CENTRAS - Mirtiespuslapis 3

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-04-03 (M)
  2019-04-14 (A)

PAUL (PAULIUS) V. RUDIS


A†A PAUL (PAULIUS) V. RUDIS mirė 2019 m. balandžio 3 d., sulaukęs 64 metų. Gimė 1954 m. birželio 2 d. Chicago, IL. Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Oak Forest, IL.

 

Nuliūdę liko: žmona Joanne Mitchel Rudis (Vida Miecevičiūtė-Mitchel); sesuo Monica Baker su vyru Martin; dukterėčios – Veronica Stonis, Theresa Mathis su vyru Clay, Sarah Uhl Wagner, Betsy Monahan su vyru Sean, Jennifer Janik su vyru Wes ir Amy Sheheen su vyru Vincent; sūnėnas Anthony Uhl su žmona Michelle; produkterėčios ir sūnėno vaikai – Alison Janik, Kaitlyn Janik, Allison Uhl, Alex Dewyea, Ethan Stonis, Evan Stonis, Sidney Wagner, O’Neill Monahan, Joseph Sheheen, Austin Sheheen, Anthony Sheheen ir Russell Uhl; uošvienė Irena Miecevičienė (a. a. Kazimieras); svainė Irene Uhl su vyru John; svainė Donna Mitchel (a. a. Casey) bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

 

A. a. Paulius buvo a. a. Povilo ir Monikos Rudžių sūnus, a. a. Charlie Stonis antros kartos dėdė. Velionis buvo antikvarinių daiktų ir baldų įvertintojas. Su žmona Joanne prekiavo antikvariniais daiktais Union Pier, MI.

 

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, balandžio 14 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Religinės apeigos – 7 val. vakaro. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Vietoje gėlių prašome aukoti American Liver Association. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-03-29 (M)
  2019-05-11 (A)

IRENA HALINA DAUGIRDIENĖ


4A†A IRENA HALINA DAUGIRDIENĖ mirė 2019 m. kovo 29 d. savo namuose Wilmette IL, sulaukusi 95 metų amžiaus. Gimė 1923 m. rugpjūčio 20 d. Pajulių dvare, Dambavos parapijoje, Smilgių valsčiuje, Panevėžio apskrityje, gydytojo chirurgo Stanislovo Mačiulio ir Vandos-Onos Nurkaitės šeimoje.

 

Nuliūdę liko: sūnus Tomas su žmona Nijole, jų vaikai Kristofer, Andrea ir Kristina su vyru Nicholas Bagley bei vaikais Sebastian ir Celia; sūnus Jonas su žmona Ona, jų vaikai Kęstutis, Adomas, Šarūnas ir Mykolas; taip pat plačiame pasaulyje gyvenantys sūnėnai ir dukterėčios su šeimomis.

 

Augo Panevėžyje su dviem seserimis ‒ vyresniąja Stase ir jaunesniąja Aldona. Eidama aštuonioliktus metus, per du mėnesius išgyveno tėvo nukankinimą ir nužudymą NKVD rankose 1941 m. birželio 26 d. ir sesers Stasės netikėtą mirtį nuo šiltinės.

 

1940 m. išvyko studijuoti į Vieną, kur baigė chemijos mokslus Technische Hochschule. Ten sutiko savo būsimą vyrą inžinierių. Kristupą Daugirdą, už kurio ištekėjo 1945 m. Po karo persikėlė į Vokietiją, glaudėsi Schwäbisch Gmünd pabėgėlių stovykloje, iš kur 1948 m. emigravo į JAV. Pradžioje, trumpai apsigyveno Brocktone, vėliau įsikūrė Bostone, kur gyveno iki 1962 m., kai persikėlė į Čikagos priemiestį Wilmette. Iki pensijos dirbo chemike „Helene Curtis” ir „Gillette” laboratorijose.

 

Halina buvo puiki šeimininkė, 1951 m. išleido virimo knygą „Taupioji virėja”, siekdama padėti lietuvėms šeimininkėms naujame pasaulyje skaniai, sveikai ir ekonomiškai gaminti maistą. Anūkų gimtadieniams kepdavo skaniausius tortus. Ji visuomet pasižymėjo savo gražia, elegantiška išvaizda. Su chemikės talentu ir kūrybingos moters sumanumu sukūrė grožio kremą „Diva”, kurį sėkmingai platino privatiems klientams. Mėgo keliauti, domėjosi politika ir pasaulio įvykiais, apie kuriuos turėjo aiškią nuomonę, džiaugėsi savo šeima, o ypač anūkais ir proanūkiais.

 

Laidotuvių apeigos įvyks šeštadienį, gegužės 11 d., Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. Nuo 9 iki 10 val. r. bažnyčioje vyks atsisveikinimas, po kurio bus atnašaujamos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių a. a. Halinos palaikai bus palaidoti Šv. Kazimiero kapinėse.

 

Kviečiame gimines, draugus ir artimuosius kartu su mumis dalyvauti paskutiniame palydėjime. Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms arba Draugo fondui (Draugas Foundation, 4545 W. 63rd St. Chicago IL 60629). Nuliūdę sūnūs su šeimomis.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-03-26 (M)
  2019-04-04 (A)

ALDONA GASNERIENĖ (VALYTĖ)


A†A ALDONA GASNERIENĖ (VALYTĖ) užbaigė savo žemišką kelionę mylimos šeimos globoje š. m. kovo 26 d. Gimė 1924 m. birželio 13 d., Palangoje, buvo jauniausia penkių brolių ir seserų šeimoje. Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau Marquette Parke, Čikagoje.

 

Nuliūdę liko: dukros Giedra Garbonkienė (Viktoras), jos vaikai Viktoras ir Renata; Vija Paulienė (Algis), vaikai Rima, Algis, Vilija, Vidas, Linas ir Laima; a. a. Gražinos Nelsen vaikai Audra, Rasa, Darius ir Rūta; Laima Parada (Jorge), vaikai Brian, Michael, Alina ir Lydia; Dalia Vitkus, vaikai Aras, Rytas ir Dovilė, o taip pat po platųjį pasaulį pasklidę anūkai, proanūkai, sūnėnai ir dukterėčios. A. a. Aldona buvo a. a. Stasio Gasnerio žmona.

 

Kaip ir daugelis šeimų, Aldona su vyru Stasiu gyveno Vokietijoje, kur ji dirbo mergaičių bendrabučio vedėja, buvo tautinių šokių mokytoja Vasario 16-tosios gimnazijoje. 1957 m. vasario 14 d. šeima atvyko į Ameriką, įsikūrė Marquette Parke, kur išaugino gausią šeimą.

 

A. a. Aldona baigė mikrobiologijos mokslus ir daug metų ėjo atsakingas pareigas Nalco Chemical Co. Ji buvo labai aktyvi jūrų skautininkė ir vadovė, daug metų atsakingai dirbo su jaunimu. Aldona mėgo lietuvišką dainą ir dainavo chore. Gyvendama Floridoje tęsė lietuvybės darbus St. Petersburgo lietuvių klube.

 

Atsisveikinimas vyks balandžio 4 d., ketvirtadienį, nuo 9 val. r. iki 10:30 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus palydėti velionę į paskutinę kelionę. Vietoje gėlių, prašome aukoti Nerijos jūrų skaučių tuntui – LSA Nerija. Nuliūdusi šeima ir artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-03-23 (M)

BRONIUS PETRAS MACIUKEVIČIUS


A†A BRONIUS PETRAS MACIUKEVIČIUS Po ilgos ligos mirė 2019 m. kovo 23 d. Michiana Shores, IN. Gimė 1925 m. Šukėtų kaime, Griškabūdžio valsčiuje, Šakių apskrityje. Liūdesyje liko: žmona Aldona (Putriūtė), dukterys Dalia Žygas ir Vida Kluko, sūnus Darius, anūkai Aras, Aida ir Kovas Žygas, anūkė Mary Kluko, brolienė Angelė Karnius, dukterėčios, sūnėnai ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Bronius pasitraukęs iš Lietuvos po karo gyveno Memmingeno tremtinių stovykloje ir 1949 m. atvyko į JAV, Čikagą. Ilgus metus dainavo Lietuvių meno ansamblyje „Dainava” ir Lietuvių operoje Čikagoje. Atsisveikinimo datą šeima praneš vėliau. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-03-22 (M)
  2019-03-30 (A)

ANTOINETTE „TONI” BARTZ MEŠKINAITĖ


A†A ANTOINETTE „TONI” BARTZ MEŠKINAITĖ mirė 2019 m. kovo 22 d. Tulsa, OK. Gimė 1933 m. vasario 14 d. Chicago, IL.
Gyveno Tulsa, OK, anksčiau Čikagos Garfield Ridge ir Marquette Park apylinkėse. Nuliūdę liko: sūnus Bob Bartz su žmona Cindy; marti Kimbra Bartz; anūkai – Bridgette Edwards su vyru Ben, Brittany Dancer su vyru David, Brittany Selman su vyru Wes, Courtney Bartz su vyru Josiah Hulsey; proanūkai – Brayden, Brooklyn, Brynlee, Bailey Edwards, Dirk ir Dak Dancer.

 

A. a. Antoinette buvo a. a. Robert Bartz žmona, a. a. Steve Bartz motina, a. a. Jono sesuo ir a. a. Antonijos ir Morko Meškinų duktė. Antoinette anksčiau dirbo Šv. Kryžiaus ligoninėje, „Drauge” ir Central Steel & Wire Co.

 

Šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, kovo 30 d., 10:30 val. ryto Šv. Symphorosa bažnyčioje, 6135 S. Austin Ave., Chicago, IL 60638. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-03-21 (M)
  2019-04-06 (A)

IRENA MARIJA GALINIENĖ


A†A IRENA MARIJA GALINIENĖ mirė š. m. kovo 21 d. dukterų globoje savo namuose Lemonte, sulauku- si 95 metų. Gimė 1923 m. gruodžio 19 d. Mažeikiuose veterinarijos daktaro Kazimiero ir Helenos (Mikuckytės) Trumpių šeimoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Bostone.

 

Nuliūdę liko: duktė Jūra Kredienė, jos sūnus Andrius Mikonis su žmona Carole; duktė Giedrė Penčylienė, jos sūnus Nemura Penčyla su žmona Michelle bei vaikais Lauren ir Nicholas; sesuo Marija Černienė, jos sūnus dr. Edmundas Fiksinski su žmona dr. Magda bei dukra Julia; kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

 

Po karo, 1949 m., Irena su vyru Broniumi Galiniu ir dviem dukrelėmis emigravo į Ameriką ir apsigyveno Massachusetts valstijoje. Po vyro a. a. Broniaus mirties persikėlė į Lemontą, arčiau savo šeimos. Daugelį metų Irena aktyviai dalyvavo Bostono lietuvių organizacijų veikloje, Lemonte tęsė ryšį su skautavimu – buvo paskautininkė.

 

Velionė bus pašarvota balandžio 6 d., šeštadienį, nuo 9 val. r. iki 10 val. r. St. Isaac Jogues bažnyčioje, 306 W. Fourth Street, Hinsdale, IL, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Bronswood kapinėse, 3805 Madison Street, Oak Brook, IL. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime, šv. Mišiose ir laidotuvėse. Nuliūdusios dukros su šeimomis.

 

Laidotuvių direkt. – Sullivan Funeral Home, Hinsdale, IL. Tel. 630-323-0275.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-04-17 (M)

RASA ŠILAS VAZBYS


A†A RASA ŠILAS VAZBYS š. m. kovo 17 d. po ilgos ligos mirė ligoninėje. Gimė 1936 m. lapkričio 5 d. Sedoje, Lietuvoje. Gyveno Mahwah, NJ; anksčiau Kansas City, KS; Los Angeles, CA ir Čikagoje.

 

Nuliūdę liko: vyras Jonas, duktė Gailė, sūnus Tomas, sesuo Aldona Kaminskas ir a. a. brolio Vytenio žmona Vida Šilas bei kiti giminės. Velionė buvo mylinti žmona ir mama.

 

Rasos tėvas Petras buvo urėdas, mama Rozalija – mokytoja. 1944 m. karo frontui artėjant, šeima pasitraukė į Vakarus. Prisiglaudė Hanau pabėgėlių stovykloje. 1949 m. imigravo į JAV. Apsigyveno Čikagoje.

 

1955 m. Rasa baigė Marijos aukštesniąją gimnaziją, mokėsi Wilson Jr. College, o vėliau studijavo So. Illinois University Carbondale, IL. 1960 m. įsigijo bakalauro laipsnį sociologijos srityje. Sugrįžusi į Čikagą, ištekėjo už Jono Vazbio. Abu persikėlė gyventi į Los Angeles, kur gimė dukra Gailė ir sūnus Tomas. 1966 m., Jonui dirbant Trans World Airlines, kompanija buvo perkelta į Kansas City. 1970 m. šeima išsikėlė gyventi į New Jersey valstiją.

 

Susilaukusi šeimos, Rasa nutarė nebedirbti, bet auginti savo vaikus. Kada jie paūgėjo, ji sugrįžo į darbą. Prieš išeinant į pensiją, priklausė W. Bergen Mental Health grupei, Ridgewood, NJ. Laiduotuvės privačios. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-03-17 (M)
  2019-03-22 (A)

ALFREDAS V. KULYS


A†A ALFREDAS V. KULYS mirė 2019 m. kovo 17 d. Chicago, IL. Gimė 1930 m. birželio 22 d. Utenoje, Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau – Čikagos Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: žmona Regina Mickevičiūtė; duktė Margarita Kulys Hoffman su vyru Thomas ir jų vaikai Christopher, Lija Ir Vincas Hoffman; duktė Rūta Kulys su vaikais Ilana, Julian ir Nina Litvak; sūnus Robertas Kulys; brolis Osvaldas su žmona Mary ir šeima bei kiti giminės.

 

Velionis bus pašarvotas kovo 22 d., penktadienį, nuo 9 iki 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St. Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos skautų sąjungai (L.S.S.) Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-03-16 (M)

POVILAS RIMVYDAS SODEIKA


A†A POVILAS RIMVYDAS SODEIKA mirė 2019 m. kovo 16 d., sulaukęs 83 metų. Gimė 1935 m. lapkričio 19 d. Lietuvoje. Gyveno Galena, IL; anksčiau Willard, OH, Arlington Heights, IL; Cicero, IL ir Chicago, IL. Nuliūdę liko: žmona Zita, sūnus Tom su žmona Lisa ir anūkė Katherine; duktė Regina Sixta su vyru Tom; sūnus Peter Sodeika bei daug giminių Clevelande ir Lietuvoje.

 

Povilas buvo Valerijono ir Leonidos (Tamošaitytės) Sodeikų sūnus. Vaikystę praleido šeimos ūkyje Liepaičiuose ir Kaune, kur šeima turėjo restoraną. Traukdamiesi nuo sovietų okupacijos 1944 metais, Povilas su šeima atsirado Vokietijoje, kur gyveno DP stovykloje iki 1949 m. Į Ameriką imigravo per New Orleans ir pasiekė Čikagą. Povilas lankė Morton High School ir aktyviai dalyvavo lietuvių skautų veikloje, kur priklausė elitinei 9 jaunų vyrukų grupei, žinomai „the dogs” vardu. Jie buvo gerbiama ir mylima „muškietininkų” grupė („swashbucklers”) ir išliko geri draugai visą gyvenimą. 1957 m. Povilas baigė DePaul University, įgydamas diplomą iš finansų ir sąskaitybos. Su savo būsima žmona Zita Biliūnaite susipažino Čikagoje ir po vestuvių 1959 m. apsigyveno Cicero, o vėliau – Arlington Heights, IL. Daug metų dirbo Brunswick Corporation, o vėliau vadovavo finansų skyriui mažoje gamykloje Willard, OH – MAPA Pioneer.

 

Šeima pradėjo naują gyvenimo etapą. Palikę Čikagos didmiestį ir įsikūrę mažoje kaimiškoje Ohio vietovėje Povilas ir Zita aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės veikloje. Povilas buvo Rotary klubo pirmininkas. Išėję į pensiją 2000 m. jie persikraustė į Galena, IL, pasistatė namelį Apple Canyon Lake vietovėje ir galėjo džiaugtis gamta, tyla ir ramybe. Nors Povilas buvo gabus finansininkas, jis taip pat labai mėgo meną. Godžiai skaitė viską – nuo klasikos ir istorijos, iki kultūros ir mokslo. Mėgo operą ir buvo regioninių (Ohio bei Iowa) simfoninių orkestrų rėmėjas. Jo būdas ir nuoširdumas žavėjo visus, sutiktus gyvenimo kelyje.

 

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Dubuque Hospice, kur Povilas praleido paskutines savo gyvenimo savaites ir buvo profesionaliai ir rūpestingai prižiūrimas ligoninės darbuotojų, už ką šeima nuoširdžiai dėkoja (https://hospiceofdubuque.org/cms-view-page.php?page=donate). Laidotuvės – privačios. Nuoširdžiai kviečiame visus prisiminti velionį savo maldose. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-03-10 (M)
  2019-03-17 (A)

MINDAUGAS A. BALČIAUSKAS


A†A MINDAUGAS A. BALČIAUSKAS mirė 2019 m. kovo 10 d. Darien, IL. Gimė 1936 m. rugpjūčio 14 d. Šiauliuose, Lietuvoje.
Gyveno Darien, IL. Nuliūdę liko: žmona Ramutė Kudirkaitė-Balčiauskienė; duktė Lilija Kelpšienė, anūkai Alexia, Adomas ir Mykolas; sūnus dr. Arūnas su žmona Jamie; sūnus Kovaldas, anūkai Kajus ir Vėjas; sesuo Auksė Kane su šeima; sesuo Birutė Martino su vyru John ir šeima; sesuo Rima Sidrienė su vyru dr. Linu ir šeima.

 

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, kovo 17 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Atsisveikinimas – kovo 18 d., pirmadienį, nuo 9 iki 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago (Marquette Park), kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.