Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2024-02-14 (M)

VIDA MARIJA GIRNIUVIENĖ (BIČIŪNAITĖ)


A†A VIDA MARIJA GIRNIUVIENĖ (BIČIŪNAITĖ) mirė š. m. vasario 14 d. Cincinnati, OH.

Gimė 1943 m. rugsėjo 24 d. Juozapo ir Bronislavos (Garnytės) šeimoje.

Gyveno Čikagoje, anksčiau Philadelphijoje.

Nuliūdę liko: vyras Kęstutis, sūnus Audrius su žmona Renata, duktė Rima, sūnus Saulius su žmona Andrea; keturi vaikaičiai ir gausi giminė Lietuvoje.

Vidos tėvas buvo aktyvus Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, motina priklausė ateitininkių studenčių korporacijai „Giedra”. Turėjo brolį Aristidą.

1949 m. liepos mėn. su tėvais atvyko į JAV, apsigyveno Philadelphijoje. 1951 m. spalio mėn. persikraustė į Čikagą. Vida mokėsi Marijos gimnazijoje, 1967 m. Illinois universitete įgijo bakalauro laipsnį iš prancūzų kalbos ir literatūros. 1971 m. Rosary College (dabar Dominican University) apgynė magistrą iš bibliotekininkystės. 1970–1978 m. dirbo akademine bibliotekininke University of Illinois Chicago Circle.

1979 m. su šeima išvyko gyventi į Miuncheną, o 1995 m. – į Prahą. 2006 m. persikėlė į Vilnių.

Gyvenant Vokietijoje, vaikai lankė JAV kariuomenės mokyklas, bet šeimoje buvo puoselėjama meilė Lietuvai užtikrinant, kad vaikai laisvai kalbėtų lietuviškai ir neužmirštų protėvių gimtinės. Katalikė ateitininkė, Vida buvo gera ir dora moteris, kuri stengėsi kiekviename žmoguje rasti gėrį, suprasti, o ne kritikuoti kitų veiksmus, suteikti įvykiams teigiamą atspalvį. Nors buvo linkusi nusileisti, ji atkakliai gindavo savo principus ir dorovinius įsitikinimus.

A. a. Vidos laidotuvės įvyks Lietuvoje, rudenį.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

  2024-02-12 (M)

ONA (VAITKEVIČIŪTĖ) RUŠĖNIENĖ


A†A ONA (VAITKEVIČIŪTĖ) RUŠĖNIENĖ į amžinybę ramiai iškeliavo š. m. vasario 12 d., sulaukusi 99-erių metų.

Gimė 1925 m. sausio 1 d. Anykščių miestelyje, Lietuvoje.

Gyveno Naperville, anksčiau – Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje ir E. St Louis, IL.

Giliame liūdesyje liko: dukros Irena, Aldona (vyras David), sūnūs Leonas (žmona Cynthia), Audrius (žmona Rita); anūkai Kristina, Tera, Mykolas, Aaron, Carly, Robert, Viktoras, Petras, Vincas ir jų šeimos bei devyni proanūkai; dukterėčia Dalia, sūnėnas Donatas su šeimomis Lietuvoje ir daugelis artimų draugų bei pažįstamų čia, Amerikoje.

Onutė visą gyvenimą didžiavosi, laikydama save anykštėne. Ne kartą lankėsi Lietuvoje, dalyvaudavo Anykščių miesto jubiliejaus šventėje, bendraudavo su klasės draugais bei ten tebegyvenančiais giminaičiais.

Artėjant karo frontui, iš savo mylimo miestelio pasitraukė į Vakarus. Šešerius metus išgyveno įvairiose DP stovyklose Vokietijoje. Su vyru Adomu Rušėnu (mirė 1976 m.) susilaukė dukrytės Irenos ir sūnaus Leono.

Į Ameriką atvyko 1950 m. ir apsigyveno E. St Louis, IL. Susilaukė antrosios dukrelės Aldonos ir dar vieno sūnaus Audriaus. Į Čikagos Marquette Parko rajoną persikraustė su vyru, keturiais vaikais ir vyro Adomo mama Marija, kuri atvyko iš Panevėžio ir apsigyveno su sūnumi. Gyvendama E. St. Louis, Onutė įsigijo kosmetologės specialybę ir daugelį metų E. St. Louis ir Čikagoje dirbo kirpyklose. Onutė buvo labai kūrybinga, savarankiška ir gabi. Studijavo histologiją ir buvo priimta į Amerikos klinikinės patologijos bendriją. Tą darbą dirbo Čikagos, Cook County Coroner’s ligoninėse iki pensijos.

Onutė buvo veikli įvairių lietuvių oranizacijų narė ir finansiškai jas rėmė, pvz., „Saulutės”, „Vaiko vartai į mokslą”, Lietuvos Dukterų draugiją ir kt.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Onutę savo maldose bei aplankyti Petkus Funeral Home tinklalapį ir išreikšti asmeniškus prisiminimus.

A. a. Onutės atminimui šeima prašo aukoti Sunlight Orphan Aid for Lithuania/Saulute https://sunlightorphanaid.org arba Child’s Gate to Learning/Vaiko vartai į mokslą http://www.childgate.org

Apie laidotuves bus pranešta vėliau.

Liūdinti šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2024-02-10 (M)

RASA JONYNAITĖ PUKŠTIENĖ


A†A RASA JONYNAITĖ PUKŠTIENĖ š. m. vasario 10 d., sulaukusi 86 metų, Rasa iškeliavo amžinybėn.

Gimė Lietuvoje.

Giliame nuliūdime liko: sūnūs Andrius, Edis ir Tomas su žmona Anne; anūkai Lukas, Deividas ir Dainius; dukterėčios: Rūta Gustaitytė-Bronišas ir jos dukros Krista Bronišas ir Larisa Bronišas, dr. Andrea Zotovaitė, dr. Lina Jonynaitė su vyru dr. Barry Perlin ir dr. Karilė Jonynaitė; mirusios pusseserės a. a. Jolandos Kerelienės dukros dr. Vilija Kerelytė ir krikšto dukra Svajonė Kerelytė; a. a. Romano Pukščio pusseserė Baniutė Kronienė ir kiti giminės Lietuvoje bei Amerikoje.

A. a. Rasa buvo a. a. Zigmo Jonyno ir a. a. Antaninos Plaušinaitytės-Jonynienės duktė, a. a. Rimgailės Zotovienės ir a. a. Vytenio Jonyno sesuo.

Po karo jaunos Raselės šeima pasitraukė iš Lietuvos, gyveno Hanau lageryje Vokietijoje. 1949 metais atvyko į Ameriką, į Philadelphiją. Vėliau gyveno Čikagoje ir galiausiai, apsupta šeimos, Alabamoje.

Raselė baigė mokslus ir dirbo Čikagoje, čia sukūrė šeimą su Romu Pukščiu. Dailiai ir skoningai tvarkė namus. Šeima buvo jos gyvenimo centras – sūnūs Andrius, Edis ir Tomas, vyras Romas, gausi giminė, draugai ir pažįstami. Jai buvo didžiausias malonumas priimti visus ir vaišinti gardžiausiais skanumynais. Niekas nepalikdavo jos namų alkanas. Raselė buvo nepaprastai dosni, visiems skyrė laiko ir su visais nuoširdžiai bendravo. Mylėjo gyvūnus ir gamtą, mėgo meną, literatūrą, sportą (ypač Čikagos „Bears”), domėjosi madomis ir naujausiais įvykiais. Su Rasa buvo malonu kalbėtis įvairiomis temomis. Raselė visada pasiliks mūsų atmintyje ir širdyse.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Privačios laidotuvės įvyks Čikagoje, vasarą.

Giliai liūdintys šeima ir artimieji.

  2024-02-07 (M)
  2024-02-24 (A)

TOMAS VYTAUTAS ŠADAUSKAS


A†A TOMAS VYTAUTAS ŠADAUSKAS iškeliavo pas Viešpatį 2024 m. vasario 7 d., Čikagoje.

Gyveno Hyde Park, Čikagoje.

Gimė 1930 m. rugpjūčio 11 d. Plateliuose, mylinčioje Ildefonso ir Adelės (Stankūnaitės) Šadauskų šeimoje, kur jau augo sesutė Romana ir 1937 m. pasaulį išvydo broliukas Zigmantas.

Nuostabi vaikystė prabėgo Mažeikiuose, kur tėvelis iš Švedų bendrovės nupirko degtukų fabriką ir įkūrė „Pirmą lietuvių brolių Šadauskų alaus daryklą”.

Šeimoje švelniai žemaitiškai vadinamas Vytuks, buvo tikras padauža ir pramuštgalvis. Su sesute žaisdavo senelės „babunytės” didžiuliame obelų sode, verdavo ant smilgos žemuoges Ventos ir Varduvos paupiuose, grybaudavo miškeliuose.

Vasarą vaikai su Mamyte gyvendavo Palangoje, labai mėgo maudytis Baltijos jūroje, rinkti gintariukus ir piešti.

Per stebuklą neištremti į Sibirą pirmosios sovietų okupacijos metu ir gelbėdamiesi 1944 m. nuo antrosios, išskirta šeima, vokiečių kariuomenės paskutiniu kėlimu iš Kintų per Kuršių Marias pasiekia Nidą, kur Dievo globos saugomi vėl susitinka su tėveliu ir broliuku.

1945 metais šeima apsigyvena Bad Nauheim, Vokietijoje. Netrukus Tomukas su sesute pradeda gyventi ir mokytis Hanau lietuvių DP stovykloje, kur priklausė Lietuvių skautų sąjungos „Geležinio Vilko” tuntui.

1949 m. liepos m., tėvelio pusseserės p. Račiūnienės padedami, atplaukia į JAV ir apsigyvena Čikagoje, Marquette Parke. 1951–1953 m. pašaukiamas į Amerikos kariuomenę. Korėjos karo veteranas, 7th Infantry Division, kovėsi Korėjos karo fronte, kur jam buvo suteiktas seržanto laipsnis.

1955 m. Siebel Institute of Technology, Chicago, IL įgijo alaus gamybos technologijos diplomą.

1963 m. The Art Institute of Chicago įgijo Industrinio dizaino bakalauro laipsnį.

Tomukas buvo labai kuklus, darbštus, mėgo skaityti, klausytis simfoninės ir klasikinės muzikos, džiazo, puikiai žaidė šachmatais, visais metų laikais mėgdavo būti Union Pier, Lake Side, Beverly Shores ir stebėti gamtos grožio virsmą. Visuomet tikėjo meile ir gėriu, niekuomet nedejavo ir nesiskundė. Iki paskutinio atodūsio Jam gyvenimas buvo šviesus. Dažnai prisimindavo savo a. a. brangius Tėvelius, sesutę ir broliuką. Ilgėdavosi Lietuvos, Žemaitijos, Palangos.

Nepaprastai mylėjo savo žmoną Jolantą Kairytę-Šadauskienę, su kuria santuokoje pragyveno 32 laimingiausius gyvenimo metus.

Atsisveikinimas su Tomu Vytautu Šadausku įvyks 2024 m. vasario 24 d., šeštadienį, 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke, kur 12 val. p. p. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jo sielą.

Tomukas bus palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse šeimos kape.

Dideliame skausme ir liūdesyje liko žmona Jolanta.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.

Mano Brangiausias Tomukai,

Visuomet esu ir būsiu Tau dėkinga už Tavo begalinę Meilę ir rūpestį, už Tavo švelnumą ir mūsų pačius laimingiausius gyvenimo metus.
Kiekvieną vakarą Tu mane apkabindavai ir pabučiuodavai, ištardamas : „Jolantėle, būk rami, apie nieką nesirūpinki. Aš tave myliu. Labanaktis.” – Tavo Tomukas ir tavo Jolantėlė.

  2024-02-07 (M)
  2024-02-15 (A)

LUCIE (LIUCIJA) KAVALIAUSKAS


A†A LUCIE (LIUCIJA) KAVALIAUSKAS mirė š. m. vasario 7 d., sulaukusi 90 metų.

Gyveno Oak Lawn, IL.

Nuliūdę liko: duktė Regina Marquez, anūkė Nicole Camacho; sesuo Genuta M. Mulford; sūnėnai Alfonsas ir Rimas Petrauskai, daug kitų dukterėčių ir sūnėnų.

A. a. Liucija Kavaliauskas buvo a. a. Arūno ir a. a. Juozapo mama, a. a. Stasės Petrauskas ir a. a. Vlado Mockaus sesuo.

Velionė pašarvota ketvirtadienį, vasario 15 d., nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Blake Lamb laidojimo namuose, 4727 W. 103rd Street, Oak Lawn, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, vasario 16 dieną. 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave, bus aukojamos šv. Mišios už a. a. Liucijos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Užuojautos žodžius šeimai galite pareikšti laidotuvių namų tinklalapyje: www.blakelamboaklawn.com

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Blake Lamb Funeral Home 708-636-1193 arba www.BlakeLambFuneralOakLawn.com

  2024-02-04 (M)
  2024-02-08 (A)

JOSEPH MARUS (JUOZAS MARUSKEVIČIUS)


A†A JOSEPH MARUS (JUOZAS MARUSKEVIČIUS) mirė š. m. vasario 4 d. Čikagoje.

Gimė 1928 m. spalio 1 d. Kybartuose, Lietuvoje.

Gyveno West Lawn apylinkėje, Čikagoje.

Nuliūdę liko: sūnus Peter su žmona Teri; duktė Lisa; dukterėčia Alina Jakubowski bei kiti giminės Lietuvoje.

A. a. Joseph buvo a. a. Edith Furst vyras.

Priklausė Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje jūros šaulių kuopai.

Velionis pašarvotas vasario 8 d., ketvirtadienį, nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkaus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks vasario 9 d., penktadienį. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Po Mišių velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2024-01-30 (M)
  2024-02-17 (A)

ALEKSANDRAS JONAS GAŠKA


Mylimas vyras, brolis, dėdė ir draugas A†A ALEKSANDRAS JONAS GAŠKA mirė š. m. sausio 30 d., sulaukęs 82 metų.

Gimė 1941 m. liepos 3 d. Žeimelyje, Lietuvoje, Aleksandro ir Emilijos Gaškų šeimoje.

Aleksandras paliko liūdinčią žmoną Jeanne Gaška Lemonte, IL, brolį Remigijų Gašką (Aldona) Sarasotoje, FL, seseris Vidą Bandis Vilniuje ir Dalią Gaškaitę Colleyville, TX. Taip pat liūdi: sūnėnai Gintautas Gaška (Rūta) iš Gaylord, MI, Gilius Gaška (Jennifer) iš Germantown, TN, Audrius Beržinskas (Megan Walker) iš Ann Arbor, MI, Aleksandras Gaška iš Vilniaus, dukterėčios Indrė Palmiter (D.J.) iš Oconomowoc, WI, Ieva Gaškaitė (Petras Lingė) iš Vilniaus, Eglė Beržinskas (Jorge Pinilla) iš Colleyville, TX bei jų šeimos. A. a. Aleksandro liūdi žmonos sesuo Barbara Neuman (Robert) iš Homer Glen, IL ir daug pusbrolių, pusseserių bei draugų.

1944 m., per patį Antrojo pasaulinio karo įkarštį, Aleksandro tėvai su broliu Remigijumi ir seserimi Vida pasitraukė į Zirl, Austriją, Lietuvoje šeimos globai palikę vienerių metų dvynukus Kęstutį ir Dalią. 1945 m. šeima persikėlė iš vakarų Austrijos į Muncheną, Vokietiją, ir galiausiai 1950 m. – į Čikagą.

Čikagoje Aleksandras lankė St. Ignatius vidurinę mokyklą, kurią baigė su garbės raštu. Toliau Aleksandras mokėsi Southern Illinois universitete Carbondale, IL, kurį baigė su associate laipsniu. 1965 m. vasario 15 d. Aleksandras vedė Jeanne Kuhlenberg. Keletą metų dirbęs chemijos srityje, Aleksandras toliau tęsė studijas ir gavo bakalauro laipsnį iš chemijos.

Aleksandras labai mylėjo savo gimtinę ir buvo grįžęs ten gyventi keletai metų, per kuriuos daug keliavo po Lietuvą. Į Illinois jis parvažiavo 2016 metais.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, vasario 17 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Aleksandras norėjo, kad jo pelenai būtų palaidoti Žeimelyje, šalia senelio ir brolių Kęstučio (1943–2013) ir Aleksiuko (1936–1939). Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime su velioniu.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

  2024-01-03 (M)
  2024-01-12 (A)

KAZYS KAZLAUSKAS


A†A KAZYS KAZLAUSKAS mirė š. m. sausio 3 d., sulaukęs 101 metų ir apsuptas mylinčios šeimos.

Gimė 1922 m. Lietuvoje. Gyveno Waukegan, IL. Nuliūdę liko: mylinti žmona Teresė, su kuria išgyveno 73 metus; vaikai – Vidas su žmona Ramute, Linas su žmona Kristina ir Rita su vyru Andrew Feuerborn; anūkai – Aras, Gintas ir Lelija Kazlauskai bei Grace, Benjamin ir Dane Feuerborn; sesuo Genovaitė Matulienė, svainės Lorraine Kazlauskas ir Regina Slana. Taip pat liko daug mylimų pusbrolių, dukterėčių, sūnėnų, draugų ir kaimynų.

A. a. Kazys buvo a. a. Pranciškaus ir a. a. Anelės Kazlauskų sūnus, mažamečio sūnaus a. a. Rimo tėtė, a. a. Prano Kazlausko, a. a. Vito Kazlausko, a. a. Valerijos Kazlauskaitės ir a. a. Stanislavos Žukienės brolis; a. a. Edvardos Matulio ir a. a. Aldonos Bracius svainis.

1949 m. jis imigravo į JAV. 1950 m. vedė savo gyvenimo meilę Teresę. 36 metus dirbo gamybinės įrangos konstruktoriumi „Abbott Laboratories”.

Nuo 1950 m. Kazys buvo ištikimas Šv. Baltramiejaus bažnyčios (Waukegan, dabar priklausanti Švč. Trejybės parapijai, Šventosios šeimos katalikų bažnyčiai) parapijietis, aktyvus Šv. Baltramiejaus bažnyčios choro narys ir Šventųjų Baltramiejaus, Juozapo ir Antano draugijos narys. Priklausė JAV Lietuvių Bendruomenės Lake County apylinkei.

Kazys mėgdavo praleisti laiką su artimiaisiais šeimos nariais. Ar tai pokalbis telefonu, ar pagalba vaikui persikelti į koledžą ar į naujus namus, ar tiesiog parodyti besąlygišką meilę savo anūkams – tiek Kazys, tiek jo žmona visada dosniai skyrė jiems savo laiką ir paramą. Jo labai ilgėsis visa šeima ir visi, kurie jį pažinojo.

Velionis bus pašarvotas sausio 12 d., penktadienį, nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. ir sausio 13 d., šeštadienį, nuo 9 iki 10:30 val. r. Gurnee Salata laidojimo namuose, 4190 Old Grand Ave., Gurnee, IL. Laidotuvės bus šeštadienį, sausio 13 dieną. Iš laidojimo namų 10:30 val. r. velionis bus atlydėtas į Šventosios Šeimos bažnyčią (Švč. Trejybės parapijoje), 450 Keller Ave., Waukegan, IL, kurioje 11:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Po Mišių velionis bus palaidotas Ascension kapinėse Libertyville, IL.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti a. a. Kazio vardu „Saulutei” (www.SunlightChildrensAid.org) arba American Cancer Society (www.cancer.org).

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Gurnee Salata Funeral Home, tel. 847-244-1155, gurneesalatafh.com.

  2024-01-02 (M)
  2024-01-08 (A)

OTILIJA KASPARAITIENĖ (VOSYLIŪTĖ)


A†A OTILIJA KASPARAITIENĖ (VOSYLIŪTĖ) mirė š. m. sausio 2 d. Naperville, IL, sulaukusi 81-erių metų.

Gimė 1942 m. sausio 15 d. Marijampolėje, Lietuvoje.

Gyveno Downers Grove, IL.

Nuliūdę liko: vyras Romas; sūnus Linas su žmona Katherine; sūnus Andrius su žmona Karen; anūkai Aiden, Lukas, Riley, Charlotte ir Evan; brolis Vidas Vosylius su šeima bei kiti giminės.

A. a. Otilija buvo a. a. Juozo sesuo.

Otilija buvo skautė, savo rankomis pagamintais papuošalais dalyvavo Kaziuko bei kt. mugėse, turėjo meniškų sugebėjimų. Ji mėgo slidinėti ir praleisti daug laiko su savo anūkais.

Velionė bus pašarvota pirmadienį, sausio 8 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL 60439, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Laidotuvės privačios.

Vietoje gėlių prašome aukoti American Cancer Society. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvių šv. Mišiose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2023-12-31 (M)

Ilona Avižienytė Pėterienė


Mes spėjom: gal tai bus naktis,
Gal vakaras, šviesus gal rytas,
Kai reiks išeiti į sritis
Dar niekad, niekad nelankytas.
Kai jau nukris kančios našta
Ir vienut vienas iškeliausi
Išeidamas pro angą tą,
Kuri yra visų siauriausia.
Išeina taip kiti kasdieną
O šiandien išėjai ir Tu,
Kaip į auksinę mėnesieną
Iš saulėj atskleistų vaizdų.
Nedingsta žingsniai nueitieji,
Ir kaip Čiurlionio vaizduose
Į amžių taką įsilieja
Jie atmintim tokia šviesia.

(Alfonsas Tyruolis)

2023 m. gruodžio 31 d. Vista, Californijoje savo žemiškąją kelionę baigė ir Viešpaties ramybėje ilsėtis išėjo dailininkė Ilona Avižienytė Pėterienė.

I. Pėterienė gimė 1941 m. kovo 30 d. Raseiniuose, Lietuvoje. Karo metu Ilona su tėvais pasitraukė į Vokietiją ir 1947 m. atvyko į Ameriką. 1961 m. Los Angeles, Californijoje sukūrė šeimą su architektu Viktoru Pėteriu. Studijavo dailę University of California, Berkeley ir 1968 m. bakalauro laipsniu baigė meno studijas University of California, Los Angeles, College of Fine Arts.

Praradom didelio talento, darbščią menininkę. Dailininkė yra suruošusi ne vieną savo asmeninę parodą ir dalyvavo daugelyje kolektyvinių parodų. Sunku būtų išvardyti visas parodas, kuriose yra dalyvavusi Ilona Pėterienė. Jos tapybos darbais gėrėjosi Amerikos, Prancūzijos, Kanados, Australijos, Hong Kongo, Japonijos meno mylėtojai. Ilona savo kūrybą rodė ir Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje, kur 1988 m. buvo surengta pirmoji grupinė išeivijos dailės paroda. Šiuo metu du jos kūriniai eksponuojami Oceanside Museum of Art muziejuje.

Ilona Pėterienė parodose yra gavusi ne vieną apdovanojimą, laimėjusi ne vieną premiją. Ryškių spalvų ir išskirtinių reljefo formų abstrakcijos žavi meno mylėtojus, kviečia žiūrovus dėmesingai tyrinėti gamtą ir tapybos paveiksluose slypinčias spalvas, netikėčiausius būties atspalvius, todėl nieko nuostabaus, kad jų galime rasti privačiose ir įmonių kolekcijose ne tik JAV, bet ir Europoje bei Lietuvoje. Apie savo žėrinčių spalvų, gamtos įkvėptus paveikslus Ilona sakė: „Mano gamtovaizdžiai nesiriboja išskirtinom, apkeliauto pasaulio vietom. Jie yra gamtos iššūkiai mano vaizduotėje. Spalvingumas mano kūrybai – būtinas. Jis sukelia jausmus, sukuria nuotaiką ir skatina atsiliepti.”

Dailininkė priklausė Los Angeles meno asociacijai, Los Angeles šiuolaikinio meno institutui, Beverly Hills dailės lygai, Vakarų dailininkių organizacijai. Jos kūryba pristatoma Algimanto Kezio knygoje „Lithuanian Artists in North America” („Galerija”, Illinois/ „Ethnos”, Vilnius, 1994).

Iškeliavo Amžinybėn ne tik menininkė, bet ir žmona, mama, sesuo, giminaitė… Ilonos Avižienytės Pėterienės giliai liūdi jos vyras Viktoras Pėteris, sūnus architektas Gidas su žmona dr. Egle Pėteriai, Ilonos sesuo Julytė su vyru Francois Trancanelli ir jų vaikai Carine, Nicolas ir Adrien (Prancūzijoje), a. a. sesers Nijolės Pierce (Rochester, NY) vaikai Tom su žmona Rhonda ir Laura su vyru Keith Foglia, pusseserė Milda Lenkauskienė, jos dukros Viktorija-Ilmara, Nijolė su vyru Kęstučiu (Slotkai), dr. Sigutė su vyru Jonu (Matulaičiai) ir seserėčia Asta Grakauskaitė su vyru Mitch (Gersovitz) Californijoje. Liūdi giminės, draugai ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje.

Tegul ilsisi ramybėje. Liūdinti šeima.