CENTRAS - Geografija-Rajonai - Šv. Kazimiero parapijos 75 m. sukakties šventė
Aukojamos iškilmingos šv. Mišios. (Inos Petokienės nuotraukos)

Šv. Kazimiero parapijos 75 m. sukakties šventė

Dalilė Polikaitienė.

Los Angeles Šv. Kazimiero lietuvių parapija, įsteigta 1949 m. prel. Juliaus Maciejausko pastangomis ir lietuvių aukomis bei daugelį metų puoselėta prel. Jono Kučingio, šiais metais atšventė savo 75 metų sukaktį. Sukaktuvinių metų baigimo proga sekmadienį, lapkričio 6 d.,  parapiją aplankė ir šv. Mišias aukojo Los Angeles arkivyskupas Jose Gomez, parapijos regiono vyskupas Edward Clark ir prel. Edmundas Putrimas. Kartu koncelebravo klebonas kun. Tomas Karanauskas ir arkivyskupijoje besisvečiuojantis  kunigas Frank Quezada. Bažnyčia buvo pilna maldininkų.

Puikiai pasiruošėme šiai šventei. Išaušo maloniai švelni, saulėta diena, Šv. Kazimiero bažnyčia buvo išpuošta baltomis orchidėjomis, prie priekinių durų plevėsavo trispalvė ir Vatikano vėliava. Procesiją vedė skautų, ateitininkų ir parapijos vėliavomis nešini parapijiečiai ir didelis būrys šeštadieninės mokyklos mokinių. Vyresnės mokinės, žengdamos pagal Dievo Gailestingumo giesmės melodiją, nešė lietuviškus simbolius: rožinį, lietuvišką kryžių, juostą, parapijos leidinį ir javus. Jaunesnieji nešė baltas ir raudonas rožes, kurios buvo padėtos prie Dievo Gailestingumo paveikslo. Jaunimas taip pat atliko patarnautojų pareigas ir skaitė visuotines maldas. Muziko Kęstučio Daugirdo dėka „Los Angelai” ir bažnyčios chorai susibūrė šv. Mišioms suteikti sutartinio skambaus giedojimo. Kartu su choru dalyvavo vyrų vienetas „Tolimi aidai”, dr. Kristina Kazlauskienė (fleita) ir Greta Veličkaitė (smuiku).

Po šv. Mišių kun. Tomui Karanauskui tarus padėkos žodį, arkivyskupui buvo įteiktos simbolinės lietuviškos religinės ir tautinės dovanos. Jo Ekscelencija, gavęs Rūpintojėlio skulptūrą, švelniai ją pabučiavo, taip parodydamas pagarbą lietuviškajai katalikybei. Dovanos buvo įteiktos ir J. E. Edward Clark. Mokinių vardu žodį tarė Aleksas Udrys ir įteikė dvasinę dovaną – maldų plakatą nuo visų 170 šeštadieninės mokyklos mokinių. Atsilygindamas arkivyskupas klebonui Tomui įteikė garbės sertifikatą.

Po šv. Mišių kartu su garbingais svečiais susibūrėme sukaktuvinei nuotraukai, ir arkivyskupas išskubėjo į Los Angeles katedrą aukoti šv. Mišių. Parapijiečiai rinkosi į parapijos salę, kur šeimininkės, vadovaujant Laimai Leko, suruošė puošnų priėmimą.

Šventės išvakarėse bažnyčioje vyko padėkos pamaldos ir po jų – vakarienė.

Nuoširdus ačiū klebonui ir visai parapijos tarybai už nuostabią šventę. Šiuo metu parapijos tarybą sudaro dr. Vėjas Skripkus (pirmininkas), Vitalija Virbukienė (sekretorė), Dalia Jasaitis, Marytė Newsom, Jūratė Venckienė, Karis Petrulis, Linas Venckus, Linas Udrys.  Sukaktuvinių metų ruošos komiteto pirmininkė – Žydra van der Sluys.

Iš k.: J. E. vysk. Edward Clark, arkivysk. Jose Gomez,  prelatas Edmundas Putrimas, klebonas kun. Tomas Karanauskas ir kunigas Frank Quezada.
Iš k.: J. E. vysk. Edward Clark, arkivysk. Jose Gomez,  prelatas Edmundas Putrimas, klebonas kun. Tomas Karanauskas ir kunigas Frank Quezada. (Vitos Vilkienės nuotr.)
Procesijoje lietuviškus simbolius nešė (iš k.): Gintarė Bartulytė, Paulė Dargytė ir Sofija Warren.
Procesijoje lietuviškus simbolius nešė (iš k.): Gintarė Bartulytė, Paulė Dargytė ir Sofija Warren.
Šv. Kazimiero parapijos 75 m. sukakties šventės dalyviai prie Šv. Kazimiero bažnyčios.
Šv. Kazimiero parapijos 75 m. sukakties šventės dalyviai prie Šv. Kazimiero bažnyčios.