Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2022-10-26 (M)
  2022-12-03 (A)

MARIJA TRUMPYTĖ FIKSINSKA ČERNIENĖ


A†A MARIJA TRUMPYTĖ FIKSINSKA ČERNIENĖ mirė š. m. spalio 26 d.

Gimė 1935 m. liepos 13 d. Mažeikiuose, Lietuvoje.

Gyveno Omaha, NE, anksčiau Willowbrook, IL ir Philadelphia, PA.

Nuliūdę liko: sūnus dr. Edmundas Fiksinski su žmona dr. Magda, anūkė Julia; dr. Černiaus vaikai Gita ir Linas su šeimomis; brolienė Marytė Černiūtė; dukterėčios Jūra Galinytė Kredienė ir Giedrė Galinytė Penčylienė ir jų šeimos; giminės JAV ir Lietuvoje.

A. a. Marija buvo a. a. veterinarijos gydytojo Kazimiero Trumpio, a. a. Halinos Mikuckytės-Trumpienės duktė, jaunystėje mirusio a. a. Edmunduko sesuo ir a. a. Irenos Galinienės sesuo.

Augo Mažeikiuose, Lietuvoje. Karo metu, 1944 m., pasitraukė iš Lietuvos ir atsirado su tėvais Lenkijoje, kur išgyveno iki 1991 m. Ten sukūrė šeimą su Kornelijumi Fiksinski ir jiems gimė sūnus Edmundas. Likusi jauna našle Marija baigė teisės mokslus ir buvo gerai įvertinta kaip Czaplinek miesto merė. Po daugelio dešimtmečių atnaujinusi pažintį su jaunystės draugu iš Mažeikių Vytu Černiumi, ištekėjo už jo 1991 m. ir atvyko gyventi į Philadelphia, PA. Profesoriui Černiui išėjus į pensiją, persikėlė gyventi į Willowbrook, IL. Po vyro mirties 2014 m. Marija išvyko į Omaha, Nebraska, kur gyveno sūnus su šeima.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, gruodžio 3 d. nuo 9 iki 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota šalia savo vyro ir motinos Lietuvių Tautinėse kapinėse, Justice, IL.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti a. a. Marijos laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima siūlo Marijos vardu aukoti org. Vaiko vartai į mokslą/Child Gate to Learning; Saulutei/Sunlight Children’s Aid for Lithuania arba Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijai.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-10-18 (M)
  2022-10-29 (A)

JONAS ZUBINAS


A†A JONAS ZUBINAS mirė š. m. spalio 18 d., sulaukęs 83 metų.

Gimė Kaune, Lietuvoje. Gyveno Downers Grove, IL.

Nuliūdę liko: žmona Jolanta, sūnūs – Andrius su žmona Ingrida, Tomas su sužadėtine Kerry bei giminės Lietuvoje.

A. a. Jonas buvo a. a. Valentinos ir a. a. Felikso sūnus.

Emigravo į Vokietiją, o po to – į Venesuelą ir galiausiai atvyko gyventi į JAV.

Studijavo University of Illinois Urbanoje, kur įsigijo mechanikos inžinerijos laipsnį. Dirbo „Chicago Pump” bendrovėje ir vėliau, – Metropolitan Sanitary District Čikagoje.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, spalio 29 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Šeima ir kiti artimieji meldžiasi amžiną atilsį duok jam, Viešpatie.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-10-09 (M)

ALGIRDAS KALAVINSKAS


A†A ALGIRDAS KALAVINSKAS mirė š. m. spalio 9 d., sulaukęs 89 metų.

Gyveno Des Plaines, IL.

Nuliūdę liko: žmona Diana (Braniska) Kalavinskas, dukros – Vida Kalavinskas su draugu Joe Leopold ir Astra su vyru Tom Lindholm; anūkai Veronica Troc su sužadėtiniu Joe, Joseph Westerberg, Brett Lindholm ir Mark Lindholm; proanūkės Bianca ir Katie.

Laidotuvės privačios. Po atsisveikinimo Mišių St. Mary bažnyčioje, Des Plaines, IL, velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – G. L. Hills Funeral Home, 847-699-9003 ar www.glhillsfuneralhome.com.

  2022-10-09 (M)

ALGIRDAS KALAVINSKAS


A†A ALGIRDAS KALAVINSKAS mirė š. m. spalio 9 d., sulaukęs 89 metų.

Gyveno Des Plaines, IL.

Nuliūdę liko: žmona Diana (Braniska) Kalavinskas, dukros – Vida Kalavinskas su draugu Joe Leopold ir Astra su vyru Tom Lindholm; anūkai Veronica Troc su sužadėtiniu Joe, Joseph Westerberg, Brett Lindholm ir Mark Lindholm; proanūkės Bianca ir Katie.

Laidotuvės privačios. Po atsisveikinimo Mišių St. Mary bažnyčioje, Des Plaines, IL, velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – G. L. Hills Funeral Home, 847-699-9003 ar www.glhillsfuneralhome.com.

  2022-09-30 (M)
  2022-10-07 (A)

ALEKSANDRAS M. ŠILGALIS


A†A ALEKSANDRAS M. ŠILGALIS mirė š. m. rugsėjo 30 d., sulaukęs 87 metų, Cantata Skilled Rehab center Brookfield, IL.

Gyveno Brookfield, IL.

Nuliūdę liko: mylinti žmona Živilė (Numgaudas); sūnus Aleksandras V. su žmona Jaime Pirozzi iš South Lake Tahoe; sūnus Vytenis bei mylinti anūkė Viktorija iš Westmont, IL; brolis Emilis su žmona Erika Šilgalis iš Oak Lawn, IL; dvi seserys – Olga su vyru Phillip Connor iš Čikagos ir Erika su vyru Mike Gehle iš Indianapolio; dukterėčios ir sūnėnai bei jų vaikai.

A. a. Aleksandras buvo a. a. Aleksandro ir Augustės Šilgalių sūnus bei a. a. Jono Šilgalio brolis.

Aleksandras su šeima į JAV iš Lietuvos imigravo 1950 metais. Į pensiją išėjo po daug metų darbo „systems programming” srityje, padėdamas įvairioms privačioms, viešosioms ir vyriausybinėms organizacijoms. Laisvalaikiu jam patiko taisyti elektroniką, savanoriauti ir padėti žmonai Conrady Junior High mokykloje. Mėgo keliauti ir labai mylėjo savo šeimą.

Atsisveikinimas su velioniu bus penktadienį, spalio 7 d., nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Kosary laidojimo namuose, 9837 S. Kedzie Ave, Evergreen Park, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 8 dieną. Su velioniu bus galima atsisveikinti nuo 10 val. ryto Ziono evangelikų liuteronų bažnyčioje, 9000 S. Menard, Oak Lawn, kur 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Apeigas atliks klebonas kun. Valdas Aušra.

Po Mišių velionis bus palaidotas Bethania kapinėse, 7701 Archer Ave., Justice IL.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Ziono evangelikų liuteronų bažnyčiai arba Alzheimerio asociacijai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

A. a. Aleksandro labai pasiilgs jo mylinti šeima ir draugai.

Nuliūdę artimieji.

  2022-09-19 (M)

NIJOLĖ ŠALČIUS


2022 m. rugsėjo 19 d., eidama 92-uosius metus, mirė mūsų brangi mama A†A NIJOLĖ ŠALČIUS.

Ji buvo nuostabi mama, kuri visada buvo šalia, kai mums jos reikėjo. Ji taip pat turėjo daug draugų ir buvo labai mylima Great Neck, NY lietuvių bendruomenės narė.

Nuliūdusi šeima.

  2022-09-15 (M)
  2022-09-24 (A)

INDRĖ PALIOKAITĖ TIJŪNĖLIENĖ


A†A INDRĖ PALIOKAITĖ TIJŪNĖLIENĖ iškeliavo į Amžinybę 2022 m. rugsėjo 15 d.

Gimė 1939 m. spalio 25 d. Kaune, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: vyras Donatas, vaikai – Daina, Rasa, Aras, Nida ir jų šeimos bei mylimi giminės ir draugai.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, rugsėjo 24 d., 9 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Vietoje gėlių šeima siūlo aukoti „Saulutei” – „Sunlight Children’s Aid for Lithuania”.

Nuliūdusi šeima.

  2022-09-11 (M)
  2022-09-14 (A)

VYTAUTAS ZALATORIUS


A†A VYTAUTAS ZALATORIUS mirė š. m. rugsėjo 11 d. Čikagoje.

Gimė 1931 m. liepos 30 d. Panevėžyje.

Gyveno Berwyn, IL.

Nuliūdę liko: dukterys Alė su šeima, Snieguolė Zalatorė, penki anūkai bei kiti giminės ir draugai Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Vytautas buvo a. a. Birutės Zalatorienės vyras.

Velionis buvo palaidotas rugsėjo 14 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

  2022-09-10 (M)
  2022-09-17 (A)

VLADĖ SILIŪNIENĖ IŠGANAITYTĖ


A†A VLADĖ SILIŪNIENĖ IŠGANAITYTĖ mirė 2020 m. rugsėjo 10 d.

Gimė 1925 m. birželio 5 d. Lietuvoje.

Nuliūdę liko: duktė Danutė, marti Dalia, sūnūs – Vytas, Mindaugas, Rimas, Darius ir Donatas su šeimomis, anūkai bei kiti giminės.

A. a. Vladė buvo a. a. Broniaus žmona ir a. a. Algimanto mama.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, rugsėjo 17 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-09-07 (M)
  2022-09-17 (A)

DALIA DEVENYTĖ BOBELIENĖ


Su liūdesiu pranešame, kad š. m. rugsėjo 7 d., sulaukusi 90 metų St. Petersburg, FL, St. Anthony ligoninėje, apsupta visos savo šeimos, mirė A†A DALIA DEVENYTĖ BOBELIENĖ.

Dalia gimė 1932 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvoje, Kaune, dr. Mykolo Devenio ir Alenos Vileišytės-Devenienės šeimoje. Augo Leonpolio dvare (prie Ukmergės), kur pradėjo lankyti pradžios mokyklą. Būdama 8-erių metų su šeima išvyko gyventi į Ameriką. Augo Connecticuto valstijoje. Baigė St. Margaret mergaičių mokyklą ir Brown University, Rhode Island, kur žaidė teniso komandoje.

1954 m. ištekėjo už dr. Kazio Bobelio ir apsigyveno Elgin, IL, kur jos vyras dirbo gydytoju urologu. Būdama Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Jono Vileišio anūkė, Dalia buvo atsidavusi 6 vaikų auginimui lietuviškoje dvasioje. Pasišventusiai kas šeštadienį veždavo vaikus į lietuvišką mokyklą, tautinių šokių repeticijas, lietuvių skautų sueigas. Šiais laikais 6 vaikai vienoje mašinoje atrodytų neįmanoma.

Dalia taip pat įsitraukė į politinę bei visuomeninę veiklą: buvo aktyvi respublikonų organizacijos „Heritage Foundation” narė, Čikagos Lietuvių moterų klubo pirmininkė, dalyvavo BALF’o, Devenių kultūros fondo, kitų fondų ir organizacijų veikloje.

Netekusi sūnaus Juliaus ji norėjo pradėti naują gyvenimą Floridoje. Kazys sutiko atsisakyti savo praktikos Čikagoje ir šeima persikėlė į St. Petersburg, FL, kur jam iš naujo reikėjo laikyti medicinos egzaminus, kad galėtų praktikuoti šioje valstijoje. Tikėjosi Floridoje sulaukti pensijos.

Tačiau planus pakeitė Perestroika, Sovietų Sąjungos griuvimas ir atsikovota Lietuvos Nepriklausomybė. Buvęs ALT’o ir VLIK’o pirmininkas, Kazys nutarė grįžti į Lietuvą, kad galėtų dalyvauti pirmuose Nepriklausomos Lietuvos Seimo rinkimuose. Daliai taip pat buvo svarbu prisidėti prie laisvos Lietuvos kūrimo. Taip ir prasidėjo jų naujas gyvenimo etapas Lietuvoje. Į Floridą jie grįžo 2011 metais.

Dalios žodžiais tariant, ji nugyveno „gerą gyvenimą”. Mėgo grybauti, siuvinėti, kortomis lošti „bridge”, priimti svečius. Ji buvo gera sportininkė – žaidė tenisą, golfą, slidinėjo kalnuose iki 80 metų. Dalia visuomet buvo savo šeimos ašimi. Tai stipri asmenybė. Neliūdėdavo dėl dalykų, kurių negalima pakeisti, neinvestuodavo į tai nei savo pastangų, nei laiko. Žiūrėjo į ateitį, į aukštesnį pašaukimą, kas jai buvo šeima ir Tėvynė.

Nuliūdę liko: brolis Kęstutis Petras Devenis su žmona Inga ir dukra Luanna; a. a. brolio Algirdo sūnus Mykolas; vaikai – Jonas ir Rūta Bobeliai, Rūta ir Gintaras Degėsiai, Algis ir Livia Bobeliai, Alena ir Tomas Glavinskai, Aldona ir Tolandas Petraičiai (sūnus Julius mirė 1977 m.); 21 anūkas, 10 proanūkų; jos vienintelė ir ilgaamžė teta Rita Vileišytė-Bagdonienė, pusseserės ir pusbroliai Amerikoje, Europoje ir Australijoje, taip pat mylima draugė Janina Vienužienė.

Atsisveikinti su velione bus galima šeštadienį, rugsėjo 17 d., nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Petkus Lemont Funeral Home, 12401 South Archer Ave., Lemont IL. Po atsisveikinimo apeigų velionė bus palaidota Čikagos tautinėse kapinėse.

Ilsėkis ramybėje, brangi Dalia. Šeima, kuriai tu pašventei savo gyvenimą, tavęs niekada nepamirš.

Liūdintys artimieji.