Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2022-11-13 (M)

ALDONA JULIJA PLAČIENĖ (Kelmelytė)


Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad š. m. lapkričio 13 d. po ilgos ir sunkios ligos mirė A†A ALDONA JULIJA PLAČIENĖ (Kelmelytė).

Gyveno Orland Park, IL, prieš tai Čikagos Brighton Parko apylinkėje.

Aldona paliko visus, kuriuos mylėjo ir brangino šiame gyvenime: vyrą Gintarą, dukras – Julytę Kudirkienę su vyru dr. Andriumi ir anūkėliais Ilona ir Luku; Kristą Fabrizio su vyru Tomu; sūnų Petrą; tetą Danutę Mieliulienę bei pusbrolius ir pusseseres Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Aldona buvo a. a. Viktoro Kelmelio (vyresniojo) ir a. a. Bronės Kelmelienės duktė ir Viktoro Kelmelio (jaunesniojo) sesuo.

Aldona buvo veikli skautė ir vadovė. Baigė pirmuosius Lietuvių skautų sąjungos (L.S.S.) Gintaro vadovių mokyklos (GVM) kursus; vadovavo Aušros Vartų tuntui ir buvo Jūratės draugovės draugininkė. Daugelio stovyklų vadovė, buvo pakelta į paskautininkės laipsnį ir apdovanota įvairiais L.S.S. žymenimis. Buvo L.S.S. prityrusių skautų įsteigimo komiteto narė ir aktyvi Akademikių skaučių draugovės (ASD) narė. Priklausė Čikagos „Pirmyn” choro ansambliui, dainavo ir vaidino įvairių operečių spektakliuose.

Baigė University of Illinois Chicago biologijos mokslus. Sukūrusi šeimą ir vaikams paaugus, lankė Švento Kryžiaus ligoninės (Marquette Parko apylinkėje) histologijos mokyklos kursus. Išlaikiusi HT (histologist) ir HTL (histotechnologist) egzaminus, tapo ligoninės histologijos skyriaus viršininke ir šias pareigas ėjo trisdešimt metų. Buvo ligoninės histologijos mokyklos vedėja ir 10 metų joje dėstė. Prieš išeidama į pensiją dar dirbo Palos ir Silver Cross ligoninėse.

A. a. Aldonos laidotuvės – privačios. Šeima prašo pagerbti Aldoną aukomis skautų Rako stovyklai, kurioje šeima patyrė tiek daug džiaugsmo ir nuotykių.

Giliai liūdinti šeima

Laidot. direkt. – David Gaidas 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

Kviečiame prisiminimais pasidalinti internetinėje svečių knygoje: www.palosgaidasfh.com.

*****

„Širdingai dėkoju visiems giminėms ir artimiesiems, kurie meldėsi už Aldonos sveikatą, mūsų vaikams, žentams ir anūkėliams, kurie su didele meile ir pasišventimu kruopščiai ir rūpestingai kas dieną prižiūrėjo savo mamą, močiutę per visus praėjusius metus.

Dėkoju Dievui už suteiktą laimę, šią didelę mano gyvenimo dovaną, už tokią mielą gyvenimo draugę ir žmoną. Apsikabindavome, pasibučiuodavome, pasijuokdavome kartu, meiliai susikabinę rankomis vaikščiojom stovyklų takeliais ir ežero pakrantėmis. Aldonos šviesūs plaukai žibėjo saulutėje; jos žydros mėlynos akys ir besišypsančios lūpos jaudino mano širdį. Iki pat paskutinių valandų buvai mano gražuolė. Budž, Tu buvai ir visada būsi mano amžinoji meilė. Ilsėkis ramybėje, kol vėl susitiksime ir apsikabinsime Dievo karalystėje.”

Gintaras

  2022-11-13 (M)
  2022-11-18 (A)

Sophia Džiugienė Jankaitytė


A † A  Sophia Džiugienė Jankaitytė mirė š. m. lapkričio 13d., Lisle, Illinois, sulaukusi 97 metų.

Gimė 1925 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvoje, Kaune.

Gyveno Lisle, Illinois ankščiau Čikagoje, Marquette parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: duktė Judita su vyru Mike.

A. A. Sophia buvo a. a. Stasio Džiugo žmona.

Velionė bus pašarvota penktadienį, lapkričio 18 d. 9:00 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje, 14911 127th St., Lemont, Il.  kurioje 10:00  val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios už jos sielą. Po Šv. Mišių velionė bus palaidota šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Vietoj gelių prašom aukoti Kauno Jėzuitų gimnazijai,  kjg.edupage.org.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-11-10 (M)
  2022-11-17 (A)

PATRICIJA A. (WRIGHT) MATULIONIENĖ


A†A PATRICIJA A. (WRIGHT) MATULIONIENĖ mirė š. m. lapkričio 10 d.

Gimė 1941 m. kovo 16 d. Xenia, OH.

Gyveno Cleveland Heights, OH.

Nuliūdę liko: vyras Vytautas; sūnūs Romas ir Darius su žmona Sheri; vaikaitis Marcus; provaikaitis Tobias; sesuo Catherine Simons; dukterėčios Michele Simons, Donna Simon ir Helen Wright; svainis Algirdas V. Matulionis bei kiti giminės.

Velionės palaikai buvo kremuoti. Atsisveikinimas įvyko lapkričio 17 d. Šv. Mišias Šv. Kazimiero šventovėje Clevelande aukojo kleb. kun. Joseph Bacevice. Velionės palaikai buvo palaidoti Clevelando Calvary kapinėse.

Prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Patriciją savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Jakubs & Son www.jakubs.com.

  2022-11-08 (M)
  2022-11-21 (A)

RAMUNĖ STRAVINSKYTĖ DAILIDIENĖ


Su liūdesiu pranešame, kad mūsų brangi A†A RAMUNĖ STRAVINSKYTĖ DAILIDIENĖ iškeliavo į amžinybę 2022 m. lapkričio 8 d., apsupta mylimos šeimos.

Gimė 1951 m. kovo 19 d. Čikagoje.

Gyveno Orland, ME, anksčiau Čikagoje.

Nuliūdę liko: vyras Aras, duktė Lina su vyru Michael, sesuo Ina bei mylimi giminės ir draugai. Ramunė buvo a. a. Stasio ir a. a. Bronės Stravinskių duktė.

Ramunė baigė farmacijos mokslus University of Illinois ir įsigijo informacijos mokslų magistrą University of Hawaii. Arui būnant Amerikos laivyno kapitonu, šeimai teko gyventi Maine, Washington, DC, Rhode Island, Hawaii, Great Lakes-Illinois ir kitose laivyno bazėse. Giliai pamilę ežerus ir miškus, prieš dvidešimt metų įsikūrė Orland, Maine valstijoje.

Ramunė domėjosi tradiciniais įvairių Amerikos vietovių ir Lietuvos rankdarbiais. Nuolat tobulinosi skiautinių kūryboje (quilt), pasiekdama aukštą meninį lygį. Bet jos ypatingiausias džiaugsmas, be abejonės, buvo šeima.

Gedulingos šv. Mišios bus atnašaujamos lapkričio 21 d. Saint Joseph’s bažnyčioje, Brewer, Maine. Velionė bus palaidota Arlington National Cemetery, Washington, DC.

Širdingai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti brangią Ramunę savo maldose.

Vietoje gėlių šeima siūlo Ramunės vardu aukoti Northern Light Home Care & Hospice Foundation, PO Box 931, Bangor ME 04402- 0931; Northernlighthealth.org/givehch.

Nuliūdusi šeima.

  2022-11-05 (M)
  2022-11-14 (A)

JOANA A. STOŠKUS


Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės,
Dovanoję gyvybę, šviesą ir meilę…

A†A JOANA A. STOŠKUS mirė šių metų lapkričio 5 d.

Gyveno Palos Park, IL.

Gimė 1936 m. balandžio 1 d. Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Keturvalakių kaime. Amerikoje išgyveno 73-erius metus.

A. a. Joana buvo a. a. Jono ir a. a. Marijos Stoškų dukra, a. a. Jono A. Stoškaus sesuo, a. a. Petro ir a. a. Edvardo Stoškų teta.

Giliame liūdesyje liko: brolienė Onutė Stoškienė, sūnėnas ir krikšto sūnus Juozas Stoškus su žmona Kelly, jų sūnus Nathansu sužadėtine Kristin; pusseserės ir pusbroliai su šeimomis Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje ir Lietuvoje; giminaičiai Alicija, Dainius ir krikšto dukra Vida Brazaičiai.

Atsisveikinimas su velione vyks pirmadienį, lapkričio 14 d., nuo 9:30 iki 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Čikagoje, kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-11-04 (M)
  2022-11-18 (A)

NIJOLĖ APOLONIJA ŠALKAUSKAITĖ REMEIKIENĖ D.D.S.


Baltas baltas, kaip vyšnios viršūnė,
Žydro veido, kaip žydras dangus,
Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė
Per pasaulį keliauja žmogus.

– B. Brazdžionis

A†A NIJOLĖ APOLONIJA ŠALKAUSKAITĖ REMEIKIENĖ D.D.S. ramiai mirė 2022 m. lapkričio 4 d., sulaukusi 86 metų.

Gimė 1936 m. rugsėjo 5 d. Šiauliuose, Lietuvoje.

Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje.

Nuliūdę liko: duktė Ginta Remeikytė-Gedo su vyru Paul, dukromis Vilija ir Gabriele; sūnus Audrius Remeikis; sūnėnas Linas Orentas su žmona Sonja, vaikais Kyle ir Erin; sūnėnas Paulius Orentas su žmona Andrea, vaikais Megan, Eric bei giminės JAV ir Lietuvoje.

A. a. Nijolė buvo a. a. Tomo Remeikio žmona, a. a. Petro Remeikio mama, a. a. Apolonijos ir a. a. Kazimiero Šalkauskų duktė ir a. a. Danutės Šalkauskaitės-Orentienės sesuo.

Antrajam pasauliniam karui besibaigiant, su šeima pasitraukė į Austriją ir Vokietiją, o atvykus į JAV apsigyveno Bridgeporte. Lankė Šv. Kazimiero akademiją/Marijos gimnaziją. 1959 m. D.D.S. laipsniu baigė odontologijos studijas University of Illinois College of Dentistry. Ji daugiau nei 40 metų dėstė universitete, o nuo 1979–1999 vadovavo Endodontics departamentui. 1970 m. tapo pirmąja moterimi, pripažinta American Board of Endodontics. Priklausė Akademiniam skautų sąjūdžiui.

A. a. Nijolė bus pašarvota penktadienį, lapkričio 18 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont Funeral Home, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439. Religinės apeigos – 6:30 val. v. Atsisveikinimas – 7 val. v.

Laidotuvių šv. Mišios bus šeštadienį, lapkričio 19 d., 10 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Po šv. Mišių a. a. Nijolė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti išlydint a. a. Nijolę.

Vietoje gėlių prašome aukoti: UIC Nijole A. Remeikis Endow- ment Fund (12773313), University of Illinois Foundation, P. O. Box 734500, Chicago, IL 60673-4500.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-11-04 (M)
  2022-11-22 (A)

ALGIS A. TIRVA


A†A ALGIS A. TIRVA mirė š. m. lapkričio 4 d. savo namuose Amelia Island, FL, apsuptas šeimos narių.

Gimė 1933 m. liepos 22 d. Kaišiadoryse, Lietuvoje, Kazimiero ir Apolonijos (Kozukauskaitės) Tirvų šeimoje.

Gyveno Seattle, WA; Milwaukee, WI; Little Silver, NJ ir Čikagoje.

Nuliūdę liko: žmona Liucija (kartu išgyveno 59 metus); vaikai Robert su žmona Kimberly; Andrea su vyru Stephen ir Victor su žmona Jennifer bei keturi anūkai – Madeleine, Avery, Calvin ir Erica.

Algis gimė ir augo Lietuvoje. Po karo gyveno pabėgėlių stovykloje Vokietijoje, iš ten atvyko į Čikagą. Baigė Kelly gimnaziją. University of Illinois Urbana-Champaign įgijo inžinieriaus mechaniko bakalauro ir magistro laipsnius, vėliau – Juris Doctor laipsnį Loyolos universitete Čikagoje. Tarnavo JAV kariuomenėje, dalyvavo Korėjos kare.

Algis 1963 m. vedė Liuciją Lingytę ir sulaukė trijų vaikų.

Jis kartu su žmona ir draugais apkeliavo daug pasaulio. Buvo puikus slidininkas. Mėgo praleisti laisvalaikį gerų draugų apsuptyje su taure vyno.

Šv. Mišios už velionio sielą buvo atnašautos antradienį, lapkričio 22 d. St. Michael’s Catholic Church, Fernandina Beach, Florida. Laidotuvės buvo privačios.

Prašome visų draugų ir pažįstamų prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

  2022-10-28 (M)
  2022-11-04 (A)

NARIMANTAS V. UDRYS


Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2022 m. spalio 28 d. mirė mylimas vyras, tėvas ir tėvukas A†A NARIMANTAS V. UDRYS

Gimė 1937 m kovo 2 d. Žeimių miestelyje Lietuvoje.

Gyveno Detroit, MI, anksčiau Amsterdam, NY.

Giliai nuliūdę liko: žmona Janina, sūnus adv. Linas Udrys su šeima, dr. Gytis Udrys su šeima, anūkai: Annika, Nora, Aleksandras, Viktorija ir Julija, brolis adv. Arūnas Udrys su šeima, sūnėnai, dukterėčia ir mieli giminės Lietuvoje.

1944 m., artėjant antrajai rusų komunistų okupacijai, Narimantas su tėvais ir jaunesniu broliu pasitraukė iš Lietuvos ir ilgainiui atsidūrė Miunchene, Vokietijoje. Į Ameriką atvyko 1949 m. ir laikinai apsigyveno Amsterdam, NY. Tėveliui radus geresnį darbą, šeima persikraustė į Detroit, MI.

Baigęs Wayne State University, Narimantas tarnavo U.S. Marine Corps. ir pradėjo dirbti U.S. Army Tank Automotive Command logistikos skyriuje. 1965 m. susituokė su Janina Radvilaite, su kuria augino du sūnūs.

Narimantui lietuvybė, jos išlaikymas ir Lietuvos reikalai buvo labai arti širdies. Jis buvo dosnus aukotojas įrašęs visus savo anūkus į Lietuvių Fondą. Daug skaitė, ypač knygas, susijusias su istorija. Jaunystėje buvo veiklus ateitininkas, vėliau įsijungė į JAV Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvių Fondo veiklą. 1972–1973 m., kai Detroite statėsi Dievo Apvaizdos lietuvių parapija naujoje sodyboje, Narimantas ne tik pats dirbo, bet ir organizavo talkas.

Velionis pašarvotas penktadienį, lapkričio 4 d. nuo 9:30 val. ryto Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčioje, Southfield, MI, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Po šv. Mišių a. a. Narimantas bus palydėtas į Holy Sepulchre kapines.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lietuvių Fondui, Dainavos stovyklai arba Dievo Apvaizdos parapijai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

  2022-10-26 (M)
  2022-12-03 (A)

MARIJA TRUMPYTĖ FIKSINSKA ČERNIENĖ


A†A MARIJA TRUMPYTĖ FIKSINSKA ČERNIENĖ mirė š. m. spalio 26 d.

Gimė 1935 m. liepos 13 d. Mažeikiuose, Lietuvoje.

Gyveno Omaha, NE, anksčiau Willowbrook, IL ir Philadelphia, PA.

Nuliūdę liko: sūnus dr. Edmundas Fiksinski su žmona dr. Magda, anūkė Julia; dr. Černiaus vaikai Gita ir Linas su šeimomis; brolienė Marytė Černiūtė; dukterėčios Jūra Galinytė Kredienė ir Giedrė Galinytė Penčylienė ir jų šeimos; giminės JAV ir Lietuvoje.

A. a. Marija buvo a. a. veterinarijos gydytojo Kazimiero Trumpio, a. a. Halinos Mikuckytės-Trumpienės duktė, jaunystėje mirusio a. a. Edmunduko sesuo ir a. a. Irenos Galinienės sesuo.

Augo Mažeikiuose, Lietuvoje. Karo metu, 1944 m., pasitraukė iš Lietuvos ir atsirado su tėvais Lenkijoje, kur išgyveno iki 1991 m. Ten sukūrė šeimą su Kornelijumi Fiksinski ir jiems gimė sūnus Edmundas. Likusi jauna našle Marija baigė teisės mokslus ir buvo gerai įvertinta kaip Czaplinek miesto merė. Po daugelio dešimtmečių atnaujinusi pažintį su jaunystės draugu iš Mažeikių Vytu Černiumi, ištekėjo už jo 1991 m. ir atvyko gyventi į Philadelphia, PA. Profesoriui Černiui išėjus į pensiją, persikėlė gyventi į Willowbrook, IL. Po vyro mirties 2014 m. Marija išvyko į Omaha, Nebraska, kur gyveno sūnus su šeima.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, gruodžio 3 d. nuo 9 iki 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota šalia savo vyro ir motinos Lietuvių Tautinėse kapinėse, Justice, IL.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti a. a. Marijos laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima siūlo Marijos vardu aukoti org. Vaiko vartai į mokslą/Child Gate to Learning; Saulutei/Sunlight Children’s Aid for Lithuania arba Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijai.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-10-18 (M)
  2022-10-29 (A)

JONAS ZUBINAS


A†A JONAS ZUBINAS mirė š. m. spalio 18 d., sulaukęs 83 metų.

Gimė Kaune, Lietuvoje. Gyveno Downers Grove, IL.

Nuliūdę liko: žmona Jolanta, sūnūs – Andrius su žmona Ingrida, Tomas su sužadėtine Kerry bei giminės Lietuvoje.

A. a. Jonas buvo a. a. Valentinos ir a. a. Felikso sūnus.

Emigravo į Vokietiją, o po to – į Venesuelą ir galiausiai atvyko gyventi į JAV.

Studijavo University of Illinois Urbanoje, kur įsigijo mechanikos inžinerijos laipsnį. Dirbo „Chicago Pump” bendrovėje ir vėliau, – Metropolitan Sanitary District Čikagoje.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, spalio 29 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Šeima ir kiti artimieji meldžiasi amžiną atilsį duok jam, Viešpatie.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.