CENTRAS - Mirtiespuslapis 77

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-07-23 (M)

Genovaitė Budraitienė Kemežytė.


A † A GENOVAITĖ BUDRAITIENĖ KEMEŽYTĖ. Mirė 2013 m. liepos 23 d. savo namuose, sulaukusi 93 metų. Gimė Kaune, Jono ir Elenos Kemežių šeimoje. 1949 m. atvyko į Ameriką. Iki 1984 m. gyveno Marquette Park, Chicago, IL. Pastaruosius 28 metus praleido Harbert, MI. Dėl užjaučiančios širdies ji buvo mylima šeimos ir draugų. Nuliūdę liko giminės Lietuvoje ir draugai Amerikoje. A. a. Genovaitė buvo žmona a. a. Stasio. Velionė pašarvota ketvirtadienį, liepos 25 d. nuo 10 val. r. iki 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Park), kurioje 11 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Genovaitė palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus pasimelsti už velionės sielą. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-07-22 (M)

Sesuo M. Joanella Fayert, SSC.


Mokytoja, Direktorė, Vyresnioji, Misijos vadovė A † A SESUO M. JOANELLA FAYERT, SSC. Po ilgos ligos, mūsų mylima seselė mirė 2013 m. liepos 22 d., sulaukusi 88 metų. Į vienuolyną įstojo iš Shenandoah, PA. Vienuolyne įžaduose išgyveno 68 metus. Dirbo mokytoja Our Lady of Vilna, Providence of God mokykloje Čikagoje, misijos vadove Šv. Kryžiaus ligoninėje, vadovavo parapijos seselių motiniškam namui Čikagoje, kuriame nuo 1978 m. iki 1988 m. dirbo vyresniąja. Sesuo Joanella pradėjo bylą dėl Motinos Marijos Kaupaitės beatifikacijos. Nuliūdę liko: dukterėčios Louise Morgan, Julie Davis ir Betty Gunsenhouser, sūnėnas Matthew Tierney. Ji buvo dukra a. a. George ir a. a. Mary Fayert, sesuo a. a. Julia Gillis, a. a. Helen Jessick ir a. a. Mary Tierney ir teta a. a. Helen Gillis. Velionė bus pašarvota penktadienį, liepos 26 d. nuo 3 val. p. p. iki 7 val. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems 7 val vakaro. Laidotuvių šv. Mišios šeštadienį, liepos 27 d. 9:30 val. r. Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo Joanella bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti „SSC Retirement Fund”. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei pasimelsti už seselės sielą. Laidot. direkt. Lack & Sons FH, tel. 7737761324

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-07-22 (M)

Steven Henry Solys Stepas.


A † A STEVEN HENRY SOLYS (STEPAS). Po sunkios ligos, sulaukęs 55 metų, mirė 2013 m. liepos 22 d. 6:12 val. ryto. Baigė Detroito lituanistinę mokyklą ir Toledo, Ohio Jėzuitų berniukų gimnaziją, studijavo University of Michigan, baigė University of Toledo. Ilgus metus buvo pasižymėjęs teniso žaidėjas. Labai mėgo žvejoti ir žuvaudavo nuo Aliaskos iki Mičigano, nuo Arkansas iki Floridos. Mėgo žaisti golfą. Ilgus metus dirbo finansų planavimo srityje. Įsteigė finansų konsultavimo firmą „Legacy Private Capital LLC”, kurioje dirbo iki pat mirties. Buvo Tarptautinio forumo ir valstybės filantropijos planavimo draugijos narys. Buvo dažnas prelegentas „Million Dolar Round Table” ir Finansų planavimo draugijos (FPA). Mišios už velionį bus aukojamos rugpjūčio 9 d. 11 val. ryto Dievo Apvaizdos bažnyčioje Detroite. Stepo prisiminimui galima aukoti: vaikų šalpos organizacijoms, vėžio ligos tyrinėjimams ar „Hospice”. Nuliūdę lieka: žmona Julianne Frost, sūnūs Sponser Stepas ir Chase Frost, giminės Lietuvoje ir Amerikoje.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-07-22 (M)

Martyna Miškinis.


A † A MARTYNA MIŠKINIS, MD. 1915.05.14–2013.07.22. Gimė 1915 m. Lietuvoje. 1939 m., būdama 24 m. baigė medicinos mokslus. Ištekėjo už Lietuvos kariuomenės majoro, kuris buvo ištremtas ir nužudytas Sibire. Antrojo pasaulinio karo metu pabėgo iš Lietuvos ir dirbo gydytoja Vokietijoje. 1949 m. su antru vyru Napoleonu Miškiniu emigravo į JAV, apsistojo Detroit, kuriame buvo daug lietuvių emigrantų. Gavusi visus Wayne State University akreditavimus, 1954 m. ji atsidarė šeimos gydytojos kabinetą W. Grand Blvd., kuriame dirbo iki 2005 m. A. a. Martyna priklausė Archives of American Art, Wayne County Medical Society, the International Visitors Council, Amerikos lietuvių medikų draugijai, Detroit Institute of Arts. Nuliūdę liko: duktė Danutė Miškinis, gyvenanti Cincinnati, OH; sūnus advokatas Kęstutis A. Miškinis, gyvenantis Farmington Hills, MI; anūkės Ingrida ir Aleksa, gyvenančios New York. Atsisveikinimas su velione ir šv. Mišios buvo aukojamos pirmadienį, liepos 29 d. 10 ir 11 val. r. Divine Providence lietuvių katalikų bažnyčioje, 25335 W. Nine Mile Rd., Southfield, MI 48033. Vietoje gėlių galite aukoti Dainava Lithuanian Youth Camp c/o Law Offices Miškinis and Assoc. 22180 Greenfield Rd., R., Oak Park, MI 48237.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-07-19 (M)

Kęstutis Antanas Trimakas.


Meilėje išgyvenęs visaprasmiškai pilnutinį gyvenimą, penktadienį, 2013 m. liepos 19tos dienos ankstyvą rytą, psichologas, poetas, paskaitininkas, dailininkas, rašytojas, redaktorius, Šiaurės Amerikos Ateitininkų Dvasios Vadas, į jam Kristaus paruoštą vietą, įžengė A † A kun. dr. prof. KĘSTUTIS ANTANAS TRIMAKAS. Gimė 1930 m. liepos 12 d. Kaune. Kunigu įšventintas 1960 m. birželio 18 d. Sūnus mirusių Antaninos (seselės ?Ritos) ir Dionyzo Trimakų, brolis mirusio Aristido, dėdė mirusio Alan Paul. Liūdintys liko: brolis Dionyzas su žmona Vaidilute, sūnėnas Edis su žmona ?Debbi, jų sūnūs Mark ir Alan; dukterėčios Audrey Viola ir Rita Koberg; brolienė Regina Trimakienė, sūnėnai Paulius ir Tadas, dukterėčia Viktorija, pusseserės Lietuvoje ir kiti giminės; globėja Marija Remienė; Cicero Šv. Antano parapijos lietuviai ir draugai, bičiuliai ir kunigą mylėjusieji. Kun. Kęstučio atsisveikinimo ir prisikėlimo šv. Mišios vyks šeštadienį, liepos 27 d., 10 val. ryto Šv. Antano parapijos bažnyčioje (15th St. ir 50th Ave. kampas) Cicero, IL. Prieš šv. Mišias 9 val. ryto bažnyčioje – asmeniniai atsisveikinimai prie karsto. Lietuvoje Marijos mėnesio, spalio 1 d. po šv. Mišių aukos Kauno Prisikėlimo bažnyčioje, kun. Kęstučio pelenai bus įstatyti kolumbariume. Prašome kun. Kęstučio draugus ir pažįstamus velionį prisiminti maldoje ir dalyvauti šv. Mišių aukoje šeštadienį, liepos 27 d. Vietoj gėlių, prašome aukas skirti Šv. Antano bažnyčiai, Ateitininkų Šalpos fondui arba šv. Mišių aukai. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-07-16 (M)

Valentina Kojelienė Cinkaitė.


A † A VALENTINA KOJELIENĖ CINKAITĖ. Mirė 2013 m. liepos 16 d. Gyveno Palatine, IL. Gimė Lietuvoje, 1924 m. rugpjūčio 21 d. Nuliūdę liko: švogeris Juozas su žmona Elena Kaune; svainė Elzė Vilniuje; artima draugė Missy Mrkvicka. A. a. Valentina buvo žmona a. a. inž. Tado Kojelio. Velionė bus pašarvota enktadienį, liepos 19 d. nuo 8 val. r. iki 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų a. a. Valentina bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-07-08 (M)

Maria Česnaitė Kleinaitis.


Mūsų mylima mamytė, „grandma”, promočiutė A † A MARIA ČESNAITĖ KLEINAITIS. Mirė 2013 m. liepos 8 d., sulaukusi 94 metų. Gimė 1918 m. rugsėjo 14 d. Juodpetriuose. Maria buvo a. a. Petro Kleinaičio žmona, a. a. Algimanto ir a. a. Birutės mama. Po karo apsigyveno Vokietijoje. 1957 m. atvyko į Ameriką. Liūdi vaikai: a. a. Algimanto žmona Rūta ir jų vaikai Nina ir Diana; sūnus Alfredas su žmona Irena ir jų vaikai Andrea, Kristina su vyru Brian Reinheimer, jų vaikai Maya ir Kallen; Natalia su vyru Douglas Eichstaedt; duktė Rūta su vyru Arnoldu Končiumi ir jų vaikai Robertas su žmona Karina ir jų vaikai Andriukas ir Matukas, Ričardas su žmona Anna ir jų sūnus Bradley, Aurelia su sužadėtiniu Blake Hillstrom. Kartu liūdi jos dukterėčia Ingrida Orentaitė, daugelis giminių ir draugų Amerikoje, Lietuvoje, Vokietijoje ir Urugvajuje. Budėtuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 18 d. Lack & Sons 9236 ?South Roberts Rd., Hickory Hills, nuo 4 val. p. p. iki 8 val. vak. Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 19 d. 10 val. ryte Ziono evangelikų bažnyčioje 9000 Menard, Oak Lawn, IL vyks pamaldos. Po pamaldų a. a. Marija bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Vietoj gėlių prašome aukoti Ziono evangelikų bažnyčiai arba Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės bažnyčiai.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-07-08 (M)

Emilija Ambrozaitienė Skladaitytė.


A † A EMILIJA AMBROZAITIENĖ SKLADAITYTĖ. Iškeliavo Amžinybėn 2013 m. liepos 8 d. Gyveno, Lemont, IL., anksčiau Marquette Park, Čikagoje. Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Nuliūdę liko: duktė Neringa Ambrozaitytė; duktė Rita Ambrozaitis su vyru John Sorgatz; anūkai Aleksa ir Andrius; sesuo Angelė Skladaitytė; brolis Vincas Skladaitis ir kiti giminės. A. a. Emilija buvo žmona a. a. Stasio, sesuo a. a. Jono, brolienė a. a. Elenos, sesuo a. a. Elenos Skladaitytės ir a. a. Juozo Skladaičio. A. a. Emilija bus pašarvota penktadienį, liepos 12 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 13 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Emilija bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti labdaros organizacijai ,,Vaiko vartai į mokslą”. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-03-01 (M)
  2014-03-07 (A)

TERESĖ GLAMBIENĖ (LEVUŠYTĖ).


A † A TERESĖ GLAMBIENĖ (LEVUŠYTĖ). Staigiai mirė 2014 m. kovo 1 d. rytą, sulaukusi 91 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kybartuose, Vilkaviškio apskrityje. Buvo duktė a. a. Juozo ir Anelės Levusių ir žmona a. a. Justino Glambos. 1944 m. pabėgo į Hanoverį, Vokietiją. 1950 m. emigravo į Čikagą, 47 metus išgyveno Brighton Parke, o paskutinius 14 metų gyveno Orland Park, Illinois. Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Namų Savininkų draugijai, Šauliams ir Dukterų draugijai, rėmė Lietuvių Fondą. Teresė labai mylėjo savo šeimą, ypač anūkus. Ji buvo puiki siuvėja. Jai patiko auginti gėles ir dirbti darže, mėgo žaidimus ir lošti kortomis. Giliai nuliūdę liko: dukra dr. Irena ir jos vyras Steponas Juš ka, sūnus advokatas Algis ir žmona Loretta (Lopez), anūkai dr. Alicija Juškaitė ir vyras Mohammad Afzal ir Andrius Juška MBA; sesuo Stefania Miliauskienė ir vaikai – krikšto sūnus Jonas su žmona Elena ir šeima, Dalia Riley ir šeima ir Rasa Miliauskaitė. Lietuvoje liko brolis Jonas Levušis su žmona Algida ir jų dukromis – Nijolė su vyru Viktoru ir sūnum, Danutė su sūnum, Audronė su dukromis ir Laura; kiti giminės Lietuvoje ir Waukegan bei artimieji ir draugai. A. a. Teresė buvo svainė a. a. Igno Miliausko ir teta a. a. Rimvydo Miliausko. Velionė bus pašarvota penktadienį, kovo 7 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vak. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Highway, Palos Hills, Illinois. A. a. Teresė bus pervežta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, 4400 S. California Ave. Čikagoje šeštadienį, 9 val. ryto kur vyks atsisveikinimas ir 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapi nėse. Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę vaikai Irena ir Algis

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-07-04 (M)

John A. Kuzinskas.


A † A Kun. Prelatas JOHN A. KUZINSKAS. Mirė 2013 m. liepos 4 d., ketvirtadienį, sulaukęs 87 metų, Loyola University Medical Center, Maywood po sunkios, bet drąsios kovos pasveikti po širdies operacijos. Jis buvo nepaprastas žmogus ir pavyzdingas kunigas, kurio gyvenimą apibrėžė sunkus darbas, tvirtas tikėjimas ir atsidavimas Dievui, meilė šeimai ir draugams, gilus domėjimasis tais, kuriems jis laikė pamaldas. Dėl savo užkrečiančios šypsenos, užjaučiančios širdies ir kilnios prigimties jis tapo mylimas ne tik šeimos, bet ir nesuskaičiuojamų kitų, kurie jį labai mylėjo ir jo labai pasiges. Prel. Kuzinskas gimė 1926 m. birželio 3 d. Waukegan, a. a. John ir a. a. Anelės (Masilionis) Kuzinskų šeimoje. Baigė St. Bartholomew Grade School, Quigley Seminary North in Chicago, St. Mary of the Lake Seminary, Mundelein. 1952 m. įšventintas į kunigus ir kaip vikaras buvo paskirtas į St. Thomas the Apostle, St. George ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčias Čikagoje. 1973 m. grįžo dirbti klebonu į Waukegan, į savo vaikystės bažnyčią St. Bartholomew. Nuo 1988 m. kunigavo Our Lady of Victory, Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo ir?Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiose Čikagoje, iki 1997 m. kol išėjo į pensiją. Tais pačiais metais tapo Holy Family Villa, Palos Park, kapelionu iki pat savo mirties, tuo pačiu metu jis grįžo ir į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią administratoriumi, kur dirbo nuo 2001 m. iki 2004 m. 2005 m. prelatas Kuzinskas Francis Cardinal George buvo apdovanotas prestižine Cure d’Ars. 2010 m. Popiežiaus Benedict XVI buvo pakeltas į prelatus. Daug kartų keliavo į Lietuvą ir Lietuvos Prekybų Rūmai 1991 m. jam suteikė Metų Žmogaus titulą. Buvo BALF’o direktorius, Holy Family Villa tarybos pirmininkas, Čikagos diecezijos labdarių skyriaus direktorius, Metropolitan ?Tribunal patarėjas, pagalbinis vikaras, išėjusiems į pensiją kunigams, postulatorius Motinos Marijos Kaupaitės beatifikacijos byloje. 1966 m. buvo pakviestas į Washington, DC Baltuosius rūmus sutuokti prezidento Lyndon Johnson’s dukterį Luci su Patrick Nugent. Prel. Kuzinskas mėgo golfą, White Sox, sodą ir poilsį savo namuose, Arizonoje, mylėjo žmones. Nuliūdę liko: seserys Bernice (Al) Machak ir Aldona (Harvey) Wright, dukterėčios Peggy Machak ir Joan (Scott) Rexroat; Amanda Machak, sūnėnai John (Liz) Machak, Bob (Kathy) Machak, Richard Machak, Joseph Wright, Michael (Heather) Wright; John (Elizabeth Machak, Kevin Machak, Michael Machak, Ryan Rexroat ir Aidan Wright. Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, liepos 11 d. nuo 2 val. p. p. iki 8 val. v. Holy Family Villa koplyčioje, 12220 S. WillCook Rd., Palos Park, IL ir penktadienį, liepos 12 d. nuo 8:30 val. r. iki 10:30 val. r. Švč. Mergelės Marijos?Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw, Chicago, IL, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. prel. Kuzinskas bus palaidotas Ascension?Cemetery 1920 Buckley Rd. Libertyville. Nuoširdžiai kviečiame gimines ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių aukoti Holy Family Villa, 12220 S. WillCook Rd., Palos Park, IL 60464; Nativity BVM, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629; Sisters of St. Casimir, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL 60629; Friends of Ann Kiley Center, 1401 S. Dugdale Rd., Waukegan, IL 60085. Petkus & Son Funeral Directors in charge of arrangements. 8009947600 or www.petkusfuneralhomes.com