Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2022-08-17 (M)
  2022-08-29 (A)

DONATA (Danutė) IZOKAITYTĖ PUODŽIŪNIENĖ


A†A DONATA (Danutė) IZOKAITYTĖ PUODŽIŪNIENĖ mirė š. m. rugpjūčio 17 d., sulaukusi 90 metų.

Gimė 1932 m. vasario 16 d. Ilguvos kaime, Lietuvoje, Vinco ir Onos (Bajerciūtės) Izokaičių šeimoje.

Giliai liūdi: sūnus Viktoras Puodžiūnas su žmona Vida, sūnus Stepas Puodžiūnas su žmona Živile, anūkai Jurgis, Vaiva, Algis, Erikas, Tomas, Lina ir Rytė.

Velionė buvo a. a. Ramojaus žmona ir a. a. Vinco, a. a. Jono ir a. a. Ramintos vyriausioji sesuo.

Danutė buvo ilgametė skautė, „Dainavos” ansamblio narė, mokytojavo Montessori ir lituanistinėje mokyklose, dirbo kredito unijoje „Kasa”, BALF’e (United Lithuanian Relief Fund of America) ir „Drauge”. Danutė mėgo dainuoti ir su draugais pasijuokti. Labiausiai ji mylėjo vaikus, ypač savo anūkėlius.

Velionė bus pašarvota pirmadienį, rugpjūčio 29 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti a. a. Danutės vardu Lietuvių skautų sąjungai arba Aušros Vartų Kernavės tuntui, 15524 Harbor Town Dr., Orland Park, IL 60462.

Nuliūdę artimieji.

  2022-08-03 (M)
  2022-08-06 (A)

DALIA JOANA KLIMAITĖ DUNDZILIENĖ POVILAITIENĖ


A†A DALIA JOANA KLIMAITĖ DUNDZILIENĖ POVILAITIENĖ mirė š. m. rugpjūčio 3 d., sulaukusi 84 metų. Ilgai sirgo Alzheimerio liga.

Gimė 1938 m. sausio 3 d. Vilkaviškyje Jono Anupro ir Stefanijos Klimų šeimoje.

Nuliūdę liko: vyras dr. Romualdas; sūnūs – kun. dr. Vilius ir Tomas su žmona Mya Dundzilos; svainė Aušra, dukterėčia Audra ir sūnėnas Paulius Klimai; marčios Audronė Schoen su vyru Ray, Ramona Vaikutis su vyru dr. John, žentai Arvydas su žmona Mary, Darius su žmona Susan Povilaičiai; vyro vaikaičiai Austin, Julia, Sabrina, Roman, Simona, Lukas Povilaičiai ir Paulius, Petras, Gailė Vaikučiai bei pusseserės ir pusbroliai Lietuvoje su šeimomis.

Velionė buvo a. a. Rimgos Stasio, Gedimino ir Danutės sesuo.

Antrojo pasaulinio karo metu šeima pasitraukė į vakarus. Po penkerių metų DP stovyklose įsikūrė Čikagos Marquette Parko apylinkėje. Velionė save laikė ir vadino „dipuke”.

Baigė Čikagos seselių kazimieriečių Marijos gimnaziją, lankė University of Illinois-Navy Pier ir baigė buhalterijos bakalauro studijas Roosevelt universitete. Ne tik dirbo savo pasirinktoje profesinėje srityje, bet ir talkininkavo įvairioms lietuviškoms organizacijoms kaip iždininkė.

Su pirmu vyru a. a. Antanu Dundzila užaugino skautišką šeimą – du sūnus.

Nuo jaunystės buvo aktyvi skautė ir skautė akademikė. Ėjo Akademikių skaučių draugovės pirmininkės pareigas, Kernavės tunto tuntininkės ir stovyklos viršininkės pareigas, buvo L.S.S. Seserijos valdybos narė. Priklausė Verpsčių skaučių būreliui. Dalyvavo Santaros-Šviesos suvažiavimuose, dirbo Lemonto Pasaulio lietuvių centro valdyboje ir talkino labdaros renginiuose. Mėgo operą, klasikinę muziką ir romanus.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, rugpjūčio 6 d., 11 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, kur 12 val. p. p. bus atnašaujamos gedulingos Mišios. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Kvieciame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Baltic Jesuit Advancement Project, 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439-6732, USA.

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-08-01 (M)
  2022-08-06 (A)

WANDA MARIE KAMZA SSC


Mūsų mylima seselė, pedagogė A†A WANDA MARIE KAMZA SSC mirė š. m. rugpjūčio 1 d., sulaukusi 86 metų.

Vienuolės įžaduose išgyveno 66 metus. Seselė Wanda Marie mokytojavo pradžios mokyklose Illinois, Pennsylvania, Florida, Ohio ir Michigan, įskaitant mokyklas Čikagos apylinkėse: St. George (Bridgeport), Immaculate Conception (Brighton Park), St. Joseph (South Chicago) ir St. Norbert (Northbrook). Nuo 2015 metų ji pradėjo tarnauti kaip maldos ministrė Franciscan Village Lemonte.

Giliai nuliūdę liko: dukterėčios Tammy (Tim) Bifaro (Omaha, NE) ir Carmella Sapone (Buffalo, NY), sūnėnas Brian Sapone (Omaha, NE) bei 4 jų vaikai.

A. a. ses. Wanda Marie buvo a. a. John ir a. a. Marie Kamza duktė, a. a. Dolores Sapone, a. a. John Alex Kamza ir Ronald Kamza sesuo.

Atsisveikinimas su velione vyks šeštadienį, rugpjūčio 6 d., 9:30 val. ryto Franciscan Village koplyčioje, 1270 Village Drive, Lemont, IL, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, www.sistersofstcasimir.org ar 2601 W Marquette Road, Chicago IL, 60629.

Šv. Kazimiero seserys.

Laidot. direktorius Lack and Sons, tel. 708-430-5700.

  2022-07-02 (M)
  2022-07-09 (A)

JURGIS VIDŽIŪNAS


A†A JURGIS VIDŽIŪNAS mirė š. m. liepos 2 d., sulaukęs 96 metų.

Gimė 1926 m. balandžio 12 d. Raseiniuose Petro ir Domicelės Vidžiūnų šeimoje.

Nuliūdę liko: sūnūs – Ramūnas ir Dainius su žmona Delia; seserys – Aurelija ir Eugenija; anūkai – Alex, Peter, Kristina Adelė, Viktorija ir Maria Vidžiūnai ir Jonathan Santiago.

Velionis buvo a. a. Danutės vyras, a. a. Jono, Juozo, Vlado, Aleksandros ir Marijonos brolis ir a. a. John Vidžiūno senelis.

Iš pabėgėlių stovyklos Vokietijoje 1948 m. Jurgis imigravo į Kanadą – Winnipeg, Manitoba. Ten susipažino su Danute Jonikaite ir sukūrė šeimą. 1959 m. su šeima imigravo į Ameriką ir apsigyveno Čikagoje.

A. a. Jurgio antroji meilė buvo dainavimas. Nuo 1960 m. jis aktyviai dalyvavo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos chore. Daugiau kaip 55 metus dainavo Čikagos Lietuvių Operos chore, 10 metų ėjo Operos valdybos vicepirmininko pareigas.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, liepos 9 d., 9:30 val. r. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 2745 West 44th Street, Chicago, IL, kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti VeloSano organizacijai, kur visi surinkti pinigai yra skiriami vėžio tyrimams. Aukos turėtų būti rašomos TEAM John vardu: https://give.velosano.org/team/-424526.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-07-02 (M)
  2022-07-09 (A)

ALDONA RASTENYTĖ PAGE


A†A ALDONA RASTENYTĖ PAGE mirė š. m. liepos 2 d. savo namuose New Yorke, sulaukusi 89 metų.

Gyveno Philadelphia, PA, anksčiau Detroit, MI.

Gimė 1932 m. gruodžio 16 d. mažame Stropelių miestelyje nepriklausomoje Lietuvoje. Jos mama Eleonora Končiūtė buvo mokytoja, o tėvas Vincas Rastenis – verslininkas.

Nuliūdę liko: dvi dukros – Lina (Martin) ir Indrė; du sūnūs – Andrew (Molly) ir Jonas (Renae); aštuoni anūkai – William, Nora, Ona ir Peter Stocovaz bei Walker, Oliver, Finn ir Maeve Page; taip pat jos sesuo Laima Rastenis.

Šeima prieš Antrąjį pasaulinį karą persikėlė gyventi į Kauną. Karo metu Aldona su šeima nuo sovietų okupacijos pasitraukė į Vakarus. Vidurinę mokyklą baigė perkeltųjų asmenų stovykloje Vokietijoje. 1950 m. ji atvyko į Jungtines Valstijas, į New Yorką. Iš čia nuvyko į Detroitą, kur dirbo buhaltere ir banko kasininke, o Wayne State universitete įgijo bakalauro laipsnį.

1966 m. persikėlė į Philadelphiją ir buvo ilgametė Šv. Andriejaus lietuvių bažnyčios parapijietė. Aldona daug metų dirbo administratore Pennsylvanijos universitete. Buvo aktyvi Lietuvių Bendruomenės narė, 2004–2008 m. ėjo JAV LB Kultūros tarybos pirmininkės pareigas. Aldona vedė lietuvių radijo laidą, leido lietuvių poezijos vertimus, buvo lietuvių kalbos mokytoja, dainavo „Laisvės” chore. Buvo ilgametė Lietuvių liaudies meno instituto Philadelphijos skyriaus direktorė, surengė daugybę parodų ir kultūrinių renginių. Aldona taip pat vaidino Philadelphijos nepriklausomo teatro spektakliuose, buvo „Actors’ Equity” narė.

Liepos 9 d., šeštadienį, Šv. Andriejaus bažnyčioje, 1911 m. Wallace Str., Philadelphia, vyks laidotuvių šv. Mišios, kurias atnašaus kun. Dennis Gill iš Philadelphijos arkivyskupijos.

Aldona bus palaidota Philadelphijos West Laurel Hill kapinėse.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

  2022-07-01 (M)

AUŠRINĖ KARAITIS


A†A AUŠRINĖ KARAITIS staiga mirė 2022 m. liepos 1 d.

Gyveno Evergreen Park, IL.

Gimė 1951 m. spalio 30 d. a. a. Algirdo ir Viktorijos Karaičių šeimoje.

Nuliūdę liko: sūnus Žaibas Valaitis; brolis Gintaras Karaitis su žmona Cristina, jų vaikai – Aras, Vytenis ir Ava; daug giminių ir draugų.

A. a. Aušrinė buvo aktyvi lietuviškoje veikloje: darbavosi „Gintaro’’ vasarvietėje, buvo jūrų skautė, Lietuvos Mercy Lift pirmininkė. Ji mėgo keliauti po egzotiškas šalis, iš kur parveždavo įdomių lauktuvių. Domėjosi žolininkyste ir dalindavosi savo žiniomis su kitais. Jos dosnumo ir meilės gyvenimui mes nepamiršime.

Nuliūdęs sūnus ir šeima.

  2022-06-17 (M)

DANA KIZLAITYTĖ


A†A DANA KIZLAITYTĖ mirė š. m. birželio 17 d.

Gimė 1963 m. birželio 20 d.

Gyveno Oak Lawn, Čikagoje, pastaruoju metu – Temecula, Californijoje.

Nuliūdę liko: motina Lilija, sesuo Audra su vyru Jason, brolis Tomas su žmona Sevdia; anūkai Kenon, Sam, Martin, Nathan ir Peter.

Dana baigė Loma Linda universitetą, dietologijos fakultetą ir dirbo Lake Elsinore mokyklų tinklo direktore.

Ji mėgo keliauti ir aplankė daug šalių.

Šešerius metus globojo benamį berniuką, skirdama daug laiko ir pinigų jo mokslui ir kitiems reikalams.

Nuoširdžiai kviečiame prisiminti a. a. Daną savo maldose. Atsisveikinimas bus privatus.

Nuliūdusi šeima.

  2022-06-13 (M)

RIMANTAS „RAY” PAUŽUOLIS


A†A RIMANTAS „RAY” PAUŽUOLIS mirė 2022 m. birželio 13 d. Miami, FL.

Gimė 1951 m. liepos 22 d. Chicago, IL.

Gyveno Miami, FL ir Andrews, NC.

Nuliūdę liko: žmona Patty; sūnus Nicholas su žmona Gigi, anūkai Liliana ir Ashton; brolis Algis su žmona Judy; sūnėnai Thomas Paužuolis su žmona Nicole, Antanas Paužuolis su žmona Michelle, Dominic Paužuolis, U.S.N. su žmona Gabrielle, U.S.N.; dukterėčia Lindsey Bartlett su vyru Jacob, produkterėčios Emmie ir Ellie Bartlett bei Adeline Paužuolis.

Velionis buvo a. a. Emilijos ir a. a. Antano Paužuolių sūnus ir a. a. Lino (žmona a. a. Carrie) brolis.

A. a. Rimantas Paužuolis bus palaidotas Miami, FL.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

Liūdintys artimieji.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-06-12 (M)
  2022-06-16 (A)

ONA TERESĖ GRAŽULYTĖ-ABARIENĖ


A†A ONA TERESĖ GRAŽULYTĖ-ABARIENĖ mirė š. m. birželio 12 d., sulaukusi 91 metų.

Gimė 1930 m. rugsėjo 22 d. Suvalkų Kalvarijoje.

Paskutiniu metu gyveno Ann Arbor, MI su dukra Violeta ir žentu Salvatore Viviano.

Giliai nuliūdę liko: dukros – Violeta Viviano su vyru Salvatore, Alma Sventickienė su vyru Edvardu, Paulita Alinskienė su vyru Linu; sūnus Mykolas G. Abarius su žmona Laura; anūkai – Tomas, Elena, Rūta, Raymond, Arielle, Brigita, Veronika, Monika, ir Alexandras; proanūkai – Ava, Julija, Alek, Emma, Anna, Christian Finn ir Lilija; taip pat sesuo Marytė Erlingienė, gyvenanti Dearborn Hts., MI.

Buvo giliai tikinti katalikė. Kol pajėgė, kasdien važiuodavo į šv. Mišias, vėliau klausydavosi jų per televiziją. Kasdien kalbėdavo rožančių ir kitas maldas.

Kartu su vyru, a. a. Mykolu Abariumi dalyvavo Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje veikloje, buvo organizacijos sekretorė. Talkindavo šaulių renginiuose dirbdama virtuvėje – gamindavo cepelinus, kugelį ir kitus lietuviškus patiekalus. Įstojo į Dievo Apvaizdos Tarybą ir vadovavo Krikščioniškos tarnybos komitetui. Prisidėjo prie Dievo Apvaizdos ir Šv. Antano parapijų renginių bei skautų mugių – buvo vyriausia šeimininkė, kartu su vyru ir grupe padėjėjų išvirdavo šimtus cepelinų.

A. a. Onutės Abarienės laidotuvės įvyko š. m. birželio 16 d. Mišias atnašavo klebonas kun. Tomas Miliauskas. Po šv. Mišių velionė buvo nulydėta ir palaidota Holy Sepulchre kapinėse šalia a. a. vyro Mykolo Abariaus.

Nuliūdusi šeima.

  2022-06-06 (M)

JURGIS ANYSAS


A†A JURGIS ANYSAS mirė birželio 6-tą dieną Čikagoje.

Paliko žmoną Dalią Stakytę, seserį Gražiną Slavėnienę ir jos vyrą Julių, sūnėną Paulių su šeima, pusseserę Ilsę Šalkauskienę ir jos vyrą, Jurgio artimą draugą Kęstutį ŠalkauSką ir jų šeimą, pusseserę Renatą su šeima, svainę Audronę Užgirienę, dukterėčią Aidę, sūnėnus Arėją, Vaidą, Karolį ir jų šeimas.

Jurgis gimė 1934 m. Atėjus sovietams į Lietuvą, pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. emigravo į Kanadą. Toronte baigė gimnaziją, Toronto universitete įgijo bakalauro laipsnį iš inžinerinės geofizikos. Po darbo vakarų Kanadoje persikėlė į Čikagą tolesnėms studijoms. Illinois Institute of Technology įgijo daktaro laipsnį teorinės fizikinės chemijos srityje, 29 metus dėstė chemiją DePaul universitete.

Jurgis prisidėjo prie Mažosios Lietuvos Fondo pastangų Lietuvoje išleidžiant Mažosios Lietuvos Enciklopediją, Mažosios Lietuvos Žinyną, Concise Encyclopaedia of Lithuania Minor ir kitus leidinius apie Mažąją Lietuvą. Išėjęs į pensiją, savanoriavo Chicago Architecture Foundation (dabar Chicago Architecture Center).

A Poem by my Grandfather’s Rabbi, Alvin Fine
Mano senelio rabino Alvin Fine eilėraštis
(Dalios Cidzikaitės vertimas)

Gimimas yra pradžia.
O mirtis – kelio tikslas.
Gyvenimas yra kelionė:
Nuo vaikystės iki brandos,
Nuo jaunystės iki senatvės;
Nuo nekaltumo iki suvokimo,
Nuo neišmanymo iki žinojimo;
Nuo kvailumo iki protingumo,
O vėliau gal net išminties;
Nuo silpnumo iki tvirtybės
Arba nuo tvirtybės iki silpnumo –
Ir dažnai – vėl atgalios;
Nuo sveikatos – iki ligos
O maldoje – vėl iki sveikatos;
Nuo įsižeidimo iki atleidimo,
Nuo vienatvės iki meilės,
Nuo skausmo iki užuojautos,
Nuo sielvarto iki supratimo –
Nuo baimės iki tikėjimo;
Nuo pralaimėjimo iki pralaimėjimo iki pralaimėjimo –
Kol žiūrėdami atgal ar į priekį
Pamatome, kad pergalė slypi
Ne kur nors aukštai
Bet įveikus kelionę – žingsnis po žingsnio,
Šventa kelionė.
Gimimas yra pradžia,
O mirtis – kelio tikslas,
Gyvenimas yra kelionė,
Šventa kelionė –
Į amžinąjį gyvenimą.