Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2023-01-24 (M)
  2023-01-31 (A)

ALEXANDRA BERNOTAVIČIŪTĖ DAUGVILIENĖ


A†A ALEXANDRA BERNOTAVIČIŪTĖ DAUGVILIENĖ mirė š. m. sausio 24 d., sulaukusi beveik 100 metų.
Gimė 1923 m. balandžio 1 d. Papilėje, Žemaitijoje.

Nuliūdę liko: duktė Rita su vyru Vytautu Čechanavičiumi, duktė Laura su vyru Gintautu Buroku, sūnus Marius su žmona Cheryl; anūkai Kristina su vyru Brian, Erikas ir Darius; proanūkai Lucy ir Ted bei giminės Kanadoje ir Australijoje.

Velionė buvo a. a. dailininko Jurgio Daugvilos žmona.

Atsisveikinimas vyks sausio 31 d., antradienį, 10:30 val. ryte Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Mišios už velionės sielą bus aukojamos 11 val. r. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios.

Prašome prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdę artimieji.

  2023-01-18 (M)

VILIJA E. VAKARYTĖ


A†A VILIJA E. VAKARYTĖ mirė š. m. sausio 18 d., sulaukusi 64 metų.

Gimė 1958 m. balandžio 15 d. Čikagoje.

Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: pusseserė Milda Wallace su vyru Joe ir šeima, pusbrolis Rimas Melnikas su žmona Lisa ir jų šei- ma, krikšto mama Nijolė Balzarienė su visa šeima, kiti giminės, artimi draugai Amerikoje bei Lietuvoje.

A. a. Vilija buvo a. a. Gedimino Vakario ir a. a. Danutės Vakarės vienturtė duktė ir kūdikystėje mirusio a. a. Arvydo sesutė.

Vilija baigė Marijos aukštesniąją gimnaziją, slaugės diplomą įsigijo St. Xavier universitete Čikagoje. Dirbo Šv. Kryžiaus ligoninėje, Christ ligoninėje, o paskutiniu metu – Meadowbrook reabilitacijos centre.

Vilija buvo JAV LB Brighton Parko apylinkės pirmininkė, dainavo Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos chore. Buvo skautė ir akademikė. Labai mėgo keliauti ir aplankyti drauges. Rašė ir deklamavo savo eiles per Poezijos dienas ir šventes Brighton Parke. Labai mėgo kates (turėjo dvi – Debesėlį ir Sniegčių), kitus gyvuliukus ir gamtą, ypač Neringos stovyklą Vermonte. Buvo didelė Lietuvos patriotė ir tas jausmas atsispindėjo jos eilėse. Baigė Pedagoginį lituanistikos institutą. Jos širdis buvo prie jūros, prie Atlanto vandenyno, kur galėjo vaikščioti smėlio kopomis ir pajusti vėją ant savo skruostų.

Džiaukis savo pasivaikščiojimais dangaus smėlio kopose! Apie šv. Mišias ir laidotuves bus pranešta vėliau.

Nuliūdę artimieji ir draugai.

  2023-01-18 (M)
  2023-02-02 (A)

KAZIMIERAS KIZLAUSKAS


Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2023 m. sausio 18 d. po sunkios vėžio ligos mirė mylimas vyras, tėvas ir senelis A†A KAZIMIERAS KIZLAUSKAS.

Gimė Kaune 1933 m. kovo 9 d.

Gyveno Detroite, anksčiau New Yorke.

Giliam nuliūdime liko: žmona Liolė, duktė Regina su šeima ir duktė Janė su vyru.

A. a. Kazys buvo a. a. Antano tėvas.

Kazio tėvas, dr. Dominykas Kizlauskas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas, 1941 m. buvo
suareštuotas ir ištremtas į Sibirą. Bijodama antros rusų komunistų okupacijos ir žiaurių trėmimų, likusi šeima – mama ir trys sūnūs – pasitraukė iš Lietuvos ir apsigyveno Vokietijoje, Augsburgo mieste. Prasidėjus karo pabėgėlių emigracijai, mama su sūnumis 1949 m. atvyko į Brooklyn, NY. Baigęs gimnaziją New Yorke, Kazys pradėjo sudijuoti inžineriją City College of New York. Jis pertraukė studijas dėl karinės tarnystės „United States Air Force”. Ketverius metus dirbo „Strategic Air Force Command” bazėje Omaha, NE. Baigęs tarnystę kariuomenėje, Kazys grįžo į City College of New York, kuris suteikė jam bakalauro laipsnį mechaninės inžinerijos srityje. Kazys dirbo keliose inžinerijos įstaigose ir baigė savo profesinę karjerą Detroite Fordo” kompanijoje, dirbdamas Aplinkos inžinerijos skyriuje – „Environmental Engineering Division”.

Kazys priklausė Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungai (ALIAS) ir vienai kadencijai buvo išrinktas New Yorko skyriaus pirmininku.

Po kelių tragiškų įvykių savo gyvenime, Kazys susituokė su Liole Židonyte, su kuria augino tris vaikus – Reginą, Antaną ir Janę. Dar vienas sunkus išgyvenimas buvo 1990 m. mirus sūnui Antanui.

Gyvendamas Detroite labai daug prisidėjo prie įvairių darbų statant Dievo Apvaizdos bažnyčią ir Kultūros centrą, kur vėliau buvo Finansų komiteto pirmininkas. Kazys taip pat dirbo Žiburio” lituanistinės mokyklos tėvų komitete.

Išėjęs į pensiją, Kazys nenuobodžiavo. Jis praleido laiką keliaudamas su žmona Liole, žaisdamas golfą, prižiūrėdamas savo namus ir skaitydamas daug knygų istorijos, politikos ir medicinos temomis. Būdamas draugiškas, turėjo daug draugų ir gražių prisiminimų.

Laidotuvės vyks Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčioje, Southfield, MI, ketvirtadienį, vasario 2 d. Šv. Mišios bus aukojamos 10:30 val. ryto. Po šv. Mišių, velionis bus palydėtas į Holy Sepulcher kapines.

Vietoje gėlių šeima siūlo skirti aukas Detroito Lietuvių Bendruomenei (Lithuanian American Community – Detroit Chapter), Detroito skautams (Lithuanian Scouts Assn. – Detroit), Detroito Lietuvos Dukterų draugijai (Daughters of Lithuania) arba Dainavos stovyklai (Camp Dainava).

Nuliūdę artimieji.

  2023-01-09 (M)
  2023-01-27 (A)

ROMAS ŽEMAITAITIS


A†A ROMAS ŽEMAITAITIS mirė š. m. sausio 9 d., sulaukęs 82 metų.

Gimė 1940 m. lapkričio 7 d. netoli Vilkaviškio, Suvalkijoje, Lietuvoje.

Gyveno Los Angeles, CA.

Nuliūdę liko: žmona Ramunė; dukra Vilija; sūnus Vytas su žmona Živile; anūkai – Ignas, Kęstutis, Rimvydas ir Austėja; sesės – Vida Pietrowicz ir Nijolė Legan su šeimomis bei daug giminių Californijoje, Connecticute, Lenkijoje ir Lietuvoje.

Romas buvo a. a. Broniaus ir a. a. Teresės (Grajauskaitės) Žemaitaičių sūnus ir a. a. Albino Žemaitaičio brolis.

Palikę Lietuvą per karą, Romo šeima gyveno Lenkijoje, 1961 m. persikėlė į JAV. Romas tarnavo JAV kariuomenėje Vokietijoje. Šeimai atvykus į Los Angeles, Romas dirbo santechniku, augino lietuvišką šeimą. Daug metų padėjo Šv. Kazimiero parapijai, „Lietuvos vaikų vilties” organizacijai, skautų Rambyno stovyklavietei, organizuojant „Lietuvių dienas” ir kt.

Laidotuvės įvyks sausio 27 d., penktadienį, 10 val. ryto Šv. Kazimierio bažnyčioje Los Angeles, kur bus kalbamas rožančius ir aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Forest Lawn Glendale kapinėse.

Prašome gimines, draugus, ir pažįstamus prisiminti a. a. Romą savo maldose.

Velionio atminimui prašome aukoti Los Angeles Lietuvos Dukterų draugijai.

Nuliūdusi šeima.

  2023-01-09 (M)
  2023-01-14 (A)

VYTAUTAS KRASAUSKAS


A†A VYTAUTAS KRASAUSKAS mirė š. m. sausio 9 d. Hickory Hills, IL.

Gimė 1930 m. lapkričio 8 d. prie Kudirkos Naumiesčio, Lietuvoje.

Gyveno Hickory Hills, Illinois, anksčiau Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: žmona Valerie Kačinauskaitė; sūnus Viktoras; duktė dr. Maria Noll su vyru dr. Jerome Noll; anūkai Anthony ir Peter; pusbrolis Zigmas Krasauskas su žmona Brigita ir šeima; brolienė Ona Krasauskienė ir duktė Regina su vyru Antanu Stauskai; mirusios sesers Danos Norkus šeima – Dalia, Birutė, Rimas bei kiti giminės Amerikoje, Kanadoje, Australijoje ir Lietuvoje.

A. a. Vytautas buvo a. a. Tado ir a. a. Danos Norkus brolis.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, sausio 14 d., 9 val. ryto Saint Patricia bažnyčioje, 9050 S. 86th Ave., Hickory Hills, IL 60457, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-12-29 (M)
  2023-01-09 (A)

DANUTĖ JANKAUSKAITĖ EIDUKIENĖ


A†A DANUTĖ JANKAUSKAITĖ EIDUKIENĖ mirė 2022 m. gruodžio 29 d., sulaukusi 95-erių metų.

Gimė Kaune, Lietuvoje.

Gyveno Brighton Parke, Čikagoje.

Nuliūdę liko: vaikai Jūratė su vyru Terrence, Dalia su vyru Reid, Alvydas su žmona Jill, Vida su vyru Ross, Saulius su žmona Julia; anūkai Lauren su vyru Matthew, Lynn su vyru Todd, Nicholas, Nicole, Thomas, Erik su žmona Catherine, Kristopher, Jaclyn su vyru Jeff, Eglė, Linas su žmona Lilly, Leonardo, Sofia; proanūkai Asher, Navy, Archer, Graham, Declan, Oliver, Sawyer; svainis Liudas su žmona Georgiana ir jų sūnus Adam bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. Vyras a. a. Edmundas ir duktė a. a. Gailė jau ilsisi ramybėje.

Atsisveikinimas įvyks pirmadienį, sausio 9 d., nuo 9:30 val. r. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, (2745 W. 44th St., Chicago), kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse ir prisiminti a. a. Danutę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Aldo Marin, tel. 773-436-2746 arba www.marinfuneralhome.com.

  2022-12-27 (M)

GENEVIEVE ROSE PIVORIS


A†A GENEVIEVE ROSE PIVORIS mirė š. m. gruodžio 27 d., sulaukusi 102 metų.

Gimė 1920 m. rugsėjo 3 d. Roseland, IL.

Gyveno New Lenox, IL, anksčiau Marquette Parko ir Brighton Parko apylinkėse.

Nuliūdę liko: duktė Gerry su vyru Dennis Davis; sūnus Lenny Pivoris su žmona Jeanne; anūkai Mark Laurence, Matthew Laurence su žmona Gladys, Eric Pivoris su žmona Becca, Dennis Davis, Jr. Kim Ryan ir Mike Davis su žmona Abbey; proanūkai A. J. ir Naomie Laurence, Collin, Caitlyn, Courtney Ryan, Dalia ir Dakota Davis bei proproanūkai Jack ir Cora Davis. Vyras a. a. Bruno jau ilsisi amžinybėje.

Kai jai buvo 6 mėnesiai, jos tėvai su šeima grįžo atgal į Lietuvą. Kadangi ji buvo Amerikos pilietė, laisvai galėjo išvykti į Ameriką 1939 metais. Ji ir jos sesuo Salomėja apsigyveno pas pusseserę Čikagos Brighton Parko rajone. Genevieve priklausė tautinių šokių grupei ir čia susipažino su vyru Bruno. Apsigyveno Marquette Parke, kad būtų arčiau Šv. Kryžiaus ligoninės, kur ji dirbo virtuvėje, o vėliau kitos darbovietės – Midland Savings Bank. Paskutinius 10 metų gyveno New Lenox, IL su dukra ir jos šeima.

Sulaukusi 100 metų, susirgo COVID-19, kas turėjo įtakos jos sveikatos būklei. Ji visuomet padėdavo kitiems žmonėms, kad jų gyvenimai būtų lengvesni. Ji buvo puiki virėja ir mėgo žaisti kortomis. Ji buvo nuostabi mama, močiutė ir promočiutė.

Atsisveikinimas su velione vyks 2023 m. sausio 3 d., antradienį, nuo 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po šv. Mišių velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

  2022-12-25 (M)
  2023-01-28 (A)

SOFIJA RIMAVIČIŪTĖ JELIONIENĖ


Yra geležinis įsakymas
Tai yra meilė gyvenimui.
Net ir tie,
Kurie nieko gera nėra matę savo gyvenime,
Net ir tie abiem rankom laikosi savo gyvenimo,
Nes yra geležinis įsakymas: meilė gyvenimui
Nes be meilės iš viso nebūtų jokio gyvenimo.

„Meilė gyvenimui”, Vladas Šlaitas

Su giliu liūdesiu pranešame draugams ir pažįstamiems, kad Kalėdų dieną, 2022 m. gruodžio mėn. 25-ąją, Brookdale globėjų namuose Lisle, IL Amžinybės slenkstį peržengė mūsų brangioji motina, močiutė ir teta A†A
SOFIJA RIMAVIČIŪTĖ JELIONIENĖ.

Gimė 1928 m. kovo 3 d. Lietuvoje, Ukmergės apskrityje, Siesikų miestelyje.

Gyveno Lietuvoje, Vokietijoje ir Amerikoje.

Nuliūdę liko: dukra Virginija Guoda Mohsini, žentas Tariq Ghayur, vaikaičiai Sanya ir Remy; svainė Irena Rimavičienė su šeima bei giminės Lietuvoje ir Amerikoje.

Velionė buvo a. a. Vlado ir a. a. Bronės Rimavičių dukra, a. a. Adolfo L. Jelionio žmona, a. a. Antano Rimavičiaus sesuo ir a. a. Ramintos Ritos Jelionytės mama.

Vaikystę praleido Mažeikiuose, vėliau gyveno Kėdainiuose ir Ukmergėje.

Velionė priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, Lietuvių skautų sąjungai ir kitoms organizacijoms.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, sausio 28 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Velionės atminimui vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos Dukterų draugijai, Lietuvių skautų sąjungai arba Pal. Jurgio Matulaičio misijai.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-12-24 (M)
  2023-01-07 (A)

VILHELMINA (VILĖ) LORETA KILIKAUSKAS


A†A VILHELMINA (VILĖ) LORETA KILIKAUSKAS staigiai mirė 2022 m. gruodžio 24 d., sulaukusi 81 metų.

Gimė 1941 m. lapkričio 20 d. Vilkaviškio mieste, Lietuvoje. Gyveno Marquette Parke, Čikagoje.

Nuliūdę liko: mylintis sūnus Juozas „Sid” Ulevičius; broliai – Edmundas Kilikauskas su žmona Rūta, Rinaldas ir Sue Kilik, Juozas ir Dana Kapačinskas; dukterėčios, sūnėnai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

A. a. Vilhelmina buvo a. a. Juozo Ulevičiaus ir a. a. William Ramey žmona.

Vilhelmina buvo draudimo sistemų analitikė ir odontologijos kabineto darbuotoja, aktyvi Švč. M. Marijos Gimimo parapijos ir JAV Lietuvių Bendruomenės narė. Vilė priklausė Balzeko muziejaus moterų gildijai, Lietuvos vyčiams ir Lietuvos šaulių sąjungai išeivijoje. Ji taip pat prisidėjo prie daugybės įvairių ruošos darbų Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Buvo Šakiečių klubo narė.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, sausio 7 d., nuo 11:30 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL, kurioje 12:30 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po Mišių velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – David Gaidas tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

  2022-12-23 (M)
  2022-12-29 (A)

Salomėja (Zdancevičiūtė) Daulienė


Salomėja (Zdancevičiūtė) Daulienė (1926.VI.19 – 2022.XII.23)

Gimė Gulbiniškių kaime, Liudvinavo valsčiuje, Marijampolės apskrityje Lietuvoje, gausioje ūkininkų Mykolo ir Adelės (Žaldariūtės) Zdancevičių šeimoje. Pradžios mokyklą baigė savo kaime, gimnaziją pradėjo Marijampolėje, tačiau antrojo pasaulinio karo metu teko tęsti Vokietijoje Rebdorfo stovyklos lietuvių gimnazijoje ir pagaliau baigti Šv. Kazimiero akademijoje Čikagoje. Įgijo bakalauro laipsnį Marywood College, Scranton, Pensilvanijoje. Virš trisdešimt metų dėstė Čikagos arkidiocezijos katalikiškose mokyklose. Susituokė su a. a. Kaziu Dauliu 1959m. ir užaugino dukrą Loretą ir sūnų Vitą. Ilgametė Lietuvių Bendruomenės narė ir Brighton Parko valdybos pirmininkė. Dainavo Dainavos, Brighton Parko Nekalto Prasidėjimo parapijos ir Lietuvos vyčių choruose. Dalyvavo Amerikos Lietuvių tarybos, Radijo „Margutis II”, Amerikos lietuvių Romos katalikų moterų sąjungos, Lietuvos vyčių ir kitoje lietuviškoje veikloje. Apdovanota Lietuvos vyčių IV laipsnio žymeniu.

Giliame liūdesyje liko dukra, Loreta (Lara) Ohmaye, sūnus Vitas su žmona Audra (Kubiliūtė) ir vaikais Gintare, Daiva ir Aru. Taip pat liūdi seserų a. a. Emilijos Sinkevičienės, a. a. Liudos Daukšienės, Juditos Kolienės, Laimutės Sabienės ir brolio a. a. Juozo Zdancevičiaus šeimos.

Velionė bus pašarvuota ketvirtadienį, gruodžio 29 d., 3 v. p. p. – 8 v. v. Palos-Gaidas Laidojimo Namuose (11028 Southwest Highway, Palos Hills, IL, 60465) ir penktadienį gruodžio 30 d. nuo 9:30 v. r. Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th Street, Chicago, IL 60632), kurioje 10:30 v. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Vietoje gėlių, prašome aukoti „Draugo Fondui” ar JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Tarybos darbams.   

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. – David Gaidas 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.