CENTRAS - Mirtiespuslapis 3

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-08-09 (M)
  2018-08-13 (A)

IRENA MIRONAS (KAZAKAITIS)


A†A IRENA MIRONAS (KAZAKAITIS) mirė 2018 m. rugpjūčio 9 d. savo namuose Oak Lawn, IL, sulaukusi 94 metų. Gimė Lietuvoje. Ilgus metus gyveno Brighton Park, Chicago, IL, dirbo „Western Electric” bendrovėje. Liūdesyje liko: sūnus Liudas Mironas, slaugytoja Danutė Rimkuvienė.

 

Atsisveikinimas vyks rugpjūčio 13 d., pirmadienį, nuo 9 val. r. iki 10 val. ryto. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Marquette Parke, kurioje 10 val. r. bus aukojamos gedulingos Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdęs sūnus ir draugai.

 

Laidot. direkt. – Palos-Gaidas Funeral Home, tel. 708-974-4410.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-08-03 (M)
  2018-08-11 (A)

VACLOVAS MAŽEIKA


A†A VACLOVAS MAŽEIKA mirė 2018 m. rugpjūčio 3 d. Park Ridge, IL. Gimė 1917 m. sausio 17 d. Šaukėnuose (Šiaulių apskrityje), Lietuvoje. Gyveno Park Ridge, IL, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: žmona Vanda Rimavičiūtė, sūnus Mindaugas su šeima. Priklausė Korp! Neo-Lithuania.

 

Velionis bus pašarvotas rugpjūčio 11 d., šeštadienį, nuo 2 val. p. p. iki 5 val. p. p. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Religinės apeigos – 4 val. p. p. Laidotuvės privačios. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis


  2018-07-23 (A)

Liudvika Kaminskaitė-Kelpšienė


A † A Liudvika Kaminskaitė-Kelpšienė (1930–2018)

 

Liepos 23 d. Jonučių kapinių žemė paskutinei kelionei pas Visagalį priglaudė Lietuvos partizanės, politinės kalinės, doros katalikės, Lietuvos patriotės, nuostabios mamos Liudvikos Kaminskaitės-Kelpšienės kūną.

 

Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje už velionę šv. Mišias aukojo Vilkaviškio ordinaras vyskupas Rimantas Norvila, šios bažnyčios klebonas kunigas Gintaras Urbštas, velionės sūnus, Čikagos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios klebonas kunigas Jaunius Kelpšas, o jiems talkino kiti kunigai (viso laidotuvėse dalyvavo 18 dvasininkų). Tai parodo, koks garbingas ir svarbus Lietuvai yra Išeivijos šaulių kapelionas, kunigas Jaunius Kelpšas.

 

Po šv. Mišių, kapinėse apie velionę ir jos šeimą pasisakė šeimos draugas, garliaviškis M. Babonas. Karstą nuleidus į duobę, kapinių tylą sudrumstė trys Vytauto Didžiojo šaulių 2-os rinktinės 212 kuopos šaulių, vadovaujamų kuopos vado Zenono Šalnos, salvės: „Už Lietuvą, už Lietuvos partizanus ir už Kelpšų šeimą”.

 

Liudvika atsigulė šalia savo vyro Romo ir sūnaus Sauliaus, kurie, kaip ir Liudvika, buvo Lietuvos patriotai ir savo gyvenimą skyrė mūsų Tėvynės Laisvei ir Nepriklausomybei, krikščioniškajam tikėjimui.

 

Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą Išeivijos šaulių kapelionui, broliui Jauniui Kelpšai dėl skaudžios mylimos mamytės netekties.

 

Pajutome staiga kažko netekę…
Ir ištiesų netekome tiek daug.
Uždekime širdy skausmingą žvakę
Ir parymokime drauge.

 

Lietuvos ir išeivijos šauliai

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-07-23 (M)
  2018-07-27 (A)

IRENA PALIULIENĖ MEDŽIKAUSKAITĖ


A†A IRENA PALIULIENĖ MEDŽIKAUSKAITĖ mirė liepos 23 d. Loudon, TN. Gimė 1919 m. gegužės 30 d. Lietuvoje. Gyveno Loudon, TN., anksčiau Cicero, IL. Nuliūdę liko: sūnus Petras A. su žmona Joyce, anūkai – Tracy Rehor su vyru Mark, Sharon ir Crystal bei kiti giminės. A. a. Irena buvo a. a. Broniaus žmona ir a. a. Paul mama.

 

Velionė bus pašarvota penktadienį, liepos 27 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St, Lemont, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

VelionisIRENA STAREVIČIŪTĖ VILKIENĖ


A†A V.s. fil. IRENA STAREVIČIŪTĖ VILKIENĖ. Pranešame, kad 2018 m. gegužės 23 d. Valencia, Californijoje, mūsų mylima mamytė, močiutė ir promočiutė, sulaukusi 95 metų amžiaus, iškeliavo į Amžinuosius namus pas savo vyrą ir gyvenimo draugą a. a. inž. Eugenijų Vilką.

 

Gimė 1922 m. gruodžio 8 d. Lietuvoje, netoli Ukmergės. Buvo a. a. majoro, Lietuvos kariuomenės savanorio kūrėjo Petro Starevičiaus ir a. a. Elenos Tiškevičiūtės Starevičienės vienturtė duktė.

 

Irena nuo mažens buvo labai veikli skautė. Su meile ir entuziazmu ji tęsė skautavimą Vokietijoje, Hanau pabėgėlių stovykloje, kur tapo skaute akademike. 1945 m. susituokė su inžinieriumi ir veikliu skautu v.s. Eugenijumi Vilku. Universitete studijavo ir baigė farmacijos mokslus. Atvykę į Ameriką 1949 m. jie toliau skautavo, vadovavo Čikagos „Kernavės” tunto stovykloms.

 

1968 m. Irena su savo savo tėveliais, vyru ir vaikais – Gražina, Alma, Vyteniu ir Regina – išvyko gyventi į Los Angeles, Californiją, kur tęsė skautišką veiklą. Iki paskutinių gyvenimo dienų ji vadovavo „Palangos” skaučių tuntui ir „Kun. Gražinos” vyresniųjų skaučių būreliui.

 

Dideliame nuliūdime liko jos šeima: duktė ps. fil. Gražina Grinienė su sūnumi s.v. Aliuku ir anūke Eva; duktė dr. s.fil. Alma Vilkaitė-Stočkienė su vyru s.v. fil. Rimu, anūkai s.v. Tauras su žmona Mary ir ps. Auksė Norvaišienė su vyru s.v. Kastyčiu, proanūkai Vincas ir Petras; sūnus v.s. fil. Vytenis Vilkas su žmona Vita, anūkai ps. senj. Aleksas ir ps. senj. Marius; duktė s. fil. Regina Jogienė su vyru Jurgiu, anūkai s.v. senj. Gytis, s.v. senj. Viktoras, vyr. sk. Karina ir vyr. sk. Kristė. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-07-18 (M)

RŪTA CLAUDIA MUSONYTĖ BRAŽIŪNIENĖ


A†A RŪTA CLAUDIA MUSONYTĖ BRAŽIŪNIENĖ mirė liepos 18 d. Oak Lawn, IL, sulaukusi 55 metų. Gimė 1963 m. gegužės 31 d. Harvey, IL. A. a. Rūta buvo a. a. Vytauto ir Genovaitės Musonių duktė. Lankė Kristijono Donelaičio lituanistinę mokyklą Čikagoje, Vasario 16 gimnaziją Vokietijoje. Dalyvavo vasaros stovyklose Rake, Dainavoje ir Neringoje. Priklausė Ateitininkų federacijai, buvo Korp! Giedra narė. Šoko tautinius šokius.

 

Dideliame nuliūdime liko: sesutės Jūratė Šaparaitė Bagdonienė (a. a. Jonas) Connolly (a. a. John), Vita Musonytė Aukštuolienė (Rimas), Dalia Musonytė Goodman (Dale), sūnėnai ir dukterėčios: Raimondas, Paulius (Nancyanne), Kęstutis (Kelli), Algis (Katrina), Lina (sužadėtinis John), Vytas (Kristė), Daniel, Julia, jų vaikai Charlie, Joey, Lukas, Lina ir Genevieve Lee, taip pat vyras Vytautas Bražiūnas. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios.

 

Norintys paaukoti velionies atminimui prašome siųsti aukas Dainavos stovyklai arba Lietuvos vaikų globos būreliui „Saulutė”. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-07-18 (M)
  2018-07-21 (A)

VANDA BUŽINSKIENĖ ŠABLINSKAITĖ


A†A VANDA BUŽINSKIENĖ ŠABLINSKAITĖ mirė 2018 m. liepos 18 d. Joliet, Illinois. Gimė 1921 m. sausio 24 d. Lietuvoje, Rimšės parapijoje. Gyveno Brighton Parke, Čikagoje. Nuliūdę liko: duktė Bernice Namovicz su vyru Frank, sūnus Louis, anūkai Diana ir Steven, 7 proanūkai ir kiti giminės Lietuvoje. A. a. Vanda buvo a. a. Valentino žmona ir a. a. Conrad mama.

 

Velionė bus palaidota liepos 21 d. Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-06-30 (M)
  2018-07-30 (A)

VYTAUTAS ZIGMAS BUROKAS


A†A VYTAUTAS ZIGMAS BUROKAS mirė 2018 m. birželio 30 d. savo namuose Los Angeles, sulaukęs 91 metų. Liūdi artimieji: žmona Dalia, sūnūs Vincas ir Tomas su šeimomis. Šv. Mišios už mirusiojo sielą bus aukojamos 2018 m. liepos 30 d., pirmadienį, 11 val. r. Šv. Kazimiero bažnyčioje Los Angeles. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinant su velioniu. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-06-29 (M)
  2018-07-07 (A)

SIGUTĖ M. GRIGALIŪNAITĖ ŽEMAITIENĖ


A†A SIGUTĖ M. GRIGALIŪNAITĖ ŽEMAITIENĖ mirė 2018 m. birželio 29 d. Gyveno Cicero, IL. Gimė 1926 m. Kaune, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: sūnus Gintaras su žmona Regina, anūkas Paul su žmona Kayla, anūkė Lauren su vyru Daniel Flores. Laidotuvių Mišios bus aukojamos liepos 7 d., šeštadienį, 10 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Marquette Parke. Laidotuvės privačios. Liūdinti šeima.

 

Laidot. direkt. Ivins/Moravecek, 708-447-2261.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-06-27 (M)
  2018-07-01 (A)

ANTANAS PAUŽUOLIS


A†A ANTANAS PAUŽUOLIS mirė 2018 m. birželio 27 d. Elgin, IL. Gimė 1921 m. lapkričio 30 d. Panevėžyje, Lietuvoje. Gyveno Hoffman Estates IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Rimantas, marti Patricia; sūnus Algirdas, marti Judith; 5 anūkai, 4 proanūkai; sesuo Joana Gedrimienė su šeima Lietuvoje. A. a. Antanas buvo vyras a. a. Emilijos, tėvas a. a. Lino ir uošvis a. a. Carrie. Buvo Partizanų globos fondo finansininkas, priklausė Lietuvos vyčių kuopai C-112, darbavosi Jaunimo centro taryboje, buvo aktyvus Lietuvos skautų sąjungos narys, ilgametis „Draugo” bendradarbis.

 

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, liepos 1 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 2 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, 2700 W. 69 th St., Chicago, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

Page 3 of 7212345...102030...Last »