Archyvas HTML 2013

2013201220112010200920082006-2007legacy

Šv. Kazimiero kapinėse pašventintas paminklas Šiluvos Marijai
Vida Kuprytė

Jaunimo centro metinis narių susirinkimas
Milda Šatienė

“Argi čia gyvenimas?”
Vitalius Zaikauskas

Čikagoje pagerbti nacionalinį diktantą rašiusieji tautiečiai

Kartu su ukrainiečiais Čikagoje demonstravo lietuviai
Vida Kuprytė

Popiežių Jono Pauliaus II ir Jono XXIII kanonizacija
Renata Žiūkaitė

Marija Danguolė Navickienė. Lietuviai juda visur

JAV LB Švietėjo premija – Faustui Stroliai
Laima Apanavičienė

11-toji Biblinė stovykla
GRASILDA REINYTĖ-PETKIENĖ

Ženklais pažymėtas gyvenimas

Kalėdų svajonės išsipildymas – savas pianinas
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Jonas Mekas pas Houstono lietuvius
NIDA TIJŪNĖLYTĖ-VERACHTERT

Kas geriau – žuvis ar meškerė?
ANGELĖ KAVAKIENĖ

Taip Matau Jėzaus Gimimą
MARIJA VALTORTA

Čikagos Šv. Kazimiero kapinėse pagerbti generolai
IRENA ŠALAVIEJIENĖ

Amerikos lietuvaitėms paskirtos dvi stipendijos
VIDA KUPRYTĖ

Baltimorės Lietuvių namai kviečia į paramos renginį
DAIVA MĖLINGYTĖ GAVRILČIKAS

Tremtiniai pabėgėlį dypuką priėmė kaip brolį
Leonidas Ragas

Netradicinė kelionė į Pabaltijį
DALIA CIDZIKAITĖ

Lituanistinio švietimo kursų savaitei Dainavoje pasibaigus
LAIMA APANAVIČIENĖ

Vilnius – tai dar ne visa Lietuva
RITONĖ RUDAITIENĖ

Rugsėjo 5, 2013
Gabrielė Urbonaitė:”Labiausiai pasikliauju intuicija”

Rugpjūčio 31, 2013
Prasideda naujas Lietuvos ir JAV strateginio bendradarbiavimo etapas

“Autobusų vairuotojai – tuomet ir dabar
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Rugpjūčio 29, 2013
Stovyklų sezonas jau praeityje, laukiame rudens veiklos
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Pasikeitimai Lietuvių Bendruomenėje New York
LAURYNAS VISMANAS

Rugpjūčio 27, 2013
Į Amerikos lietuvių šlovės muziejų priimti pirmieji garsūs tautiečiai

“Draugas” + “Facebook” = Draugaukime!
VAIDA LOWELL

Rugpjūčio 24, 2013
Nijolė Bražėnaitė: “Ginė pirmyn mamos priesakas:mokykitės, nors viskas aplink griūtų!” (II)
VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Rugpjūčio 22, 2013
Ateitininkai rinkosi į kultūrinę savaitę Maine
DALIA DZIKIENĖ ELIGIJUS SUŽIEDELIS

Rugpjūčio 20 2013
Istorija pamažu atpainiojama
RAMUNĖ LAPAS

Rugpjūčio 17 2013
Nijolė Bražėnaitė: “Brolis atvedė mamai Sarą” (1)
VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Čikagietė Eglė Staišiūnaitė – apie dalyvavimą universiadoje ir treniruotes JAV
DAINIIUS RUŽEVIČIUS

Rugpjūčio 15 2013
Padainuosime dainų dainelę Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventei besiruošiant

Bostone buriasi Lietuvos jaunimas
Simona Smirnova

Baltimores Lietuvių namuose šeimininkaus smaližiai

Rugpjūčio 13 2013
Utopija. Bet kodėl – utopija?
Ramunė Lapas

Gen. konsulas New York apsilankė Lituanistinių mokyklų mokytojų tobulinimo kursuose

Rugpjūčio 10 2013
Į universitetą su palapine!
Romualdas Kriaučiūnas

Rugpjūčio 8 2013
2013 m. Lietuvių Fondo Pelno skirstymo komiteto pranešimas

Užsienio lietuvių koncertas
Ramunė Kubiliūtė

Rugpjūčio 6 2013
Penkeri metai “Klasikai” – nedaug, bet rimta
Antanas Seibutis

Rugpjūčio 3 2013
Užgeso žemiška gyvybė – Išlydint kun. Kęstutį Trimaką
LAIMA ŠALČIUVIENĖ

“Lituanicos” krepšinio Akademija didžiuojasi savo auklėtinių pasiekimais
DAINIUS RUŽEVIČIUS

Rugpjūčio 1 2013
Ar Amerikos lietuviai išnyks be pėdsako?
Dr. Stasys Bačkaitis

Liepos 30 2013
Šis ir tas – po truputį
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Liepos 27 2013
Putnamo šventė – ateities kartoms
Vitalija Dunčienė

Paplūdimio tinklinio varžybose lietuviai kovojo dėl S. Dariaus ir S. Girėno taurės
Dainius Ruževičius

Liepos 25 2013
“Neringa” – vaikų ir jaunimo stovykla vasaros atostogoms
Irena Nakienė-Valys

Liepos 23 2013
REDAKTORIAUS ŽODIS

S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui skirta šventė
Algis Vaškevičius

Liepos 20 2013
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių įspūdžia
DAINIUS RUŽEVIČIUS

Lietuvių kalba apkasuose
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Liepos 18 2013
Čikagoje vieningai paminėtas S. Dariaus ir S. Girėno skrydis
VIDA KUPRYTĖ

Liepos 16 2013
Mūsų tikslas – viena Lietuva

Liepos 13 2013
Dariaus ir Girėno skrydžio 80-mečiui – moksleivių sukurti pašto ženklai ir vokai
Laima Apanavičienė

Liepos 11 2013
Saulutė pakvietė į nuotaikingą koncertą
Laima Apanavičienė

Liepos 9 2013
Lietuviai giedojo Lietuvos himną

Liepos 6 2013
REDAKTORĖS ŽODIS

Susitikimai Tolminkiemyje
Rūta Leonova

Liepos 2 2013
Matome Lietuvą pasaulyje”
Rosseta Vingevičiūtė-Wilbur
Danguolė Varnienė

Birželio 29 2013
Šv. Antano bažnyčia Detroit, MI 1920 m. – 2013 m. In Memoriam
Regina Juškaitė-Švobienė

Dievas myli lietuvius
Edmundas Petrauskas

50 metų po popiežiaus Jono XXIII mirties
ALEKSAS VITKUS

“Metas pasivyti K. Donelaičio ,Metus”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Minime M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus Druskininkuose įkūrimo 50-metį
Teodora Laima Zubovienė

Birželio 22 2013
Deguto šaukštas
Vitalija Dunčienė

Baltų Tautų laisvės lygos pokylis
Regina Gasparonienė

Birželio 20 2013
Šv. Antano šventė
Regina Juškaitė-Švobienė

Gyvenimas nuostabus!
Indrė Tijūnėlienė

Birželio 18, 2013
Lietuva didelių diplomatinių ir geopolitinių žaidimų centre
Rosseta Vingevičiūtė-Wilbur

Atviras laiškas
Laima Sineokijienė

Birželio 15, 2013
Golfo turnyras Pasaulio lietuvių centrui paremti
LIŪDA RUGIENIENĖ

Ką veikia lietuviai Michigan valstijoje?
LAIMA MAZILIAUSKIENĖ

Birželio 13, 2013
Pittsburgh lietuviai pasitinka vasarą
DALIA CIDZIKAITĖ

Tėvo dienos proga – apie meilę
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Birželio 11, 2013
JAV LB Vidurio Vakarų apygardos metiniam suvažiavimui pasibaigus
LORETA TIMUKINĖ

Įsidėmėkite – Paežeriai, birželio 22-oji

Birželio 8, 2013
Mūsų visuomenės kultūriniai renginiai
REGINA GASPARONIENĖ

Mūsų gerosios rūpintojėlės iš Los Angeles
RŪTA KANCLERYTĖ

Gyvenimas – tarnauti tautai Pedagogui, mokytojui – auklėtojui a†a Juliui Širkai prisiminti
BRONIUS NAINYS

Birželio 6, 2013
Mes labai laukiame savanorių
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Birželio 4, 2013
Pasibaigė 2013 metų JAV LB Švietimo tarybos rašinių/meno konkursas
EGLĖ ŠLEŽIENĖ

“Taupa” – 32 metai ir 21 mln. dolerių!

Birželio 1, 2013
Lietuvos Dukterų draugijos metinė veikla
NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Gyvenimas, paskirtas brolio kūrybai
LAIMA APANAVIČIENĖ

Gegužės 30 2013
Amerikos lietuvių tautinės sąjungos suvažiavimas
VACLOVAS MAŽEIKA

Klydome mes, jaunieji, klydo ir vyresnieji
ALEKSAS VITKUS

Gegužės 25 2013
LR ambasada Washington, DC surengė ,gyvojo maisto seminarą

Smuikininkė Liepa Matulaičio slaugos namuose

Gegužės 23 2013
Abiturientų išleistuvės Čikagos lituanistinėje mokykloje
KARILĖ VAITKUTĖ

JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės metinis susirinkimas
Arūnas Tirkšliūnas

Gegužės 21, 2013
PLB veikla Pietų Amerikoje
Juan Ignacio Fourment Kalvelis

Gegužės 18, 2013
“Gyvenimo tėkmė: nuo lopšio iki sutuoktuvių”
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ ir AUDRA KUBILIŪTĖ-DAULIENĖ

Knygos ,,Children of Siberia” sutiktuvės Čikagoje
IRENA KURTINAITYTĖ-ARAS

Gegužės 16, 2013
“Europos dienos” Washington, DC

Politinis korektiškumas – taip, bet tik su saiku
ALEKSAS VITKUS

Gegužės 14, 2013
Žemčiūgai tarp mūsų
TERESĖ GEČIENĖ

Pagerbėme motinas
REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Gegužės 11, 2013
Centro ir Rytų Europos koalicijos diena JAV Kongrese
DR. STASYS BAČKAITIS

Lietuvos Vyčiai pradeda švęsti organizacijos 100-metį
REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Gegužės 9, 2013
Moralinių vertybių lauko reklama Lietuvoje
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS`

Gegužės 7, 2013
Miglotos žaidimo taisyklės
GINTARAS VISOCKAS

Gegužės 4, 2013
Prisiminkime Dariaus ir Girėno iškilmingas 1933 metų išleistuves Čikagoje
ALGIMANTAS BARNIŠKIS

Gegužės 2, 2013
BIO 2013 KONFERENCIJA ČIKAGOJE

Balandžio 30, 2013
“Draugo” fondas kviečia į pavasario vajų

MARIJOS GIMNAZIJA – JAU ISTORIJA
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Balandžio 27 2013
Lietuvos finansų ministras – Washington, DC
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Jaunajai kartai rūpi tremtinių kapai
ARNAS MARCINKUS

Balandžio 25 2013
Dariaus ir Girėno žygdarbis – emigrantų meilės Tėvynei pasireiškimas
KARILĖ VAITKUTĖ

Balandžio 23 2013
Birutės Valasevičienės parodos įspūdžiai
ALDONA KRIŠTOLAITIS

Neatidėkime rytojui to, ką galime atlikti šiandien
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Balandžio 20 2013
IV JAV Lietuvių katalikų sielovados konferencija
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Tėvas Antanas Saulaitis, SJ
Pamąstymai konferencijai pasibaigus

Balandžio 18 2013
Trisdešimt pavasarių be kunigo, rašytojo, visuomenininko Stasio Ylos
KRISTINA USAITĖ

Taizé vakaras Pal. Jurgio Matulaičio misijoje
LAIMA APANAVIČIENĖ

Balandžio 16 2013
Niujorkiečiams atgimė viltis turėti naują kultūrinę erdvę
AUDRONĖ SIMANONYTĖ

“Liepsna 2013” – po padidinamuoju stiklu
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Balandžio 13 2013
Atvelykio šventė Pasaulio lietuvių centre
NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Laimė yra vidinė, ne išorinė būsena
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Balandžio 11 2013
Į kovą su nutukimu pasitelkiamas net robotas
RAMUNĖ LAPAS

“Jaunimo vakaras 2013”
v.s. AUŠRA JASAITYTĖ-PETRY

Balandžio 9 2013
Lietuvių kalba ir beždžioniavimas
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Balandžio 6 2013
Lietuvių Operos pavasaris – meilės spalvos

Padėti ne tik darbu, bet ir mintimis
RAMUNĖ LAPAS

“Aušrinės menų kambario” durys plačiai atvertos visiems
KARILĖ VAITKUTĖ

Balandžio 4 2013
Pasibaigė tarptautinis krepšinio turnyras
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Lietuvos istorijos ir kultūros šventė Indiana University
AUDRA KRIAUČIŪNAS

Balandžio 2 2013
Redakcijos žodis

Medaliai, premijos ir apdovanojimai
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kovo 30 2013
“Mokykla bendraujant ir bendradarbiaujant”
MARIJA DAINIENĖ

Tikėjimas vietine žiniaVietoj atsisveikinimo
DALIA CIDZIKAITĖ

Lietuvių Fondas kviečia į metinį suvažiavimą

Kovo 28 2013
Čikagos Marijos gimnazijos
paskutinių mokslo metų nuotrupos

Ar sulauksime reformų iš popiežiaus jėzuito?
ALEKSAS VITKUS

Kovo 23 2013
Kalifornijos lietuvių kredito sąjunga: 44 metai ir 91 mln. dolerių!
REGINA GASPARONIENĖ

Vilnius ir Čikaga: 20 draugystės metų
DALIA CIDZIKAITĖ

Kovo 21 2013
Lituanistinių mokyklų mokytojai rinkosi į konferenciją

Kovo 19 2013
Lietuvai atkelti vartai į JAV biotechnologijų rinką
VIKTORAS STANKUS

Mylėti savo tautą – ne nusikaltimas
GINTARAS VISOCKAS

PLB pasisakymas dėl pilietybės klausimo

Kovo 16 2013
2012 metų ,Gintarinis obuoliukas”
DAIVA NAVICKIENĖ

LR garbės konsulatas Aspen, CO
DALIA CIDZIKAITĖ

Kovo 14, 2013
Į didelę mugę – mažais žingsneliais
RAMUNĖ LAPAS ir RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Prieš 40 metų
ALEKSAS VITKUS

BAFL naujienos

Kovo 12, 2013
“Laiškai Sofijai”
Raimundas Marius LAPAS

Kaziuko mugė
NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Rusijos nepakeisi nei Briuselyje, nei Washington, DC
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Kovo 9, 2013
Likimo suvestos Paryžiuje
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Lietuviškumo Neringoje – apstu!
ELENA LANDSBERGYTĖ

“Jūsų medalis – pašte!”
BRONIUS NAINYS

Kovo 7, 2013
Noriu būti dideliu žmogumi – sako S. Smirnova

North Carolina turi savo LB apylinkę
LORETA TIMUKIENĖ

Kovo 5, 2013
Nesenstanti ,,Amerika pirtyje”
LAIMA APANAVIČIENĖ

L. Linkevičius ir lenkai
JERONIMAS TAMKUTONIS

Kovo 2, 2013
Kviečia jaunimo šokių festivalis “Juventus 2013”
BEATA ČIURLIONIENĖ

Maldos ir žodžiai – lenkiškai, o širdis – lietuviška
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Vasario 28, 2013
D. Petrutytės 100-osioms gimimo metinėms
DR. ROMUALDAS KAŠUBA

Yra vilties
RŪTA PAKŠTAITĖ-COLE

Kas įlips į Benedikto XVI batus?
ALEKSAS VITKUS

Vasario 26, 2013
Dariaus ir Girėno skrydžio 80-mečiui
KARILĖ VAITKUTĖ

Vasario 23, 2013
“Mano tėvynė – prie jo širdies”
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Čiurlionio galerijoje – subtilioji Žibunto Mikšio grafika
LAIMA APANAVIČIENĖ

Turime mokytis susikalbėti
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Vasario 21, 2013
Oskarai ,,Drauge” – 2013-ieji
RASA KAMINSKAITĖ-AVIŽIENIS

Trijų kartų atrasta galimybė mokytis ir tobulėti
MARIJA DAINIENĖ

Kas ir kaip turėtų kovoti prieš terorizmą?
ALEKSAS VITKUS

Vasario 19, 2013
Vasario 16-oji tebėra
VALDAS ADAMKUS

“Žaltvykslė” kviečia į spektaklį
DALIA CIDZIKAITĖ

Imkite mane ir skaitykite
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Vasario 16, 2013
ALT’o minėjime prisimintas Kersten komitetas ir jo indėlis

Signatarai pozavo ne Jurašaičiui!
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Dideli darbai ALK’os bibliotekoje
MIRGA GIRNIUVIENĖ

Vasario 14, 2013
“Grupė ,Skylė” pakeliui į Ameriką
DALIA CIDZIKAITĖ

Iš ko pragyvena JAV valdžia?
ALEKSAS VITKUS

Vasario 12, 2013
Gavėnios kelionė prasideda pelenų trečiadieniu
KUN. GEDIMINAS KERŠYS

Valdžios cinizmas
GINTARAS VISOCKAS

Vasario 9, 2013
Lietuvių katalikų spaudos draugijos tarybos narių posėdis

Pasipriešinęs sovietinio melo dvasiai
ALGMANTAS S. GEČYS

Vasario 7, 2013
Partizanės, ryšininkės ir miško broliai
FIL. KUN. VILIUS DUNDZILA


Apie teisę, verslą ir matema­tiką

AGNĖ RANONYTĖ


Žmoniškas žingsnis

DALIA CIDZIKAITĖ

Vasario 5, 2013
Čikagoje minėsime Lietuvos Nepriklausomybę

Amerikietis populiarins M. K. Čiurlionio kūrybą
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Vasario 2, 2013
Miami University įsteigas JAV lietuvio A. Suprono atminimui skirtas fondas
DALIA CIDZIKAITĖ

Tam ir esame, kad mūsų protėvių puoselėta tėvynė ir toliau klestėtų

“Lietuvybė ,,valgoma” su sielvartu
VITALIJA DUNČIENĖ

Sausio 31, 2013
KAS PENI RAŠYTOJĄ?
RAMUNĖ LAPAS

Dvi žinios iš Brazilijos

Veiksminga ginklų kontrolė JAV – neišsprendžiama?
ALEKSAS VITKUS

Sausio 29, 2013
Paminėta palaimintojo J. Matulaičio gimimo dangui diena
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Apie tos pačios lyties asmenų santuoką
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Sausio 26, 2013
ISPA konferencija New York
EDVINAS MINKŠTIMAS

Dar vienas žingsnis pirmyn
REGINA JUODEIKIENĖ

“Su kuo, valgoma” lietuvybė?
AMANDAS RAGAUSKAS

Sausio 24, 2013
Aušros Vartų parapijos varpų likimas

Rimties savaitė
VIKTORAS STANKUS

Ar ilgai išliks vien tik tradicinė santuoka?
ALEKSAS VITKUS

Sausio 22, 2013
Šauliai paminėjo Klaipėdos krašto išlaisvinimo 90-metį

Kai organizmas netoleruoja pieno
ONA RADZEVIČIENĖ

“40-oji ,Roe v. Wade” sukaktis
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Sausio 19, 2013
Save laikau Lietuvos rašytoja
LAIMA APANAVIČIENĖ

Marijos gimnazija balandį baigs savo veiklą
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Rezoliucijos – gerų norų pradžia, o ne pabaiga
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Sausio 17, 2013
Kaip kandidatas į JAV prezidentus mus bombardavo
R. JOHN RAPŠYS

Dvidešimt dveji Lietuvos metai – JAV diplomatų akimis
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

“Grandies” repeticijose – šių metų folkloro “Oskaro” laureatė iš Lietuvos
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Sausio 15, 2013
Lietuva nusilenkė Sausio 13-osios didvyriams
ALGIS VAŠKEVICIUS

Klaipėdos sukilėliai iš Biržų arba kaip biržietis M. Šimas A. Smetoną vežiojo
ANTANAS SEIBUTIS

Sausio 12, 2013
Stiprėjantys ISM ryšiai su IIT
INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

LR pilietybė – tik už viso gyvenimo pasiekimus
DALIA CIDZIKAITĖ

Sausio 10, 2013
Lietuviai bėgo “Už blaivią Lietuvą”

Atspari visokioms baimėms
IRENA NAKIENĖ-VALYS

Kiek buvo Newtown, CT žudynių aukų?
ALEKSAS VITKUS

Sausio 8, 2013
Lietuvių rašytojų draugijos veikla 2012 m.
STASĖ PETERSONIENĖ

Žvelgiant į sielos veidrodį
LORETA TIMUKIENĖ

Kūčios su West Lafayette lietuviais
GYTIS KRIAUČIŪNAS

Sausio 5, 2013
Kalėdos su išeivijos riteriu
RAMUNĖ LAPAS

Išeivijos archyvarai pamažu išdrįsta svajoti
DALIA CIDZIKAITĖ

Prasminga kalėdinė dovana!

Sausio 3, 2013
Izraelis, Palestina ir Lietuva
ALEKSAS VITKUS

Castellucci, dramblys ir ateitininkai
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ

2013201220112010200920082006-2007legacy