Archyvas HTML 2011

2013201220112010200920082006-2007legacy

Gruodžio 31, 2011
2012-ieji: įsipareigojimų ir tiltų tiesimo metai
DALIA CIDZIKAITĖ

Ieškant atotrūkio tarp lietuvių studentų priežasčių
ANCA ULEA

Gruodžio 29, 2011
LEIDĖJO ŽODIS : Kodėl jaunimui reikia priminti religines šventes? Tiek ir tevertos mūsų specialiosios tarnybos…
GINTARAS VISOCKAS

Gruodžio 24, 2011
Kvietimas į labdaros vakarą
ANGELĖ BAILEY

Svarstant Lietuvos pilietybės klausimą būtina nesusipriešinti
ALGIMANTAS S. GEČYS

Gruodžio 22, 2011
Šių metų PLC Kalėdinė mugė – bene didžiausia Centro istorijoje
NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Pralaimėta byla
ALDONA MEILIUTYTĖ

Gruodžio 17, 2011
Įsibėgėjo pasiruošimas AABS konferencijai

Cincinnati lietuviai jau gyvena kalėdinėmis nuotaikomis
ERIKA PEČKIENĖ

Gruodžio 15, 2011
Lietuvių klubo dovana Afganistane tarnaujantiems Lietuvos kariams
MEČYS ŠILKAITIS

Lietuvių išeivijos sporto mėgėjų organizacijoje vyksta kartų kaita

Gruodžio 13, 2011
300 “Ecos de Lituania” laidų
EDVARDAS ŠULAITIS

Gruodžio 10, 2011
Philadelphia lietuviai pildys vaikų svajones
DALIA CIDZIKAITĖ

Žurnalistė G. Sviderskytė narplioja “Lituanicos” legendos mįsles
GABIJA STEPONĖNAITĖ

Ar Lietuva – represinė valstybė?
GINTARAS VISOCKAS

Gruodžio 8, 2011
Jaunimo centro metinė vakaronė
LAIMA APANAVIČIENĖ

Moterų klubas “Alatėja” – lyg trečia dukra
DALIA CIDZIKAITĖ

Vatikanas skatina pasaulinę finansų reformą
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Gruodžio 6, 2011
Įspūdžiai po LTSC knygų mugės
KRISTINA LAPIENYTĖ

Šv. Antano parapiją užklupo bėdos
EDVARDAS ŠULAITIS

Gruodžio 3 2011
Susipažinkime su Boston miestu, kuriame vyks XIV Lietuvių tautinių šokių šventė
MARIJA EIVAITĖ HAUSER

Sugavęs amerikietišką ,,laimės paukštę”

Apie revoliuciją ir evoliuciją spaudoje
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Gruodžio 1, 2011
Plona piniginė – ne kliūtis sveikai mitybai!
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Čikagos lietuvių profesionalų susitikime – apie karjeros valdymą
AGNĖ RANONYTĖ

Pieninga karvė – neskerdžiama
ROMAS ŠILERIS

Lapkričio 29, 2011
Ką nuveikė Lemont “Spindulys”?
AUDRA LINTAKIENĖ

Duonelė, duonytė
AUKSĖ MOTTO

JAV prezidento odos spalva
VYTAUTAS BIELIAUSKASLapkričio 24 2011

Audrius V. Plioplys – 2011-ųjų ,,Metų žmogus”

Cepelinų pietūs : tikrai buvo verta!
BIRUTĖ PRIŠMANTIENĖ

Lapkričio 22, 2011
Padėkos diena
NIJOLĖ KAVALIAUSKAITĖ-HUNTER

Patarimai sveikam protiniam gyvenimui
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Lapkričio 19, 2011
Čikagoje lankėsi VšĮ ,,Investuok Lietuvoje” atstovai
DALIA CIDZIKAITĖ

Lietuvių rūšiavimas
VITALIJA DUNČIENĖ

Lapkričio 17, 2011
Muzika, nežinanti nei sienų, nei laiko ribų
RAMUNĖ LAPAS

Dar apie 1941 m. Birželio sukilimą
LEONIDAS RAGAS

Jaunimo kongreso alėja Dainavoje
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Lapkričio 15, 2011
Padarykite ,,gerą darbelį” – tapkite donorais
DALIA CIDZIKAITĖ

Pagalba talentingiems šalies vaikams
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Lapkričio 12, 2011
LIC veikla, nukreipta veidu į Lietuvą
LORETA TIMUKIENĖ

Religinis švietimas lituanistinėje mokykloje
SES. MARGARITA BAREIKAITĖ

Lapkričio 10, 2011
Kviečia LKMA suvažiavimas
DR. MIRGA GIRNIUVIENĖ

Referendumas
REGINAS NARUŠIENĖ, JD

Iki 2017 metų JAV spausdintų laikraščių neliks
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Lapkričio 8, 2011
Iš mokyklos dienoraščio: Derlingas ruduo
AUDRONĖ SIDAUGIENĖ

Juk jis buvo ateitininkas!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Lapkričio 5, 2011
Lietuvių katalikų religinė šalpa mini 50-metį
LORETA TIMUKIENĖ

LA Amerikos baltų laisvės lyga atšventė 30-metį
REGINA GASPARONIENĖ

Lapkričio 3, 2011
Baigiame 92-ius, pradedame 66-ius
ALĖ NAMIKIENĖ

Vietą radęs Lietuvoje
RAMUNĖ LAPAS

Lapkričio 1, 2011
Plačiajuostė Lietuva
DR. ARŪNAS ŠLEKYS

Prahos deklaracija, genocidas ir holokaustas
ALEKSAS VITKUS

Spalio 29, 2011
Šokių šventei ruošiamės ir Boston, ir “Dainavoje”
BIRUTĖ ŠLEŽIENĖ

Gražiausios Lietuvos dienos – ateityje
ANGELĖ KAVAKIENĖ

Spalio 27, 2011
PLC pokylis ,,Bon Voyage”
JOLANTA KURPIS

Ketvertuko mamos svajonėse
LORETA TIMUKIENĖ

Abejingi
GINTARAS VISOCKAS

Spalio 25, 2011
Dviejų lietuvių dailininkių paroda Atlanta mieste
SIMONA TAMOŠIŪNAITĖ

Užkibę ant 70 metų senumo jauko
DALIA CIDZIKAITĖ

Spalio 22, 2011
Kėdainiai džiaugiasi ir didžiuojasi J. Monkutės-Marks muziejumi
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Lietuvybė nėra tik išduotas Lietuvos Respublikos pasas
ALGIMANTAS S. GEČYS

Vyskupą Ansą Trakį prisimenant
LAIMA APANAVIČIENĖ

Spalio 20, 2011
JAV Lietuvių Bendruomenė
SILVIJA ANIULIENĖ

Ją perskaitęs vaikas taps laimingesnis
LAIMA APANAVIČIENĖ

Ar sovietų nusikaltimai prilygsta nacių įvykdytiems?
ALEKSAS VITKUS

Spalio 18, 2011
Lenkomano išpažintis
LEONARDAS GOGELIS

Spalio 15, 2011
Būkime lietuviškos kultūros ambasadoriais!
VITALIJA DUNČIENĖ

Ką galima užmušti be teismo ir ko – ne?
ALEKSAS VITKUS

Spalio 13, 2011
Bloodlands ir masinės žudynės Lietuvoje
DR. AUGUSTINAS IDZELIS


Svetingos vasaros įspūdžiai

SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Spalio 11, 2011
Lietuvos Dukterų draugijos “Rudens pietūs”
NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Spalio 8, 2011
Rašytojo V. Volerto jubiliejus ir naujojo romano sutiktuvės
DALIA KAIRIŪKŠTIENĖ

M. Montessori pasekėja pažymėjo savo garbų jubiliejų
LAIMA APANAVIČIENĖ

Spalio 6, 2011
Blogi žmonės nemoka dainų
EUGENIJA MISEVIČIENĖ LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Apie brolius lenkus
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

Spalio 3, 2011
Cicero lietuvių įsteigtos parapijos šimtmečio pobūvis
EDVARDAS ŠULAITIS

Spalio 1, 2011
Lietuva turi ką pasiūlyti
DALIA CIDZIKAITĖ

Visur taip, tik Lietuvoje kitaip!?
VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Rugsėjo 29, 2011
Pasiruošimai AABS konferencijai vyksta nuo šių metų pavasario
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Tikrovės vaizdelis iš Lietuvos: teismo byla
ALDONA MEILUTYTĖ

Rugsėjo 27, 2011
Pirmasis JAV LB apylinkių pirmininkų suvažiavimas
LORETA TIMUKIENĖ

Derliaus pietų dalyviai atjautė mažuosius, įvertino pastangas
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Rugsėjo 24, 2011
LR Seimo pirmininkės viešnagė JAV: gerojo lobizmo pavyzdys
DALIA CIDZIKAITĖ

Lietuviška trilogija ,,Artisphere Theatre”
LAIMA APANAVIČIENĖ

Rugsėjo 22, 2011
Įvykių ir renginių pynė prie Detroit
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Amerika jau ne pirmoji?
ALEKSAS VITKUS

Skubos darbus vėjai gaudo
JERONIMAS TAMKUTONIS

Rugsėjo 20, 2011
Čikagos lietuviška pradžia: kun. Juozas Juškevičius
TĖVAS ANTANAS SAULAITIS, SJ

Rugsėjo 17, 2011
Meno atgimimas Neringos stovykloje
JURGITA RAŠKEVIČIŪTĖ

Abejingumas – baisiau už mirtį
VITALIJA DUNČIENĖ

Pokalbis su JAV Lietuvių visuomeninio komiteto pavaduotoja
DALIA CIDZIKAITĖ

Rugsėjo 15, 2011
Šiaulių ir Kent State universitetų draugystė
VIKTORAS STANKUS

PLB Lituanistikos katedra: žiupsnis nesenos istorijos
GIEDRIUS SUBAČIUS

Rugsėjo 13, 2011
Florida Lietuvių klubas ruošiasi 50 metų jubiliejui
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Rugsėjo 10, 2011
Archyvai išeivijoje: iš tamsos – į šviesą
DALIA CIDZIKAITĖ

Naujasis Philadelphia LB pirmininkas
LORETA TIMUKIENĖ

ŠALSS švenčia savo antrąjį gimtadienį

Rugsėjo 8, 2011
Lietuvos ir JAV atnaujintiems diplomatiniams santykiams – 20 metų
DALIA CIDZIKAITĖ

Šių metų “Aušros vartų/Kernavės” tunto veikla
s. AUŠRA JASAITYTĖ-PETRY

Rugsėjo 3, 2011
Kas protėvių herbe: gulbė ar višta?
KARILĖ VAITKUTĖ

Čiurlionio galerija kviečia į veltinio parodą
LAIMA APANAVIČIENĖ

Rugsėjo 1, 2011
Dainavoje vyko visuotinis LTŠI narių suvažiavimas
DALIA CIDZIKAITĖ

Krepšinis Lietuvoje – religija ar beprotybė?
ALEKSAS VITKUS

Rugpjūčio 30, 2011
Amerika neįveikė gimtosios žemės traukos
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Čikagoje įsikūrė nauja lietuvių grupė
DALIA CIDZIKAITĖ

Rugpjūčio 27, 2011
Garso archyvai išeivijoje: kas saugo, tas prižiūri
ROMAS SAKADOLSKIS

M. K. Čiurlionis Amerikoje
ALDONA RASTENYTĖ-PAGE

Rugpjūčio 25, 2011
Pirmą kartą Lietuvoje įrašyti ir išleisti visi didžiojo M. K. Čiurlionio kūriniai
LAIMA APANAVIČIENĖ

LF Liepsna 2011 – jau narių rankose
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Neleiskime sunykti mūsų tautai
GIEDRIUS ALASEVIČIUS

Rugpjūčio 23 2011
Lietuviški lazeriai

Kada Lietuva turės tikrų milijonierių?
GINTATRAS VISOCKAS

Dar apie holokaustą
JERONIMAS TAMKUTONIS

Rugpjūčio 20 2011
Arvydas Sabonis Pirmas lietuvis ir aukščiausias iš visų
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Pirmoji JAV verslo misija Lietuvoje: jei ne dabar, tai turbūt niekada
DALIA CIDZIKAITĖ

Neužtenka vien tvarkyti ir kaupti
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Rugpjūčio 18, 2011
Lietuviai pacientai sunkiai atsisako senų įpročių
ALEXANDRA SIFFERLIN HAYLEY MACMILLEN

Teroristinis kvaitulys pasiekė ir Norvegiją
ALEKSAS VITKUS

Rugpjūčio 16, 2011
Filmas apie 1941 metų Birželio sukilimą
DALIA CIDZIKAITĖ

Mokytis nėra lengva, tačiau aš žinau savo tikslą
LAIMA APANAVIČIENĖ

Rugpjūčio 13, 2011
Amerikos lietuvis Lietuvoje (2)
JUOZAS GAILA

Ar galima tikėtis pergalės iš pakrikusios armijos?
ANGELĖ KAVAKIENĖ

Dviguba pilietybė – lyg blogas sapnas?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Rugpjūčio 11, 2011
Dailininkas, mėgstantis žalią arbatą ir pasivaikščiojimus po kapines
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Ar tikrai karalius Jogaila – K. Kolumbo senelis?
VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Rugpjūčio 09, 2011
Kaune – Saulės Piktys paroda

Amerikos Pilietinių laisvių sąjunga nemiega!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Rugpjūčio 06, 2011
Mūsų archyvai – mūsų istorija
DALIA CIDZIKAITĖ

Grigališkojo choralo savaitę baigė įspūdingas koncertas
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Rugpjūčio 04, 2011
Nuostabioji erdvių kelionių era baigėsi?
ALEKSAS VITKUS

Tautinių mažumų švietimas Lietuvoje ir Lenkijoje
LIŪDA RUGIENIENĖ

Rugpjūčio 02, 2011
Lietuvoje įsteigta pirmoji Prezidentinė biblioteka-muziejus
RENATA NOVOGRECKAITĖ

Liepos 30, 2011
Čikagoje ir jos apylinkėse susikūrė judėjimas Lietuvos pilietybei išsaugoti
VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Silpnesniesiems palankūs principai
GINTARAS VISOCKAS

Liepos 28, 2011
Pasikeitimai Philadelphia miesto lietuvių parapijose
ALGIMANTAS S. GEČYS

Siūlau krašto apsaugos klausimą kelti dažniau
ATS. PLK.ROMAS KILIKAUSKAS

JAV grįžta prie laukinių Vakarų tradicijos?
ALEKSAS VITKUS

Liepos 26, 2011
Minint Pal. arkivyskupo J. Matulaičio sukaktį atidarytas jo vardo muziejus
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Liepos 23, 2011
Bet ar aš – amerikietis?
JUOZAS GAILA

Redakcijai laiško autorius žinomas – gerai taiar blogai?
ALGIMANTAS. S. GEČYS

Kvietimas iš naujo svarstyti Dvigubos pilietybės įstatymą

Liepos 21, 2011
Kodėl Austrija neatidavė Lietuvai KGB pulkininko M. Golovatov?
GINTARAS VISOCKAS

Skalūnų degamosios dujos
DR. STASYS BAČKAITIS, P.E.

Prezidento Obama avantiūra Libijoje
ALEKSAS VITKUS

Liepos 16, 2011
R. Rudaitienė: “Gera sugrįžti į vis gražėjančią gimtinę”
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Liepos 16, 2011
M. K. Čiurlionio laiškai
STASYS GOŠTAUTAS

Ką užaugins diskusijos, simpoziumai, forumai?
LORETA TIMUKIENĖ

In memoriam A. a. Elena Santvarienė
ZITA KRUKONIENĖ

Liepos 13, 2011
Įvyko 2-osios golfo varžybos PLC paremti
LIŪDA RUGIENIENĖ

Šventė, skirta Dariui ir Girėnui atminti
VILIJA VAKARYTĖ

Liepos 9 2011
Lithuanian Mercy Lift
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Kaip Lietuvių Fondas pasieks jaunesnes lietuvių kartas?
DALĖ LUKIENĖ

Ar dar reikalinga NATO?
ALEKSAS VITKUS

Liepos 7, 2011
XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Prasidėjo Ravinia festivalis
RAMUNĖ LAPAS RAIMUNDAS M. LAPAS

Liepos 2, 2011
Mokslo ir kultūros centro steigimo klausimas
DR. ROBERTAS VITAS

Lietuvos krašto apsaugai reikia skirti daugiau lėšų
LIŪDA RUGIENIENĖ

Kritiškas žvilgsnis į Lietuvos žiniasklaidą
JERONIMAS TAMKUTONIS

Birželio 30, 2011
61-osios žaidynės
DALIA CIDZIKAITĖ

Apie Kolumbo-Kolono kilmę
EGLĖ JUODVALKĖ

Birželio 28, 2011
Naujos taisyklės, kaip naudotis apsaugos nuo saulės priemonėmis
GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Birželio 25, 2011
Amerikos provincijos Marijonai išrinko naują vadovybę

R. Viskantos pasaulinis pripažinimas ir sukaktis
ANTANAS DUNDZILA

Pagyvenę, bet dar neseni
MEČYS ŠILKAITIS

Birželio 23, 2011
Prasidėjo renginiai, skirti 1941 m. birželio trėmimų 70-osioms metinėms atminti
LAIMA APANAVIČIENĖ

Kalbos apie kapines nesibaigia
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Birželio 21, 2011
Programa, kurios dalyviai yra tikri ambasadoriai
DALIA CIDZIKAITĖ

Sveikiname Jonus ir Jones!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Birželio 18, 2011
XV PLMK simpoziumą stebėsiu iš tolo
DALIA CIDZIKAITĖ

Viceministrė žada galimybę pasisemti neįkainojamos patirties
LORETA TIMUKIENĖ

Just Millin’ Around” vaidino amerikiečiams žiūrovams
KOTRYNA KAJOKAITĖ

Birželio 16, 2011
Vilniuje svarstyti demokratijos ir religijos procesai
KUN. ANTANAS SAULAITIS, SJ

Nors gyvenu Urugvajuje, Lietuva yra mano širdyje

Ar įmanoma neiti jau pramintu taku
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Birželio 14, 2011
Cleveland tarptautiniame filmų festivalyje – 78,000 žiūrovų
DR. VIKTORAS STANKUS

Gal nepaaiškinta, gal neišgirsta
VYTAUTAS VOLERTAS

Birželio 11, 2011
Lietuvybė išsilaikys
KRISTINA MATTIENĖ

Nuostabūs A. Ulecko pasiekimai sporte
JANINA ČIKOTIENĖ

Birželio 9, 2011
Užmirštų dzūkų savanorių kovos (1943-1944)
DONATAS JANUTA

Birželio 7, 2011
Paskaita apie Lietuvos heraldinius simbolius

Į naująjį S. Dali muziejų plūsta lankytojai
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Birželio 4, 2011
E. Valausko studentai kada nors dirbs Rojuje!

Gerai apmokamų darbų mažėja
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Apie patarlių durnius bei medaus šaukštą
ANGELĖ KAVAKIENĖ

Birželio 2, 2011
JAV lankėsi smulkiųjų verslininkų delegacija iš Lietuvos
DALIA CIDZIKAITĖ

Baltimore festivalyje – iki šiol didžiausias lankytojų skaičius
RIMAS GEDEIKA

Šv. Antano parapijos 90ties metų jubiliejus
REGINA JUŠKAITĖ–ŠVOBIENĖ

Gegužės 28, 2011
Žvilgsnis turėtų būti kitoks – į Lietuvos kultūrą iš už Lituvos
DALIA CIDZIKAITĖ

Garbės ir karjeros konsulų metinis suvažiavimas Čikagoje

Gegužės 26, 2011
R. Šepetys knyga – ledai pralaužti
RASA AVIŽIENIS

D. Puškorienė: “Pasigedau vidinio užsidegimo”

Gegužės 24, 2011
Prasideda golfo sezonas ir varžybos
LIŪDA RUGIENIENĖ

Gegužės 21, 2011
Koldūnų balius Los Angeles – 2011
REGINA GASPARONIENĖ

Pavasario balsai prie partizanų bunkerio
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kun. dr. A. Žygo netekus

Gegužės 19, 2011
Pas kun. Hermaną Šulcą Ruandoje
ROMAS ŠILERIS

Mane stebina nesantuokoje gyvenančių lietuvių gausa
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Columbus lietuviai susibūrė į LB apylinkę
SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Gegužės 17, 2011
Lietuvių Fondas: 50-metį pasitinkant
RIMANTAS GRIŠKELIS

Gegužės 14, 2011
Ir žiūrovai kojomis žemės nesiekė
DALIA CIDZIKAITĖ

Pokalbis su JAV ambasadore Lietuvai Anne E. Derse
LIŪDA RUGIENIENĖ

Gegužės 12, 2011
Ar benzino kaina kils?
DR. DONATAS TIJŪNĖLIS, PE

Tada lietuviams Sibiras, dabar – knyga pasauliui

Gegužės 10, 2011
Į susitikimą kviečia Alytaus ,,Dainava”
LAIMA APANAVIČIENĖ

Gegužės 7, 2011
Ar būtinas religijos mokymas mokyklose?

Netrukus Boston lietuviai pakvies į XIV Lietuvių tautinių šokių šventę
MARIJA EIVAITĖ HAUSER

Istorija – lyg dėlionė, kur svarbus kiekvienas balsas
DALIA CIDZIKAITĖ

Gegužės 5, 2011
JBANC konferencija studentų akimis – 2

Velykų atgarsiai iš Aušros Vartų susibūrimo
GITANA MERKELIENĖ

Gegužės 3, 2011
JBANC konferencija studentų akimis – 1

Gyvenimas – galimybė mylėti
RAMUNĖ LAPAS

Balandžio 30, 2011
vyt lauk visus Amerikos lietuvius
JUOZAS GAILA

Užsienio lietuviai, Lietuvos prezidentė ir ,,WikiLeaks”
ALGIMANTAS S. GEČYS

Balandžio 28, 2011
Net ir po nelaimės gyvenimas siejamas su Japonija
KARILĖ VAITKUTĖ

Kubilinskas ir mes
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

Balandžio 26, 2011
Lietuvos pianistė – Puerto Rike
JOLITA KAVALIŪNAITĖ

Seminaras, skirtas užsieniečiams kunigams
ALEKSAS VITKUS

Esame lašeliai didelėje kūdroje
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Balandžio 23, 2011
Velykų misija – liudyti Prisikėlusįjį
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Velykiniai margučiai, užtikrinantys saugumą
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Orlando menininkai nesėdi vietoje
EDITA KLINKEL

Balandžio 19, 21, 2011
Šokių mokytojas arba kas tas ,,Rolenderis”?
KARILĖ VAITKUTĖ

Ką ir kiek JAV žino apie Lietuvos lenkų padėtį?
DALIA CIDZIKAITĖ

150 metų nuo JAV pilietinio karo pradžios
ALEKSAS VITKUS

Balandžio 16, 2011
N. Oželytė: Abejingumas ir rutina niekada negalėjo manęs pasivyti

Balandžio 14, 2011
Sietuva pakvietė į knygos sutiktuves
LAIMA APANAVIČIENĖ

Neįtikinantys prez. Obama aiškinimai
ALEKSAS VITKUS

Balandžio 12, 2011
Naujai pašventinta šv. Petro lietuvių bažnyčia
MIRGA GIRNIUVIENĖ

2010 metų Lietuvių Fondo ataskaita
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Balandžio 9, 2011
Aušros Vartų likimas – Aukščiausiojo valstijos teismo rankose
JONAS BUČAS

Noriu papasakoti tikrą gyvenimo istoriją
LAIMA APANAVIČIENĖ

Balandžio 7, 2011
Lietuva atvėrė duris verslui Amerikoje
DALIA CIDZIKAITĖ

Knygą ,,Vydūno fondui – 55″ pasitikus
LAIMA APANAVIČIENĖ

Balandžio 5, 2011
Naujoji misija Pietų Amerikoje
Prel. EDMUNDAS PUTRIMAS

Balandžio 2, 2011
Naujoji LR garbės konsulė JAV nepriklausomybės lopšyje

Ar yra vietos lietuvių literatūroje K. Kubilinskui
EGLĖ JUODVALKĖ

Kovo 31, 2011
Pajauskime pavasario dvelksmą
LAIMA APANAVIČIENĖ

Grandis tebejungia jaunųjų šokėjų širdis
KARILĖ VAITKUTĖ

Kovo 29, 2011
Lietuvoje kuriamas prezidento V. Adamkaus muziejus-biblioteka
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Užsienio Lietuvių atstovybė Vilniuje
VYTAUTAS BIELIAUSKAS

Kovo 26, 2011
Lietuvos sėkmės istorija – Western Union Lietuvoje
DALIA CIDZIKAITĖ

Kodėl laisvę atgavusiai Lietuvai skirti paveikslai įkalinti Lemonte?
LIGIJA TAUTKUVIENĖ

Kovo 24, 2011
A. Rukšėnas: ,,Planas tapti rašytoju nebuvo slaptas”

Šv. Kryžiaus ligoninei – nauja gyvybė
R. M. LAPAS

Kovo 22, 2011
Fausto Strolios 80-metis paminėtas Lietuvoje
AIMA APANAVIČIENĖ

Kovo 19, 2011
Lietuviškos taisyklės grįžimui į Lietuvą
LORETA TIMUKIENĖ

Nuskintas dar vienas ,,Gintarinis obuoliukas”!
DANA VAINAUSKIENĖ

D. Grybauskaitė ir JAV lietuviai
DALIA CIDZIKAITĖ

Kovo 17, 2011
Grėsmė uždaryti restoraną ,,Seklyčia” yra tikra
DALIA CIDZIKAITĖ

Kai kam nors iš ,,mūsų” pasiseka
RASA AVIŽIENIS

Privilegijuoti prieš šiaip dirbančius
ALEKSAS VITKUS

Kovo 15, 2011
Prancūzijoje atidengta Antano Mončio skulptūra
LAIMA APANAVIČIENĖ

Tauta, laisvė ir stiprūs jausmai
NERINGA KLUMBYTĖ

Kovo 12, 2011
Prieš 20 metų įvykęs Vilniaus stebuklas
PAUL A. GOBLE

Verki ne vienas…
JUOZAS GAILA

Nepavykus dvigubą pilietybę emigrantams įteisinti
ALGIMANTAS S. GEČYS

Kovo 10, 2011
Lietuviai tolimojoje Buriatijoje
LAIMA APANAVIČIENĖ

Naujas Katalikų Bažnyčios mišiolas
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kovo 8, 2011
Pokalbis su režisieriumi T. Donela
DALIA CIDZIKAITĖ

Lietuvių ekumeninės pamaldos stiprins tautinę ir dvasinę bendrystę
DALIA CIDZIKAITĖ

Kovo 5, 2011
Patirtimi dalijosi lituanistinių mokyklų mokytojai
LORETA TIMUKIENĖ

Kovo 3, 2011
Nematomas frontas
KARILĖ VAITKUTĖ

Ar arabų pasaulyje įmanoma demokratija?
ALEKSAS VITKUS

Kovo 1, 2011
Waterbury ,,Dienos meras”
LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Spinduliavimo pavojus, atliekant dantų tyrimus
GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Vasario 26, 2011
Oskarai – 2011 ,,Drauge”
RASA AVIŽIENIS

Vasario 24, 2011
Lietuvio filmas pasiūlytas ,,Oskarui”

VILIUS DUNDZILA

Dabartinės Lietuvos problemos, viltys ir mūsų įnašas
JONAS V. PRUNSKIS

Vasario 22, 2011
NIU pagerbtas dr. Romualdas Kašuba
INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

Vasario 19, 2011
Mokytojų konferencija Los Angeles mieste
JOLANTA BAČIULYTĖ

Užtemimas ar saulėlydis?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Vasario 17, 2011
AA ir ,,Al-Anon”
Tėvas ANTANAS SAULAITIS, SJ

Kaip JAV pasivijo ir pralenkė sovietus
ALEKSAS VITKUS

Vasario 15, 2011
Stažuotojų išvyka į Washington, DC
RENATA NOVOGRECKAITĖ

Ištiesdami ranką paliečiame širdį!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Vasario 12, 2011
Paskirtos JAV LB ŠVIETIMO PREMIJOS

RENATA NOVOGRECKAITĖ

Kad Vasario 16-osios gimnazija vėl taptų lietuviška
ROMAS ŠILERIS

Vasario 10, 2011
Dvasinio atsinaujinimo centras buria lietuvius
IRENA NAKIENĖ-VALYS

Vasario 8, 2011
Sukasi ,,Vaiko vartų į mokslą” veiklos ratas-
DALIA CIDZIKAITĖ

Hartford LB apylinkės metinis susirinkimas
SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Vasario 5, 2011
Viską atperka bendravimo su muzika džiaugsmas

Apie Čikagoje kuriamą katalikišką lituanistinę mokyklą
FAUSTAS STROLIA

Vasario 4, 2011
LAIKAS NESTOVI VIETOJE, TODĖL DRĮSAU JĮ VYTIS

JURGITA RAŠKEVIČIŪTĖ

Vasario 2, 2011
Kitoks gyvenimas Amerikoje – lietuvaičių stažuotės įspūdžiai
RENATA NOVOGRECKAITĖ

Vasario 1, 2011
Lietuvos kova už laisvę pasaulio žiniose
ALGIMANTAS GURECKAS

UŽSIDARĖ SENIAUSIA AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA ,,MARGUTIS”
MARIJA REMIENĖ

Sausio 29, 2011
Draugas ir Draugo fondas
MARIJA REMIENĖ

JAV lietuviai dailininkai ruošiasi parodai Lietuvoje
LAIMA APANAVIČIENĖ

Sausio 28, 2011
St. Petersburg įvyks 11asis lietuvių golfo turnyras
LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Pripažintas pirmasis Marijos apsireiškimas JAV
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Sausio 27, 2011
Plati gentis, sutilpusi vienoje mažoj širdy…
LAIMA APANAVIČIENĖ

Sausio 26, 2011
Po ilgametės draugystės su JAV lietuviais įkurta sava organizacija
DALIA ŠATINSKIENĖ

Lietuva dėkinga “Mercy Lift” už paramą
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Sausio 25, 2011
Mėnesio stažuotę Čikagoje pradėjo penki studentai iš Lietuvos
RENATA NOVOGRECKAITĖ

Prezidento A. Stulginskio minėjimas – jau čia!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Sausio 22, 2011
Susitikimas su JAV ambasadore Lietuvai Anne Derse

LIŪDA RUGIENIENĖ

Namai yra ten, kur veda širdgėla po 50 ilgesio metų
JŪRA KONČIUS

Sausio 21, 2011
Čikagos lituanistinėje mokykloje paminėta Laisvės gynėjų diena
AUDRONĖ SIDAUGIENĖ

Gera būti kartu
NOMEDA LUKOŠEVIČIENĖ

Sausio 20, 2011
Tradicinės Kūčios
REGINA JUODEIKIENĖ

Neužmirštama John F. Kennedy kalba
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Sausio 19, 2011
Kino lauke – ir pėstininkas, ir generolas
RAMUNĖ LAPAS

Ar vien Sąjūdis prikėlė Lietuvą?
ALEKSAS VITKUS

Sausio 15, 2011
Tridienis ,,Draugas”

Lietuvos verslininkų kelias į JAV rinką sutrumpės?
LORETA TIMUKIENĖ

Laisvės gynėjų ir didžiųjų netekčių metų proga
ALGIMANTAS S. GEČYS

Sausio 14, 2011
Antanui J. Rudžiui – 100

Čikagos futbolo klubui “Lituanica” – 60
EDVARDAS ŠULAITIS

Sausio 13, 2011
Tos nakties aukų dvasia visuomet bus gyva mūsų atmintyje ir širdyje

Sausio 12, 2011
F. Vaitkaus skrydžio per Atlantą 75-jų metinių paminėjimas
VILMA JARULIENĖ

Sausio 11, 2011
Čikaga paminės Sausio 13-osios įvykių 20-metį

Kūčių vakaras West Lafayette miestelyje
GYTIS KRIAUČIŪNAS

Sausio 8, 2011
Lietuvių Bendruomenė mane išgelbėjo

Išrinkime atmintiniausius 2010 metų išeivijos įvykius
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Sausio 7, 2011
Australiečio sporto spaudos darbuotojo A. Laukaičio prisiminimai
EDVARDAS ŠULAITIS

Sausio 6, 2011
Kūčių šventė Brooklyne
GITANA MERKELIENĖ

Filmas apie 1941 metų sukilimą
ALEKSAS VITKUS

Sausio 5, 2011
Lietuvos pilietybės įstatymas, įsigaliosiantis 2011 m. balandžio 1 d.
REGINA NARUŠIENĖ

Sausio 4, 2011
Gyvename ne vien tik sau
ANELĖ PEČKAITIENĖ

Sausio 1, 2011
Laiškų duomenų bazė – žvilgsnis po dvejų metų
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

2010-ieji: išvažiuoti, pasilikti, sugrįžti?
DALIA CIDZIKAITÈ

2013201220112010200920082006-2007legacy