CENTRAS - Mirtiespuslapis 3

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-10 (M)

DANUTĖ ŠILBAJORIENĖ (GALINYTĖ)


A † A DANUTĖ ŠILBAJORIENĖ (GALINYTĖ) mirė staiga 2017 metų lapkričio 10 dieną, sulaukusi 90 metų. Gimė 1927 m. sausio 17 d. Kybartuose, Lietuvoje. Atvykusi į JAV 1948 m. gyveno New Yorke, o paskutiniuosius 26 metus – Ormond Beach, Floridoje. Danutės vyras Algirdas mirė 2015 m. liepos 28 d. Nuliūdę liko: sūnus Robertas su žmona Christie; sūnus Paulius su žmona Daiva; anūkai Kristina, Andrius, Laura su vyru Paul, Lydia su vyru Jason, Emily su vyru Wes; proanūkiai Viktoria, Jonas, Leah, Sophia ir Sawyer bei kiti giminės. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-05 (M)
  2017-11-08 (A)

PRANAS V. POVILAITIS


A†A PRANAS V. POVILAITIS mirė 2017 m. lapkričio 5 d. Lemonte, IL. Gimė 1924 m. gruodžio 8 d. Lietuvoje. Atvykęs į JAV apsigyveno Evergreen Parke, IL. A. a. Pranas Povilaitis buvo „Draugo” direktorių tarybos narys, priklausė Lietuvos krikščionių demokratų partijai, ateitininkas, darbštus ir uolus krikščionis. Velionis bus pašarvotas lapkričio 8 d.,
trečiadienį, 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Tautos fondui. Čekius rašyti Lithuanian National Foundation Inc., ir siųsti adresu: 307 West 30th Street, New York, New York 10001-2703. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-04 (M)

MILDA TAMULIONIENĖ


A†A MILDA TAMULIONIENĖ po sunkios ligos mirė 2017 m. lapkričio 4 d. St. Petersburge, FL. Nuliūdę liko: vyras Stasys, brolis Vaidotas Daukantas su žmona Raimonda, giminės Lietuvoje ir Amerikoje. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-01 (M)
  2017-11-06 (A)

STASĖ ŽEMGULIS (BLAŽYTĖ)


Mūsų mylima mama, močiutė ir promočiutė A † A STASĖ ŽEMGULIS (BLAŽYTĖ) po sunkios ligos tyliai iškeliavo į Amžinuosius namus 2017 m. lapkričio 1 d., sulaukusi 91 metų. Gimė 1925 m. lapkričio 21 d. Kybartų mieste, Vilkaviškio ap­skri­tyje, Lietuvoje. Paskutiniu laiku gyveno New Buffalo, MI. Velionė buvo duktė a. a. Jono ir a. a. Onos (Baltramonaitis) Bla­žių ir žmona a. a. Juozo (Joseph) Žemgulio. A. a. Stasė emigravo iš Lietuvos į Kanadą. Susipažinusi su bū­si­­muo­ju vyru atvyko į Čikagą, kur išgyveno ilgus metus. Giliai nuliūdę liko: dukros – Laura Jasica, Diana Žemgulis ir Maria (George) Mitrofski; anūkai – Julie (Kevin) Krajewski, Kris­ti­na Dervishi, Monica (Matthew) Takash, Joseph Dervishi, And­rea Mitrofski; proanūkas James Krajewski, kiti artimieji bei draugai. A. a. Stasė buvo puiki namų šeimininkė: mėgo virti, siūti, vą­šeliu nerti įvairius rankdarbius. Jai patiko gėlės ir katės, ji mė­go praleisti laiką gamtoje ir savo kieme. Ji la­bai mylėjo savo šei­mą, draugus ir brangią tėvynę Lietuvą. Šv. Mišios už a. a. Stasės sielą buvo atnašautos pirmadienį, lapkričio 6 d., Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Velionė bu­vo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje. Laiduotuves tvar­kė Palos Gaidas laidotuvių namai. Nuliūdusi vis mylinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-10-23 (M)
  2017-11-03 (A)

VIKTORAS RADVILAS


A†A VIKTORAS RADVILAS mirė 2017 m. spalio 23 d., sulaukęs 57 m. amžiaus. Gyveno Baltimorėje, MD, anksčiau Cicero, IL.
Nuliūdę liko: seserys Loreta (a. a. Jurgis) Bradūnienė ir Felicija (Marijus) Gudinskienė; dėdės Justinas (Edita) ir Zigmas (Anelė) Vasiliauskai; pusbroliai ir pusseserės Lietuvoje ir JAV, sūnėnai Gintas, Lukas, Vincas, Vytas, krikštasūnis Domas (Leanne) ir dukterėčia Rita. Gedulingos šv. Mišios bus atnašaujamos Šv. Luko bažnyčioje Baltimorėje, lapkričio 3 d. 10 val. r. A. a. Viktoro palaikai ateityje bus parvežti į Šv. Kazimiero kapines Čikagoje ir bus palaidoti prie a. a. tėvelių ir močiutės. Vietoje gėlių jo atminimui aukas prašome skirti „Pagalba Lietuvos vaikams” – 22 Fairleigh Ave. So. Hamilton ON L8M 2K2. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-10-22 (M)
  2017-12-02 (A)

JŪRATĖ IZOKAITIS


A†A JŪRATĖ IZOKAITIS mirė 2017 m. spalio 22 dieną, širdžiai staiga sustojus, savo namuose Santa Monica mieste, Californijoje. Likę liūdi: vyras Algirdas Avižienis, sūnūs Audrius Avižienis ir Rimas Avižienis su žmona Kathryn Gies, jos brolio a. a. Kąstyčio Izokaičio dukterys Viktorija ir Kristina su šeimomis bei kiti giminės ir daug Jūratės draugių ir draugų. Urna su a. a. Jūratės palaikais bus palaidota prie jos tėvų Vlado ir Stasės Izokaičių kapo Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje. Apie laidotuvių datą ir tvarką bus pranešta vėliau. A. a. Jūratės gyvenimo prisiminimas ir pagerbimas įvyks gruodžio 2 d., šeštadienį, Los Angeles miesto Marina del Rey uoste. Dėl daugiau informacijos prašome kreiptis į Algirdą Avižienį el. paštu: avizienis@gmail.com. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-10-18 (M)
  2017-10-23 (A)

BIRUTĖ ČEKAITĖ-VILUTIENĖ


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad Aukščiausias pasišaukė į savo Amžinuosius Namus A†A BIRUTĘ ČEKAITĘ-VILUTIENĘ. Ji mirė spalio mėn. 18 d. Schererville, Indiana. Gimė 1930 m. kovo mėn. 15 d. Meškučiuose, Lietuvoje. Giliame liūdesyje liko: vyras Antanas, sūnūs Edmundas ir Vidmantas su žmona Patricia bei dukra Kristina.
Velionė buvo ilgametė JAV LB Tarybos narė, JAV LB East Chicagos apylinkės pirmininkė, priklausė Lietuvos vyčiams, Filisterių skautų sąjungos Čikagos skyriui (ėjo sekretorės pareigas), Sietuvos skautininkių-vyr. skaučių draugovei, stropiai ėjo sekretorės pareigas. Kasmet puošdavo lietuviškais šiaudinukais eglutes Indiana Tourist Centre, Kennedy Ave., Indianoje. A. a. Birutė pašarvota spalio 23 d., pirmadienį, 9 val. ryto, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. ryto atnašautos gedulingos pamaldos. Po šv. Mišių amžinam poilsiui velionė išlydėta į Šv. Kazimiero kapines. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-10-14 (M)
  2017-10-23 (A)

ALGIRDAS BANYS


A†A ALGIRDAS BANYS mirė 2017 m. spalio 14 d. Bloomfield Hills, MI, sulaukęs 84 m. amžiaus. Gyveno Bloomfield Twp., MI. Amerikoje išgyveno 57 metus. Velionis priklausė Baltijos skautų tuntui ir Detroito sporto klubui „Kovas”. Nuliūdę liko sūnėnai: Algirdas Vaitas DDM ir Rimantas Vaitas DDS su šeimomis bei giminės Amerikoje. Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 23 d. Velionio karstas bus atvežtas į Dievo Apvaizdos bažnyčią 9:30 val. r., kurioje 10 val. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Algirdas Banys bus nulydėtas į Holy Sepulchre kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįsta- mus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Val S. Bauza laidotuvių namai, tel. 313-554-1275.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-10-08 (M)
  2017-10-10 (A)

NIJOLĖ RITA BUTKUTĖ ŠAKENIENĖ


A†A NIJOLĖ RITA BUTKUTĖ ŠAKENIENĖ mirė spalio 8 d. Atsisveikinimas vyks spalio 10 d., antradienį, nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose. Mišios už velionės sielą bus aukojamos spalio 11 d., trečiadienį, 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte. Bus palaidota Tautinėse kapinėse. Laidotuvės privačios.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-10-08 (M)
  2017-10-21 (A)

PETRAS RULIS


2017 metais į Amžinuosius Namus iškeliavo A†A MANUELĖ (Meilutė) RULIENĖ ir inžinierius PETRAS RULIS. Sulaukę brandaus amžiaus, po ilgų ir sunkių ligų abu jie išėjo vienas paskui kitą: Meilutė mirė gėlėms žydint, gegužės 24 d., o Petras užgeso lapams krintant, spalio 8 d. Atvykę į JAV, jiedu gyveno Čikagoje, vėliau Beverly Shores, IN. Išėję į pensiją, Meilutė ir Petras žiemas praleisdavo Juno Beach, Floridoje. Saulėtą spalio 21 d. kun. dr. Valdas Aušra atliko laidojimo apeigas ir sukalbėjo maldas, po to Meilutės ir Petro palaikai atgulė Tautinėse kapinėse prie Meilutės mamos a. a. Antaninos kapo. O mes, šiame pasaulyje pasilikę artimieji, draugai ir giminės niekada neužmiršime šių abiejų mirusiųjų širdies gerumo ir draugiškumo. Visada prisiminsime, kaip Meilutė mylėjo mišką, kiek daug jos širdyje tilpo artimo meilės. Reiškiame nuoširdžią užuojautą mirusiųjų artimiesiems ir giminėms Australijoje. Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie! Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia! Tegul ilsisi ramybėje. Rušėnų šeima.

Page 3 of 6412345...102030...Last »