Archyvas HTML 2010

2013201220112010200920082006-2007legacy

Gruodžio 30, 2010
Apie kalbos šiukšlių siurblį ir jo pradininką

Gruodžio 29, 2010
Lietuva sėkmingai pasirodė pasaulinėje parodoje “EXPO 2010”
VYTAUTAS ŽEIMANTAS

Kažkur danguje ašaroja Motina Marija Kaupaitė
JOE KULYS

Gruodžio 25, 2010
Geros naujienos atspindžiai
VYTAUTAS VOLERTAS

Gruodžio 23, 2010
Misijos choro dovana priartino šv. Kalėdas
VAIVA RAGAUSKAITĖ

Gruodžio 22, 2010
Vienas savaitgalis padovanojo net 3 renginius
SIMONA TAMOŠIŪNAITĖ

Gruodžio 21, 2010
Metinis Lietuvių tautodailės instituto suvažiavimas
ELENA OŽELYTĖ

Gruodžio 18, 2010
Ambersail”, jūra ir aš
EDVARDAS MICKUS

Lietuvoje ,,Lithuanian Mercy Lift” darbai gerai žinomi
LAIMA APANAVIČIENĖ

Gruodžio 17, 2010
Balzeko muziejus pagerbė Metų žmogų
DALIA CIDZIKAITÈ

Gruodžio 16, 2010
Mokytojo pasodinti lietuvybės ir gėrio daigai veši ir šiandien
LAIMA APANAVIČIENĖ

Antrieji mokyklos ‚,Baltijos krantas” metai

Gruodžio 15, 2010
Žalgirio minėjimas Lietuvos ambasadoje
ALGIMANTAS GURECKAS

Gruodžio 14, 2010
Lemonto Maironio lituanistinėje mokykloje

Gruodžio 11, 2010
Į Australiją – į Lietuvių dienas!

Gruodžio 10, 2010
Kalnų erelių viltis patekti Į žiemos olimpines varžybas – gyva
DALIA CIDZIKAITÈ

Įkurta Floridos lietuvių apygardos lietuvių krepšinio lyga
REGINA GREIČIUVIENĖ

Gruodžio 9, 2010
Tėviškės parapijoje – kun. Miliausko 5-metis
LAIMA APANAVIČIENĖ

Gruodžio 7, 2010
Alatėja jau 5 metus dalijasi gerumu

Gruodžio 4, 2010
Pro laiko šydą
RAMUNĖ LAPAS

Škėmos Balta drobulė – suvirpinusi režisieriaus sielos stygas

Gruodžio 3, 2010
ŠALFASS: gyvenimas po Bielskaus Metiniam suvažiavimui pasibaigus

Šiaurės Amerikos ateitininkai atšventę Ateitininkų federacijos šimtmetį

Gruodžio 2, 2010
Pirmoji autorinė Dalios Sudavičiūtės paroda
BIRUTĖ PRIŠMANTIENĖ

Įvairios JAV vyskupų nuomonės
ALEKSAS VITKUS

Gruodžio 1, 2010
Seminaras lituanistinių mokyklų mokytojams
LAIMA APANAVIČIENÈ

Lietuviai ir žydai – tarp akligatvių ir realybės
DONATAS JANUTA

Lapkričio 30 2010
Prel. Ignui Urbonui – 100 metų
VIDA MALEIŠKIENĖ

Lapkričio 27 2010
20 metų nenutrūkstamos paramos Lietuvai
DALIA CIDZIKAITĖ

Lapkričio 24 2010
Padėkos dienos proga… iš mokyklos dienoraščio
AUDRONĖ SIDAUGIENĖ

Lapkričio 23 2010
Ištiesta pagalbos ranka
RAMINTA VILKIENĖ

Kario uniforma išgelbėjo nuo suėmimo
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Lapkričio 20 2010
A. Ažubalis Visuose susitikimuose jaučiau nesuvaidintą dėmesį Lietuvai
DALIA CIDZIKAITĖ

Lapkričio 19 2010
Draugo fondo narių metinis suvažiavimas
NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Lapkričio 18 2010
Mūsų Monikutė
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

Lapkričio 17 2010
R. Musteikienė Kluonius: 48×60 mano mėgstamiausias dydis
DALIA CIDZIKAITĖ

Lapkričio 16 2010
Kodėl ir kaip reikia valyti organizmą?
ONA RADZEVIČIENĖ

Ar Santarą-Šviesą įkūrė voldemarininkai?
ALGIMANTAS GURECKAS

Lapkričio 13 2010
Molėtų ,,Atlantida
KARILĖ VAITKUTĖ

Komentaras. Pasikalbėjimas
ARVYDAS BARZDUKAS


Pamažu džiūsta lietuviškumo oazės

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Lapkričio 12 2010
Hartford Šv. Trejybės bažnyčios šventė
DANUTĖ GRAJAUSKIENĖ

Vaivos Vėbraitės lituanistinė mokykla jau dirba!
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

Lapkričio 10 2010
Čikagos lietuvių skautų rekordinė iškyla kanojomis
RIČARDAS CHIAPETTA

Švedų patarlė: ,,Mažiau kalbėk, daugiau pasakyk”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Lapkričio 9 2010
Gydytojų ir farmacininkų draugijos susirinkimas
ALDONA KULPA

Lapkričio 6 2010
Gabijai” – 10 metų
AUDRONĖ SIDAUGIENĖ

Laiškas Z. Rekašiui, arba kur yra XX a. Lietuvos istorija?
STASYS GOŠTAUTAS

Lapkričio 5 2010
Žinutės ir pastabos iš Detroit padangės
JONAS URBONAS

Lapkričio 4 2010
Kaip išsaugoti gimtąją kalbą jaunosioms kartoms
MARIJA DAINIENÈ

Lapkričio 3 2010
Draugas įkopė į 102–uosius metus
LAIMA APANAVIČIENĖ

Ištikimi muzikai ir sau
RAMUNĖ LAPAS

Lapkričio 2 2010
Laidotuvių papročiai Rytų Aukštaitijoje
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Spalio 30 2010
Ziono parapija atšventė 100 metų jubiliejų
ONA RADZEVIČIENĖ

Spalio 29 2010
Seimo ir PLB komisijos posėdžių dalyviai Vilniuje susitiko su JAV ambasadore
LORETA TIMUKIENĖ

Ar A. Sabonis yra tinkamas būti Europos krepšinio čempionato ambasadoriumi?
EDVARDAS ŠULAITIS

Spalio 28 2010
Į tarptautinį mokslinį tyrimą Čikagoje įtraukta ir Lietuva
GABIJA STEPONĖNAITĖ

Spalio 27 2010
Washington Lietuvių Bendruomenės gegužinė
ELVYRA VODOPALIENĖ

Svarbios sukaktys – ypatinga šventė
ALĖ NAMIKIENĖ

Spalio 24 2010
Amerikos taikos korpuso savanorių Baltijos šalyse susitikimo vakaras
VILIUS ŽALYS

Spalio 23 2010
Pokalbis su LR karo atašė pavaduotoju

Lietuviškai bažnyčiai Elizabeth, NJ – 100
EUGENIJA MISEVIČIENĖ

Ateitininkiška krikščionybė užsienyje

Spalio 22 2010
Žalgirio mūšio minėjimo renginiai

Neužmirštinas Mažosios Lietuvos genocidas

Spalio 21 2010
Lietuvių organizacijos gali iš kitų daug ko pasimokyti
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Vyskupas Gintaras Grušas – pas Washington, DC lietuvius
ELVYRA VODOPALIENĖ

Krikščioniškas dinamizmas Kunigo Stasio Ylos dvasinės pamokos

Spalio 19 2010
Jaunoji žvaigždutė tiki Dievu ir savo mama
LINA TUMASONIENĖ

Spalio 16 2010
Kunigas Jaunius Kelpšas: Norėčiau pagirti lietuvius…

Centrinės ir Rytų Europos Koalicijos narių susitikimas Atstovų rūmuose
PAULIUS VERTELKA

Spalio 15 2010
Kunigo Kęstučio Trimako poezijos ir dailės šventė
GEDIMINAS MIKELAITIS

Spalio 14 2010
Lituanistinė mokykla “Nauja karta” atidaryta!
JOLANTA JUOZAITYTĖ

Spalio 13 2010
Kas tas artimas?
ALDONA KAMANTIENĖ

Spalio 9 2010
Iš dienoraščio
JUOZAS GAILA

JAV LB XIX tarybos sesija, Orlando FL
LORETA TIMUKIENĖ

Spalio 08 2010
Ateitininkijos šimtmečio šurmulys atbangavo į Ameriką
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Spalio 07 2010
NEAIŠKIOS SĄVOKOS

Dosnusis Vydūno fondas
fil. VIDA BRAZAITYTÈ

Spalio 06 2010
PLB tradicijos svarbios ir naudingos ir Lietuvos lietuviams
DALIA CIDZIKAITÈ

Spalio 05 2010
Širdyse sėjame gailesčio grūdą
NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Spalio 02 2010
Esu patenkintas gydytojo darbu kaime

Spalio 01 2010
Rudeninis susitikimas
LENA MAKSIMAVIČIENĖ

Rugsėjis 30 2010
Žiburio lituanistinė mokykla

Rugsėjis 29 2010
Įspūdžiai iš JAV LB XIX tarybos 2 sesijos šeštadienio
ANTANAS DUNDZILA

Rugsėjis 28 2010
Maironio lituanistinė mokykla Lemonte pradėjo mokslo metus
ASTA ZIMKIENĖ

Sovietų žudynės ir trėmimai nesiskaito
DONATAS JANUTA

Rugsėjis 25 2010
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras
Dr. AUGUSTINAS IDZELIS

Rugsėjis 24 2010
Krizių sukrėsta keičiasi Amerika
JERONIMAS TAMKUTONIS

Čikagos jaunuolis sugriebė IV vietą pasaulio triatlono varžybose
EDVARDAS ŠULAITIS

Rugsėjis 23 2010
Bendruomenės diena Lemonte

Rugsėjis 22 2010
Mažoji “Lietuvėlė” Amerikoje
RASA MILIŪTĖ

Rugsėjis 21 2010
Įspūdinga vasara – tik mūsų rėmėjų dėka

Rugsėjis 18 2010
Garbės konsulė D. Čekanauskaitė-Navarrette
LORETA TIMUKIENĖ

Rugsėjis 17 2010
Vilniuje bus steigiamas Demokratijų bendrijos

Parlamentinio forumo sekretoriatas
DALIA CIDZIKAITÈ

Rugsėjis 16 2010
Naujieji mokslo metai prasidėjo!
AUDRONÈ SIDAUGIENÈ

Rugsėjis 15 2010
Darbas, džiaugsmas, pareiga
s. AUŠRA JASAITYTĖ-PETRY

Rugsėjis 14 2010
Pokalbis su Orlando LB apylinkės pirmininku
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

ALRK federacijos Čikagos apskrities suvažiavimas
LAIMA APANAVIČIENĖ

Rugsėjis 11 2010
Ambasadorius Ž. Pavilionis
RAMUNĖ LAPAS

Rugsėjis 10 2010
1941 metų Laikinoji vyriausybė: du požiūriai
STASYS GOŠTAUTAS

Rugsėjis 09 2010
Philadelphia lituanistinė mokykla laukia mokinių,
o parapija – tikinčiųjų

Rugsėjis 04 2010
Archyvus ALK’oje tyrinėja mokslininkės iš Lietuvos
MIRGA GIRNIUVIENĖ

Rugsėjis 03, 2010
A. Karnišovo taurės turnyre niekas neprilygo NY LAK “Ereliams”
LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Rugsėjis 02, 2010
Lietuvių tapatybės paieškose

Rugsėjis 01, 2010
Filmas, paroda ir knyga
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Rugpjūtis 31, 2010
Salmonelės protrūkis
SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Rugpjūtis 28, 2010
Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjungai – vieneri!
PAULIUS VERTELKA

Rugpjūtis 27, 2010
Užsienio lietuviai nori įsitraukti, o ne būti įtraukti
DALIA CIDZIKAITÈ

Rugpjūtis 26, 2010
Salė skambėjo nuo šimtų lietuviškų balsų

Visi kviečiami į bendrą šokio ir darbo ratą

Rugpjūtis 25, 2010
Ar leisti statyti mečetę netoli ,,Ground Zero”?
ALEKSAS VITKUS

Rugpjūtis 24, 2010
Palikę Kauną darbuojamės Vilniuje
LAURA STANKEVIČIUTĖ

Rugpjūtis 21, 2010
Esame Suktinis, todėl ir sukamės

Rugpjūtis 20, 2010
Atsisveikinimas su a. a. Jadvyga Damušiene
LAIMA ŠALČIUVIENĖ

JAV rankų lenkimo čempionato medaliai – lietuviams
SAULIUS RAKAUSKAS

Rugpjūtis 19, 2010
Susiartinimo šventės tradicija nenutrūko
DANA VAINAUSKIENĖ

Savanorystė Lietuvoje
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Rugpjūtis 18, 2010
Turėjome kuo sekti
ALĖ NAMIKIENĖ

Rugpjūtis 17, 2010
Lietuvių kalba? Kodėl gi ne!
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ DAIVA LITVINSKAITĖ

Rugpjūtis 14, 2010
Vasaros šventėje paminėtas Žalgirio mūšis
LORETA TIMUKIENĖ

LF mįslė: 10–20–50
DALĖ LUKIENĖ

Rugpjūtis 13, 2010
Ko mes pageidaujame iš Lietuvos?
JŪRATĖ CASPERSEN

Rugpjūtis 12, 2010
Lietuvių studijos Valparaiso universitete
PETRAS PETRUTIS

Rugpjūtis 11, 2010
Meno ir muzikos pasaulis
LAURA STANKEVIČIŪTĖ

Rugpjūtis 10, 2010
Tarp Kulautuvos, New Jersey ir Čikagos
LAURYNAS R MISEVIČIUS

Rugpjūtis 7, 2010
Dėl mažmožių neišgyvenant, dvigubos pilietybės klausimas yra gana paprastas
ARVYDAS BARZDUKAS

Į kaimynus žvalgantis
VYTAUTAS VOLERTAS

Rugpjūtis 6, 2010
Lietuvoje prasidėjo Ateitininkų federacijos prieškongresinė stovykla
LINA VAITEKŪNAITĖ

Rugpjūtis 5, 2010
Vilniuje buvo susirinkę pasaulio lietuvių bendruomenių vadovai
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Rugpjūtis 3, 2010
Dar kartą į A. Brazausko palikimą pažvelgus DONATAS JANUTA

Liepos 31, 2010
Išeivijos kilnojamuoju archyvu rūpinsis naujai įkurtas Komitetas archyvų reikalams
DALIA CIDZIKAITÈ

Liepos 30, 2010
Vasaros karščiai
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

Liepos 29, 2010
Centrinio New Jersey apylinkė
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

Liepos 28, 2010
Jungtinė paroda ,,Lithpex-Polpex”

Atviro dialogo link
ALGIS MICKŪNAS

Liepos 27, 2010
Naujienos Florida Lietuvių bendruomenės padangėje
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

Liepos 24, 2010
Šauni Dainų šventė, ,,nedokumentuoti imigrantai” ir kodėl svarbu JAV LB skubiai veikti
ALGIMANTAS GECYS

Liepos 23, 2010
LR garbės konsulų suvažiavimas ir pirmoji komandiruotė
EGLĖ GINTAUTAITĖ

Liepos 22, 2010
30 metų Baltic–Kent programų sukaktis
DR. VIKTORAS STANKUS

Liepos 21, 2010
Renginį prisiminsime vartydami leidinių puslapius ir apsilankydami internetinėje šventės svetainėje
LAIMA APANAVIČIENĖ

Liepos 17, 2010
2011 m. XV mokslo ir kūrybos simpoziumas Lietuvoje – svarbus žingsnis į ateitį
STASYS BAČKAITIS

Liepos 16, 2010
Pažintis su rytų kovos menu Kung Fu
ALDONA GINTAUTAITĖ

Dar kartą: ar reikalinga Kultūros ministerija?
STASYS GOŠTAUTAS

Liepos 15, 2010
Žalgirio mūšiui – 600 metų!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Liepos 14, 2010
Jaunimo dalyvavimas JAV lietuvių bendruomeninėje veikloje
LINDSEY KRATOCHWILL CATHRYN VAULMAN

Dainų šventės įspūdžiai ir įvertinimas
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Liepos 13, 2010
Baltijos krantas netoli Michigan ežero
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Liepos 10, 2010
Darbų sūkuryje
LAURA STANKEVIČIŪTĖ

Liepos 9, 2010
Globalios Lietuvos projektas
EGLĖ GINTAUTAITĖ

Liepos 8, 2010
Kai norime apie savo kultūrą pasakyti daugiau

Ko pritrūko – geros valios ar išminties?
ALDONA MEILUTYTÈ

Liepos 7, 2010
De mortuis nil nisi bonum
ALEKSAS VITKUS

Liepos 3, 2010
Po kropelę statome Lietuvos valstybingumo rūmą

Liepos 4-ąją gyvensime daina
LAIMA APANAVIČIENĖ

Liepos 2, 2010
Kelkis ir eik!
LAURA STANKEVIČIŪTĖ

Liepos 1, 2010
Mokslo metų pabaiga ir Jaunimo šventė
JOLANTA BAČIULYTĖ

Birželio 30, 2010
Vingiuoti keliai į Lietuvos prezidentūrą
ALEKSAS VITKUS

Birželio 29, 2010
Adelė Dirsytė sugrįžta pas mus
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Birželio 26, 2010
Metai, praleisti Lietuvoje, plačiau atvėrė akis

Pilietybės niekas neatima – jos atsižadama
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Birželio 25, 2010
Lietuvos darbovietės studento stažuotojo akimis

Birželio 24, 2010
Vaiko vartai į mokslą seminaras
RAMUNĖ KUBLIŪTĖ

Birželio 23, 2010
Kur lietuvis – ten daina!
ALDONA RASTENYTĖ-PAGE

Birželio 22, 2010
Lietuvos kultūros paveldas skaitmeninėje erdvėje
REGINA VARNIENĖ-JANSSEN JOLANTA BUDRIENĖ

Birželio 19, 2010
Gal ji maža, bet ji – tėvynė

Neįgaliųjų festivalyje – ir lietuviai
LAIMA APANAVIČIENĖ

Birželio 18, 2010
Futbolas su lietuvišku prieskoniu
EUGENIJA MISEVIČIENĖ

Birželio 17, 2010
Bostono lituanistinė mokykla mini veiklos 60-metį

Birželio 16, 2010
Kaip japonų diplomatas gelbėjo Lenkijos ir Lietuvos žydus
ALEKSAS VITKUS

Birželio 15, 2010
Filmas apie Stalino Gulago ,,statistus”
DALIA CIDZIKAITĖ

Birželio 12, 2010
Lietuviai ir žydai
DONATAS JANUTA

Violetinė revoliucija
LORETA TIMUKIENĖ

Birželio 11, 2010
New York gyvenantis V. Barkauskas
Lietuvoje vėl vargonavo po 19 metų
ALGIS VAŠKEVIČIIUS

Birželio 10, 2010
Alytus ir Rochester, NY,
pasirašė miestų draugystės sutartį
REGINA JUODEIKIENĖ

Birželio 09, 2010
Į Baltimore pagaliau bus atvežta Frank Zappa skulptūros kopija
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Birželio 08, 2010
Vilties savaitgalis
NIJOLĖ BENOTIENĖ

Birželio 05, 2010
Antanas Mockus: ,,Kiek esu lietuvis?”
STASYS GOŠTAUTAS

Apmąstymai iš Ellicott miestelio : Mano dienos, savaitės
JUOZAS GAILA

Birželio 04, 2010
Visa praeis ir liks – lyg niekad nebuvę
Fotoesė

Birželio 03, 2010
Kiek Lietuvos piliečių yra Amerikos kalėjimuose?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Birželio 02, 2010
Kvieslys
INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

Pranašaujama nepavydėtina Izraelio valstybės ateitis
ALEKSAS VITKUS

Gegužės 29, 2010
Kilnojama paroda ,,Pirmieji lietuviai Teksase”

KDLM atšventė savo 50-metį
PAULIUS KLIMAS

Gegužės 28, 2010
Lietuvių verslininkų taryba nedidelė, bet ji visuomet pasiruošusi padėti
DALIA CIDZIKAITÈ

Gegužės 27, 2010
Gražus lituanistinės mokyklos Saulutė pasirodymas
ELVYRA VODOPALIENĖ

Gegužės 26, 2010
Kosčiuškos ir Žalgirio mūšio minėjimas
HENRY GAIDIS

Gegužės 25, 2010
Esperanto – kalba, vienijanti viso pasaulio žmones
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Gegužės 22, 2010
Šimtamečio altoriaus odisėja į JAV vakarus
ŽIVILĖ VAITKIENĖ

Gegužės 21, 2010
Filatelistų draugija ,,Lietuva”
DR. RŪTA SIDABRIENĖ

Gegužės 20, 2010
Pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui
ALDONA ŠONTAITĖ

Gegužės 19, 2010
Arizona ir JAV imigracijos problema
ALEKSAS VITKUS

Gegužės 18, 2010
Apie kalinius, okupacijas ir istoriją
JERONIMAS TAMKUTONIS

Gegužės 15, 2010
Apie LA ,,Vaikų vilties” rengiamus koldūnų pietus
REGINA GASPARONIENĖ

Quo vadis, užjūrio lietuviai?!
FAUSTAS STROLIA

Gegužės 14, 2010
Kuo Kalėdų senelis skiriasi nuo Dievo
KARILĖ VAITKUTĖ

Gegužės 13, 2010
Paksas prieš Lietuvą
ALEKSAS VITKUS

Gegužės 12, 2010
Dainavos gamta
PRANAS PRANCKEVIČIUS

Gegužės 11, 2010
Amerikos lietuvio dešimetis
DALIA CIDZIKAITĖ

Gegužės 8, 2010
Jaunąją misionierę sužavėjo boliviečių gerumas
LAIMA APANAVIČIENĖ

Būtina ieškoti bendro sutarimo dėl dvigubos pilietybės
ALGIMANTAS S. GEČYS

Gegužės 7, 2010
Nesibaigiantis Šaltasis karas
GEDIMINAS INDREIKA

Gegužės 6, 2010
Ar realu tikėti, kad popiežiui Benediktui XVI gali būti iškelta byla?
ALEKSAS VITKUS

Gegužės 5, 2010
Lietuvių fondas žvelgia į priekį
DALIA CIDZIKAITĖ

Gegužės 4, 2010
William Ferris Chorale pristato baltų muziką
DALIA CIDZIKAITĖ

Visi nori mūsų balsų ir pinigų
ROMUALDAS KRIAUČiŪNAS

Gegužės 1, 2010
Antanas Mockus Sivickas – Kolumbijos prezidentas?
STASYS GOŠTAUTAS

Balandžio 30, 2010
LF ir PLC kviečia į golfo turnyrą
DALIA CIDZIKAITĖ

Balandžio 29, 2010
Visi keliai veda į Bostoną

Balandžio 28, 2010
Dariaus ir Girėno balzamavimo dienoraštis
DANAS JANKAUSKAS

Balandžio 27, 2010
Šįmet gamta vėl nesnaudžia
ALEKSAS VITKUS

Balandžio 24, 2010
Pokalbis su buvusiu FTB agentu Henry Gaidis
KARILĖ VAITKUTĖ

Lietuviška spauda svetur: misija neįmanoma?
DALIA CIDZIKAITÈ

Balandžio 23, 2010
,,Ambasados taurė 2010″ nugalėtojai – NY LAK ,,Vilkai”

Balandžio 22, 2010
,,Draugas” pakvietė į kultūrinę popietę

Balandžio 21, 2010
Lietuvos karžygiai – Lietuvos žydai
DONATAS JANUTA

Balandžio 20, 2010
Lietuvių Opera – bendras mūsų visų reikalas

Lietuvių Fondo suvažiavimas jau čia pat!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Balandžio 17, 2010
Lietuva nėra tik lygumų kraštas, joje – didžiuliai skausmo kalnai<
LORETA TIMUKIENĖ

Geriausi Lietuvos mokslininkai ir mokslo centrai lauks išeivijos lietuvių
JURGA BUZYTĖ

Balandžio 16, 2010
Į pokylį vėl kviečia JAV–Baltijos fondas
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

KAIP KALBAME IR RAŠOME

Balandžio 15, 2010
JAV LB Padėkos raštas
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

Kada prasidės Šventosios uosto atstatymas?
BRONYS STUNDŽIA

Balandžio 14, 2010
JAV LJS atstovai būrėsi
KĘSTUTIS DAUGIRDAS

Daugiau apie Laisvės alėją ir Kauną
NICHOLAS I. GOMELL

Balandžio 13, 2010
Lietuva – lietuviams
ALGIMANTAS GURECKAS

Balandžio 10, 2010
Dirbame, nes turime kilnų tikslą – padėti
REGINA GASPARONIENĖ

Kuriasi naujos lituanistinės mokyklos

Balandžio 9, 2010
Graži Dariaus ir Girėno atminimo lentos istorija
AURELIJA DOBROVOLSKIENĖ

Balandžio 8, 2010
Šis bei tas apie ankstyviausią Čikagos lietuvių veiklą
PETRAS PETRUTIS

Balandžio 7, 2010
Artimiausi PLB plana

Balandžio 6, 2010
Jaunimo centro Moterų klubas
LAIMA APANAVIČIENĖ

Sriubos pietūs”
RASA AVIŽIENIS

Balandžio 3, 2010
Nauja rankinė pavasariui – kodėl ne lietuvių menininkės?
RAMUNĖ LAPAS

Balandžio 1, 2010
Organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” pavasaris
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Kviečiame į popietę aktorei, režisierei A. Gustaitienei paminėti

Kovo 31, 2010
Kas blogai su ,,Lietuva – lietuviams”?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kovo 30, 2010
Volungės giesmė Neringai
DANA GRAJAUSKAITĖ

Kovo 27, 2010
Pokalbis su Irena Blekyte-Johnson
KARILĖ VAITKUTĖ

Du miesteliai — skirtingi mąstymai
JUOZAS GAILA

Dirvonai ir tuštuma
VYTAUTAS VOLERTAS

Kovo 26, 2010
Kontrastų šalyje: Lietuvos savanorės įspūdžiai iš Filipinų salų

Kovo 25, 2010
LA lietuviai paminėjo Nepriklausomybės
JOLANTA BAČIULYTĖ

Kovo 24, 2010
JAV sveikatos įstatymas priimtas — kas mūsų laukia ateityje?
DALIA CIDZIKAITĖ

Kovo 23, 2010
Daina – neapčiuopiamas dvasinis turtas
NIJOLĖ BENOTIENĖ

Kovo 20, 2010
Ignalinos atominės jėgainės paveldas – painūs ir brangūs sprendimai
DR. STASYS BAČKAITIS

Mūsų kartos tikslas užsienyje nėra atkurti Lietuvą – tai jau buvo padaryta
JURGITA RAŠKEVIČIŪTĖ

Nejaugi susitaikėme su blogiu?
ALDONA MEILUTYTĖ

Kovo 19, 2010
Šokėjus kviečia ,,Juventus–2010″
BEATA ČIURLIONIENĖ

Diskusija: JAV sveikatos reforma – priimti ar atmesti?
KUN. VALDAS AUŠRA

Apie lietuviškos kultūros papročius JAV
EGLĖ JUODVALKĖ

Kovo 18, 2010
Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugija

Kovo 17, 2010
Diskusija: sveikatos reforma JAV – priimti ar atmesti?
ANDRIUS KUDIRKA M.D.

Ideologinė kova sveikatos arenoje
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kovo 16, 2010
Diskusija: sveikatos reforma JAV – priimti ar atmesti?
KUN. KĘSTUTIS TRIMAKAS

Kovo 13, 2010
Kodėl nesidomima sėkmingas sveikatos sistemas turinčių valstybių patirtimi?
ALGIMANTAS S. GEČYS

Lituanistinių mokyklų mokytojai konferencijoje siekė žinių
LAIMA APANAVIČIENĖ

Kovo 12, 2010
Pakeliui į ,,Kovo beprotystę”
RIMAS GEDEIKA

Kovo 11, 2010
Supratau, kad Lietuva – gražiausias kraštas pasaulyje

Didvyriams priklauso ateitis
KUN. OSKARAS OETRAS VOLSKIS

Kovo 10, 2010
Būkim tik lietuviais
STASYS GOŠTAUTAS

Kovo 9, 2010
Smurtas šeimoje – kaip uždaras ratas

Apmąstymai iš Palos Hills miestelio

Kovo 6, 2010
Oskarai ,,Drauge”
RASA AVIŽIENIS

Ateitininkijos šimtmečio jubiliejus
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kovo 5, 2010
Beglobių gydytojas
KUN. ANTANAS SAULAITIS, SJ

Kovo 4, 2010
Man svarbu, kad žmonės nepamirštų istorijos

Kovo 3, 2010
Neklausinėkit, jei norite likti gyvi
VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Kovo 2, 2010
Lietuvos gyvastis – tai jos žmonės

Vasario 27, 2010
Tebeaidintis aidas apie Santarą-Šviesą
LEONIDAS RAGAS

Vasario 26, 2010
Komentarai

Vasario 25, 2010
Tradicija tęsiasi
MEČYS ŠILKAITIS

Vasario 24, 2010
Laisvės kaina yra amžinas budėjimas
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ

Sveikatos draudimas Amerikoje

JERONIMAS TAMKUTONIS

Vasario 20, 2010
Į Blynų balių – aukštais kulniukais
JOLANTA BAČIULYTĖ

Ar pavyks išspręsti sveikatos sistemos problemas?
ALGIMANTAS S. GEČYS

Vasario 19, 2010
Jaunieji krepšininkai už Atlanto
EUGENIJA MISEVIČIENĖ

Vasario 18, 2010
Dainuosime Jums ir Lietuvai
NOMEDA LUKOŠEVIČIENĖ

Vasario 17, 2010
Koncertai emigracijoje – dažniausiai tai atgaiva sielai

Herojai ir išdavikai
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Vasario 16, 2010
Sveikiname Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga!

Vasario 13, 2010
Suskystintos dujos Lietuvai
DR. STASYS BAČKAITIS

Vasario 11, 2010
Ar Lietuvoje gyventi gera?
ALDONA MEILUTYTĖ

Vasario 10, 2010
Lietuviškas sezonas Washington, DC
RITA MIKUČONYTĖ, DOVILĖ TOMKUTĖ

Vasario 9, 2010
Tik per kultūrą mes išlaikysime savo tapatumą
LAIMA APANAVIČIENĖ

Vasario 6, 2010
LR premjero savaitė JAV

Komentaras. Dievas dar mus globojė
REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Vasario 5, 2010
L. Veržbickui – “Gatorade” apdovanojimas
EDVARDAS ŠULAITIS

Vasario 4, 2010
Dubai savo dangoraižiu pralenkė visą pasaulį
ALEKSAS VITKUS

Vasario 3, 2010
Lietuvos skautai renka medžiagą apie skautiškas vietas

JAV vyskupai pasisako už imigracijos įstatymo pertvarkymą
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Vasario 2, 2010
Tridienio pamaldos už Palaimintąjį Jurgį Matulaitį
ANTANAS PAUŽUOLIS

Kodėl, Arvydai, kodėl?
JUOZAS GAILA

Sausio 29, 2010
Didieji chorai įpusėjo ruoštis IX Dainų šventei
NIJOLĖ BENOTIENĖ

Sausio 28, 2010
Ar įmanoma išgelbėti Haitį?
ALEKSAS VITKUS

Sausio 27, 2010
Marijampolėje kuriamas piligrimų turizmo centras
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Sausio 26, 2010
Čikagoje pristatyta Lietuvos išeivijos studentų stažuotė
LAURA STANKEVIČIŪTĖ

Antanas Mockus Harvarde
STASYS GOŠTAUTAS

Sausio 23, 2010
P. Amerikoje viešėjo XIII PLJ kongresas
KRISTINA MATTIENĖ

Sausio 22, 2010
Žiemos olimpines žaidynes pasitinkant
EDVARDAS ŠULAITIS

Būtina svarstyti ir JAV opius klausimus
ALGIMANTAS S. GEČYS

Sausio 21, 2010
Alatėja kvietė pasisemti optimizmo
LORETA TIMUKIENĖ

Pirmasis 2010 m. koncertas Philadelphia, PA
ALDONA RASTENYTĖ

Sausio 20, 2010
V. Urmana: ,,Kai muzikuoji – gyveni kitame išmatavime”
RAIMUNDAS M. LAPAS

Trims lietuviams gydytojams – aukščiausias įvertinimas

Sausio 16, 2010
Tai tu, rupūže, lietuvys!
JUOZAS GAILA

Ir vilkas sotus, ir avelė sveika!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Sausio 15, 2010
2009–ieji – vienuolika veiklos metų, vienuolika remiamų centrų Lietuvoje
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Sausio 13, 2010
Meno ansamblio “Dainava” jubiliejui – išskirtinis koncertas
ALGIS VAŠKEVIČIUS

T. Šernas – gyvoji Nepriklausomybės kovų auka
RAMUNĖ LAPAS

Sausio 12, 2010
2009–ieji Grand Rapids apylinkėje

Sausio 9, 2010
Maisto banko atstovė JAV:
Lietuva – ne pasakų ar prisiminimų šalis
LORETA TIMUKIENĖ

Dar apie Dievą be bažnyčių arba bažnyčią be Dievo
STASYS GOŠTAUTAS

Sausio 8, 2010
Dr. Idzelis – naujas LTSC valdybos pirmininkas
KRISTINA LAPIENYTĖ

Apie Lietuvos užsienio politiką
ALDONA MEILUTYTĖ

Sausio 7, 2010
Lietuviai į festivalį sugrįžo po 10 metų
VICTORIA ARTHUR

Sausio 6, 2010
Bostono lietuvių bažnyčia atsilaikė ir prieš gaisrą
LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Katalikai pasaulyje: 159,700,000, 89,000,000 71,973,000, 68,115,001, 56,933,000…
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Sausio 5, 2010
Paminėtas ambasadorius S. Lozoraitis jaunesnysis

Sausio 2, 2010
Pokalbis su Rūpintojėliu
JUOZAS GAILA

2009-ieji ,,Draugo” puslapiuose
DALIA CIDZIKAITĖ

2013201220112010200920082006-2007legacy