CENTRAS - Mirtiespuslapis 3

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-12-05 (M)
  2019-12-09 (A)

ALMA MARIJA KELIUOTIS (SADŪNAITĖ)


Su dideliu liūdesiu pranešame, kad A†A ALMA MARIJA KELIUOTIS (SADŪNAITĖ) mirė gruodžio 5 d. Bloomingdale, IL. Gimė 1935 m. birželio 14 d. Kaune, Lietuvoje. Į JAV atvyko 1959 m. ir gyveno Palos Park, vėliau Bloomingdale, IL.

 

Nuliūdę liko: sesuo Danguolė Sadūnaitė; dukra Indra, sūnus Jonas, sūnus Petras su žmona Lisa ir jų vaikai Hailie, Kyle ir Dean. A. a. Alma gyveno labai visavertį gyvenimą. Velionė bus pašarvota pirmadienį, gruodžio 9 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir pabendravime Pasaulio lietuvių centre. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Pasaulio lietuvių centrui. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-12-03 (M)
  2019-12-08 (A)

VIRGINIJA KUPCIKEVIČIENĖ


A†A VIRGINIJA KUPCIKEVIČIENĖ (1931 rugpjūčio 2 – 2019 gruodžio 3).

 

A. a. Virginija Kupcikeviciͮenė (Kovalciͮukaitė) gimė Lietuvoje. Ji buvo mylima a. a. Vytauto žmona; mylinti Ritos (Charles) Rackmil ir Algirdo (Yolanda) Kupcikevičiaus mama; branginama Lauros ir John Rackmil bei Steven ir Joseph Kupcikevičių močiutė.

 

Velionė bus pašarvota sekmadienį, gruodžio 8 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Blake-Lamb Funeral Home, 4727 W. 103rd Street, Oak Lawn, IL. Pirmadienį, gruodžio 9 d., 9:15 val. r. iš laidojimo namų bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, 6812 S. Washtenaw Ave., kur 10 val. r. bus laikomos gedulingos Mišios už velionės sielą. Po Mišių bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-11-25 (M)
  2019-11-30 (A)

ANTANAS VYČAS


A†A ANTANAS VYČAS mirė lapkričio 25 d., sulaukęs 95 metų. Gimė 1924 m. sausio 1 d. Panevėžyje.
Gyveno Darien, IL, anksčiau Calumet Park, IL ir Harvey, IL. Nuliūdę liko: žmona Maria Bakaitė; sūnus Povilas, sūnus Mark su žmona Shirley; podukra Ieva Varnaitienė; 4 anūkai, 7 proanūkai; sesuo Birutė su šeima Lietuvoje bei kiti giminės.

 

A. a. Antanas buvo a. a. Adrianos vyras ir a. a. Wendy uošvis. Priklausė Lietuvos šaulių sąjungai išeivijoje (LŠSI). Velionis bus pašarvotas šeštadienį, lapkričio 30 d., 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Vietoje gėlių šeima prašo aukoti LŠSI. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-11-21 (M)
  2019-11-25 (A)

ELLA BARTMIN (ELA BARTMINAITĖ)


A†A ELLA BARTMIN (ELA BARTMINAITĖ). Gailestingasis Viešpats Dievas lapkričio 21 d. pasišaukė savo mylimą dukrą į Amžinosios Ramybės namus. Ela gimė 1933 m. rugpjūčio 22 d. Urvinių kaime, Tauragės apskrityje Martyno Bartmino šeimoje. Anksti neteko mamos. Karo audros nubloškė šeimą į Vokietiją, iš kur Ela su tėvu 1952 m. gegužės mėnesį atvyko į New Yorką. Į Čikagą šeima persikėlė tų pačių metų spalį.

 

Lapkričio 25 d., pirmadienį, nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. velionė bus pašarvota Kosary laidojimo namuose, 9837 S. Kedzie Ave., Evergreen Park, IL 60805. Pamaldos vyks 7 val. vakaro. Lapkričio 26 dieną, antradienį, Ziono Lietuvių liuteronų bažnyčioje (9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453) lankymas nuo 9 iki 10 val. r., laidotuvių pamaldos – 10 val. ryto. Laidojama bus Betanijos kapinėse. Vietoj gėlių prašome skirti atminimo aukas Ziono lietuvių liuteronų bažnyčiai – Zion Evangelical Lutheran Church. Liūdintys parapijiečiai.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-11-18 (M)
  2019-11-21 (A)

TERESĖ KUČYS


A † A TERESĖ KUČYS mirė 2019 m. lapkričio 18 d. Lemonte, IL. Gimė 1922 m. gegužės 5 d. Lietuvoje. Atvykusi į JAV apsigy­ve­no Bostone, vėliau persikėlė į Čikagą, gyveno Evergreen Parke ir Lemonte. Nuliūdę liko sesuo Monika Kabliauskas ir tolimesni giminės. Velionė bus pašarvota lapkričio 21 d., ketvirtadienį, 9 val. ry­to Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Pasaulio lietuvių centrui, Le­mont. IL. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Laidotuvės privačios. Liūdintys artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-11-09 (M)
  2019-11-16 (A)

ARŪNAS DUKAUSKAS


Su giliu liūdesiu pranešame, kad po ilgos kovos su sunkia liga mus paliko A†A ARŪNAS DUKAUSKAS. Mirė 2019 m. lapkričio 9 d. Palos Heights, IL. Gimė 1969 m. rugpjūčio 11 d. Klaipėdoje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Lina, dukros, tėtis ir giminės Lietuvoje bei daug gerų draugų. A. a. Arūnas mėgo bėgimą, dalyvaudavo maratonuose ir ne kartą yra laimėjęs prizines vietas.

 

A. a. Arūnas bus pašarvotas šeštadienį, lapkričio 16 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Hwy, Palos Hills, IL 60465. Religinės apeigos – 6 val. v. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Liūdintys artimieji.

 

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-10-31 (M)
  2019-11-09 (A)

MARIJA INGELEVIČIŪTĖ VYGANTIENĖ


A†A MARIJA INGELEVIČIŪTĖ VYGANTIENĖ (1933.IX.7 – 2019.X.31). Su giliu liūdesiu spalio 31 d. atsisveikinome su mylima mama ir močiute. Remdamasi giliu tikėjimu, Mara ryžtingai nešė ligos kryžių. Dukros Monika Sabalienė ir Kristina Vygantas, žentai Paulius ir Ed, anūkai Petras ir Vėjas buvome šalia ir darėme viską, ką galėjome, kad jai padėtume. Visų Šventųjų išvakarėse Viešpats jai tarė: „Marute, tu kovojai gerą kovą, baigei bėgimą, išlaikei tikėjimą”. Jis pasišaukė ją pas save į Dangaus Karalystę. Netekties valandą mes guodžiamės tik tuo, kad dabar Mara patiria beribę meilę ir džiaugsmą, ir ta patirtis tęsis visą laiką.

Mara ir jos dvynė sesutė a. a. Gina (Kudžmiene) gimė 1933 m. Kaune, pulkininko dr. Vlado Ingelevičiaus ir dailininkės Reginos Matuzonytės Ingelevičienės šeimoje.

 

Į JAV emigravusi 1949 m. šeima gyveno New Yorke. Maros tėvelis įdiegė jai meilę mokslui. Ji studijavo matematiką Hunter College, John Hopkins universitete ir siekė daktarato laipsnio New York universitete. Ji buvo labai dosni šeimos nariams ir visada juos finansiškai rėmė.

 

Ištekėjusi už dr. Vytauto Vyganto (dabar jau a. a.), ji skatino jo visuomeninius darbus, padėjo steigiant žurnalą „Lituanus”, aktyviai dalyvavo Pax Romanos tarptautinėje katalikų studentų organizacijoje, ateitininkų veikloje. Ji organizavo savo motinos darbų parodas JAV, o 2013 m. į Lietuvą grąžino dalį jos kūrybinio palikimo.

 

2014 m. suorganizavo tėvelio, Vyčio Kryžiaus kavalieriaus, dokumentų, nuotraukų, apdovanojimų parodą Rokiškyje, jo karo lauko chirurginių instrumentų parodą Lietuvos Medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje Kaune, taip pat jo eksponatų parodą Valdovų rūmuose Vilniuje.

 

Mara buvo švelnaus būdo, bet tuo pačiu nepaprastai stipraus charakterio ir ryžtinga. Trisdešimt metų ji kovojo su liga – pasitikėdama savimi ir Dievo globa žengdavo pirmyn, tuo stebindama ne tik visus aplinkinius, bet ir gydytojus. Niekada neatsisakydavo padėti kitiems, nes tikėjo, jog gyvenimo tikslas yra „suprasti Dievo valią gyvenime ir sugebėti ją įvykdyti”. Ji mums paliko gilaus tikėjimo pavyzdį.

 

Mara buvo palaidota lapkričio 9 d. Putname, CT, Nekalto Prasidėjimo seselių Dangaus Vartų kapinėse. Dėkojame visiems dalyvavusiems šermenyse, šv. Mišiose Apreiškimo parapijoje Brooklyne, palydint ją į Amžinąjį gyvenimą. Dėkojame už aukas „Lietuvėlės” mokyklai (NJ), kurią lanko Maros anūkai, ir Neringos stovyklai, kurioje vasarodamos užaugo dukros. Ypatingai dėkojame už šv. Mišių aukas Maros sielai. Liūdi Sabalių ir Vygantų šeimos.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-10-27 (M)
  2019-11-04 (A)

ALDONA (VENCIŪTĖ) VAITKUS


Su dideliu liūdesiu pranešame, kad po ilgos kovos su sunkia liga mus paliko A†A ALDONA (VENCIŪTĖ) VAITKUS. Gimė 1934 m. balandžio 17 d. Kaune, Lietuvoje. Mirė 2019 m. spalio 27 d. Lemont, IL. Nuliūdę liko: vyras Vytas (kartu laimingai pragyveno 65-erius metus), sūnus Tomas, dukra Rūta, anūkai Ariukas ir Aila, proanūkiai Ricky ir Carson bei daug gerų draugų.

 

A. a. Aldona mėgo žaisti golfą. Buvo kelių Golfo klubų narė. Daug metų dalyvavo Čikagos lietuvių golfo klubo rengiamose varžybose ir laimėdavo prizines vietas.

 

Velionė bus pašarvota lapkričio 4 d., pirmadienį, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Atsisveikinimas vyks nuo 9 val. ryto. 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir pabendravime Pasaulio lietuvių centre. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui arba org. „Vaiko vartai į mokslą”. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-10-25 (M)
  2019-11-01 (A)

JEAN A. BANYS WHITE (VAITEKŪNAITĖ)


A†A JEAN A. BANYS WHITE (VAITEKŪNAITĖ) mirė 2019 m. spalio 25 d. Smyrna, GA. Gimė 1935 m. sausio 23 d. Berwyn, IL. Gyveno Smyrna, GA, anksčiau Lyons, IL. Nuliūdę liko: sūnus Al ir marti Sharon, jų vaikai Ryan ir Jordan; sūnus Joseph ir marti Yen, jų vaikai Jaimie, Jonathan, Tristan ir Carla; duktė Ellen Rudomanski su vyru Stephen bei vaikais Justin ir Adam; duktė Daiva Miklovich su vyru Reagan ir jų vaikais Kevin ir Richard; 5 proanūkai.

 

A. a. Jean buvo a. a. Albin žmona, a. a. Megan ir a. a. Melissa močiutė.

 

Velionė bus pašarvota penktadienį, lapkričio 1 d., nuo 4 val. p. p. iki 7 val. v. Foran Funeral Home, 7300 W. Archer Ave., Summit, IL. 60501. Šeštadienį, lapkričio 2 d., nuo 10 val. r. su velione bus galima atsisveikinti Šv. Barboros bažnyčioje, 4008 Prairie Ave., Brookfield, IL, 60513, kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-10-22 (M)
  2019-11-02 (A)

VANDA KAUNIENĖ GALMINAITĖ


A†A VANDA KAUNIENĖ GALMINAITĖ mirė 2019 m. spalio 22 d., Libertyville, IL. Gimė 1925 m. vasario 6 d. Mažeikiuose, Lietuvoje. Gyveno Libertyville, IL, anksčiau Westchester, IL. ir Cicero, IL. Nuliūdę liko: duktė Regina Aldhurst su vyru Trevor; duktė Ramona Duff su vyru Glenn; sesuo Zita Gražienė; marti Gražina Valeikaitė-Kaunienė; anūkai – dr. Roland Kaunas su žmona Christine, Christina Johnson su vyru Kent, Michael ir Peter Aldhurst, dr. Christopher ir Nicholas Duff; proanūkai Rustam Kaunas, Cody ir Shawn Johnson; kiti giminės ir draugai.

 

A. a. Vanda buvo a. a. dr. Ferdinand Kauno žmona, a. a. Roland Kauno ir a. a. dr. Roman Kauno mama.

 

Šv. Mišios už velionės sielą vyks šeštadienį, lapkričio 2 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijai arba seselėms kazimierietėms (Sisters of St. Casimir, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. 60629). Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.