Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2023-09-30 (M)
  2023-10-14 (A)

STASYS KĘSTUTIS RUDYS, PH.D.


Pasakykit, žmonės, kodėl žemė tyli,
Kai brangiausią žmogų atima iš mūs.
Erškėčiuotą kelią eitum šimtą mylių,
Kad jisai pareitų vėlei į namus.

Pasižymėjęs chemikas ir mylintis tėvas/senelis A†A STASYS KĘSTUTIS RUDYS, PH.D. mirė š. m. rugsėjo 30 d. Portland OR, sulaukęs 83-ejų metų.

Gimė 1940 m. gegužės 8 d. Švėkšnoje, Lietuvoje, jauniausias sūnus a. a. Stasio Rudžio ir a. a. Akvilės Jakubėnaitės šeimoje.

Nuliūdę liko: duktė Audra su vyru Luke Brown, duktė Raminta su vyru Ernesto Grundseth, sūnus Rimas su žmona Cat Holbert, sūnus Algis, duktė Dana; anūkai Isabella Grundseth, Mateo Grundseth, Thomas Brown, Alex Brown, Malia Grundseth, Eliza Brown, Vivienne Wooten bei giminės JAV ir Lietuvoje.

A. a. Stasys buvo a. a. Rimo Rudžio brolis.

1944 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją ir praleido penkerius metus DP stovykloje Rebdorf miestelyje. 1949 m. persikėlė į Čikaga.̨ Čia gyvendamas dalyvavo skautų ir ateitininkų veikloje. Baigė̇ Kelly gimnaziją ir 1961 m. įgijo chemijos bakalauro laipsnį University of Chicago. Toliau tęsė magistro studijas ir 1974 m. įgijo chemijos Ph. D. University of Iowa. 1973 m. susituokė su Živile Pauliukonyte (a. a.) ir kartu augino 5 vaikus. Prisidėjo prie darbų Philadelphijos lietuvių bendruomenėje ir lituanistinėje mokykloje. Ketverius metus vadovavo Jaunučių ateitininkų stovykloje Dainavoje. 1987 m. persikėlė su šeima į Liuksemburgą, kur gyveno ir dirbo penkerius su puse metų. 1987–1993 metais daug kartų keliavo į Lietuvą, artimiau susipažino su šalimi ir ten gyvenančiais giminėmis. Jo ankstyvieji atmosferos teršalų tyrimai prisidėjo prie darbų, gerinančių visuomenės požiūrį į gamtinę aplinką. Jo darbai buvo paminėti NASA Goddard Institute for Space Studies apie klimato kaitą. Daugelį metų dirbdamas Dupont korporacijoje užregistravo septynis patentus. Jis labiausiai didžiavosi ne profesiniais pasiekimais, o savo vaikais ir anūkais bei Lietuvos pilietybės atkūrimu.

Šv. Mišios už velionį bus aukojamos šeštadienį, spalio 14 d., 10:30 val. r., St. Anthony Catholic Church, 9905 SW McKenzie St, Tigard, OR. Po Mišių, velionio pelenai bus palaidoti Saint Anthony Cemetery and Columbarium, 11585 SW Gaarde St, Tigard, OR.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse ir maldoje prisiminti jo gyvenimą.

Vietoje gėlių aukas Stasio atminimui prašome siųsti Dainavos fondui – https://www.dainava.org/

Nuliūdusi šeima.

  2023-09-19 (M)
  2023-10-29 (A)

TERESĖ LILIJA TUMOSAITĖ GRAŽULIENĖ


Kaip vystančią rožę praradome mylimą mamą ir mamutę A†A TERESĖ LILIJA TUMOSAITĖ GRAŽULIENĖ.

Mirė š. m. rugsėjo 19 d., sulaukusi 84 metų.

Gimė 1939 m. balandžio 16 d. Kaune, Lietuvoje, a. a. Antano Tumosos ir a. a. dr. Stasės Maželytės Tumosienės šeimoje.

Gyveno Grayslake, IL, anksčiau, Westland, MI, Detroito apylinkėje. Nors ir nuliūdusi, šeima guodžiasi, kad velionė nebejaučia skausmo ir susitiko danguje su vyru Valium Gražuliu, kuris mirė 1996 m.

Nuliūdę liko sūnūs ir dukros: Paulius Gražulis su žmona Michele ir vaikais Ian ir Eleanor; Marius Gražulis su žmona Sheila ir vaikais Daina, AJ, Vėjas ir Marius; Laura Konieczny su vyru Todd ir sūnumi Beau; Andrius Gražulis su žmona Tahnya ir vaikais Anna, Alexander ir Ethan; Birutė Bagdžiūnienė ir vyras Giedrius su dukra Laura Vakarė bei giminės Čikagoje, Detroito apylinkėje ir Lietuvoje.

A. a. Lilė baigė Marijos aukštesniąją gimnaziją Čikagoje. Įstojo į Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos seserų vienuolyną Putname, Connecticut, kuriame praleido penkerius metus. Pasitraukusi iš vienuolyno, grįžo baigti anglų kalbos ir literatūros studijų Loyola universitete. 1966 m. ištekėjo už Valiaus Gražulio, susilaukė keturių vaikų ir dar vieną įsivaikino. Baigė University of Michigan, kuriame įgijo bibliotekininkystės magistro laipsnį. Daugiau kaip 30 metų dirbo bibliotekininke keliose Detroito apylinkės miesteliuose. Dalyvavo Detroito lietuvių veikloje. Buvo naujos Dievo Apvaizdos parapijos atstatymo komiteto narė, 1970–1971 metais – parapijos pirmosios tarybos jaunimo komisijos pirmininkė. Dalyvavo ateitininkų veikloje. Paskatinta kunigo Stasio Ylos, dažnai buvo kviečiama skaityti paskaitas ir pravesti užsiėmimus Ateitininkų moksleivių bei sendraugių stovyklose ir žiemos kursuose.

Kadangi velionė paaukojo savo kūną medicinos studijoms Loyola ir Northwestern universitetams, atsisveikinimas bus surengtas du kartus. Pirmasis įvyks sekmadienį, spalio 29 d. Dievo Apvaizdos parapijoje, Southfield, MI, Detroito apylinkėje. Šv. Mišių metu, 10:30 val. r. bus galima pasimelsti už velionės sielą. Tuoj po šv. Mišių, bažnyčioje vyks šeimos atsisveikinimas su mirusiąja. Po atsisveikinimo visi kviečiami į parapijos kavinę kartu su atvykusiais giminaičiais prisiminti velionę prie vaišių stalo.

Antrasis atsisveikinimas įvyks 2024 m. liepos 27 d., šeštadienį. Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos 11 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. Visi giminės, draugai ir pažįstami kviečiami dalyvauti. Artėjant šiai datai, šeima primins ir praneš papildomą informaciją.

Aukas velionės vardu galima siųsti Hope for Depression Research Foundation, 40 W. 57th Street, Suite 1440, New York, NY 10019, arba internetu www.hopefordepression.org.

Prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

  2023-09-12 (M)
  2023-09-25 (A)

JUOZAS VYTAUTAS (GAILEVIČIUS) GAILA


A † A JUOZAS VYTAUTAS (GAILEVIČIUS) GAILA mirė̇ 2023 m. rugsėjo 12 d., sulaukęs 93 metų amžiaus.

Gimė 1930 m. liepos 28 d. Virbalyje, Lietuvoje.

Giliame liūdesyje paliko: žmoną Birutę; dukrą Nidą; se­se­rį Virginiją Gailevičiūtę Bird su vyru John; dukterėčias  Liną, Aną, Aldoną ir Aureliją bei giminaičius Lietuvoje.

1945 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Gyveno ir lankė gimnaziją Diepholze DP stovykloje. Joje vadovavo moksleivių ateitininkų kuopai ir sporto būreliui, aktyviai įsijungė į skautų veiklą. 1950 metais atvyko į Ameriką. 1951–1953 m. tarnavo JAV Ma­rine Corps Korėjos karo me­­tu.

Apsigyvenęs JAV vadovavo Rytų Amerikos moksleivių ateiti­ni­n­kų apygardai, rengė jaunimo vasaros stovyklas, tobulinimosi kursus. 1959 m. baigė Loyolos kolegiją Baltimorėje, MD, bakalauro laipsniu. 1959–1992 metais dirbo įvairiose JAV ir D. Britanijos bendrovėse ir įmonėse vyriausiuoju chemiku, technikos direktoriumi ir įmonių vadovu.

Nuo 1961 m. aktyviai dalyvavo Lietuvių Bendruomenės veikloje: Bendruomeninę veiklą pradėjo Baltimorėje, kur vadovavo apy­linkės valdybai. Taip pat vadovavo LB New Jersey pietinei apy­lin­kei ir LB Pietryčių apygardai. 1970–1973 JAV Krašto v-bos – vi­ce­pir­mininkas jaunimo reikalams, 1973–1976 JAV krašto v-bos pir­mi­ninkas, 1993–1997 PLB atstovas Lietuvoje. Bendradarbiavo lie­tuviškose radijo valandėlėse ir lietuviškoje spaudoje.

Visą gyvenimą laisvu laiku darbavosi Lietuvos labui, siekė jos iš­laisvinimo.

Už nuopelnus Lietuvai 2003 metais apdovanotas Lietuvos Di­džiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi.

Velionis bus pašarvotas pirmadienį, rugsėjo 25 d. nuo 2 val. p. p. iki 4 val. p. p.  ir nuo 6 val. vak. iki 8 val. vak. Loudon Park laidoji­­mo namuose, 3620 Wilkens Ave., Baltimore, MD.

Atsisveikinimas su velioniu vyks antradienį, rugsėjo 26 d., 11 val. ryto Loudon Park laidojimo namuose, Baltimore, MD,  kurioje 12:30 val. p. p. bus aukojamos religinės apeigos.

Laidotuvės su tradicine kariška palyda vyks antradienį, rug­sė­jo 26 d., 2:30 val. p. p.  Marylando veteranų  kapinėse Crown­svil­le, MD.

Vietoje gėlių aukas Juozo atminimui prašome siųsti Draugo fon­dui (Draugas Foundation).

Nuliūdę artimieji.

  2023-09-09 (M)

ALDONA MAJAUSKAITĖ DULAITIS


A†A ALDONA MAJAUSKAITĖ DULAITIS (1923 m. gegužės 2 d. – 2023 m. rugsėjo 9) mirė Aston Gardens namuose Floridoje, sulaukusi 100 metų.

Nuliūdę liko: dukterėčios Taida Supronas, Sandra Kybartas ir sūnėnas Richard Kybartas.

A. a. Aldona buvo a. a. Filomenos Masala (Supronas) ir a. a. Ligijos Kybartas vyresnioji sesuo.

Velionė bus palaidota šalia savo mylimo vyro Deivido ‘Dava’ Dulaičio Holy Sepulcher kapinėse Detroite.

Nuoširdžiai prašome giminių, draugų ir pažįstamų prisiminti a. a. Aldoną savo maldose.

Nuliūdę artimieji.

  2023-09-04 (M)
  2023-09-11 (A)

EMILIJA PRETKELIS SCHMIDT


A†A EMILIJA PRETKELIS SCHMIDT mirė š. m. rugsėjo 4 d., sulaukusi 97 metų.

Gimė Lietuvoje.

Į Čikagą atvyko po Antrojo pasaulino karo.

Nuliūdę liko: sūnus Algird, jo buvusi žmona Carol; anūkai – Walter su žmona Barbara, Geoffrey su žmona Jane, Elizabeth Pretkelis- Heaton su vyru David, James su žmona Lesley ir Margaret Rush su vyru Brett; proanūkai – Neil, Alexa, Ren, Ben, Mallory, Brooklyn, Lucas, Lacey, Navaeh ir Nicholas; sesuo Lydia, artima draugė Irene Wozniak, daug dukterėčių ir sūnėnų, o taip pat jos mylimas šuniukas Happy. Mes jos labai pasiilgsime.

A. a. Emilija buvo a. a. Ardele ir a. a. Gustav duktė, a. a. Augusto žmona, a. a. Walter mama, a. a. Ann uošvė, a. a. Richard sesuo.

Velionė bus pašarvota pirmadienį, rugsėjo 11 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Becvar laidojimo namuose, 5539 W. 127th St.

Laidotuvės bus antradienį, rugsėjo 12 dieną. Iš laidojimo namų 10:30 val. ryto velionė bus atlydėta į Incarnation bažnyčią, 5757 W. 127th St., Crestwood, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Becvar & Son Funeral Home, 708-824-9000 arba www.becvarfuneralhome.com.

  2023-08-30 (M)

RAYMOND BUREIKA


A†A RAYMOND BUREIKA mirė š. m. rugpjūčio 30 d., sulaukęs 95 metų.

Romualdas Augustinas Burokas (vėliau pakeitęs vardą ir pavardę į Raymond Bureika) gimė 1928 m. liepos 28 d. Kaune, Lietuvoje.

Gyveno San Juan Capistrano, CA.

Nuliūdę liko: žmona Rosario; dukra Rita Bureikaitė Kaufmann, jos vyras Viktoras ir vaikaitis Aras; posūnis Fabricio ir jo dukrelė Laurie; brolis Eugenijus Burokas su šeima Lietuvoje ir pasklidę po vakarų pasaulį mirusių brolių ir seserų (a. a. Stanislovo, a. a. Marijonos, a. a. Elzbietos, a. a. Vytauto, a. a. Veronikos, ir a. a. Aldonos) šeimų nariai.

Velionis buvo trečias sūnus aštuonių vaikų šeimoje. Karo metu, būdamas dar paaugliu, išvyko su vyresniu broliu Vytu į Vokietiją ir gyveno DP stovykloje Augsburge.

Gavus leidimą vykti į JAV, persikėlė į Philadelphiją, vėliau į Kenoshą. Dar vėliau apsigyveno Los Angeles. Buvo Korėjos karo veteranas. Baigė mechaninę inžineriją University of California, Berkeley. Dirbo Los Angeles miesto rotušėje civiliniu inžinieriumi. Labai mylėjo Lietuvą. Jis niekada nepamiršo Lietuvoje likusių gyventi tėvų Stanislovo ir Emilijos (Baltrušaitytės), brolio ir trijų seserų bei jų šeimų. Su artimaisiais palaikė glaudžius ryšius.

Prašome visų giminių, draugų ir pažįstamų prisiminti velionį savo maldose.

Liūdinti šeima.

  2023-08-29 (M)
  2023-09-07 (A)

ŠARŪNAS PECKUS, M. D.


A†A ŠARŪNAS PECKUS, M. D. mirė 2023 m. rugpjūčio 29 d., sulaukęs 92 metų.

Gimė Pagėgiuose, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: žmona Jolanta Peckienė, M. D.; sūnus Linas su žmona Carolyn Scholz, anūkai Madeline ir Nathan; sūnus Darius su žmona Katherine Buchanan ir anūkas Alexander.

Medicinos mokslus baigė Heidelberg, Vokietijoje.

Buvo Korėjos karo veteranas, Mash Unit 25th Medical Battalion narys Korėjos karo metu.

Dirbo G. D. Searle kompanijoje direktoriumi pasaulio medicinos vaistų tyrimo srityje. Darbo reikalais daug keliavo po pasaulį.

Išėjęs į pensiją, užsiėmė senienų rinkimu ir pardavimu.

Mėgo keliauti, muziką, slidinėjimą ir žvejybą, ypatingai Aliaskoje ir Oregone.

Buvo jūrų skautas ir Akademikas; gyvendamas Clevelande dainavo Čiurlionio ansamblyje.

Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 7 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, 60439, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Laidotuvės privačios.

Vietoje gėlių prašome aukoti „Saulutei” arba Vydūno jaunimo fondui (vydunasjaunimofondas.org).

Nuoširdžiai prašome visų prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2023-08-24 (M)

GRACE ANN KALAFUT


Pedagogė, mūsų mylima ir brangi seselė A†A GRACE ANN KALAFUT mirė š. m. rugpjūčio 24 d.

Vienuolės įžaduose išgyveno 68 metus.

Seselė Grace Ann užaugo Čikagoje, priklausė Šv. Simono ir Šv. Ritos parapijoms.

Į Šv. Kazimiero seselių vienuolyną įstojo 1952 m., būdama ketvirtų metų studentė Marijos gimnazijoje. Pirmuosius įžadus davė 1955 m., o galutinius – 1960 m. Seselė Grace Ann dirbo pradžios mokyklos ir gimnazijos mokytoja Illinois, Pennsylvanijos, New Mexico, Wisconsino, Minnesotos ir Nebraskos valstijose. Čikagoje ji mokė pradinukus Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo mokykloje Brighton Parke (1956–1959), buvo Our Lady of Vilna (Pilsen) vedėja ir mokytoja (1967–1974), vadovavo Šv. Petro ir Povilo mokyklai West Pullman (1974–1980) ir buvo Marijos gimnazijos direktorės pavaduotoja bei direktorė (1983–1991).

1993–2013 m. ji – Šv. Kazimiero seselių kongregacijos pagrindinė iždininkė. 2015 m. persikėlė į Franciscan Village Lemonte. Čia ji padėjo kitoms ten gyvenančioms seselėms ir tarnavo kaip maldos ministrė.

Prisiminkime a. a. seselę Grace Ann savo maldose.

Nuliūdusios Šv. Kazimiero seserys.

  2023-08-17 (M)
  2023-08-25 (A)

ROMA PAPARTIENĖ


A†A ROMA PAPARTIENĖ mirė š. m. rugpjūčio 17 d.

Gimė 1930 m. gegužės 28 d. Marijampolėje, Lietuvoje.

Gyveno Naperville, IL.

Nuliūdę liko: dukterys Kristina Milūnas su vyru Vyteniu, Vida O’Connell su vyru James; anūkai Viktoria Loydall su vyru Eric ir Alec O’Connell; du proanūkai Kameron ir Kristofer Loydall; dukterėčios Rima Giemer su vyru Robert
bei vaikais Mathew ir Christopher; Rūta Bublys su vyru Tauru ir sūnus Ignas; sesuo Angelė Nelsienė su
vyru Romu, jų vaikai Audra Chadwick su vyru Don, jos vaikai Tomas ir Kristina su vyru Albert; Renata Paulienė su vyru Raimundu ir jų vaikai Viktoras, Erika, Roman, Alekas, Inga Rugienienė su vyru Vytu, jų vaikai Alexas, Andrius, Ema, Mia bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Roma buvo a. a. Ciprijono ir a. a. Petronėlės Barkauskų dukra bei a. a. Aldonos Stropienės sesuo.

Šv. Mišios bus aukojamos penktadienį, rugpjūčio 25 d., 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčioje, Lemont, IL. Laidotuvės privačios.

Prašome prisiminti a. a. Romą savo maldose.

Liūdinti šeima.

  2023-08-01 (M)
  2023-08-12 (A)

ELENA ŠČASTINAITĖ STELMOKIENĖ WASILEWSKI


Žmogus – tik žemės svečias,
Ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas atgalios…

A†A ELENA ŠČASTINAITĖ STELMOKIENĖ WASILEWSKI mirė š. m. rugpjūčio 1 d., sulaukusi 99 metų.

Gimė 1924 m. Obeliuose, Rokiškio apskr.

Nuliūdę liko: sūnus Ąžuolas ir duktė Eglė; 5 anūkai – Raimundas su žmona Kristin, Justinas su žmona Becky, Andrius su žmona Jordy; Dana su vyru Eriku ir Julija su vyru Pirro; proanūkai – Lukas, Jasmina, Gabija, Kajus, Jonukas, Aleksandras, Andrius, Emilija ir Elliot; dukterėčia Dalia Stelmokaitė-Trakienė su vyru Martynu, dukra Viktorija Barr, jos vyras Eric ir jų vaikai Arianna, Matas ir Tadas; svainė Nijolė Stelmokienė ir giminės Lietuvoje bei Australijoje.

A. a. Elena buvo a. a. Antano žmona ir vyriausia Onos Daubaraitės-Ščastinienės ir Kostos Ščastno dukra. Broliukas Aleksandras mirė būdamas 2 metukų.

Elena su vyru Antanu atvyko į JAV 1949 m. ir apsigyveno Čikagoje, Bridgeporto apylinkėje.

Po a. a. Antano mirties 1969 m., draugai ją supažindino su Mečislovu Wasilewski, gimusiu ir augusiu Lietuvoje. Jie apsivedė 1973 m. ir gyveno Broadview, IL. Išėję į pensiją ir sveikatai susilpnėjus, prieš 15 metų abu persikėlė gyventi pas dukrą Eglę į Lemontą. Mečislovas mirė dukros namuose 2019 metais.

Atsisveikinimas su velione bus šeštadienį, rugpjūčio 12 d. nuo 1 val. p. p. iki 2:30 val. p. p. Petkus Funeral Home, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439.

Po atsisveikinimo Eglės ir Ray Novak namuose 12915 Silver Fox Drive, Lemont, IL bus atminimo vaišės.

Vietoje gėlių prašome aukoti Elenos Stelmokienės-Wasilewski vardu: Maironio lituanistinei mokyklai, Čikagos lituanistinei mokyklai, „Dainavos” ansambliui arba Moterų draugijai.

Liūdinti šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com