; sesuo a. a. Mildos Memėnaitės Aguilar. Daug metų išdirbo Midland Federal Savings banke, Marquette Parke. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, gruodžio 5 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.?Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont ir penktadienį, gruodžio 6 d. nuo 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Čikagoje, 2700 W. 69th Street, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių, a. a. Gražina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-11-29 (M)

Sophie N. Ferro Tamulevic.


A † A SOPHIE N. FERRO TAMULEVIC. Mirė 2013 m. lapkričio 29 d. 10:53 val. ryto. Gyveno Chicago, IL, Brighton Park apylinkėje. Gimė 1916 m. balandžio 1 d. Čikagoje. Nuliūdę liko: sūnus George su žmona Marilyn. A. a. Sophie buvo žmona a. a. Anthony J. Ferro, mama a. a. Donald A. Ferro, sesuo a. a. Benny, Richard ir Anthony Tamulevic, duktė a. a. Julia ir George Tamulevic. Velionė priklausė Lietuvos Šaulių sąjungai. A. a. Sophie buvo pašarvota pirmadienį, gruodžio 2 d. nuo 9 val. ryto iki 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių laidotuvės privačios. Laidot. direkt. Donald. M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-11-17 (M)

Juozas Bubulas.


A † A JUOZAS BUBULAS. Į Amžinuosius namus iškeliavo 2013 m. lapkričio 17 d., sulaukęs 88 metų. Gimė 1925 m. rugsėjo 8 d. Ylių kaime, Viduklės valsčiuje, Raseinių apskrityje. Gyveno Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Nuliūdę liko žmona Aleksandra, dukterys Angelė Kavakienė su vyru Zenonu, Birutė Radzevičienė su vyru Romu, anūkės Asta ir Berta bei kiti giminės. Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, lapkričio 21 d. nuo 4 val p. p. iki 8 val. vakaro Petkaus laidojimo namuose (12401 S Archer Ave, Lemont, IL). Gedulingos šv. Mišios bus aukojamos penktadienį, lapkričio 22 d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Po šv. Mišių a.a. Juozas bus palaidotas Lietuvių tautinėse kapinėse (8201 S Kean Ave, Justice).

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-11-20 (M)

Birutė Adomavičiūtė Sekmakienė.


A † A BIRUTĖ ADOMAVIČIŪTĖ SEKMAKIENĖ. Staiga mirė 2013 m. lapkričio 20 d., Lake Barrington, IL, sulaukusi 91 metų. Gimė 1922 m. gegužės 31 d. Šiauliuose, Lietuvoje. Daug metų gyveno Marquette Parke, Čikagoje, Palatine, IL ir St. Pete Beach, Floridoje. Nuliūdę liko: duktė Rita su vyru Myron Bezdicek, sūnus Viktoras su žmona Phaedra ir anūkas Aleksas; sūnėnas Rimantas Blinstrubas su žmona Irena, jų sūnūs Ričardas ir Robertas, žmona Gina, vaikai Gilius ir Gytis, sūnėnai Jonas ir Antanas Rejeriai, kiti giminės, draugai ir pažįstami. Birutė buvo žmona a. a. Kazio Sekmako, duktė a. a. Povilo ir a. a. Pranės Adomaičių, sesuo a. a. Eugenios Blinstrubienės ir a. a. Antaninos Rejerienės. Birutė labai mėgo muziką, dainuoti ir į kiną eiti, dažnai skaitė lietuviškas ir angliškas knygas, domėjosi politika, žiūrėjo į gyvenimą realiai.?Su vaikais ji gavo daug progų pakeliauti po Ameriką, Europą, Kiniją, Indoneziją ir Naująją Zelandiją. Ji buvo atsidėjusi savo vyrui, vaikams ir anūkui. Labai mėgo pabendrauti su savo šeima ir draugais. Niekas nebuvo jai per sunku, ar pasiruošti šventėms, ar namuose pavaišinti svečius. Vietoj gėlių, prašome aukoti Red Cross (www.redcross.org), ypatingai tiems, kurie nuskriausti nuo audrų (hurricanes ir tornadoes). Ramybės ir meilės Amžinai. Prašau atsiminkite a. a. Birutę savo maldose. Laidotuvės privačios Šv. Kazimiero kapinėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-11-18 (M)

Romualdas A. Burkauskas.


A † A ROMUALDAS A. BURKAUSKAS. Mirė 2013 m. lapkričio 18 d. 1:15 val. popiet. Gyveno Crestwood, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park, IL. Gimė 1955 m. balandžio 9 d. Hamilton, Ontario, Kanadoje. Nuliūdę liko: brolis Petras su žmona Carol; dukterėčia Jaclyn Burkauskaitė, sūnėnai Christopher ir Jeremy Burkauskai. A. a. Romualdas buvo sūnus a. a. Petro ir Isabelės Vieraitytės. Velionis bus pašarvotas šeštadienį, lapkričio 23 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemonto laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave (arti Derby Rd.), Lemont. Religinės apeigos 7 val. vak. Po religinių apeigų a. a. Romualdo laidotuvės bus privačios. Laidot. direkt. ?Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-11-16 (M)

Vytautas Radžius.


A † A VYTAUTAS RADŽIUS Iškilus išeivijos kultūros veikėjas į Amžinuosius namus iškeliavo 2013 m. lapkričio 16 dieną, sulaukęs 88 metų. Gimė 1925 m. lapkričio 9 d. Tūbiniuose, Šilalės vls., Tauragės apskr.). Gyveno Marquette Parke, Čikagoje. 1943 m. baigė Šilalės gimnaziją. 1944–1947 m. studijavo Eichstätto ir Dilingeno Filosofijosteologijos aukštosiose mokyklose. 1947–1949 Eichstätto liet. gimnazijoje dirbo mokytoju. 1949 m. atvyko į JAV ir tais pačiais metais su A. Geču subūrė vyrų chorą, kuris vėliau pasivadino Čikagos lietuvių vyrų choru ,,Vytis”. Jo pagrindu 1956 m. liepos 7 d. įkurta Lietuvių opera Čikagoje. Velionis daugiau nei 40 metų buvo Lietuvių Operos Čikagoje valdybos pirmininkas bei jos narys, priklausė Lietuvių Fondui, ALTU’ui, ateitininkams, buvo kuopų valdybų pirmininkas, globėjas ir kt. Vienas pirmosios JAV?ir Kanados lietuvių dainų šventės (1956 m.) ir pirmosios JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių šventės (1958 m.) organizatorių. 1974 m. Roosevelto univ. įsigijo verslo vadybos ir buhalterijos bakalauro laipsnį. Buvo ,,Draugo” dienraščio pirmojo puslapio redaktorius ir administratorius, ilgametis laikraščių ,,Lietuvių balso”, ,,Dirvos” redaktorius, literatūrinių konkursų, puoselėjančių lietuvių kalbą ir kultūrą renginių idėjų autorius ir organizatorius. A. a. Vytautas Radžius už ilgametį lietuvybės puoselėjimą apdovanotas ordinu ,,Už nuopelnus Lietuvai” Komandoro kryžiumi, kurį 2003 m. įteikė LR prezidentas Valdas Adamkus. Atsisveikinimas įvyks ketvirtadienį, lapkričio 21 d. 10:30 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Čikagoje, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių a. a. Vytautas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-11-13 (M)

Dolores Kolis Nartonytė.


A † A DOLORES KOLIS NARTONYTĖ. Gyveno Westchester, IL, anksčiau Cicero, IL. Mirė 2013 m. lapkričio 13 d. 10:15 val. ryto. Gimė 1927 m. balandžio 12 d. Čikagoje. Nuliūdę liko: sūnus Andrius, sūnus Tim su žmona Ingrid; anūkai Emily ir Michael; švogeris Vytas Kolis su žmona Ona ir šeima; svainė Irena Summers su vyru Terry ir šeima bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Dolores buvo žmona a. a. Andriaus. Velionė bus pašarvota pirmadienį, lapkričio 18 d. nuo 10 val. r. iki 11 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th. St., Lemont, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Dolores bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-11-11 (M)

Juozas Vizgirda.


A † A JUOZAS VIZGIRDA. Mirė 2013 m. lapkričio 11 d., sulaukęs 87 metų. Gimė Lietuvoje, Šakiuose, Amerikoje išgyveno 55 metus. Gyveno Montreal, Canada, Aurora, IL ir Lake Thunderbird, Putnam, IL. Nuliūdę: žmona Marytė Kripaitė Vizgirdienė, su kuria išgyveno 56 m.; sesuo Zosė Rickienė ir jos vaikai Vaida Hick su šeima ir Jonas Rickus su šeima; brolienė Janina Vizgirdienė ir jos vaikai dr. Vida, Arvydas ir Daiva Fergestad su šeimomis; brolienė Juzė Vizgirdienė ir jos dukra dr. Joana su šeima; krikšto vaikai dr. Rima Styra su šeima, Birutė Ovaltienė su šeima, Petras Bagdonas ir Raimondas Piksrys; dukterėčia Dana Styra su šeima; pusbroliai Vytautas ir Romualdas Vizgirdai ir Vytas Suopys. Anksčiau mirė tėvai, 5 broliai ir 3 seserys. A. a. Juozas bus pašarvotas šeštadienį, lapkričio 16 d., nuo 10 val. r. iki 11 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127 th St., kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. A. a. Juozas bus palaidotas Šv. Jono kapinėse, Mississauga, Toronto, Kanadoje. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-11-11 (M)

Antanas Skridulis.


A † A ANTANAS SKRIDULIS. Mirė 2013 m. lapkričio 11 d. Daytona Beach, FL. Gimė Lietuvoje 1917 metais. Atsisveikinimas su a. a. Antanu lapkričio 15 d. 10 val. ryto Volusia FH, Ormond Beach, FL. Laidotuvės vyks 11 val. r. Volusia Memorial kapinėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

VelionisJuozas Briedis.


Mylimas vyras, tėvas ir senelis („Duti”) A † A inž. JUOZAS BRIEDIS. Mirė 2013 lapkričio 10 d. 63 metus gyveno Čikagoje. Gimė 1926 m. lapkričio 22 d. Tauragėje. Nuliūdę liko: žmona Birutė Briedienė; sūnus Mindaugas Balčiauskas su žmona Ramute, dukra Auksė Kane; dukra Birutė su vyru John Martino; dukra Rima su vyru dr. Linui Sidriu; 16 anūkų, 9 proanūkai ir visi giminės. Atsisveikinimas su a. a. Juozu vyks šeštadienį, lapkričio 16 d. 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park. Šv. Mišios už velionį bus aukojamos 10 val. ryto. Po šv. Mišių a. a. Juozas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.