Archyvas HTML 2009

2013201220112010200920082006-2007legacy

12-31-09
Sniegas neatbaidė nuo tradicinės Kūčių šventės
FAUSTINA ŠINKŪNIENĖ

12-30-09
Vis daugiau lietuvių iš Londono sugrįžta Į gimtinę
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Vėl rengiamos tradicinės Bendruomenės Kūčios
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

12-29-09
Kaip pasibaigė Kopenhagos konferencija?

Baimės emigracijoje turi ir teigiamą pusę

12-26-09
Čikagietis vitražininkas Kalėdas pasitiko su nauju kūriniu

12-23-09
Mintimis – į praėjusius metus, su viltimi – į Naujuosius
IRENA VILMIENĖ

12-22-09
Nuotraukų paroda Philadelphia, PA
ANDRIUS DUNČIA

12-19-09
Naujoji PLB atstovė bandys tiesti tiltą tarp išeivijos ir Lietuvos

Susitikimai Čiurlionio galerijoje 2009-aisiais
LAIMA APANAVIČIENĖ

12-18-09
Dr. L. Sidrys – Balzeko muziejaus 2009–ųjų Metų žmogus

Ne tik klimatas, bet ir konferencija karštėja
DONATAS TIJŪNĖLIS

12-17-09
Dviejų šeimų sukurtas Kalėdinis vaidinimas
VILIUS ŽALPYS DAINA KUZMICKIENĖ

University of Washington bibliotekos lobiai
RIMAS MIKŠYS

12-16-09
Fantastinė literatūra mane žavi iki šiol

Ar Misiukonį nuteis?
BRONIUS NAINYS

12-15-09
Atlanta mieste paukščiai pračiulbėjo
LAURA VINCAITYTĖ-MOORE

Kas vyksta Kopenhagoje?
DR. DONATAS TIJŪNĖLIS

12-12-09
Akių šviesos grąžintojai
KARILĖ VAITKUTĖ

12-11-09
ŠALFASS pirmininkas valdybos veiklą vertina teigiamai
DALIA CIDZIKAITÈ

12-10-09
Veiklos Philadelphia telkinyje nestokojama
Alg. Gč.

12-09-09
Dėl Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimo

12-08-09
Blogėja Amerikos katalikų padėtis
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

12-05-09
Katalikiškas Draugas
LEONIDAS RAGAS

Viskas atsimuša į finansus

12-04-09
Pirmą kartą pradiniame penketuke žaidė Ž. Ilgauskas
ALGIS ZAPARACKAS

12-03-09
Bostono lietuviai didžiuojasi – Kultūrinis subatvakaris pradėjo 50–tąjį sezoną
SIGITA ŠIMKUVIENĖ

12-02-09
Juodai balta malda Lietuvai
LAIMA APANAVIČIENĖ

Atviras laiškas gerb. Nainiui
ZENONAS V. REKAŠIUS

12-01-09
Grįžtu į Lietuvą pilna gerų įspūdžių, laiminga
LAIMA APANAVIČIENĖ

JAV LJS atstovai XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese -5

Jei Kūčios gruodžio 20 d., tai Kalėdos – gruodžio 21 d.
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

11-26-09
Mecosopranas Liora Grodnikaitė
RAIMUNDAS M. LAPAS

Bostono lietuviai susitiko su demokratų kandidatu S. Pagliuca
RIMA GIRNIUVIENĖ

11-25-09
Skautų aido 85-erių metų jubiliejus
s. AUŠRA JASAITYTĖ-PETRY

JAV LJS atstovai XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese 4

11-24-09
IX Dainų šventės pasaka liks kino juostoje
GABIJA PETRAUSKIENĖ

JAV LJS atstovai XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese 3

Sėkmingas Čikagos Lietuvių Operos l ėšų telkimo pokylis

11-21-09
S. Kudirkai – aukštas apdovanojimas
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Buriasi Šiaurės Amerikos studenta

11-20-09
Lietuvos karžygiai Rusijos civiliniame kare
DONATAS JANUTA

JAV LJS atstovai XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese–2

11-19-09
JAV LJS atstovai XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese–1

Vydūno fondo veikla įvertinta

Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde”
LAIMA APANAVIČIENĖ

11-18-09
RAŠYTOJA R. Šerelytė lankysis Čikagoje
KĘSTUTIS TRIMAKAS

PLC vadovybė – apie Centro pajamas ir išlaidas
DALIA CIDZIKAITÈ

11-14-09
Kaip rašyti į laikraštį
JUOZAS GAILA

Ar bus nukryžiuotas dar vienas išeivijos rūpintojėlis?
RAIMUNDAS M. LAPAS

Detroito šeštadieninė mokykla atšventė 60 metų sukaktį!
PRANAS ZARANKA

11-13-09
Veržbickas tapo Illinois valstijos kroso čempionu
EDVARDAS ŠULAITIS

Bridgeport yra Bridgeport
PETRAS PETRUTIS

11-12-09
Iš širdies
ANGELĖ KAVAKIENĖ

Afganistane buvo įklimpę sovietai, dabar įklimpo Obama
ALEKSAS VITKUS

11-11-09
Draugo fondo nariai rinkosi į metinį suvažiavimą
DALIA CIDZIKAITĖ

Draugo padėtis ir ateitis
MARIJA REMIENĖ

11-07-09
Los Angeles Šv. Kazimiero
šeštadieninei m-klai – 60 metų
DALILĖ POLIKAITIENĖ

Lietuvos išeivijos studentų stažuotės programa įsibėgėjo
RASA ARDYTĖ-JUŠKIENĖ

11-5-09
Ar anglikonai grįš į Katalikų Bažnyčią?
ALEKSAS VITKUS

11-4-09
Kaip susirgau ,,Skautų aido” liga
ANTANAS SAULAITIS SJ

Smurtas šeimoje – nesibaigianti tragedija
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

11-3-09
Kunigų vienybė” atšventė savo 100–ąjį jubiliejų
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

10-31-09
Kol kas gyvenu į priekį – ne atgal

Kanklės trimitai, dienoraščiai
JUOZAS GAILA

10-30-09
Čikaga šventė Evangelijos paskelbimo ir Lietuvos vardo 1000-metį
DALIA CIDZIKAITĖ

Dar kitoks žvilgsnis į Nobel taikos premijas
ALEKSAS VITKUS

10-29-09
Detroit lietuviai užbaigė Lietuvos vardo 1000-mečio šventimą
JONAS URBONAS

10-28-09
LIETUVOS KARŽYGIAI – MAJORAS GENRIKAS SONGINAS
DONATAS JANUTA

Ar lietuviška spauda palaiko žaliuosius?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

10-24-09
2009–ieji atmintyje liks kaip ,,Draugo” metai
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kai ramybės neduoda mirusieji
ZENONAS V. REKAŠIUS

10-23-09
Neeilinė Akademinio skautų sąjūdžio metinė šventė
FIL. ANTANAS PAUŽUOLIS

10- 22-09
Ruošiamasi Philadelphia Lietuvių namų muge

Po šimto dienų:Jeigu vyrai nesusitvarko, reikia moterims tvarkytis…
STASYS GOŠTAUTAS

10-21-09
Savanorių darbai Lietuvoje

Kad pačios bendruomenės suprastų tokių švenčių prasmę

10-20-09
Lietuvos ir išeivijos Šaulių sąjungos
garbingos sukaktys
ZITA BAGDŽIUVIENĖ

10-17-09
Ranka ant krūtinės
JUOZAS GAILA

10-15-09
Draugo 100-mečio paroda vieši Vyriausybės rūmuose

10-14-09
Pilietiškumo pamoka – V. Landsbergio fondas
INA DRĄSITIENĖ

10-10-09
PAGERBĖME PREZIDENTĄ VALDĄ ADAMKŲ
LIŪDA RUGIENIENĖ

R. Piekautaitė: Kita sukurta suknelė – bus geriausia
DALIA CIDZIKAITĖ

Pasitikite pramoginį ir nenuspėjamą klasikinį pianistą!

10-09-09
Apie Dariaus ir Girėno atminimo lentą
VALENTINAS RAMONIS

10-07-09
Lietuvos Dukterų draugija
NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

VILNIUS City of Strangers
JONAS ŠARKA

10-06-09
Gen. Vitkausko istorija ne jam vienam priklauso
DONATAS JANUTA

Šiųmetiniai ,,Derliaus pietūs”
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

10-03-09
Svarbu neprarasti savito braižo

Kas vyksta po bendruomenės skėčiu?
LORETA TIMUKIENĖ

Ar nevertėtų pagalvoti apie Liustracijos komisijos veiklos baigtį?
ALGIMANTAS S. GEČYS

10-02-09
4. Cleveland naujai įkurtos Šv. Kazimiero parapijos klebonas
ŽIVILĖ VAITKIENĖ

09-30-09
2. Cleveland Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapija
ŽIVILĖ VAITKIENĖ

3.Cleveland lietuviškų parapijų susijungimas
ŽIVILĖ VAITKIENĖ

Requiem mano 1990-1991 metų amerikiečiui didvyriui
ANTANAS DUNDZILA

Žmonės visokiais būdais stengiasi išlikti gyvi
DALĖ MEČKAUSKIENĖ

09-29-09
Spalis – puiki galimybė parodyti lietuviškai katalikišką pilietybę
KUN. ANTANAS SAULAITIS SJ

1. Cleveland Šv. Jurgio parapija
ŽIVILĖ VAITKIENĖ

09-26-09
Į ,,DRAUGO” POKYLĮ KVIEČIAMI VISI
DALIA CIDZIKAITÈ

Ar bus įkurtas Lietuvos universiteto filialas Čikagoje?

09-25-09
Revolveriai ir šampanas ,,tarp broliškų tautų”
DONATAS JANUTA

Esame neatsiejama savo tautos šventės dalis

09-24-09
Jeigu kam sekasi, tai jau sekasi
PETRAS PETRUTIS ir AURELIJA DOBROVOLSKIENÈ

09-23-09
Saulutės spinduliai Čikagoje
INDRĖ RUDAITYTĖ-JESKE

09-22-09
Michigan apygardos suvažiavimas
LIŪDA RUGIENIENĖ

09-19-09
Asmeninis Rūpintojėlis
JUOZAS GAILA

Kur dingo tie, kurie kadais prieš nieką nedrebėjo?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

09-18-09
Lauko teniso turnyras New York
EUGENIJA MISEVIČIENĖ, LAURYNAS MISEVIČIUS

09-17-09
Atsisveikinant su šv. Jurgio parapija
ŽIVILĖ VAITKIENĖ

Mindaugo karūnavimo sugrįžimas
LAIMA APANAVIČIENĖ

09-16-09
Ketvirtis amžiaus PLB lituanistikos katedrai
GIEDRIUS SUBAČIUS

Apie demokratiją ir mandagumą
STASYS GOŠTAUTAS

09-15-09
V. Adamkus: Ne aš vertinu, ne jūs vertinsite, bet istorija įvertins

09-12-09
Už šios stovyklos durų slenksčio paliksime širdies dalelę
JURGITA RAŠKEVIČIŪTĖ

Būtina auklėti vaikus lietuviška dvasia

09-11-09
Baltijos kelias paminėtas ir šiapus Atlanto
LORETA TIMUKIENĖ

96-tajam Lietuvos Vyčių metiniam suvažiavimui praėjus
2-troji dalisREGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

09-09-09
96-tajam Lietuvos Vyčių metiniam suvažiavimui praėjus
1-oji dalisREGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Nauja Liepsna Lietuvių Fondo dubenėlyje
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

09-05-09
Baisusis lietuvis
JUOZAS GAILA

Amžiną atilsį, Amerika?
RAMUNĖ LAPAS

09-04-09
Senovinė prūsų gyvenvietė atgyja Punsko žemėse
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Chorvedžiai rinkosi į Dainavą
NIJOLĖ BENOTIENĖ

09-03-09
Įamžinti per muziką
GABIJA PETRAUSKIENĖ

Džiugi Lietuvos Vyčių žinia
REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

09-02-09
Lietuvių Opera laukia žiūrovų

LAIMA APANAVIČIENĖ
09-01-09
Giminių susitikimai Lietuvoje
RITONĖ RUDAITIENĖ

08-29-09
Gimiau nei per anksti..
JUOZAS GAILA

08-28-09
Pokalbis su ,,Misis Visata 2009

08-27-09
Kaunas pasitiks naujus mokslo metus
DALIA CIDZIKAITÈ

08-26-09
Kun. A. Babono išleistuvės
REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Daugiau pagarbos kitam!
STASĖ E. SEMĖNIENĖ

08-25-09
Magdalenos Stankūnės viešnagė Lietuvoje
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Prisiminus 1989 m. Baltijos kelią Lietuvoje
POVILAS VAIČEKAUSKAS

08-21-09
Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventei pasibaigus

08-20-09
Palangoje – dailininkės iš Cleveland paroda (N. Palubinskienė)
LAIMA APANAVIČIENĖ

Kai neapykanta sudrumsčia mintis
ALGIMANTAS GEČYS

08-19-09
Pavarčius kelis neseniai Lietuvoje išleistus leidinius
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Lietuvos komunalinės paslaugos
STASYS GOŠTAUTAS

08-18-09
Čikagoje – ištikimas lietuvybės ir tikėjimo draugas
VYTAUTAS A. GOCENTAS

Emigracija – viena iš didžiųjų Lietuvos problemų
ALEKSAS VITKUS

08-15-09
Lietuviai kariai Afganistane
JUOZAS GAILA

UNESCO turi būti stipri
LORETA TRIMUKIENĖ

Prieš 40 metų: Keturios taikos ir muzikos dienos
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

08-14-09
Graži šventė futbolo mėgėjams
EDVARDAS ŠULAITIS

Svajone, nepražūk
KAN. DR. ROBERTAS PUKENIS

08-13-09
Žmogus bažnyčioje kaip savo namuose…

Tada, kai pradėjo aižėti sovietų imperijos pamatai
POVILAS VAIČEKAUSKAS

08-12-09
Ateitis gali būti tik su ,,Ateitimi”

Užtrauksim naują giesmę, broliai… ir sesės!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

08-11-09
Vien dėl palaikymo norisi bėgti
RAMUNĖ LAPAS

Apie lietuvių ekonominę migraciją
ALEKSAS VITKUS

08-09-09
Krepšelis paruošt

08-07-09
Krepšelis paruoštas? Pasiproduktėliaukime internete
RAIMUNDAS M. LAPAS

08-06-09
Muzikas S. Sližys – pagaliau pensininkas
ROŽÈ RAŽAUSKIENĖ

08-05-09
Lietuvių Bendruomenė Amerikoje
ROŽĖ RAŽAUSKIENĖ

Lietuviško gyvenimo skonis iš arti
LINA BERŽINSKAITÈ

08-04-09
Lietuvos elektros energijos pakankamumas
DR. STASYS BAČKAITIS, INŽ. VIKTORTAS JAUTOKAS, PROF. RIMAS SLAVICKAS

Viena Dainavos banga skuba paskui kitą
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

08-01-09
Apie dainininką ir prezidentą
JUOZAS GAILA

Iš nieko nieko ir nėra

07-31-09
Netekome kunigo Ričardo Repšio

Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje pasiekė ir Lietuvą
ALGIS VAŠKEVIČIUS

07-30-09
Koks bus šv. Antano parapijos likimas

Svarbiausias bendruomenės tikslas – švietimas
ANTANAS ŠIUGŽDINIS

07-29-09
Kun. R. Pukenis: reikia naujo sąjūdžio
DALIA CIDZIKAITÈ

Daugiau dėmesio laukia ir ,,Pasaulio Lietuvis “
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

07-28-09
Kur eini, Pasaulio Lietuvių bendruomene?
LEONAS NARBUTIS

Paparčio žiedai jau išsiskleidė
JURGITA RAŠKEVIČIŪTĖ

07-25-09
Marijampolėje – palaimintojo J. Matulaičio atlaidų dienos
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Amžiniesiems dalykams archyvų nereikia

07-24-09
Birželio 26–28 d. Vilniuje vyko VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynės
EUGENIJA MISEVIČIENĖ

07-23-09
Kas yra lietuvis, gyvenantis užsienyje?
LIŪDA RUGIENIENĖ

Fašizmas – tikrovė ir stereotipai
EDMUNDAS SIMANAITIS

07-22-09
Vilniaus žavesys ir savarankiško gyvenimo pamokos
DOVILAS BUKAUSKAS

Tautos dainius Maironis – geriausias poetas
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

07-19-09
Valdo Adamkaus prezidentavimas
JULIUS ŠMULKŠTYS

Yra kuo džiaugtis ir dėl ko dėti jėgas
JURGITA RAŠKEVIČIŪTĖ

07-18-09
PLB seime JAV atstovai patyrė savotišką nesėkmę
LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Egzaminai tebevyksta
VYTAUTAS VOLERTAS

07-17-09
Pasikeitimo programos keičia ir universiteto kultūrą
ILONA GEDUTIENĖ

Įvykiai, sukėlę abejonių dėl V. Adamkaus ryžtingumo
ROMAS KILIKAUSKAS

07-16-09
Menininkė iš Vilniaus pristatė parodą

07-15-09
V. Adamkus – demokratinis prezidentas
ALGIMANTAS GURECKAS

Mirusiojo pagerbimas ar trumpalaikis išprotėjimas?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

07-14-09
Metai buvo turiningi ir turtingi
MARYTĖ SANDANAVIČIŪTĖ-NEWSOM

07-10-09
Nėra blogo klimato, o tik bloga apranga!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

07-09-09
Gyvybės medis
BEATA ČIURLIONIENĖ

07-08-09
Nereikia pasiduoti istorijos suvokimo kraštutinumams

Šešiasdešimt saulėgrąžų
PRANAS VISVYDAS

07-07-09
Dar 10 metų ir apsivalysime?
DALIA CIDZIKAITÈ

Tautiška giesmė” suvienijo

07-04-09
Trečioji Lietuvių išeivijos studentų stažuotės savaitė
DOVILAS BUKAUSKAS

Lietuvos ir sovietų generolas V. Vitkauskas ir Lietuvos kariuomenė
DONATAS JANUTA

Garsiai ir išdidžiai pareiškime, kad Lietuvai – 1000 metų!
DALIA CIDZIKAITĖ

07-02-09
Nauja JAV LB Vakarų Vidurio apygardos valdyba
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

07-01-09
Ne visi faktai apie PLB Lituanistikos katedrą yra teisingi

Amerikoje išleistoje mezgimo knygoje – ir lietuviški raštai
RAMUNĖ LAPAS

06-30-09
Tegul meilė Lietuvos… nuskamba aplink pasaulį!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Martynas Levickis: ,,Būti muzikantu yra palaima”
LORETA TIMUKIENĖ

06-27-09
V. Adamkus – didelis mažos valstybės prezidentas
ZENONAS V. REKAŠIUS

Neringai – 40 metų
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

06-26-09
Žvilgsnis į V. Adamkaus prezidentavimą
(4) JERONIMAS TAMKUTONIS

KAIP KALBAME IR RAŠOME
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

Lietuvių Fondas tikisi geresnių laikų ir naujų narių
LORETA TIMUKIENĖ

06-25-09
Žvilgsnis į V. Adamkaus prezidentavimą
(3) JERONIMAS TAMKUTONIS

Koncerto ,,Gyvybės medis” aidai
RAMINTA VILKIENĖ

06-24-09
Žvilgsnis į V. Adamkaus prezidentavimą
(2) JERONIMAS TAMKUTONIS

Labiau ir labiau save ateityje matau kaip daktarą
DOVILAS BUKAUSKAS

06-23-09
Žvilgsnis į V. Adamkaus prezidentavimą
(1) JERONIMAS TAMKUTONIS

Jaudinanti popietė
ALEKSAS VITKUS

06-20-09
Mirė SLA prezidentas Kęstutis Kostas Miklas

Kaip išvengti JAV ekonominės depresijos
DR. EDVARDAS BUBNYS

Gyvenimas – dialogas tarp dviejų kultūrų ir kalbų
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

06-19-09
KAIP KALBAME IR RAŠOME
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

Sugrįžti į Ameriką buvo tikslas nuo jaunų dienų
JURGITA RAŠKEVIČIŪTĖ

06-18-09
Ar egzistavo naciška asmenybė?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Baltic Rites of Spring šiais metais sėkmingiausias
MARYTĖ RAČYS

06-17-09
Kada ir kaip uždaryti Guantanamo?
ALEKSAS VITKUS

Lietuvių išeivijos studentų stažuotės jau įsibėgėjo
DOVILAS BUKAUSKAS

06-16-09
Lietuviškų širdžių ir bendros giesmės suburti

Lietuvos dailės muziejus nušvito ,,Spalvų varsa”
LAIMA APANAVIČIENĖ

06-13-09
Dainava ruošiasi vasaros antplūdžiui

Naujovės keičiant pasą

Pažadėtas laiškas
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

06-12-09
Kaip kalbame ir rašome
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

Pravda” mano, kad Ameriką perims marksistai
ALEKSAS VITKUS

06-11-09
Knyga “Draugo” šimtmečiui

Laikraštis yra laikraštis
PETRAS PETRUTIS

Pasibaigusių LR Seimo ir PLB komisijos posėdžių derlius — penkios rezoliucijos
DALIA CIDZIKAITÈ

06-10-09
Daug daug naujų dainelių
RASA KURIENĖ

Kalbėta ne tik apie nuveiktus darbus
LORETA TIMUKIENĖ

06-09-09
Lietuvių pamoka Amerikos psichologams
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Viena diena Roslyn
VALYTĖ SPARKIS

06-06-09
Didysis bandymas
DALIA CIDZIKAITÈ

Gera pradžia siekiant konsensuso dėl dvigubos pilietybės
ALGIMANTAS S. GEČYS

Pasimatymas balkone arba Elzbietos nuotykiai lietuviškam kine
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

06-05-09
Ar atmintis sušlubavo?
STASĖ SEMĖNIENĖ

Philadelphia įvyko II Lietuvių futbolo turnyras
EUGENIJA MISEVIČIENĖ

06-04-09
lgametė Har tford LB apylinkės pirmininkė
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

Lietuvių tautinių šokių institutą aplankė taikos paukštė
DALIA CIDZIKAITÈ

06-03-09
Ar PLC kelia rūpestį?
ALGIS KAZLAUSKAS

JBANC konferencija Washington, DC
ALDONA GINTAUTAITĖ PAULIUS VERTELKA

06-02-09
Partizanų bunkerio istorija Rako stovykloje
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Lietuvos grožis architektūroje
JURGITA RAŠKEVIČIŪTĖ

05-30-09
Žeminant kitą, nepasitarnauta mirusiojo atminčiai
ALGIMANTAS GEČYS

Uždarytas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės fondas
,,Lietuvos diena” Čikagoje ir Lemonte

05-29-09
Krepšinis – sporto, šeimų ir lietuvybės šventė!
AUDRONĖ SIDAUGIENĖ

Lietuva ir Vatikanas 1922–1940 metais
ALEKSAS VITKUS

05-28-09
LR gen. konsulatas Čikagoje EP rinkimuose tikisi ne mažesnio aktyvumo
DALIA CIDZIKAITÈ

05-27-09
Lituanistikos katedros UIC ateitis ir jos likimo sprendimas
DR. STASYS BAČKAITIS

05-23-09
Šarūnas Marčiulionis: ,,Įvertinti mano laimėjimai ne tik krepšinio aikštelėje”
LORETA TIMUKIENĖ

Nuskambėjo paskutinis skambutis
LAIMA APANAVIČIENÈ

05-22-09
Išpažintis pas Notre Dame prezidentą
ALEKSAS VITKUS

Lietuvos beisbolininkų viešnagė
WILL GORDON

05-21-09
Los Angeles Lietuvos vaikų vilties komiteto veikla
REGINA GASPARONIENĖ

45 metai, 2 mėnesiai ir 1 diena
EDMUNDAS PETRAUSKAS

05-20-09
Dėl šių dienų lietuvių patriotizmo
ALEKSAS VITKUS

Aš buvau dypukas
ANTANAS SAULAITIS SJ

05-19-09
Kas slepiasi po slaptojo agento profesija?
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

05-18-09
Kūrybos dvasia Neringos Meno dienose
LIUDA ŽIAUGRIENĖ

Stalas ir (atsiprašau) lovys
VYTAUTAS VOLERTAS

Ar trečiabangių norai – pagalys ,,geros” politikos ratuose?
VITALIJA DUNČIENĖ

05-15-09
Dr. Kisielius ir Lietuvių fronto bičiuliai
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Didžioji paslaptis
PETRAS KATINAS

05-14-09
Ar Amerika turėjo teisę kankinti teroristus?
ALEKSAS VITKUS

Rankos padavimas Vilniui (1)
STASĖ E. SEMĖNIENĖ

Nuotaikingas ,,Laisvės” choro pavasario koncertas
ALGIMANTAS GEČYS

05-13-09
Pagarbos nusipelnęs ALK’os direktorius
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

Pažintis su kryždirbystės istorij
LAIMA APANAVIČIENÈ

05-12-09
Parodoje – šimtametė ,,Draugo” istorija
LAIMA APANAVIČIENĖ

Abarių šeimai svarbiausia dabar – surasti vidinę ramybę
LORETA TIMUKIENĖ

Lietuvių Fondo suvažiavimui praėjus
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

05-09-09
Grandis sulaukė 50–ties

Meilė ir neapykanta
JUOZAS GAILA

Petras Kisielius bendruomenėje
BRONIUS NAINYS

05-08-09
Lietuvos kareivėliai kovose Kinijoje ir Filipinuose
DONATAS  JANUTA

Dr. Petras Kisielius – ateitininkijos ąžuolas
VACLOVAS KLEIZA

Išmokti atpažinti šių dienų patriotizmą
DALIA CIDZIKAITÈ

05-07-09
Lietuvos vardo tūkstantmečio šventė
JONAS URBONAS

05-06-09
Prano Domšaičio sugrįžimai iš toli ir seniai
VITA MORKŪNIENĖ

VDU jaunų idealistų kalvė
KUN. ARVYDAS ŽYGAS

Reikia plėsti Pasaulio Teisuolių sąvoką
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Trečioji Sielovados konferencija Bostone
RŪTA RUSINIENĖ

05-02-09
1000–mečio šventė anglų kalba UIC tampa tikrove
LORETA TIMUKIENĖ

Kur ritasi ŠALFASS?
ŽILVINAS BUBLYS

2009 metų ŠALFASS stalo teniso čempionatui pasibaigus
ALGIRDAS VITKAUSKAS

Prezidentui Obama – pirmasis šimtadienis
ALEKSAS VITKUS

Ar ne per griežtas PLB nusistatymas dėl pilietybės įstatymo projekto?
ALGIMANTAS S. GEČYS

04-30-09
Aplink pasaulį su Tūkstanmečio Odisėjos laivu
JURGITA RAŠKEVIČIŪTĖ

Savo patirtimi dalijasi trijų lietuvių tautinių šokių ansamblių vadovai
RAMUNÈ KUBILIŪTĖ

04-29-09

Labdaros sėklos daigai prigijo Lietuvoje

LAIMA APANAVIČIENĖ

Kaip sustabdyti Somalio piratus?
ALEKSAS VITKUS

04-28-09
Stebuklingas Šv. Kazimiero mokyklos kelias
NOMEDA VUCIANIENĖ

Biru Bar: viskas yra įmanoma
LORETA TIMUKIENĖ

PLC įvyko 46-asis Lietuvių Fondo metinis narių suvažiavimas
DALIA CIDZIKAITĖ

04-25-09
Vynuogynuose darbo daug, bet darbininkų maža E. Skrupskelytė
PETRAS PETRUTIS

Kaip minėsime Lietuvos vardo tūkstantmetį?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Čikagiškis Baltijos jūros dugne ieškos ,,Prezidento Smetonos”
LORETA TIMUKIENĖ

04-24-09
Ne už kalnų Žalgirio pergalės jubiliejus
EDMUNDAS SIMANAITIS

Kodėl mums svarbu būti lietuviais?
RŪTA KUNCIENĖ

04-23-09
Įspūdžiai iš Vasario 16-osios minėjimo
DR. GENDRIKAS LIKAS

04-22-09
P. Saudargas: Laikas susirūpinti išsivaikštančia ir išmirštančia Lietuvos valstybe
DALIA CIDZIKAITÈ

Pilietybės įstatymui į Seimą sugrįžus
BRONIUS NAINYS

Kas buvo Dariaus ir Girėno paminklo Čikagoje architektas?
KARILĖ VAITKUTĖ

04-21-09
Vieną kartą pagavęs – OSI paleisti nenori
ALEKSAS VITKUS

Suremontuotos Šv. Andriejaus parapijos patalpos
ALGIMANTAS GEČYS

Studentai apie studijas kitiems

04-18-09
Čikagos ,,Grandies” tautinis ansamblis švęs savo 50–metį
RAMUNÈ KUBILIŪTĖ

Valdovų rūmai ir mes
LAIMA ŽLIOBIENĖ

Džiūgaujančių nusikaltėlių veidai ekrane
EDMUNDAS SIMANAITIS

04-17-09
Įvertinkime laiku!
STASĖ SEMĖNIENĖ

Kelionė į Čikagą – simboliška ir neįprasta
LORETA TIMUKIENĖ

04-16-09
Įspūdingas koncertas
DANUTĖ BALČIŪNIENĖ

04-15-09
Kodėl apsimoka balsuoti JAV Lietuvių Bendruomenėsrinkimuose?
STASYS GOŠTAUTAS

Jurgio Daugvilos pėdsakai Amerikos žemėje
LAIMA APANAVIČIENĖ

NATO 2009: penkerių, dešimties ir šešiasdešimties metų sukaktys
MONIKA RAMANAUSKAITĖ

04-14-09
Kai politika susikerta su religija
ALEKSAS VITKUS

Šv. Velykos vidurio Anglijoje
DR. DARIUS FURMONAVIČIUS

Paroda ,,Kryždirbystė Lietuvoje” pradėjo keliauti po JAV lietuviškas bendruomenes
DALĖ LUKIENĖ

04-11-09
Tėviškės žiburiams – 60 metų
RAMŪNĖ SAKALAITĖ-JONAITIENĖ

Auksinis Nekaltojo Prasidėjimo bazilikos JAV sostinėje jubiliejus
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Vėl sutvyksėjo klaidžiojanti švieselė
LORETA TIMUKIENĖ

04-09-09
25–oji Lietuvos Dukterų draugijos vakarienė-koncertas
MEČYS ŠILKAITIS

www.NYCLTV.com — šiuolaikinės lietuvių išeivijos veidas internete
GINTARĖ BUKAUSKIENĖ

04-08-09
Palūžo dar trys Dainavos ąžuolai
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

AIG nesėkmė ir premijos
ALEKSAS VITKUS

04-07-09
Čiurlionio galerijoje atidaryta ČLM mokinių darbų paroda

Roanoke mieste steigiasi nauja LB apylinkė
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

Clevelando lietuviai paminėjo Vasario 16–ąją
DR. VIKTORAS STANKUS

04-04-09
Jaukus kampelis senstantiems lietuviams
NIJOLĖ JANKUTĖ

Michigano lietuviai minės Lietuvos vardo 1000–metį
LIŪDA RUGIENIENĖ

Vienuolio Bo Haeng pilkas drabužis ir plati šypsena nustebino ne vieną
JURGITA RAŠKEVIČIŪTĖ

04-03-09
Lake Tahoe įvyko ŠALFASS slidinėjimo varžybos ir PLSŽ slidinėjimo olimpiada

Pavasarėjant paklaidžiojus kapinėse
EDMUNDAS PETRAUSKAS

04-02-09
Ar vėl balsuosim už mažesnę blogybę?
BRONIUS NAINYS

Nepriklausomybės šventės paminėtos ir Rytų Connecticut apylinkėje
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

04-01-09
Meilinga žodžiui pertraukėlė
ANGELĖ ORVIDAITĖ

Buvusi Lietuvos ,,robinzonė” Rima pasakoja savo įspūdžius
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

03-31-09
Skausmas krūtinėje
DALIUS KEDAINIS, MD

Minėjimas su kitoniška programa
PRANAS VISVYDAS

Bostono lietuviai šventę pažymėjo ypatingai
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

03-28-09
Apie dar vieną Teismų įstatymo keitimą
ALDONA MEILIUTYTĖ

Ankstyvas pavasaris Philadelphia
ALDONA RASTENYTĖ

Ar pasitiksime atskrendančius rinkimus?
LORETA TIMUKIENĖ

Studentai nori studijuoti PLB Lituanistikos katedroje, bet UIC jiems užkerta kelią

Ambasados taurė 2009
LAURYNAS R. MISEVIČIUS

03-26-09
Pietūs paruošti, prašom valgyti!
STASĖ KAZLAUSKIENĖ

Ten, kur lietuviai gyveno, dabar statomos ledo pilys
PETRAS PETRUTIS

03-25-09
Žengiant ilgamečių tradicijų ir vertybių keliu

Kiekviena krizė gali būti nauja pradžia
Dr. ONA RADZEVIČIENĖ

03-24-09
Philadelphia LB iškilmingai paminėjo Nepriklausomybės šventes
ALGIMANTAS S. GEČYS

Lietuviškų filmų vakaras

03-21-09
Didžiausia vertybė – kalba
JUOZAS GAILA

Ilsėkitės ramybėje
EGLĖ JUODVALKĖ

Valdžia drasko valdžias
VYTAUTAS VOLERTAS

03-20-09
Obama atleidžia varžtus tiriant kamienines ląsteles
ALEKSAS VITKUS

Atsitiko todėl…
KAZIMIERA KUBILIENĖ

03-19-09
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Vygaudo Ušacko kalba Johns Hopkins

Edmundas ir Kristina St. Petersburg scenoje
MEČYS ŠILKAITIS

03-18-09
Kovo 11–oji Lietuvos Respublikos ambasadoje Washington, DC
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

Studentų stipendijos – veltui ar mainais?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Marijos radijo direktorių kun. Oskarą P. Volskį kalbina kun. Kęstutis A. Trimakas

03-17-09
Programa padės moterims įveikti ligą
LORETA TIMUKIENĖ

Rochester lietuviai paminėjo Vasario 16-ąją
REGINA JUODEIKIENĖ

03-14-09
Visi drauge ,,Draugo” koncerte
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Žalios varnos” pasiskraidymai po Ameriką

Jūriniame slėnyje turėtų susivienyti mokslas ir verslas
LORETA TIMUKIENĖ

03-13-09
D ialogas su užsienio lietuviais—dvipusis judėjimas
DALIA CIDZIKAITÈ

Nepriklausomybės atgavimo paminėjimas
ANTANAS PAUŽUOLIS

03-12-09
Vasario 16-ąją pirmąkart šventė ir Sarasota lietuviai

Lietuvos nepriklausomybės šventė
JOANA KAZIMIERAITIS

3-11-09
Nepriklausomybė ir du jos atkūrimai per 72 metus
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumui pasibaigus
Dalyvių atsiliepimai

03-10-09
Draugui įteikta ,,Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė”

Šventėme Nepriklausomybės dieną
LAIMA REISS

Nauja apylinkės valdyba
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

03-07-09
Kur, kada ir kaip galima balsuoti būsimuose Lietuvos rinkimuose

DALIA CIDZIKAITĖ

Čikagoje atidaroma Mariaus Jovaišos fotografijos paroda

LAIMA APANAVIČIENĖ

Lietuva, represijos ir jų psichologinė samprata
ALGIS NORVILAS

03-06-09
Stebuklas, vis labiau panašėjantis į tragediją
DALIA CIDZIKAITĖ

Ruošiantis VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms
LORETA TIMUKIENĖ

03-05-09
Marija Strasevičiūtė ir Alvidas Pakarklis kviečia į parodą
LAIMA APANAVIČIENĖ

Ką daryti su merdinčiomis organizacijomis?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

03-03-09
DC paminėta Vasario 16-oji
MONIKA RAMANAUSKAITĖ

New York Times Travel Show” vėl džiugino kelionių mėgėjus
JURGITA RAŠKEVIČIŪTĖ

Mokytojų konferencijoje – žinoma režisierė, rašytoja, aktorė
LAIMA APANAVIČIENĖ

02-28-09
SveikataSveikataSveikataPasitikome gavėnią
ALEKSAS VITKUS

Zubovai: esam laimingi, kad niekada nereikėjo ieškoti ,,bendrų žemių”
AURELIJA TAMOŠIŪNATĖ

Vasario 16–oji ir Kovo 11–oji per A. Vokietaičio prizmę
ANTANAS DUNDZILA

02-27-09
JAV Lietuvių Bendruomenės Padėkos raštas
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

Juostų raštai ir spalvos
LAIMA APANAVIČIENĖ

Darius Udrys – JAV lietuvio internetinis projektas
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

02-26-09
Apie pašnekesių vakarą “Meilės himnas”
KRISTINA BALNIŪTĖ

Senatoriaus Burris komedija tęsiasi
ALEKSAS VITKUS

Paminėta Vasario 16 d. Nepriklausomybės šventė
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

02-25-09
Valstybės saugumo reikalai
JERONIMAS TAMKUTONIS

Lengviau konkrečiai dirbti negu posėdžiauti
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Istorinė Lietuvių Fondo paskola Pasaulio lietuvių centrui
LAURYNAS R. MISEVIČIUS

02-24-09
Čikagiečiai maldoje prisiminė poetą Kazį Bradūną
RAMUNĖ KUBILŪTĖ

Nepriklausomybės šventės paminėjimas Lemonte

N. Sinkevičiūtė: Mane labiausiai traukia nepameluotas, natūraliausias instrumentas – žmogaus balsas
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

02-21-09
LF rems lietuvišką veiklą–kukliau, bet rems
DALIA CIDZIKAITĖ

Regina Kučiene – Kalbėti lietuviškai – tai dar nereiškia būti lietuviu
LAIMA APANAVIČIENĖ

Aukščiau bambos neiššoksi!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

02-20-09
Keliai ir šunkeliai
DONATAS JANUTA

R. JUKNEVIČIENĖ: kas nemaitina savo kariuomenės — maitina svetimą
DALIA CIDZIKAITĖ

02-19-09
Įdomi paskaita
MEČYS ŠILKAITIS

Muzikos meistrai dovanojo Lietuvos tūkstantmečio šventę
LAIMA REISS

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

02-18-09
Apie mūsų laimėjimus ir laukiančius iššūkius
DALIA CIDZIKAITĖ

02-14-09
Auksučių eksperimentinis ūkis
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

Vaivą Vėbraitę prisimenant

Iškeliavo pro sūnaus atkeltus vartelius
JUOZAS GAILA

02-13-09
Apie patirtį siekiant bevizio režimo ir jį įgyvendinus
MONIKA RAMANAUSKAITĖ

Valentino diena prieš gyvenimo saulėlydį
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

02-12-09
Pasisekęs Vilniaus styginių kvarteto koncertas Lietuvių klube
ELVYRA VODOPALIENĖ

02-11-09
Labdaros koncerto lėšos – Viešvilės vaikų globos namams
LAIMA APANAVIČIENĖ

02-10-09
Apie lietuvius Sibire – kitaip
DALIA CIDZIKAITÈ

Knarkimas ir obstrukcinė miego apnėja
DALIUS KEDAINIS, MD

Prezidento George Walker Bush palikimas II dalis
ALEKSAS VITKUS

02-07-09
PLB Lituanistikos katedros būklė Illinojaus universitete Čikagoje
GIEDRIUS SUBAČIUS

Sorry hon
JUOZAS GAILA

02-06-09
Užsienio lietuviai Lietuvai – ne našta, o privilegija

Iki 2060-ųjų metų Lietuva sumažės beveik vienu ketvirtadaliu
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

02-05-09
Garbingi popiežiaus Benedikto XVI palaiminimai
REGINA JUODEIKIENĖ

Prezidento George Walker Bush palikimas I dalis
ALEKSAS VITKUS

02-04-09
J. Tamulaitis—Žvilgsnis į Lietuvą pro medžių šakas
LAIMA APANAVIČIENĖ

JAV lietuvių kultūrinio paveldo išsaugojimo problemos ir galimybės
ALGIS LUKAS

02-03-09
Argentinoje – “Neregėtos Lietuvos” nuotraukų paroda
LAIMA APANAVIČIENĖ

Tėvynainiai nesiveržia į Tėvynę
PETRAS KATINAS

01-31-09
Kas mums atsitiko?
VITALIJA DUNČIENĖ

Pokalbis su knygos apie Lietuvos teisėtvarką autore
DALIA CIDZIKAITÈ

01-30-09
Sausio 13-osios atminimas – krepšinio aikštelėje
LAURYNAS R. MISEVIČIUS

01-29-09
D. Grabliauskas—Džiaugiuosi, kad teko laimė pabuvoti
JAV prezidento inauguracijoje
LAIMA APANAVIČIENĖ

Su naująja valdžia aptarti išeivijos reikalai
LORETA TIMUKIENĖ

Penktosios ,,Laisvės” premijos belaukiant
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

01-28-09
Dešimtieji VVĮM ,,Derliaus pietūs”

Draugijos veikla jau prasidėjo
ONUTĖ RADZEVIČIENĖ

01-27-09
Užpustytais keliais į lietuvišką mokyklą!

Čikagoje lietuvių jaunimas susidomėjo diktanto rašymu
LORETA TIMUKIENĖ

01-26-09
Didžiavimasis ir tikrovė
JUOZAS GAILAS

Nustokime rūpintis neribota dviguba pilietybe
ALGIMANTAS S. GEČYS

01-23-09
Architektas Miliūnas
LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Komedija dėl Illinois senatoriaus vietos JAV Senate
ALEKSAS VITKUS

01-22-09
Giedrę Milerytę
SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Lietuva garsi jaunais muzikais
LAIMA APANAVIČIENĖ

01-21-09
Apie penktadienio įvykius Lietuvoje
ALDONA MEILIUTYTĖ

Lietuvių Fondas žvelgia į ateitį
LAIMA APANAVIČIENĖ

01-17-09
Lietuva mažųjų lietuviukų širdyse
AUDRUONĖ SIDAUGIENĖ

Žvilgsnis į aukštąjį mokslą
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

Sausio 13-toji: išeivijos vaidmuo
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

2008 m. Švietimo premija
LAIMA APANAVIČIENĖ

01-16-09
Dalinamės, nes norime, dovanojame, nes labai gera
Audronė Sidaugienė

Kovo mėnesį kviečiame slidinėti į California

01-15-09
Lietuvos praeities atspindžiai Laimos Vincės (Sruoginytės) kūryboje
Jurgita Raškevičiūtė

Rusus vietoj mėsos maitins bulvėmis
Petras Katinas

01-14-09
Paliktų vaikų” psichologiniai sunkumai
Vanda Vaitekonienė

01-13-09
Čikagos kultūros centre atidaryta dviejų Lietuvos grafikių darbų paroda

Prieškalėdinė ,,Vaiko vartų į mokslą” popietė
Anelė Pečkaitienė

01-10-09
Daug daug dainelių…

Ramunė Kubiliūtė

Apie laiką
Dalia Cidzikaitė

Mintys
Juozas Gaila

01-09-09
Lietuvos Tūkstantmečiui – VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynės

Taupumas ir artimo meilė
Romualdas Kriaučiūnas

Kūčių negęstanti šiluma
Regina Juodeikienė

01-08-09
Tarpkarinės Lietuvos” klausimas
Dr. Juozas Meškauskas

Žiniasklaidos verslo klausimu
Vilius Bražėnas

Nuostabi linkuviečių kelionė į Vilnių
Lina Miežinskaitė

01-07-09
Lietuvių Fondo liepsna ar karštos žarijos?

Maždaug tas pats, rengėjai kiti
Pranas Visvydas

01-06-09
Sulaužyto likimo herojai lietuviškame filme ,,Loss”
Jurgita Raškevičiūtė

Afganistane – ,, Žmonės su mėlynomis akimis”: Lietuva ir NATO
Donatas Januta

01-03-09
Paminklas Komunizmo aukoms atminti–kuklus, tačiau pavilioja savo artumu
Karll Altau

Tikros Kūčios – tik gruodžio 24 dieną!
Romualdas Kriaučiūnas

Nauji metai – nauji rūpesčiai
Marija Remienė

2013201220112010200920082006-2007legacy