Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2023-11-24 (M)
  2023-12-01 (A)

GEDIMINAS „GED” STANLEY MARCHERTAS


A†A GEDIMINAS „GED” STANLEY MARCHERTAS mirė š. m. lapkričio 24 d. sulaukes 92 metų.

Gimė 1931 m sausio 13 d. Lietuvoje Henriko ir Otilijos (Paalksnytės) Marchertų šeimoje.

Gyveno Culver, IN.

Nuliūdę liko: mylinti žmona Margarita, dukra Aldona su vyru Richard Martin; anūkai – Brison Martin ir Britney su vyru David Dominguez; proanūkiai Julian ir Evalyn Dominguez; broliai – Vytautas Marchertas ir dr. Algirdas Marchertas su žmona Raminta; sesuo Irena Petravičius su vyru Stasiu; daug dukterėčių, sūnėnų ir pusbrolių.

A. a. Gediminas buvo a. a. Henriko ir a. a. Otilijos sūnus, a. a. Prano ir a. a. Aleksandros Kavaliūnų žentas, a. a. Vilijos Marchertas ir a. a. dr. Algirdo Kavaliūno svainis.

Jaunystėje jis su šeima išvyko iš Lietuvos ir Antrojo pasaulinio karo metus praleido Vokietijoje. Pasibaigus karui, šeima atvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoje, IL. 1952 m. jis buvo pašauktas į armiją ir išsiųstas tarnauti į Vokietiją, nes puikiai mokėjo vokiečių kalbą. Būdamas Vokietijoje, Gediminas žaidė „Army’s Red Legs” futbolo komandoje, kur artimai susidraugavo su Cliff Van Natta ir Earl Plank. Po kariuomenės Gediminas grįžo į Čikagą ir pradėjo dirbti „Kentile” įmonėje, tuo pačiu tęsdamas pedagogikos mokslus. Studijuodamas University of Illinois Navy Pier, jis sutiko savo gyvenimo draugę Margaritą Kavaliūnaitę. Gediminas ir Margarita susituokė 1958 m. gegužės 3 d. ir džiaugėsi 65-iais santuokos metais. 1965 m. jie susilaukė vienturtės dukrelės Aldonos. 1968 m. Gediminas baigė užsienio kalbų magistro studijas University of Chicago ir pradėjo daugiau nei 30 metų trukusią karjerą University of Wisconsin Platteville, Wauwatosa gimnazijojoje ir Culver akademijoje. Daugelis studentų ir kolegų su meile jį prisimena.

Gediminas buvo nuostabus, mylintis vyras, tėvas, senelis, dėdė, draugas. Malonus, džentelmeniškas, greitai rasdavęs bendrą kalbą su visais, mėgdavęs pokštauti, savo šypsena apšviesdavęs kambarį.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, gruodžio 1 d., nuo 9 val. r. iki 10:30 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Po Mišių velionis su karine palyda bus palaidotas šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių jo vardu galima paaukoti Lietuvių Fondui arba Marshall County Humane Society, Plymouth, IN.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

  2023-11-20 (M)

BENITA ASTAŠAITIS


A†A BENITA ASTAŠAITIS ramiai mirė 2023 lapkričio 20 d., sulaukus 91 metų, demencijos slaugos namuose, Bloomfield Township, MI.

Gimė 1932 m. rugpjūčio 4 d. Vilniuje. Gyveno Troy, MI.

Nuliūdę liko: sūnus Alex Asta su žmona Geraldine; duktė Daina Shutte su vyru David ir anūku Michael Shutte; anūkė Aleksandra Winninghoff su vyru Samuel; proanūkai William ir Theodore Winninghoff.

A. a. Benita buvo a. a. Algio Astašaičio žmona.

1950 m. ištekėjo už Algio Astašaičio Detroite ir užaugino du vaikus. Benita mėgdavo gaminti tradicinius lietuviškus patiekalus savo šeimai. Draugai ir pažįstami ją puikiai pažinojo dėl jos kulinarijos sugebėjimų. Ji taip pat mėgavosi gamta ir gyvūnais; ta meilė laukinei gamtai persidavė jos vaikams bei anūkams. Benita su vyru Algiu mėgdavo keliauti, stengėsi pamatyti kiek galima daugiau Amerikos. Jie keliavo į vakarus ir pietus, į rytinę pakrantę, sustodami nacionaliniuose parkuose ir istorinėse vietose, pakeliui aplankydami gimines ir kituose miestuose gyvenančius draugus.

Benita priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. Velionė buvo viena iš Dievo Apvaizdos (Southfield, MI) lietuvių bažnyčios ir kultūros centro steigėjų.

Bažnyčia atsidarė 1973 m. ir nuo tų metų Benita buvo šios bažnyčios ištikima parapijietė.

Benitos vardu šeima prašo aukoti Dievo Apvaizdos bažnyčiai: Divine Providence Lithuanian Church, 25335 W. Nine Mile Rd., Southfield, Michigan 48033.

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

  2023-11-17 (M)

ALDONA GRUDZINSKAITĖ GRINIENĖ


A†A ALDONA GRUDZINSKAITĖ GRINIENĖ mirė š. m. lapkričio 17 d. St. Petersburg, Floridoje, sulaukusi 95 metų.

Gimė 1928 m. vasario 26 d. Kaune, plk. Vlado ir Elenos (Miežinytės) Grudzinskų šeimoje.

A. a. Aldona Grinienė buvo a. a. dr. Gedo Grinio žmona.

Nuliūdę liko: duktė dr. Asta Grinis su vyru Dainiumi Vaidila, anūkai Rima, dr. Andrius ir Adria; sūnus dr. Gedas Grinis su žmona Anita, anūkės Annamaria Berenz (Joseph) ir Cecilia; sesuo Rima Gudaitienė bei draugai ir giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje.

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Aldoną Grinienę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

  2023-11-14 (M)

VS JANINA (JONĖ) BOBINIENĖ BRUŽAITĖ


LAIŠKAS MAMYTEI

Brangi Mamyte, keletą žodžių
Tau parašyti šiandien imu.
Nebeateisiu su puokšte rožių…
Nei šio laiško negausi Tu!…

Žydi alyvos prie mūsų lango,
Bet niekas žiedo Tau nenuskins,
Ir neišgirsi žodelį brangaus,
Kaip ašarėlė skruostą dabins.

Ilgesius siųsiu Tau brangią gėlę, –
Tikėki, niekad ji nenuvys.
Jos vardas – meilė Tau, Motinėle,
Jos vardas viską Tau pasakys.

Jonas Minelga

A†A VS JANINA (JONĖ) BOBINIENĖ BRUŽAITĖ mirė š. m. lapkričio 14 d., sulaukusi 100 metų.

Gimė 1923 m. vasario 15 d. Šančiuose, Kaune, Juozo ir Elenos (Mickūnaitės) Bružų šeimoje.

Amerikoje išgyveno 73 metus.

Nuliūdę liko: dukra Virginija su vyru Broniumi Žukausku, sūnus Gintaras su žmona Diane, dukra Faustina su vyru
Henriku Varanecku; vaikaičiai – Karolis Žukauskas, Vilius Žukauskas, Rima Žukauskaitė-Sabaliauskienė su vyru Viktoru, Kurt Bobinas, Kyle Bobinas, Andrėja Varaneckaitė-Markulienė su vyru Andriumi, Tadas Varaneckas; provaikaičiai –
Gabija Žukauskaitė, Lilija Žukauskaitė, Kira Žukauskaitė, Aleksandras (Sasha) Žukauskas, Aiva Žukauskaitė, Viktorija Sabaliauskaitė ir Daina Sabaliauskaitė. Taip pat liūdi Lietuvoje likę artimieji: dukterėčia Audronė Bružaitė-Alužienė su vyru Algiu ir šeima; dukterėčia Faustulė Bimbaitė-Paukštienė (a. a. Skirmantas) su šeima; sūnėnas Vytautas Bimba ir jo šeima.

A. a. Jonė buvo a. a. Felikso Bobino žmona, a. a. Faustos Bružaitės-Bimbienės, a. a. Juozo Bružo ir a. a. Gedimino Bružo sesuo.

Antrajam pasauliniam karui prasidėjus, 1944 m. birželio mėn., Jonė kartu su Feliksu paliko tėviškę tikėdamiesi grįžti Lietuvon. Prieš keliaujant į Vokietiją apsivedė Kaune, gyveno DP stovykloje Dillingene. 1950 m. atplaukė per Atlantą į Ameriką su šeima ir apsigyveno Čikagos Bridgeporto apylinkėje. Vėliau gyveno Cicero ir Berwyn priemiesčiuose. Visą laiką palaikė Šv. Antano parapiją. Daugiau kaip 30 metų dirbo Rockwell International brėžinių administratorės pareigose. Dalyvavo Lietuvių Bendruomenės veikloje, giedojo Šv. Antano parapijos chore, ilgus metus buvo Čikagos Lietuvių Operos narė bei valdybos narė.

Sesė Jonė ilgus metus priklausė ir vadovavo Čikagos Aušros Vartų tuntui – ėjo tuntininkės pareigas ir buvo daugelio stovyklų viršininkė.

Apie laidotuves bus pranešta vėliau. Prisiminkite a. a. Jonę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2023-12-14 (M)
  2023-12-21 (A)

JONĖ BOBINIENĖ


A†A JONĖ BOBINIENĖ mirė š. m. lapkričio 14 d., sulaukusi 100 metų.

Atsisveikinimas su velione bus ketvirtadienį, gruodžio 21 d., nuo 10 val. ryto Šv. Antano bažnyčioje, 1510 S. 49th Court, Cicero, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Nuliūdusi šeima.

  2023-11-14 (M)
  2023-11-17 (A)

PRANUTĖ (FRANCES) LAUČKA DOMANSKIENĖ


A†A PRANUTĖ (FRANCES) LAUČKA DOMANSKIENĖ mirė š. m. lapkričio 14 d. Chicago, IL.

Gimė 1949 m. lapkričio 8 d. Jamaica, NY.

Gyveno Western Springs, IL.

Nuliūdę liko: liko vyras Alexander Rimas; duktė Maria su vyru Jared Hasten; sūnus Jonas su žmona Aditi Ruhi; anūkai Juozukas ir Jonas; sesuo Izabelė Laučka Howes su vyru John; kiti giminės Lietuvoje, Amerikoje ir Švedijoje.

A. a. Pranutė buvo a. a. Juozo Laučkos ir Izabelės Mocejūnaitės duktė ir a. a. Juozo Laučkos, jr. sesuo.

Ankstyvieji Pranutės vaikystės metai prabėgo Miunchene, Vokietijoje, kur jos tėvas dirbo „Amerikos balse”. Šeima grįžo gyventi į Washingtono apylinkes, kur vėliau ji studijavo Marylando universitete. Tada Pranutė įstojo į Michigano universitetą, kur įgijo daktaro laipsnį iš klinikinės psichologijos. Čia susipažino su vyru Rimu.

Savo profesinį gyvenimą, kaip klinikinė ir mokyklos psichologė, ji skyrė vaikams ir šeimoms, kuriems reikėjo pagalbos ir patarimų. Ji atsidavė tiek lietuvių, tiek amerikiečių bendruomenėms, savanoriškai paaukodama savo laiką ir talentą įvairioms Ateitininkų grupėms, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijai ir Brangiojo Kraujo susitaikymo ministerijai. Labiausiai ji didžiavosi savo vaikais ir mėgo keliauti po pasaulį su Rimu, Marija ir Jonuku. Džiaugėsi močiutės vaidmeniu, 2022 m. gimus dviems anūkams – Juozukui ir Jonui. Gyvenime ji kovojo gerą kovą, visada buvo nusiteikusi pozityviai ir drąsiai, nepaisant daugybės iššūkių, su kuriais teko susidurti penkerius metus trukusioje kovoje su leukemija. Mums jos labai trūks.

Pranutė bus pašarvota penktadienį, lapkričio 17 d. , nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL. Šermenys šeštadienį, lapkričio 18 d., nuo 9:30 iki 10:30 val. r., taip pat PJM misijoje, kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Laidotuvės bus privačios Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir prisiminti Pranutę savo maldose.

Vietoje gėlių prašome aukoti Ateitininkų Šalpos Fondui (asfondas@gmail.com) arba Precious Blood Ministry of Reconciliation, 5114 S. Elizabeth Ave., Chicago, IL. 60609 (www.pbmr.org).

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2023-11-10 (M)
  2023-11-18 (A)

M. ELAINE KUIZINAS, SSC


Pedagogė ir patarėja A † A SESELĖ M. ELAINE KUIZINAS, SSC.

Mūsų mylima seselė mirė š. m. lapkričio 10 d., sulaukusi 97 metų amžiaus. Vienuolės įžaduose išgyveno 76 metus. Seselė Elaine 1947–1961 m. mokytojavo pradžios mokyklose Illinois, Maryland, New Mexico
ir Pennsylvanijos valstijose. 1962–1981 m. buvo matematikos mokytoja Marijos gimnazijoje Čikagoje, o 1982–2001 m. – Villa Joseph Marie gimnazijos vedėja Holland, PA. Prieš 2015 m. atvykstant į Franciscan Village Lemonte, ji buvo išrinkta Šv. Kazimiero seserų kongregacijos generaline sekretore ir nepilnu laiku dirbo Šv. Kryžiaus ligoninėje (2002–2014).

Giliai nuliūdę liko jos dukterėčios bei sūnėnai ir Šv. Kazimiero seserys.

Seselė Elaine buvo a. a. Joseph ir a. a. Anna (Kaleskas) Kuizinas duktė, a. a. Anne Ternosky, a. a. Frances Alonis, a. a. Joseph Kuizinas, a. a. Charles Kuizinas ir a. a. Pauline Huhn sesuo.

Atsisveikinimas su velione bus šeštadienį, laprkičio 18 d., 10:30 val. ryto Franciscan Village koplyčioje, 1270 Village Drive, Lemont, IL, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, www.sistersofstcasimir.org, 2601 W. Marquette Road, Chicago IL 60629.

Šv. Kazimiero seserys.

Laidotuvių direktorius – Lack and Sons, tel. 708-430-5700.

  2023-10-30 (M)
  2023-11-02 (A)

Dr. NIJOLĖ LUKŠIENĖ PARONETTO


A†A Dr. NIJOLĖ LUKŠIENĖ PARONETTO 2023 m. spalio 30 d. ramiai mirė savo namuose, sulaukusi 100 metų.

Gimė 1923 m. rugpjūčio 26 d. Utenoje, Lietuvoje.

Gyveno Sparkill, New Yorke.

Liko giliai liūdintys: dukra dr. Lucia Caruana su vyru dr. Salvatore Caruana, jų sūnūs dr. Francesco Caruana ir Charles Caruana; dukra dr. Laura Murphy su vyru Brian Murphy bei jų dukromis dr. Kimberly Murphy, dr. Emily Murphy su sūnumi Daniel Murphy.

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, lapkričio 2 d., nuo 4 val. p. p. iki 7 val. v. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, 895 S. Piermont Road, Piermont, New York. Penktadienį, lapkričio 3 d., toje pačioje bažnyčioje bus galima atsisveikinti su velione nuo 11 val. ryto iki 12 val. p. p. Po atsisveikinimo bus aukojamos šv. Mišios už Nijolės Bražėnaitės Paronetto sielą.

Velionė bus palaidota Rockland kapinėse, Orangeburg, New York.

Vietoje gėlių prašome aukoti Tautos Fondui Inc. (Lithuanian National Foundation), 307 West 30th Street, New York, NY 10001.

Liūdintys artimieji.

  2023-10-20 (M)
  2023-10-30 (A)

ROMUALDAS BUBLYS


Su giliu liūdesiu pranešame, kad šį žydintį rudenį į amžinybę iškeliavo mūsų brangus vyras, tėvas, senelis A†A ROMUALDAS BUBLYS.

Mirė š. m. spalio 20 dieną.

Gimė 1938 m. liepos 21 dieną Tauragėje, Lietuvoje.

Gyveno Clevelande, Ohio.

Nuliūdę liko: žmona Ingrida Bublienė, sūnus Tauras su žmona Rūta, dukra Vija su vyru Spencer Bell, dukra Rama, dukra Aida su vyru James O’Meara IV, dukra Gaja su vyru Liutauras Milevičius, brolis Algimantas Bublys su dukromis Milda ir Lina, vienuolika anūkų bei daug giminių Lietuvoje ir Amerikoje.

Romualdas buvo patyręs profesionalas, turintis didelę inžinerinių produktų specialisto patirtį.

Kaip inžinierius ir administratorius, dirbo įvairiose bendrovėse, ilgiausiai darbavosi TRW – inžinerijos bei projektų vykdymo administracijos ir rinkos tyrimo skyriuose. Vėliau – Argo Tech korporacijos viceprezidentas bei akcininkas. Teko dirbti Allied-signal, Honeywell. Išėjęs į pensiją kartu su žmona dirbo IBInternational bendrovėje.

Visada didžiavosi būdamas JAV armijos karininku ir 82-osios oro desantininkų divizijos pėstininku.

University of Detroit įgijo bakalauro laipsnį iš aeronautikos inžinerijos. Cleveland State universitete įgijo magistro laipsnį ir Baldwin Wallace universitete MBA. Lankė Thunderbird Graduate School of International Management.

Priklausė įvairioms profesinėms organizacijoms. JAV LB Tarybos narys, buvęs LB Tarybos garbės teismo narys ir Prezidiumo sekretorius. Clevelando lietuvių namų ir klubo direktorius, šešių kadencijų pirmininkas. Aktyvus ateitininkas ir Clevelando vyrų okteto narys. Dažnas savo srities konsultantas ir narys Board of Executive Advisors, Northern Illinois University, College of Engineering & Technology.

Mylėjo gyvenimą, mėgo skaityti ir keliauti. O labiausiai džiaugėsi savo vaikais, anūkais ir jų pasiekimais.

Pirmadienį, spalio 30 d., 6 val. v. Church of the Gesu bažnyčioje/ 2470 Miramar Blvd., University Heights bus aukojamos laidotuvių šv. Mišios už jo sielą. Vėliau laidotuvės vyks Lietuvoje.

Kviečiame maldoje palydėti a. a. R. Bublį bei pagerbti jo žemišką kelionę.

Norintiems pagerbti a. a. Romualdo Bublio atminimą, šeima siūlo aukas skirti Lietuvių Fondui, https://lithuanianfoundation.org/contact-us/

Brangus Romualdai, ilsėkis Dievo globoje.

Nuliūdusi šeima.

  2023-10-16 (M)
  2023-10-22 (A)

ALGIS ZAPARACKAS


Su giliu liūdesiu pranešame, kad į amžinybę iškeliavo ilgametis LR garbės konsulas Michigano valstijoje A†A ALGIS ZAPARACKAS.

Mirė š. m. spalio 16 d., sulaukęs 83-ejų metų amžiaus.

Gimė 1940 m. balandžio 4 d. Kaune, Lietuvoje.

Gyveno Detroite, MI.

Nuliūdę liko: žmona Yolanda Zaparackienė; podukros Audrytė Baužaitė, Nicole Peters-Deighan su vyru Kevin; anūkai – Aidan, Alexander Peters, Liana Schlissel, anūkai Sophia, Sadie ir Donovan; sesuo Žibutė Zaparackas-Knepper su vyru Paul;
brolienė Ismena Lefkienė su vyru Algiu; pusbrolis Raimundas Lapšys su žmona Raminta ir jų vaikai Laura, Kovas ir Andrėja su šeimomis. Taip pat giminės Lietuvoje – Elytė ir Ignas Grigarai su šeimomis.

Velionis buvo aktyvus JAV Lietuvių Bendruomenės ir Detroito apylinkės narys, vienas iš Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso įkūrėjų, radijo laidos „Lietuviškos melodijos” redaktorius, veiklus lietuvybės puoselėtojas ir visuomenininkas. Jis nuo jaunystės aktyviai dalyvavo Lietuvių Skautų ir Akademikų sąjungoje, ne vienerius rašydavo „Drauge”, pasakodamas Detroito žinias. Iki pensijos dirbo inžinieriumi „Ford” bendrovėje.

A. Zaparackas buvo uolus Lietuvos jėzuitų bičiulis ir Baltijos Jėzuitų Plėtros projekto, remiančio Jėzuitų gimnazijas ir mokyklas Lietuvoje, Tarybos narys ir dosnus rėmėjas.

Atsisveikinimas vyks sekmadienį, spalio 22 d., nuo 4 val. p. p. iki 8 val. vak. Harris Funeral namuose, 15441 Farmington Rd., Livonia, MI.

Pirmadienį, spalio 23 d., 9:30 val. ryto vyks atsisveikinimas Divine Providence Lithuanian Catholic Church (Lietuvių Katalikų Dievo Apvaizdos bažnyčioje), 25335 W Nine Mile Rd, Southfield, MI 48033, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos laidotuvių šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių automobilių procesija velionį palydės į Holy Sepulchre kapines.

Norintiems pagerbti a. a. Algio Zaparacko atminimą, šeima siūlo aukas paskirti Baltic Jesuit Advancement Project, Lithuanian Melodies radijo programai arba Dievo Apvaizdos parapijai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti a. a. Algio Zaparacko laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.