CENTRAS - Mirtiespuslapis 3

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-01-21 (M)
  2019-01-24 (A)

BIRUTĖ TRINKIENĖ VOSYLIŪTĖ


A†A BIRUTĖ TRINKIENĖ VOSYLIŪTĖ gimė 1927 m. liepos 18 d. Šiauliuose, Lietuvoje. Mirė 2019 m. sausio 21 d. Darien, IL. Gyveno Darien, IL, anksčiau LaGrange Park, IL, Western Springs, IL bei Kanadoje. Nuliūdę liko brolis Algis Vosylius su žmona Janice. A. a. Birutė priklausė Lietuvių skautų sąjungai.

 

Atsisveikinimas vyks ketvirtadienį, sausio 24 d., nuo 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, 60439, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Pasaulio lietuvių centrui arba Pal. Jurgio Matulaičio misijai Lemonte. Nuliūdę artimieji.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-01-20 (M)

JURATE MARIJA (SKUCAS) SHUKIS


A†A JURATE MARIJA (SKUCAS) SHUKIS (1923–2019). Jurate Marija (Skucas) Shukis passed away January 20, 2019 in San
Jose, California, at the age of 95. She was married to Sylvester (Albert) Shukis for 59 years. He passed away in 2005. Jurate was born September 21, 1923 in Kalvarija, Lithuania. She moved to New York City in 1947 with her husband and started a family. Jurate is survived by one son: Kazys Shukis and his wife Claudia, two grandchildren: Sarah Roseen and Carolyn Spain, five great grandchildren: Aidan Spain, Ariana Spain, Isabella Spain, Noah Roseen and Molly Roseen. She was predeceased by her father, Secretary of Interior Kazys Skucas; mother, Stefanija (Bagdonas) Skucas; sister, Birute (Skucas) Sidzikauskas; husband, Sylvester (Albert) Shukis and son Juozas (Joe) Shukis. She will be remembered as a loving wife, mother, grandmother, great-grandmother and friend. The service will be private and her ashes will be interned in Lithuania at a later date.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-01-18 (M)
  2019-02-02 (A)

ALGIS GRIGAS


A † A Solistas ALGIS GRIGAS, mylimas Rūtos (Domarkaitės) Grigienės vyras, išėjo amžino poilsio 2019 m. sausio 18 d. Gimė Kaune, Lietuvoje. 1935 m. liepos 14 d. apleido tėvynę su tė­vais Julija (Gaigalaite) ir Stasiu Grigaravičiais ir seserimi Mil­da (Grigaravičiūte) Mikėniene. A. a. Algis buvo Audriaus, Rimo, Pauliaus Grigų ir Dalios Olšauskienės tėvas bei Vinco, Mato ir Linos Olšaus­kų se­nelis. Nuliūdę taip pat liko: sūnėnas Valdas su šeima bei dukterėčios Rasa ir Birutė Lietuvoje, pusbrolis Osvoldo Grigaravičius su žmo­na Ma­ria Delia Pareiro Buenos Aires, Argentinoje ir daug drau­gų, ko­legų ir pažįstamų JAV bei Lietuvoje.

 

Būdamas vos šešiolikos metų, pradėjo lavinti balsą pas Alodiją Dičiūtę. Mokėsi Conservatory of Music ir Roosevelt University mu­­zikos katedroje. Vėliau balsą tobulino su garsiuoju Rumunijos operos solistu Dimitri Onofrei. Čikagos Lietuvių Operos spektakliuose, Lietuvių meno ansamblio „Dai­nava” koncertuose, Cle­velando „Čiurlionio” ansamblio pasirodymuose atlikdavo solo par­tijas.

 

1982 m. Grigas  kartu su Metropolitan Operos soliste Marilyn Nis­ka buvo pakviestas dainuoti latvių kompozitoriaus Kalniņš operos „Banuta” Šiaurės Ame­rikos premjeroje Carnegie Hall sa­lėje. 1984 m. jis išleido su Philharmonia Hun­ga­rica simfoniniu or­kest­ru įrašytą plokštelę. A. Grigas buvo pirmasis išeivijos solistas, pakviestas dainuoti Vilniuje, Lietuvos Nacionaliniame operos ir baleto teatre – 1985 m. Verdi operoje „La Traviata”,  jis at­li­ko Germont vaidmenį. Po to buvo daug  koncertų su kolegomis so­­­listais iš Lietuvos ir Amerikos.

 

Atmintiną pėdsaką a. a. Algis Grigas paliko ir Lietuvos gyveni­me. 1990 m. jis Vilniuje įkūrė pirmą vakarietišką turizmo agen­tū­rą Lufthansa City Center, kur išugdė visą eilę turizmo spe­cia­listų. Tais pačiais metais per du tūkstančius našlaičių iš visos Lietuvos pakvietė į Vilniaus Sporto rūmus, kur surengė vaišes, or­ganizavo „Lietuvos” ansamblio kalėdinį pasirodymą ir Kalėdų se­nelio apsilankymą su dovanomis.

 

A. a. Algis, sirgęs diabetu, rūpinosi Lietuvos jaunimo likimu. Bendraudamas su Kauno klinikų endokrinologijos gydytojais, vadovaujant dr. Vladimirui Petrenko, suorganizavo ADA (Ame­ri­can Diabetes Association) specialistų delegacijos iš JAV kelionę į Kauną. Po šio apsilankymo išsivystė bendradarbiavimas, kurio re­zultatas – Jaunimo diabeto stovyklos įkūrimas. Stovykla sėkmin­gai gyvuoja jau 32 metus ir auklėja diabetu sergantį jaunimą.

 

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, vasario 2 d., nuo 9 val. r. iki 11 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. A. a. Algio Grigo palaikai atguls amžino poilsio tėvynės Lie­tu­vos žemėje. Kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti at­si­sveikinime ir šv. Mišiose. Liūdinti žmona.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-01-15 (M)

VIOLETA JANINA (LITA) AVIŽIENĖ (BUŽĖNAITĖ)


A†A VIOLETA JANINA (LITA) AVIŽIENĖ (BUŽĖNAITĖ) mirė 2019 m. sausio 15 d. Gyveno Daytona Beach, FL. Gimė 1932 m. gegužės 13 d. Lietuvoje. Per karą jauna Lita kartu su Mama ir dviem broliais pasitraukė iš Lietuvos. Gyveno Vokietijoje, po to atvyko į Ameriką. 1955 m. ištekėjo už Alberto J. Avižos, kuris dirbo patologu Veterans Administration. Susilaukė 4 vaikų. Šeima gyveno Manteno, IL, Brecksville, OH, Chicago, IL, Togus, ME, North Chicago ir Lake Forest, IL. Po vyro mirties 1993 m. Violeta persikėlė gyventi į Daytona Beach, FL.

 

Nuliūdę liko: broliai Ramūnas (Irena ir Angelika) ir John-Arūnas (Noi); sūnūs Jonas (Joellen), Julius (Marlena), Augustinas-Augie, dukra Onytė; anūkai Andrew (Nami), Kate, Aleksandra, Anthony, Christina, Adrian Zarantonello (Rachel); proanūkas Parker, taip pat daug dukterėčių, sūnėnų, produkterėčių ir prosūnėnų. Velionės palaikai buvo kremuoti Daytona Beach. Apie atsisveikinimą Čikagoje artimiesiems šeima praneš vėliau. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-01-01 (M)
  2019-01-05 (A)

ZITA JUŠKELIENĖ-LUKOŠEVIČIŪTĖ


A†A ZITA JUŠKELIENĖ-LUKOŠEVIČIŪTĖ mirė 2019 m. sausio 1 d. Lemont, IL. Gyveno Lemonte, anksčiau Palos Hills, Marquette Parke, Brighton Parke ir Kanadoje. Gimė 1927 m. balandžio 27 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus Vydas su žmona Rima Ona, anūkai Martynas ir Linas Juškeliai; sesuo Vanda Gvildienė; dukterėčios Irutė, Dalia ir Audrė, sūnėnas Edmundas. Zita buvo a. a. Juliaus Juškelio žmona.

 

Velionė bus pašarvota šeštadienį, sausio 5 d., nuo 9 iki 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14915 E. 127th St., Lemont, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-12-26 (M)
  2019-01-02 (A)

Seselė MARY BALKUS, SSC


A†A Seselė MARY BALKUS, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2018 m. gruodžio 26 d., sulaukusi 93-ejų metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 70 metų. Seselė Mary mokytojavo pradžios mokyklose Illinois ir Maryland valstijose. Ji buvo Villa Joseph Marie (Holland, Pennsylvania) vedėja ir dėstė socialinius mokslus Marijos gimnazijoje Čikagoje. A. a. seselė Mary buvo a. a. Konstant ir a. a. Mary Balkų duktė, a. a. Bernard Balkus, a. a. Lee Balkus ir a. a. seselės Constance Balkus, SSC, sesuo.

 

Velionė bus pašarvota 2019 m. sausio 2 d., trečiadienį, nuo 10:30 val. r. iki 11:30 val. ryto Franciscan Village Chapel, 1270 Village Drive, Lemont, IL, kur 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 2601 W. Marquette Road, Chicago IL 60629, tel. 773-776-1324. Nuliūdusios Šv. Kazimiero seserys.

 

Laidotuvių direktorius – Lack and Sons Funeral Home, tel. 708-430-5700.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-12-22 (M)
  2018-12-28 (A)

IRENA GELAŽIENĖ NORKAITYTĖ


A†A IRENA GELAŽIENĖ NORKAITYTĖ mirė 2018 m. gruodžio 22 d. Palos Park, IL. Gimė 1921 m. gegužės 28 d. Raseiniuose, Lietuvoje. Gyveno Hickory Hills, IL. Nuliūdę liko: duktė Diana Kizlauskienė su vyru Antanu, anūkai Andrius ir Dalia. Irena buvo a. a. Juliaus žmona. Velionė buvo poetė ir tapytoja, Lietuvių rašytojų draugijos bei Lietuvos Dukterų draugijos narė.

 

A. a. Gelažienė Norkaitytė bus pašarvota gruodžio 28 d., penktadienį, 9 val. r. Holy Family Villa (12220 Will Cook Road, Palos Park, IL) koplyčioje, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse, Justice, IL. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir Mišiose. Laidotuvės – privačios. Nuliūdę artimieji.

 

Laidotuvių direktorius – Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410, palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-12-21 (M)
  2018-12-26 (A)

ARŪNAS LEONARDAS LIULEVIČIUS


A†A Prof. ARŪNAS LEONARDAS LIULEVIČIUS mirė 2018 m. gruodžio 21 d. Knoxville, Tennessee. Gimė 1934 m. lapkričio 6 d., Šakiuose, Lietuvoje. Tėvai, Vincentas ir Monika Liulevičiai, buvo mokytojai Šakių gimnazijoje. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. 1949 m. atvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoje. Lankė University of Chicago ir ten 1960 m. įsigijo daktaratą iš matematikos, algebrinės topologijos srityje. 1961–1962 m. praleido Princeton Institute for Advanced Study. Dar po metų tapo University of Chicago profesoriumi. 1965 m. vedė Aušrelę Skirmuntaitę ir užaugino du sūnus, Vėją ir Gytį. Velionis buvo veiklus ateitininkas, SASCV pirmininkas. Už pedagoginį darbą universitete du kartus buvo apdovanotas Quantrell Teaching Award žymeniu.

 

A. a. Arūnas Leonardas Liulevičius buvo palaidotas 2018 m. gruodžio 26 d. Knoxville, TN. Giliai nuliūdę liko: žmona Aušrelė; sūnus Vėjas su žmona Kathleen, anūkai Paul ir Helen; sūnus Gytis su žmona Rasa, anūkė Laima; sesuo Saulė Palubinskienė su šeima bei sesers a. a. Auksės Kaufmanienės šeima. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-12-20 (M)
  2018-12-26 (A)

TEODORAS RUDAITIS


A†A TEODORAS RUDAITIS, P. E. (1935–2018) Pasikartojus sunkiai ligai, 2018 m. gruodžio 20 d. Viešpaties Kūrėjo valia Teodoras paliko visus, kuriuos šiame gyvenime labai mylėjo ir brangino: žmoną Ritonę Tonkūnaitę, dukrą dr. Indrę su vyru Dean Jeske, vaikaičius Matą, Aleksą ir Petrą; seserį Ramintą su vyru dr. Algirdu Marchertu, jų vaikus Dalią, Tomą su šeima ir Paulių, taip pat sūnėnus Gintarą ir Liną Kulikauskus su šeimomis, daug giminių Lietuvoje, draugų ir pažįstamų.

 

Teodoras gimė Šiauliuose, gyveno Kaune, Hanau lietuvių stovykloje Vokietijoje, o vėliau – Čikagoje, Oak Lawn ir Lemont, IL. 1949 m. atvykęs su tėvais į JAV, studijavo statybos inžineriją University of Illinois at Chicago ir Illinois Institute of Technology. Būdamas inžinierius, branduolinių jėgainių apsaugos dangų projektavimo specialistas, dirbo keliose projektavimo bendrovėse. Prieš išeidamas į pensiją S. G. Pinney & Associates bendrovėje vadovavo North Central įstaigai. Kelias kadencijas pirmininkavo Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungai, vienu metu buvo Palaiminto Jurgio Matulaičio misijos tarybos pirmininkas. Priklausė ateitininkų Kęstučio Korp!, ilgą laiką šoko „Lėtūno” tautinių šokių grupėje. Buvo JAV Lietuvių Bendruomenės, Lietuvių Fondo bei kitų lietuviškų organizacijų narys ir nuolatinis rėmėjas. Dvejus metus tarnavo JAV kariuomenėje, iš kurių 15 mėnesių – Pietų Korėjoje. Švelnios sielos Teodoras buvo a. a. dr. Zigmo ir a. a. Marcelės Rudaičių sūnus, a. a. Genovaitės Kulikauskienės brolis.

 

Atsisveikinimas su a. a. Teodoru vyko gruodžio 26 d., trečiadienį, Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kur buvo aukojamos gedulingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. A. a. Teodoro atminimui galima aukoti organizacijai „Vaiko vartai į mokslą”. Giliai liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-12-16 (M)
  2018-12-20 (A)

ONA GRADINSKIENĖ MATEKŪNAITĖ


A†A ONA GRADINSKIENĖ MATEKŪNAITĖ mirė 2018 m. gruodžio 16 d., Chicago, IL. Gimė 1918 m. lapkričio 7 d. Lietuvoje, Zarasuose. Gyveno Brighton Parke, Chicago, IL. Nuliūdę liko: dukterėčia Virgilija Remežienė su vyru Evaldu, jų vaikai Arvydas ir Dainius su žmona Ashley. Ona buvo žmona a. a. Jono.

 

A. a. Ona Gradinskienė buvo aktyvi Lietuvių Bendruomenės narė. Priklausė BALF’o, ALT’o organizacijoms, Jaunimo centro moterų klubui. Ji buvo puiki konditerė – įvairias lietuvių bendruomenės šventes praturtindavo savo gamybos skaniais tortais.

 

A. a. Ona Gradinskienė Matekūnaitė bus pašarvota gruodžio 20 d., ketvirtadienį, 9 val. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 West 44th St., Chicago, IL 60632), Brighton Parke, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.