Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2023-12-27 (M)
  2024-01-20 (A)

RŪTA KAPOČIUS


A†A RŪTA KAPOČIUS mirė š. m. gruodžio 27 d.

Gimė 1956 m. rugsėjo 22 d. Lietuvoje. Gyveno Brookfield, IL.

Draugai ir giminės kviečiami atsisveikinti su a. a. Rūta Kapočius 2024 m. sausio 20 d. nuo 10 iki 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629).

Laidotuvių Mišios už a. a. Rūtą Kapočius bus aukojamos 11 val. ryte. Po Mišių kviečiame į parapijos salę ją prisiminti.

Nuliūdęs vyras Vidmantas.

  2023-12-25 (M)
  2024-01-27 (A)

SAULIUS JURGIS DAMUŠIS


A†A SAULIUS JURGIS DAMUŠIS mirė 2023 m. gruodžio 25 d. Spring Valley ligoninėje Las Vegas po trumpos, bet sunkios ligos, sulaukęs 81 metų.

Gimė 1942 m. gegužės 31 d. Kaune.

Nuliūdę liko: brolis Vytenis ir brolienė Vida, sesuo Gintė, dukterėčios Andrėja Memėnienė (vyras Viktoras), ir Lina Nicklin (vyras Matt) su šeimomis, giminės (Urbonai ir Penkauskai) Lietuvoje.

Saulius buvo a. a. prof. dr. Adolfo ir a. a. Jadvygos Damušių sūnus bei a. a. Indrės brolis.

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui ir amerikiečiams išlaisvinus iš Vokietijos kalėjimo Sauliaus tėvą – politinį kalinį, jis su šeima emigravo į JAV. Augo Clevelande ir Detroite, gyveno Los Angeles, CA, Pompano Beach, FL ir pastaruoju metu Las Vegas, NE. 1966 m. baigęs fizikos mokslus Wayne State universitete Detroite, daugiau nei 30 metų dirbo kompiuterių programuotoju aukštųjų technologijų įmonėse, tarp jų „Hewlett Packard” ir „Cantor Fitzgerald”. Dirbdamas „Bunker Ramo” įmonėje, instaliavo kompiuterines sistemas JAV karinio jūrų laivyno laivuose. Su pastaruoju darbu apkeliavo pasaulį, dirbo ir gyveno Londone, Miunchene ir Tokijuje. Sukūrė grafinę kompiuterinę programą, kuria naudojasi JAV biržos investuotojai, tirdami bei analizuodami biržos akcijų ir prekių kainas.

Buvo vienas iš 12 JAV Baltijos laisvės lygos (Baltic American Freedom League) steigėjų Californijoje, ateitininkas. Aktyviai domėjosi mokslu, istorija ir politika, mėgo vandens sportą, ypač nardymą (jaunystėje dirbo vandens sargu Dainavos stovyklavietėje Manchesteryje MI). Taip pat mėgo rašyti, kilnoti svarmenis ir dainuoti karaokę. Pats pramoko groti gitara ir lavino protą mokydamasis užsienio kalbų. Turėjo žavingą humoro jausmą, pasižymėjo atvirumu, draugiškumu ir teisingumu. Labai didžiavosi tėvų, brolio ir sesers, dukterėčių ir jų šeimos narių nuopelnais.

Privačios atminimo Mišios už velionį bus atnašaujamos šeimai ir artimiausiems draugams sausio 27 d. Wilmette, IL. Laidotuvių apeigos įvyks 2024 m. vasarą Kaune, kur palaidoti velionio tėvai.

Vietoje gėlių šeima prašo paremti Sauliaus ir visos Damušių šeimos numylėtą Dainavos stovyklą: https://dainava.networkforgood.com/projects/125245-dainava-everyday-giving-2021

Siunčiant auką paštu, čekius rašyti „Camp Dainava”, nurodant „A. a. Sauliaus Damušio atminimui”.

Siųsti:

Andrius Giedraitis
Camp Dainava Treasurer
P.O. Box 274
Waterville OH 43566.

Nuliūdę artimieji.

  2023-12-19 (M)
  2024-05-10 (A)

VIRGINIJA MARIA BACEVIČIUS-PETKŪNAS-EIGELIS


A†A VIRGINIJA MARIA BACEVIČIUS-PETKŪNAS-EIGELIS.

Po ilgos ir sunkios ligos, mirė 2023 m. gruodžio 19 d. Portage, IN.

Gimė 1950 m. birželio 22 d.

Gyveno La Porte IN, New Buffalo MI, anksčiau – Čikagoje, IL. Nuliūdę liko: sesuo Danutė Petkūnaitė, Bacevičių ir Petkūnų šeimos bei giminės, draugai Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Virginija buvo a. a. Danutės (Bacevičius) ir a. a. Juozo Petkūno duktė, mylimo a. a. Rimo Eigelio žmona. Jiedu kartu laimingai išgyveno daugelį metų.

Virginija daug metų dirbo medicinos technologe Šv. Antano ligoninėje Čikagoje. Ji labai mėgo savo darbą ir dirbo jį iš visos širdies.

Ji šoko Čikagos lietuvių tautinių šokių „Grandies” ansamblyje, su kuriuo koncertavo Pietų Amerikoje, priklausė Kernavės tuntui ir buvo skautė akademikė.

Velionė bus pašarvota penktadienį, gegužės 10 d., 9 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL), kur 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę šeima ir draugai.

  2023-12-14 (M)
  2024-01-05 (A)

ROMUALDAS RAMUTIS POVILAITIS D. D. S.


A†A ROMUALDAS RAMUTIS POVILAITIS D. D. S. mirė š. m. gruodžio 14 d., sulaukęs 91 metų amžiaus, apsuptas mylimų vaikų.

Gimė 1932 m. sausio 1 d. Kaune, Lietuvoje. Jis buvo vienintelis Augustino ir Katarinos Povilaičių sūnus.

Gyveno Lisle, IL.

Nuliūdę liko: keturi vaikai – Arvid su žmona Mary (Edina, MN), Audrey Schoen su vyru Ray (Amelia Island FL), Darius su žmona Susan (Oak Park, IL) ir Ramona Vaikutis su vyru John (St. Joseph, MI); devyni anūkai – Austin ir Julia Povilaitis; Sabrina, Roman, Simona ir Lucas Povilaitis; Paul, Peter ir Gail Vaikutis; taip pat sesuo Beatričė Povilaitytė bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Romualdo tėtis Augustinas Povilaitis buvo Lietuvos Valstybės saugumo departamento direktorius. Paskutinį kartą Romualdo šeima matė tėtį 1940 m. birželio 15 d., kai Tarybų Sąjungos Raudonoji armija, areštavo ir išvežė. Kitą dieną po to įvykio, šeima išvyko iš Lietuvos į Vokietiją, vėliau sugrįžo atgal ir 1941 m. išvyko iš Lietuvos jau visam laikui. Vokietijoje, kaip pabėgėliai, praleido devynerius metus. Jiems teko daug pavargti, ieškant prieglaudos ir maisto. Vežimais keliavo iš miesto į miestą, glaudėsi pas vietinius gyventojus, gyveno pabėgėlių stovyklose. Romukas buvo labai sumanus vaikas, susirasdavo įvairių darbų, mokėsi, išmoko vokiečių kalbą.

Į Ameriką Povilaičių šeima atvyko 1949 m. vasarį, atsiradus reikalingiems sponsoriams. Pirmiausiai atvyko į New Yorką, o vėliau – į Čikagą, kur buvo nemaža lietuvių bendruomenė. Romui buvo 17-ka, jis buvo baigęs tris klases ir įstojęs į aukštesniąją mokyklą. Mokydamasis vakarais ir dirbdamas dienomis dailidė Romualdas baigė vidurinę mokyklą. 1953 m. Romas buvo pakviestas į Amerikos armiją dalyvauti Korėjos kare – dvejus metus tarnavo Vokietijoje. Sugrįžęs iš Vokietijos Romas įstojo į Crane Junior College. Mokėsi vakarais, o dienomis dirbo dailide ir siekė savo tikslo – tapti dantų gydytoju.

1958 m. Romas vedė Mildą Mašiotaitę. 1962 m. baigė Loyola Dental School ir, būdamas 32-jų, pradėjo dirbti išsvajotą darbą.

Romas ir Milda išaugino keturis vaikus. Milda mirė 1996 m., būdama tik 60-ties. Kartu pragyveno 38-erius metus. 1999 m. Romas vedė Dalią Dundzilą, su kuria pragyveno 23 metus iki pat Dalios mirties (a. a. 2022 m).

Gyvenime Romas buvo labai aktyvus, jam buvo viskas įdomu. Dar prieš atkuriant Lietuvos nepriklausomybę 1991 m. Romas ne vieną kartą lankėsi Lietuvoje ir kiekvieną kartą atveždavo modernią dantų gydymo įrangą, su kuria Lietuvos dantų daktarus supažindindavo ir apmokydavo kaip ja naudotis. Lietuvoje Romas susirado naujų draugų.

Šeimos atostogos visuomet būdavo labai aktyvios ir įdomios. Patiko slidinėti, stovyklauti ar žvejoti ne tik Wisconsine ar Michigane, bet ir Floridoje, Meksikoje, Kanadoje ir kt. Romas labai mėgo keliauti mašina ar motociklu, paplaukioti savo pasidarytu laivu-plaustu Wisconsino upėje.

Romas buvo labai aktyvus ir skautų veikloje. Daug metų žaidė tenisą, slidinėjo bei aktyviai reiškėsi visuomeninėje veikloje. Bet daugiausiai jį traukė gamta ir jos grožis. Romas sodino medžius, gėles, krūmus ir augino daržoves. Mėgo žvejoti ir grybauti. Jam labai patiko būti vasaros sodyboje Lodi, WI. Būtent ten su šeima buvo praleistos nuostabiausios dienos.

Romualdo jautri prigimtis, didžiulė meilė gamtai, subtilus grožio pajautimas skatino kurti. Dailidės bei dantų gydytojo patirtis leido atlikti pačius smulkiausius juvelyrinius darbus iš įvairiausių medžiagų: gintaro, vario ir kitų metalų. Romas mėgdavo ir piešti, bet labiausiai mėgo dirbti su medžiu ir variu. Daugybė įvairiausių dydžių bei įvairiausių formų kryžių, skulptūrų buvo sugalvota ir padaryta Romo rankomis. Didžiulis Romo noras kurti, jo didžiulis darbštumas skatino jį kiekvieną dieną dirbti ir aktyviai gyventi iki pat paskutinės dienos.

Romas turėjo nuostabų humoro jausmą. Labai vertino draugystę, todėl turėjo daug draugų. Labai mylėjo savo Tėvynę Lietuvą, bet buvo ir labai dėkingas Amerikai, kuri suteikė galimybę gyventi ir kurti.

Romualdas Povilaitis buvo visų labai mylimas ir gerbiamas. Jis išliks mūsų širdyse, kaip labai geras ir doras žmogus.

Draugai ir giminės kviečiami atsisveikinti su a. a. Romualdu Povilaičiu 2024 m. sausio 5 d., penktadienį, nuo 9 iki 11 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje (14915 E 127 th Street Lemont, IL).

Atsisveikinimo Mišios vyks 11 val. r. Po Mišių kviečiame į meno galeriją „Siela” dar kartą jį prisiminti.

Vietoje gėlių prašome aukoti Pasaulio lietuvių centrui (www.Lcenter.org/donate) Romualdo Povilaičio vardu. Visos surinktos aukos bus skirtos Kryžių kalnelio Lemonte sutvarkymui bei kryžių restauravimui.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

  2023-12-06 (M)
  2023-12-06 (A)

ANICETA POCIŪTĖ GIEDRAITIENĖ


A†A ANICETA POCIŪTĖ GIEDRAITIENĖ mirė š. m. gruodžio 6 d., sulaukusi 98 metų amžiaus.

Gimė 1925 m. spalio 5 d. Stakių kaime, Raudonės apskrityje. Gyveno Cleveland, OH.

Augo penkių vaikų šeimoje ir buvo vienintelė Pocių šeimos narė, kuri emigravo į Ameriką.

Giliai nuliūdę liko: jos trys vaikai, 11 anūkų ir 13 proanūkų. Sūnus Kastytis ir Rita (Neverauskaitė) Giedraičiai ir jų vaikai: Andrius, Danius, Rima ir Mikas; duktė Eglė ir Marius Laniauskai ir jų vaikai: Matas, Simas, Lukas ir Vaiva; duktė Rūta ir Linas Mikulioniai ir jų vaikai: Gytis, Svaja ir Monika. Taip pat brolis Sigitas Lietuvoje bei kiti giminės ir draugai.

Įstojusi į Čiurlionio ansamblio gretas Vokietijoje, susipažino su būsimuoju vyru Vytautu Giedraičiu. Atvykusi į Ameriką, 1949 m. rugsėjo 3 d. susituokė New Haven, CT. Pakviesti Čiurlionio ansamblio keltis į Clevelandą, netrukus ten išvyko ir liko iki gyvenimo pabaigos.

A. a. Aniceta, vaikams paaugus, ilgus metus dirbo maisto parduotuvėje. Išėjusi į pensiją, giliai išgyveno savo mylimojo vyro mirtį, 1991 m. Daugiau kaip 30 metų liko našlė. Aniceta savanoriškai padėdavo Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijai, skautų organizacijai, „Grandinėlės” šokių ansambliui, labdaros organizacijoms ir kt. Ji lankydavo ligonius ir lepindavo anūkėlius jiems gamindama koldūnus ir įvairius lietinius blynelius.

Laidotuvių Mišios įvyko pirmadienį, gruodžio 6 d., Church of the Gesu parapijoje, University Hts., OH. Mišias aukojo a. a. Anicetos anūkas ir parapijos klebonas, tėvas Lukas Laniauskas SJ. Karstą palydėjo visi anūkai, kurie, „Mūčios” pageidavimu, giedojo „Šv. Pranciškaus maldą”. Velionė buvo palaidota Visų Sielų kapinėse, Chardon, OH.

Šeima nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie šeimą palaikė sunkiomis valandomis bei visiems, kurie dalyvavo laidotuvių apeigose, palydėdami a. a. Anicetą į amžinojo poilsio vietą. Dėkojame ir už aukas, skirtas Dainavos stovyklai bei šv. Mišių intencijoms.

Liūdinti šeima.

  2023-12-06 (M)

Inž. ALGIRDAS KRYGERIS


A†A Inž. ALGIRDAS KRYGERIS mirė 2023 m. gruodžio 6 d.

Gyveno Texas valstijoje.

Jo palaikai šį pavasarį bus palaidoti Clevelande, OH, kur ilsisi visi jo šeimos nariai.

Houston Lietuvių Bendruomenės nariai.

  2023-12-05 (M)
  2023-12-09 (A)

GRACE CAROL WASTAK, SSC


Pedagogė A†A SESELĖ GRACE CAROL WASTAK, SSC

Mūsų mylima seselė mirė š. m. gruodžio 5 d., sulaukusi 95 metų amžiaus. Vienuolės įžaduose išgyveno 74 metus. Seselė Grace Carol mokytojavo pradžios mokyklose ir gimnazijose Illinois, Pennsylvanijos, Nebraskos ir New Mexico valstijose. Nuo 1977 iki 1985 m. buvo Šventos Šeimos vilos (Holy Family Villa) administratorė, o 1986–1991 m. – administratorė Šv. Kryžiaus ligoninėje.

Giliai nuliūdę liko: dukterėčios ir sūnėnai – Andrew Wastak lll, Josephine Diedrich, Chester Klescewski, Jr., taip pat pusbroliai, draugai ir Šv. Kazimiero kongregacijos seserys.

Seselė Grace Carol buvo a. a. Andrew S. Wastak Sr. ir a. a. Josephine (Bajorinas) Wastak duktė, a. a. Andrew Wastak, Jr. ir Catherine Klescewski sesuo.

Atsisveikinimas su velione bus šeštadienį, gruodžio 9 d., 9:30 val. ryto Franciscan Village koplyčioje, 1270 Village Drive, Lemont, IL, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund – www.sistersofstcasimir.org arba 2601 W. Marquette Road, Chicago IL 60629.

Nuliūdusios Šv. Kazimiero seserys.

Laidotuvių direktorius – Palos-Gaidas Funeral Home, tel. 708-974-4410.

  2023-12-05 (M)
  2023-12-16 (A)

EMILIJA PAKALNIŠKIENĖ (OLŠAUSKAITĖ)


A†A EMILIJA PAKALNIŠKIENĖ (OLŠAUSKAITĖ) mirė š. m. gruodžio 5 d. Springfield, Oregon.

Gimė 1920 m. spalio 1 d. Žeimių kaime, Salantų valsčiuje, Kazimiero ir Barboros (Andrijauskaitės) Olšauskų šeimoje. Iš vienuolikos vaikų ji paskutinė iškeliavo į amžinybę.

Gyveno Springfield, OR; Naperville, IL ir Čikagos Brighton Parko apylinkėje.

Amerikoje išgyveno 74 metus.

Nuliūdę liko: dukra Milda su vyru Šarūnu Landžiu; dukra Mirga su vyru Ramūnu Girniumi; sūnus Aleksandras su
žmona Josie; sūnus Aloyzas su žmona Daina; devyni anūkai ir keturiolika proanūkų bei gausi giminė Amerikoje, Vokietijoje ir Lietuvoje.

A. a. Emilija buvo a. a. Aleksandro Pakalniškio žmona.

Antrajam pasauliniam karui prasidėjus, 1944 m. Emilija su penkiais broliais paliko tėviškę, tikėdamiesi į Lietuvą sugrįžti. Gyveno Oldenburgo DP stovykloje, kur susipažino su Aleksandru ir už jo ištekėjo. Stovykloje gimė dukrytės Milda ir Mirga. 1949 m. šeima keliavo per Atlantą ir įsikūrė Čikagos Brighton Parko rajone, kur gimė sūnūs Aleksandras ir Aloyzas.

Emilija buvo aktyvi Vyčių organizacijos narė ir ilgus metus redagavo Vyčių skyrių „Draugo” laikraštyje, priklausė Vyčių chorui. Ji taip pat buvo Alvudo organizacijos narė, laikinai jai pirmininkavo. Su vyru Aleksandru palaikė Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapiją. Jiedu rūpestingai auklėjo vaikus lietuviškoje dvasioje.

Aleksandrui išėjus į pensiją, Emilija su vyru persikėlė į Naperville, arčiau sūnaus Aloyzo. Būdama 101 metų, su sūnumi persikėlė į Oregono valstiją.

Sužinojęs apie Emilijos mirtį, jos sūnėnas Reihardas Olschanski atsiuntė iš Vokietijos laišką:

„Emilija buvo žibanti žvaigždė Olšauskų/Pakalniškių padangėje. Aš manau, kad mūsų visų sąmonėje Emilija užėmė unikalią vietą, kurios niekas negalės užpildyti. Mums visiems užtruks daug laiko susigyventi su tuo…”

Emilija neturėjo sunkių ligų savo senatvėje ir galėjo ramiai užmigti amžinu miegu, laikoma už rankos anūkės Svajos ir sūnaus Aloyzo.

Sudiev, Mama. Sudiev, Babunyte.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, gruodžio 16 d., nuo 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą

Po Mišių velionė bus palaidota šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com

  2023-12-02 (M)

RĖDA MARIJA VALTERYTĖ ARDIENĖ


A†A RĖDA MARIJA VALTERYTĖ ARDIENĖ mirė š. m. gruodžio 2 d. Cleveland, OH.

Gimė 1929 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvoje, Kaune.

Gyveno: Cleveland, OH; Erie, PA; Bloomington, IL; Cherry Hill, NJ; ir Waterbury, CT.

Liūdesyje liko: trys dukros – Rasa Marija su vyru Juozu Juška, Rėda Elena su vyru Ramučiu Pliūra, Indrė Anelė su vyru Ted Howell; anūkai – Aistis su žmona Daiva Juška, Audra su vyru Brian Jansen, Skaidra Pliūra, Anele su vyru Adam Esterle, Asta su vyru Adam Prtenjak, Amelia su vyru Brian Bassett; proanūkai – Gabia, Gilija, Ginta, Kovas, Gintas, Joy, Remis, Jonah, Jurgis, Noel, Andrejus ir neseniai gimęs Elias.

A. a. Rėda Ardienė buvo a. a. Elenos Valterienės ir a. a Vinco Valterio duktė, a. a. Juozo Ardžio žmona ir a. a. Kovo Juškos močiutė.

1944 m. birželio mėnesį, komunistams beužimant Lietuvą, su motina Elena Valteriene pasitraukė į Vakarus. Dievo valia susitiko su mylimu tėveliu, karininku Vincu Valteriu. Apsijungusi šeima pokario metus praleido Ravensburg DP stovykloje, Vokietijoje. Į JAV, Waterbury, Connecticut atkeliavo 1949 metais. Ten baigė mokslus, Post Junior College įsigydama buhalterės specialybę.

Waterbury Rėda susipažino su Juozu Ardžiu. Jie susituokė 1956 m. birželio 9 dieną.

Su savo gyvenimo geriausiu draugu keliavo į įvairius JAV miestus – kur tik vedė Juozo darbas GE kompanijoje. Trys mergaitės gimė vis kitoje valstijoje. Mėgstamiausia šeimos gyvenamoji vieta buvo Cherry Hill, New Jersey, netoli Philadelphijos. Rėda mokytojavo Vinco Krėvės lituanistinėje mokykloje, buvo jos vedėja. Iš ten šeima atsikraustė į Bloomington, Illinois. Nepaisant didelio atstumo iki Lemonto, važiuodavo pravesti pamokų į Maironio mokyklą. Dažnai taip pat keliaudavo į renginius Jaunimo centre, veždavo dukras į čia įsikūrusį Pedagoginį institutą. Dar kartą teko kraustytis į Erie, PA. Kadangi priprato keliauti, Clevelando atstumai jau nebaugino. Erie apskrityje, Fairview mieste pasiliko ir sulaukusi pensijos. Po Juozo mirties Rėda persikraustė gyventi pas dukrą Indrę, o vėliau – pas dukrą Rasą Ohio valstijoje.

Laiduotuvės bus privačios.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti vėlionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

  2023-11-24 (M)
  2023-12-01 (A)

GEDIMINAS „GED” STANLEY MARCHERTAS


A†A GEDIMINAS „GED” STANLEY MARCHERTAS mirė š. m. lapkričio 24 d. sulaukes 92 metų.

Gimė 1931 m sausio 13 d. Lietuvoje Henriko ir Otilijos (Paalksnytės) Marchertų šeimoje.

Gyveno Culver, IN.

Nuliūdę liko: mylinti žmona Margarita, dukra Aldona su vyru Richard Martin; anūkai – Brison Martin ir Britney su vyru David Dominguez; proanūkiai Julian ir Evalyn Dominguez; broliai – Vytautas Marchertas ir dr. Algirdas Marchertas su žmona Raminta; sesuo Irena Petravičius su vyru Stasiu; daug dukterėčių, sūnėnų ir pusbrolių.

A. a. Gediminas buvo a. a. Henriko ir a. a. Otilijos sūnus, a. a. Prano ir a. a. Aleksandros Kavaliūnų žentas, a. a. Vilijos Marchertas ir a. a. dr. Algirdo Kavaliūno svainis.

Jaunystėje jis su šeima išvyko iš Lietuvos ir Antrojo pasaulinio karo metus praleido Vokietijoje. Pasibaigus karui, šeima atvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoje, IL. 1952 m. jis buvo pašauktas į armiją ir išsiųstas tarnauti į Vokietiją, nes puikiai mokėjo vokiečių kalbą. Būdamas Vokietijoje, Gediminas žaidė „Army’s Red Legs” futbolo komandoje, kur artimai susidraugavo su Cliff Van Natta ir Earl Plank. Po kariuomenės Gediminas grįžo į Čikagą ir pradėjo dirbti „Kentile” įmonėje, tuo pačiu tęsdamas pedagogikos mokslus. Studijuodamas University of Illinois Navy Pier, jis sutiko savo gyvenimo draugę Margaritą Kavaliūnaitę. Gediminas ir Margarita susituokė 1958 m. gegužės 3 d. ir džiaugėsi 65-iais santuokos metais. 1965 m. jie susilaukė vienturtės dukrelės Aldonos. 1968 m. Gediminas baigė užsienio kalbų magistro studijas University of Chicago ir pradėjo daugiau nei 30 metų trukusią karjerą University of Wisconsin Platteville, Wauwatosa gimnazijojoje ir Culver akademijoje. Daugelis studentų ir kolegų su meile jį prisimena.

Gediminas buvo nuostabus, mylintis vyras, tėvas, senelis, dėdė, draugas. Malonus, džentelmeniškas, greitai rasdavęs bendrą kalbą su visais, mėgdavęs pokštauti, savo šypsena apšviesdavęs kambarį.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, gruodžio 1 d., nuo 9 val. r. iki 10:30 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Po Mišių velionis su karine palyda bus palaidotas šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių jo vardu galima paaukoti Lietuvių Fondui arba Marshall County Humane Society, Plymouth, IN.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com