Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-12-16 (M)
  2020-12-26 (A)

JUOZAS MIKULIS


A†A JUOZAS MIKULIS (1917–2020). Juozas Mikulis amžinybėn iškeliavo 2020 m. gruodžio mėn. 16 d., rugsėjo mėnesį atšventęs 103-ąjį gimtadienį.

Juozas gimė Silvertown mieste, Anglijoje, vėliau su tėvais gyveno Lietuvoje. Būdamas 16 metų, įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą, tarnavo Lietuvos kariuomenėje, turėjo vyriausiojo puskarininkio laipsnį. Buvo papuolęs į vokiečių nelaisvę. Po Antrojo pasaulinio karo, 1952 m. atvyko į Ameriką, gyveno Čikagos priemiestyje Cicero, IL.

Juozui lietuviška veikla, lietuvybės išsaugojimas už Atlanto ir nuoširdi tarnystė Tėvynei buvo be galo svarbu. Todėl nenuostabu, kad jis daugelį metų atsakingai vadovavo ir veikė Lietuvos karių veteranų sąjungos „Ramovė” Čikagos skyriuje ir Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje gretose, 35-erius metus vadovavo Cicero jūros šaulių kuopai „Klaipėda”. Juozas dosniai rėmė seniausią už Lietuvos ribų leidžiamą laikraštį „Draugas”, žurnalą „Pensininkas” ir kitus lietuviškus leidinius, organizacijas ir fondus Amerikoje ir Lietuvoje.

Juozą Mikulį kiekvieną sekmadienį galėjai sutikti Cicero miestelyje esančioje Šv. Antano bažnyčioje, kurioje jis labai daug metų buvo zakristijonu, padėdavo pasiruošti šv. Mišioms, skaitė skaitinius. Buvo aktyvus Bendruomenės veikloje. Jo darbai buvo įvertinti garbingais LR Krašto apsaugos ministrų, Lietuvos šaulių sąjungos ir LŠS išeivijoje apdovanojimais.

Nuliūdę liko: žmona Bronė, sūnūs Rolandas ir Robertas su šeimomis, dukra Danutė (Diana) Cummins su šeima, žentas Norbert Sachs ir anūkė Ramona Fritschi su šeima.

Atsisveikinimas su velioniu vyks gruodžio 26 d., šeštadienį, 3 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629). Po to, 4 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau- ti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Vietoje gėlių šeima prašo paaukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai (Nativity BVM). Nuliūdę artimieji.

  2020-12-12 (M)
  2020-12-18 (A)

RIMGAUDAS ALIS ALIŠAUSKAS


A†A RIMGAUDAS ALIS ALIŠAUSKAS mirė 2020 m. gruodžio 12 d. Oak Lawn, Illinois. Gimė 1932 m. gegužės 11 d. Lietuvoje.
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park rajone.

Nuliūdę liko: sūnus Robertas; duktė Liana Alytė su vyru Leroy Kos; duktė Renita Alytė; sesuo Aldona Sterbienė su šeima; pusseserė Valentina Harvey su šeima.

Atsisveikinimas su velioniu vyks penktadienį, gruodžio 18 d., 1 val. p. p. Šv. Kazimiero kapinių koplyčioje. Kviečiame dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-12-11 (M)
  2020-12-18 (A)

REGINA ČEMARKIENĖ KUSELIAUSKAITĖ


A†A REGINA ČEMARKIENĖ KUSELIAUSKAITĖ mirė 2020 m. gruodžio 11 d. Issaquah, WA. Gimė 1928 m. birželio 28 d. Lietuvoje. Gyveno Issaquah, WA, anksčiau Downers Grove, IL, Čikagos Marquette Park ir Bridgeport rajonuose.

Nuliūdę liko: sūnus dr. Vidmantas Čemarka; anūkai Lilia Marie ir Paul Yuri Čemarka; brolis Vidas su žmona Beverly, brolis Kazimieras su žmona Maria, brolis Antanas su žmona Lilija; daug dukterėčių ir sūnėnų.

A. a. Regina buvo a. a. Vytauto žmona ir a. a. Marijos Barzda sesuo.

Velionė bus pašarvota penktadienį, gruodžio 18 d., nuo 9 iki 11 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Religinės atsisveikinimo apeigos vyks laidojimo namuose 11 val. ryto. Po jų velionė bus palaidota bus Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus, ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-12-11 (M)
  2021-01-16 (A)

MEČYS ŠILKAITIS


A†A MEČYS ŠILKAITIS 1922–2020. A. a. Mečys (Mečislovas) Šilkaitis mirė š. m. gruodžio 11 dieną, sulaukęs 98 metų. Gimė 1922 m. vasario 27 d. Ilgižių kaime, Raseinių apskrityje.

Tėvams persikėlus į Ariogalos miestelį ir ten atsidarius universalinę parduotuvę, jis savo jaunystės dienas praleido tarp gražių Dubysos slėnių. Baigė Kėdainių gimnaziją. Tęsė studijas Vytauto Didžiojo universiteto Technologijos fakultete, pasirinkęs
elektros silpnų srovių specialybę. Studijas baigė Antrajam pasauliniam karui einant į pabaigą. Su keletu draugų pasitraukė į Vakarus – per Vokietiją į Norvegiją, tada į Švediją, o galiausiai atsirado Didžiojoje Britanijoje.

Mečys apsigyveno Londone. Buvo pakviestas tapti ką tik įsteigtos Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos (DBLS) generaliniu sekretoriumi. Jo pareigos buvo pasitikti atvykstančius tautiečius ir visokiais būdais jiems padėti, taip pat kurti Sąjungos skyrius, leisti biuletenį ir kt.

Londone jis sutiko ir vedė Ireną Noreikaitę. Po trejų metų, giminių kviečiami, gavo Amerikos vizas ir išvyko į JAV. Iš pradžių gyveno Worcester, Massachusetts, vėliau persikėlė į St. Charles, IL ir Čikagą. GTE laboratorijoje dirbo inžinieriumi prie telekomunikacijos darbų bei telefono stočių projektavimo. Darbo tikslais buvo siunčiamas į New Jersey, Floridą ir kitas vietas. Pensijos metus praleido St. Petersburg, Floridoje. Paskutiniaisiais metais gyveno Californijoje, Santa Monica mieste, šalia savo sūnų ir anūkų.

Mečys, kur jis begyventų, buvo aktyvus lietuviškoje veikloje. Priklausė Lietuvių Bendruomenei, buvo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos narys, priklausė Lietuvių inžinierių ir architektų sąjungai (vienu metu buvo jos pirmininkas), dalyvavo ateitininkų veikloje, prisidėjo prie Ateitininkų namų pirkimo. Jis taip pat įėjo į Šokių šventės Čikagoje rengimo komitetą. Ypatingą vietą užėmė jo ilgametė, daugiau kaip 25 metus trukusi veikla St. Petersburgo lietuvių klube, į kurią jis pasinėrė jau išėjęs į pensiją. Pirmininkavo visuose komitetuose ruošiant minėjimus, šventes ir dirbo daug kitų darbų. Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje, ypač „Drauge”. Mėgo rašyti humoristinius eilėraščius iš savo ir aplinkinių gyvenimo patirties.

Su žmona Irena kartu pragyveno daugiau kaip 70 metų ir užaugino du sūnus – farmakologijos daktarą Raimundą ir architektą Edmundą, jie abu aktyviai įsijungę į lietuvišką veiklą Los Angeles.

Nuliūdę liko: žmona Irena; sūnus Raimundas su žmona Rasa, anūkas Rimas su žmona Myia, proanūkai Aleksandra, Evelina ir Oliver; anūkas Danius su žmona Bets; sūnus Edmundas, marti Aušra, anūkės Brianna ir Daria; kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Velionis bus pašarvotas šį šeštadienį, sausio 16 d. Petkaus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL.

Atsisveikinti su velioniu bus galima nuo 9 val. r. iki 11 val. ryto. 11 val. r. vyks bus religinės apeigos. Po jų velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Vietoje gėlių mirusiojo šeima prašo aukoti Mečio Šilkaičio vardu Ateities Fondui (Ateitis Foundation), 1380 Castlewood Dr., Lemont, IL 60439.

Nuliūdę artimieji.

  2020-12-09 (M)

ALGIRDAS RUTKAUSKAS


A†A ALGIRDAS RUTKAUSKAS mirė š. m. gruodžio 9 d. savo namuose, artimųjų globoje palydėtas į paskutinę kelionę.

Gimė 1956 m. rugpūčio 3 d. Kaune, Algirdo ir Valerijos Spiridonovų-Lašų šeimoje. Mokėsi Kauno II vidurinėje ir Saulės mokykloje, vėliau įstojo į Medžio apdirbimo technikumą. Dirbo Kauno M. K. Čiurlionio muziejuje Parodų skyriuje darbininku, vėliau restauratoriumi. 1978 m. sukūrė šeimą su Violeta, užaugino dukrą Ievą ir sūnų Vytautą.

1989 m. atvyko į Ameriką. Sunkiai dirbo įvairiose kompanijose, o nuo 1990 m. iki pat ligos – apartementinių kompleksų prižiūrėtoju.

Netekome puikaus, jautraus ir šilto šeimos žmogaus, atsidavusio tėvo, mylinčio vyro. Mums jo šilumos niekas neatstos ir nepakeis jo globos ir rūpesčio. Liūdime kartu visi: žmona Violeta, vaikai Ieva ir Vytautas, sesuo Jolanta Nagienė, sūnėnai Norbertas ir Arnoldas su šeimomis, giminės ir artimieji JAV bei Lietuvoje.

Laidotuvės bus privačios, apie atsisveikinimą ir šv. Mišias Algirdo atminimui pranešime vėliau.

  2020-11-29 (M)

pulk. ROBERTAS A. ALEKSIŪNAS


Su liūdesiu pranešame, kad š. m. lapkričio 29-tą dieną nuo „Agent Orange” pasekmių, mirė A†A pulk. ROBERTAS A. ALEKSIŪNAS (Lt. Col. US Army (Ret).

Jis palaidotas Abraham Lincoln National Cemetery, Elwood, Illinois. Karinės pagarbos atidavimo apeigos vyks suvaržymams dėl Covid-19 pasibaigus.

Jo liūdi vaikai: sūnus Raimundas Aleksiūnas, duktė Linda Aleksiūnas McConaughy ir jų šeimos, sesuo Julija (Cijūnelienė) Dantienė, brolis Algirdas Aleksiūnas, giminės ir draugai Amerikoje, Lietuvoje ir Vokietijoje.

Prašome prisiminti a. a. Robertą savo maldose.

  2020-11-17 (M)

BIRUTĖ DANERYTĖ MEŠKELIENĖ


A†A BIRUTĖ DANERYTĖ MEŠKELIENĖ mirė 2020 m. lapkričio 17 d. Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio rajone. 1951 m. atvyko į Ameriką. Gyveno Bostone, Čikagoje ir Arlington Heights, IL.

Nuliūdę liko: a. a. vyro Vytauto sesers a. a. Leonidos Meškelytės-Stukienės vyras (mošėnas) Donatas Stukas, sūnėnai – Edmundas Stukas su dukromis; Andrius Stukas; Vygaudas Meškelė ir jo šeima Lietuvoje; daug pusbrolių ir pusseserių Lietuvoje bei draugai Čikagoje ir Bostone.

Birutė buvo a. a. Vytauto žmona, a. a. Otono ir a. a. Teresės Danerių duktė.  A. a. Birutė bus palaidota Bostono New Calvary kapinėse, šalia vyro Vytauto ir tėvų. Prašome prisiminti Velionę savo maldose. Nuliūdę artimieji.

  2020-11-13 (M)
  2020-11-16 (A)

STEFA BUROKIENĖ PAULIUKEVIČIŪTĖ


A†A STEFA BUROKIENĖ PAULIUKEVIČIŪTĖ mirė š. m. lapkričio 13 d., Palos Park, IL, sulaukusi 101 metų. Gimė 1919 m. vasario 20 d. Lietuvoje. Gyveno Palos Hills, anksčiau Čikagos Brighton Parko ir Marquette Parko apylinkėse.

Nuliūdę liko: duktė Violeta; sūnus Gintas su žmona Laura; anūkai – Aleksas, Liana su vyru Joshua, Erikas ir Kristina su vyru Brian; proanūkai – William ir Lucy; seserys Gražina Vaičaitienė ir Irena Putrienė su šeimomis; pusseserė Staselė Pauliukevičiūtė ir artima giminaitė Siga Frismantienė su šeima.

A. a. Stefa buvo a. a. Alfonso žmona ir a. a. Stasės Rupinskienės sesuo.

1941 m. ji baigė Vilniaus Pedagoginį institutą, įgydama antrojo laipsnio pradžios mokyklos ir vidurinės mokyklos mokytojos diplomą. Tų pačių metų rudenį pradėjo vadovauti ir mokytojauti B. Gudelių pradžios mokykloje, Vilkaviškio apskrityje. Stefa iki 1949 m. taip pat dirbo mokytoja pabėgėlių stovyklose Vokietijoje – Neumünster, Shleswig ir Flensburg.

Stefa buvo nuoširdi lietuvybės puoselėtoja, labai mylėjo lietuvių kalbą ir gražiai ja kalbėti išmokė savo vaikus bei anūkus. Visada tolerantiška, dosni ir paguodžianti, ji buvo mylima ne tik savo artimųjų, bet ir mėgiama Kr. Donelaičio lituanistinės mokyklos mokinių. Aktyviai dalyvavo išeivijos visuomeninėje veikloje ir labdaros organizacijose, buvo ištikima „Draugo” skaitytoja ir rėmėja.

Velionė bus pašarvota pirmadienį, lapkričio 16 d., 9 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Advocate Hospice. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-11-13 (M)
  2020-11-16 (A)

KAZIMIERAS VEITAS


A†A KAZIMIERAS VEITAS mirė š. m. lapkričio 13 d. Lemonte, sulaukęs 95 metų. Gimė 1925 m. spalio 25 d. Lietuvoje. Gyveno Frankfort, IL.

Nuliūdę liko: duktė Dalia Adamczyk su vyru Joseph; sūnus Arvydas su žmona Julie; duktė Audronė Rodzak (a. a. vyras John); anūkai – Andrew Adamczyk su žmona Gisela, Anthony, Daina ir Paul Adamczyk su žmona Shu; Victoria, Vincent ir Marina Veitas; Raymond Leseckas su žmona Elyse; Alexander Leseckas; proanūkai – Kobe, Jake, Ryan ir Xavier; sesuo Valė Kliknienė, žmonos brolio Sauliaus Gumausko žmona Irena, jų šeimos bei kiti giminės.

Į Amžinybę jau yra iškeliavusi Kazimiero žmona a. a. Bronė Gumauskaitė-Veitienė bei jos broliai a. a. Algimantas Gumauskas ir a. a. Saulius Gumauskas.

Velionis bus pašarvotas pirmadienį, lapkričio 16 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks antradienį, lapkričio 17 dieną. Iš laidojimo namų 9:30 val. r. velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, 14911 127th Str., kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-11-10 (M)
  2020-11-16 (A)

JANĖ VIZGIRDIENĖ


A†A JANĖ VIZGIRDIENĖ mirė 2020 m. lapkričio 10 d. Westchester, IL, sulaukusi 85 metų. Gimė 1934 m. gruodžio 12 d. Lietuvoje, Žemaitijoje.

Per karą su tėvais ir broliu persikėlė į Vokietiją. Po karo atvyko į Ameriką ir apsigyveno Čikagoje, Brighton Parko rajone. Paskutiniuosius metus gyveno Westchester, IL, arčiau dukters Daivos ir jos šeimos.

Nuliūdę liko: duktė Vida, sūnus Anthony, duktė Daiva Fergestad su vyru Mike, anūkai Justin ir Alex; brolienė Marytė Vizgirdienė, pusseserė Edith Blinde su vyru Jurgen ir šeima Vokietijoje; dukterėčios, sūnėnai ir kiti giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje.

Augindama savo vaikus Janė dirbdavo ir šeimininke jūrų skautų stovyklose. Mėgo muziką ir siuvimą. Namuose puoselėjo lietuvių kalbą ir tradicijas, kad išauklėtų lietuviais vaikus. Vėliau dukrai Daivai padėjo prižiūrėti anūkus, kurie labai mylėjo savo močiutę ir vadino ją „Mimi”.

Lapkričio 16 d., pirmadienį, nuo 8:30 val. r. iki 9:30 val. r. su velione bus galima atsisveikinti Halowell & James laidotuvių namuose, 1025 W. 55th St., Countryside, IL. Mišios už jos sielą bus aukojamos 10 val. r. St. Francis Xavier bažnyčioje, LaGrange, IL. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse šalia savo vyro a. a. Justino ir tėvų, a. a. Dominiko ir Ernos Eitmanų.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti savo pasirinktai organizacijai arba šv. Mišioms už a. a. Janės sielą. Kviečiame artimuosius prisiminti a. a. Janę savo maldose. Nuliūdę mylintys artimieji.

Jeigu dalyvausite laidotuvėse, dėl pandemijos apribojimų prašome kreiptis į laidotuvių direktorių, Halowell & James Funeral Home, tel. 708-352-6500, Countryside, IL, hjfunerals.com.