CENTRAS - Mirtiespuslapis 3

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-06-25 (M)
  2020-07-02 (A)

KĘSTUTIS „CASEY” J. TRUŠKŪNAS


A†A KĘSTUTIS „CASEY” J. TRUŠKŪNAS mirė š. m. birželio 25 d., sulaukęs 79 metų. Gimė 1940 m. rugsėjo 10 d. Kaune.
Gyveno The Colony, TX, anksčiau – Čikagoje.

 

Nuliūdę liko: žmona Ramona; dukros – Kristina su vyru Aldrin, Nijolė su vyru Jason; anūkai Brandon, Amalija, Seth, Daniel; sesuo Jūratė, sūnėnai bei dukterėčios.

 

Kęstutis buvo a. a. Juozo ir a. a. Irenos Truškūnų sūnus.

 

Velionis tapo Amerikos piliečiu per savo 18-tąjį gimtadienį, 1958 metais. 1965 m. lapkričio 25 d. vedė Ramoną. Jis buvo Amerikos kariuomenės veteranas, talentingas braižytojas, mylintis vyras ir tėvas.

 

A. a. Kęstutis palaidotas liepos 2 d. Highland kapinėse, Okemah, OK. Laidotuvių apeigomis rūpinosi Parks Brothers Funeral Home, gedulingas šv. Mišias laikė kun. Clayton Griggs. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-06-24 (M)
  2020-07-11 (A)

ADELĖ LIETUVNINKIENĖ


A†A ADELĖ LIETUVNINKIENĖ mirė 2020 m. birželio 24 d., sulaukusi 88 metų. Gimė 1932 m. birželio 12 d. Ylakiuose, Lietuvoje. Gyveno Lemonte, IL, anksčiau Palos Park ir Hickory Hills.

 

1951 metais atvyko į Ameriką, gyveno Cicero mieste, kur ir susipažino su Kazimieru Lietuvninku. Už jo ištekėjo 1957 m. Vėliau šeima įsikūrė Marquette Parke ir užaugino tris vaikus.

 

Nuliūdę liko: sūnus Vytenis, marti Elzytė; sūnus Gintaras, marti Dalia; dukra Žibutė Pranckevičienė (žentas
a. a. Pranas Pranckevičius); anūkai – Julius, Andrius, Lina, Vija ir Dovas Lietuvninkai, Juozas, Emilija ir Alena Pranckevičiai. A. a. Adelė buvo a. a. Kazimiero Lietuvninko žmona ir a. a. Jono Juškaus sesuo.

 

Adelė garsėjo kaip nepaprastai gera šeimininkė ir tortų kepėja. Kartu su vyru Kazimieru buvo ilgamečiai „Neringos” ir „Nidos” restoranų Marquette Parke savininkai.

 

Adelė daug metų dalijosi savo kulinariniais gabumais su įvairiomis organizacijomis. Šeimininkavo Rako ir Dainavos stovyklose, kepė Užgavėnių blynus, ruošė Ateitininkų Kūčias ir buvo dažnai kviečiama šeimininkauti įvairiose šventėse bei renginiuose.

 

Velionė bus pašarvota šeštadienį, liepos 11 d. nuo 9 iki 11 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, kur 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-07-18 (M)
  2020-07-11 (A)

DANUTĖ GRAJAUSKIENĖ


Mus paliko aktyvi ir ilgametė Hartfordo Lietuvių Bendruomenės pirmininkė A†A DANUTĖ GRAJAUSKIENĖ. Mirė š. m. birželio 18 d. Windham, CT, sulaukusi 86 metų. Gimė Kaune, bet kilus karui ji su šeima paliko Tėvynę ir į JAV atvyko 1949 metais. Šeima apsigyveno New Britain, CT.

 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 11 d., Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserų vienuolyne, 600 Liberty Hwy, Putnam. Šv. Mišios 11:30 val. ryto (lauke). Prašome prisiminti velionę savo maldose. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-06-18 (M)

STANLEY BALZEKAS, Jr.


Su liūdesiu pranešame, kad birželio 18 dieną, eidamas 96-uosius metus, mirė A†A STANLEY BALZEKAS, Jr.

 

Jis buvo JAV lietuvių visuomenės veikėjas, verslininkas, Antrojo pasaulinio karo veteranas, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus įkūrėjas ir prezidentas, LR garbės konsulas Palm Beach, FL, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narys, garbės bajoras.

 

Gimė 1924 m. spalio 8 dieną Čikagoje Stanley ir Emily Balzekas šeimoje.

 

1951 m. baigė De Paulo universitetą Čikagoje. 1948 m. tapo bendrovės „Balzekas Motor Sales”, įkurtos 1919 m., prezidentu. 1966 m. birželio 22 d. Čikagoje įkūrė Balzeko lietuvių kultūros muziejų. Nuo 1980 m. buvo Amerikos pramonės rūmų narys. 1981 m. tapo Amerikos lietuvių tarybos prezidiumo nariu ir išrinktas viceprezidentu. Nuo 1989 m. – reklamos ir ryšių su visuomene agentūros „Archer International” vadovas.

 

Stanley Balzekas, Jr. JAV pareigūnus konsultuodavo tautinių kultūrų ir jų tarpusavio santykių klausimais. 1993 m. jis įsteigė Čikagos ir Vilniaus susigiminiavusių miestų komitetą ir jam vadovavo ilgus metus. Nuo 2000 m. paskirtas LR garbės konsulu Floridoje (Palm Beach).

 

Dirbdamas Lietuvai ir skleisdamas apie ją žinią, jis bendradarbiavo su įtakingomis JAV organizacijomis – Library of Congress, The National Endovement for the Arts and Humanities, Baltic Freedom organizacijomis, buvo Chicago Public Library tarybos narys.

 

Už kultūrinių ir diplomatinių bei ekonominių ryšių tarp Lietuvos ir JAV plėtojimą, už vadovavimą lietuvių kultūros muziejui, už lietuvių kultūros ir istorijos puoselėjimą, įamžinimą ir pristatymą JAV, už nenuilstamą darbą stiprinant Lietuvos valstybingumą ir palaikant lietuvių tautinę savimonę išeivijoje įvertintas:

 

garbingiausiu Illinois valstijos apdovanojimu The Lincoln Academy of Illinois ordinu, JAV lenkų genealogijos draugijos garbės medaliu, National Society Daughters of the American Revolution garbės medaliu, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 3-ojo laipsnio medaliu, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, Žygimanto Augusto medaliu, Lietuvos diplomatijos žvaigžde, Ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Komandoro didžiuoju kryžiumi, garbės ženklu „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai” aukščiausiu LR Kultūros ministerijos apdovanojimu – garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk”.

 

Stanley Balzekas buvo sukūręs šeimą su Irene Radvilaite, jie užaugino tris vaikus: Stanley III, Robert, Carole, sulaukė šešių vaikaičių. Nuliūdę liko: sūnūs Stanley, III su žmona Sigita, Robert su žmona Daiva, dukra Carole ir vaikaičiai Irena, Stanley Vasaris IV, Matthew, Margaret, Lukas ir Eva.

Apie laidotuves bus pranešta vėliau.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-06-16 (M)
  2020-06-20 (A)

PRANĖ ŠLUTIENĖ VILIMAITĖ


A†A PRANĖ ŠLUTIENĖ VILIMAITĖ mirė š. m. birželio 16 d., sulaukusi 92 metų. Gimė 1928 m. birželio 6 d. Chicago, IL
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Parke ir Brighton Parke.

 

Nuliūdę liko: sūnus Martynas Gramontas, anūkė Julia Gramontaitė ir anūkas Andrew Gramontas.

 

Velionė buvo a. a. Broniaus Gramonto ir a. a. Anatolijaus Šluto žmona.

 

Pranė Šlutienė buvo mecenatė, du dešimtmečius darbavosi „Lithuanian Mercy Lift” (LML) organizacijoje. 1998-aisiais LR prezidento Valdo Adamkaus buvo apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 1-ojo laipsnio medaliu.

 

Velionė bus pašarvota šeštadienį, birželio 20 d., nuo 9 val. r. iki 11 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer, Lemont, IL. Religinės apeigos prasidės 11 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose. Po religinių apeigų velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-06-15 (M)

AURELIJUS PRAPUOLENIS


A†A AURELIJUS PRAPUOLENIS mirė 2020 m. birželio 15 d. sulaukęs 91 metų. Gimė 1929 m. sausio 23 d. Kybartuose, Lietuvoje, Jono ir Jadvygos (Česaitytės) šeimoje.

 

Nuliūdę liko: žmona Vida, Aurelijaus sesuo Aldona, broliai Jurgis ir Marijus.

 

1944 m. šeima pasitraukė iš Lietuvos į Austriją, iš ten 1949 m. atvyko į Ameriką. Apsigyveno Cicero, Illinois.

 

Aurelijus buvo labai aktyvus tenisininkas, baidarininkas, alpinistas ir labai mėgo fotografuoti gamtą. Paskutiniais savo gyvenimo metais giedojo Šv. Antano parapijos chore.

 

Laidotuvės privačios. Prašome prisiminti velionį savo maldose. Liūdintys artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-06-14 (M)
  2020-06-18 (A)

GEDIMINAS „JOHN” DEVEIKIS


A † A GEDIMINAS „JOHN” DEVEIKIS mirė š. m. birželio 14 d., sulaukęs 85 metų. Gimė 1935 m. sausio 17 d. Ievos ir Jono Deveikių šeimoje.

 

Nuliūdę liko: žmona Irma (Trapikaitė), su kuria išgyveno 61 metus; sūnus Henrikas su žmona Kristin; duktė Teresa Mroz; anūkai – Paul Mroz su žmona Amanda ir beveik 2 metukų pro­anū­­kėlė Leah ir Thomas Mroz su sužadėtine Erin; seserys Janina Miknaitis (vyras a. a. Sigitas) ir Vida Maleiška (vyras a. a. Jonas); brolienė Zita Deveikis, svainis Antanas Laucius su žmona Dalia, svainė Marija Raudys (vyras a. a. Vytas), svainis Brunonas Trapi­kas su žmona Debra; taip pat daug dukterėčių, sūnėnų ir kitų brangių giminių. Gediminas buvo a. a. Onytės Narbutas (vyras a. a. Antanas) ir a. a. Mykolo Deveikio brolis.

 

Gediminas su šeima atvyko į Ameriką 1949 metais. Tarnavo Ame­rikos kariuomenėje. Daugelį metų dalyvavo skautų organiza­cijos veikloje. Nuo 1988 m. iki 1993 m. buvo Lietuvių Skautų Są­jungos vyriausias skautininkas.

 

Atsisveikinimas su velioniu bus ketvirtadienį, birželio 18 d., 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL, ku­rioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Lai­dotu­vės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lithuanian Scouts Association (L.S.A) ar jos vienetams. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-06-03 (M)

JUDY (JUDITA) GRIGALAUSKAITĖ YUSKA


Mirtis – tai slekstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir palieka.
Tačiau nuo Jų nusidriekia šviesa,
ir atmintyj gyvi išlieka….

 

A†A JUDY (JUDITA) GRIGALAUSKAITĖ YUSKA po sunkios ligos mirė birželio 3 d., sulaukusi 69 metų. Gimė 1951 m. vasario 12 d., Čikagoje. Gyveno Merrill, WI, anksčiau Berwyn, IL.

 

Dideliame sielvarte liko: mylintis vyras Bob Yuska, duktė Melissa Yuska, sūnus Erikas Yuska su žmona Danielle; sesutė Jolanta Zubinas su vyru Jonu, krikšto sūnus Andrius Zubinas su žmona Ingrida, Tomas Zubinas su sužadėtine Kerry; vyro Bob brolis Ričardas su žmona Sue; pusbrolis Brunonas Dovilas su šeima. Taip pat – pusbroliai Andrius Kazlauskas su šeima ir Aridas Kazlauskas Lietuvoje bei kiti artimieji ir pažįstami. Atsisveikinimo šv. Mišios už a. a. Judy sielą įvyks vėliau.

 

Prašome prisiminti velionę savo maldose. Ilsėkis ramybėje brangi žmona, mamyte, močiute, sesute ir uošve. Nuliūdę šeima ir artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-05-12 (M)

NATALIJA JELMOKAITĖ SODEIKIENĖ


A†A NATALIJA JELMOKAITĖ SODEIKIENĖ mirė š. m. gegužės 12 d., sulaukus 94-erių metų. Gimė Lietuvoje. Gyveno Cicero, IL. A. a. Natalija buvo a. a. Valerijono Sodeikos žmona, a. a. Kristinos Sodeikaitės Trinka mama.

 

Dideliame liūdesyje liko: sūnus Marius, dukterėčia Alvida Baukutė su vyru Virgiu Rukuiža, sūnėnas Gintaras Baukus su žmona Pamela ir dukra Lauren, plati Sodeikų šeima, kiti giminės, draugai Amerikoje ir Lietuvoje.

 

Natalija, visiems artimiesiems žinoma kaip Lialė, buvo aktyvi JAV Lietuvių Bendruomenės Cicero apylinkės narė. Giedojo Šv. Antano parapijos chore, buvo ilgametė parapijos narė. Kas sekmadienį su sūnumi dalyvaudavo kavutėje po šv. Mišių.

 

Laidotuvės privačios. Atsisveikinimo Mišios ir a. a. Natalijos pagerbimas įvyks vėliau. Prašom neužmiršti velionės savo maldose. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-05-07 (M)

LEOKADIJA T. (LILĖ) LUKOŠEVIČIUS MILUKAS


A†A LEOKADIJA T. (LILĖ) LUKOŠEVIČIUS MILUKAS mirė 2020 m. gegužės 7 d. Huntington, New York, sulaukusi 89 m. Gimė 1931 m. sausio 2 d. Kaune, Lietuvoje, Bronės ir Vaclovo Lukoševičių šeimoje.

 

Nuliūdę liko: dukra Rasa su vyru Kastyčiu Karveliu, anūkės Diana ir Laura su vyru Rytu Vygantu, proanūkė Gabija; sūnus Albinas, anūkė Ava; dukra Nida Angeliadis, anūkai Matas ir Krista; artimi giminės ir draugai Amerikoje bei Lietuvoje.

 

1944 m. šeima pasitraukė iš Lietuvos į Hanau, Vokietiją. Iš ten atvyko į Ameriką, gyveno New Britain, CT. Ten Leokadia lankė universitetą. Sukūrusi šeimą, persikėlė gyventi į New Yorką, kur įsijungė į lietuvių skautų ir kultūrinę veiklą.

 

1967–1969 m. buvo Lietuvos skautų sąjungos (LSS) Atlanto rajono vadė; 1970–1975 m. – Lietuvių skaučių seserijos vyriausia skautininkė. Pirmoji moteris, išrinkta LSS Tarybos pirmininke (1976–1978). Lilė rengė dailės parodas, vadovavo lietuviškos tautodailės instituto padaliniui New Yorke, bendradarbiavo lietuvių spaudoje ir radijo valandėlese.

 

A. a. Lilė bus palaidota St. Charles kapinėse, New Yorke, šalia vyro a. a. Vytauto. Šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos vėliau. Vietoje gėlių prašoma aukoti Skautybės fondui, Neringos stovyklai arba Tautos fondui. Nuliūdusi šeima.