Yearly Archives: 2024

Ona Vaitkevičius Rušėnas

Brangi mamytė, močiutė ir promočiutė A†A Ona Vaitkevičius Rušėnas. Atsisveikinimas – Pal. Jurgio Matulaičio misijoje balandžio 13 d., šeštadienį, nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Šv. Mišios – 10 val. r. Laidotuvės Šv. Kazimiero kapinėse.

Toliau...

REGINA SMOLINSKIENĖ ULOŽAITĖ

A†A REGINA SMOLINSKIENĖ ULOŽAITĖ mirė š. m. balandžio 2 d. Tinley Park, IL, sulaukusi 94 metų. Gimė 1929 m. lapkričio 16 d. Lietuvoje. Gyveno Tinley Park, IL, anksčiau Orland Park, IL ir Chicago West Lawn apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Andrius su žmona Jolanta; anūkės Kristina ir Viktorija. A. a. Regina …

Toliau...

Šarūnas Milišauskas

Mus paliko antropologijos profesorius, habilituotas daktaras Šarūnas Milišauskas. Profesorius mirė 2024 m. balandžio 1-ąją dieną Buffalo, NY, palikdamas liūdinčius žmoną Vitą, dukrą Aidą, taip pat brolį Joną ir jo žmoną Barbarą, seserį Onutę su vyru Arvydu Arbu, brolį Antaną su žmona Ramona bei jų visų šeimas. Šarūnas Milišauskas gimė 1936 …

Toliau...

ELENA KRONAITĖ JASINEVIČIENĖ

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2024 m. kovo 29 d., Didįjį penktadienį, pas Viešpatį iškeliavo mūsų brangi mamytė ir močiutė A†A ELENA KRONAITĖ JASINEVIČIENĖ. Gimė 1934 m. gegužės 3 d. Kaune. Gyveno Darien, IL. Nuliūdę liko: duktė Sylvia su vyru John McIvor ir vaikais Tara, Matthew; sūnūs – Vytautas su …

Toliau...

PAULIUS DALINDA

A†A PAULIUS DALINDA. Mūsų mylimas tėvelis į amžinybę iškeliavo 2024 m. kovo 20 d., sulaukęs 100 metų. Gyveno Toronto, Kanadoje. Gimė Panevėžio apskrityje, Šimonių miestelyje. Giliame liūdesyje liko: duktė Daiva, sūnūs Gintaras (Sharon) ir Andrius (Loretta); vaikaičiai Luke (Valentina), Aurelia (Joshua), Matas (Jessica), Erikas, Danielius (Rina) ir Alyssa (Connor); provaikaičiai …

Toliau...

Dr. MINDAUGAS CHARLES VYGANTAS MD

A†A Dr. MINDAUGAS CHARLES VYGANTAS MD Mirė š. m. kovo 18 d., sulaukęs 86 metų. Gimė 1937 m. spalio 14 d. Tauragėje. Gyveno Winnetka, IL. Nuliūdę liko: dukra Vaiva Marchertienė su vyru Tomu, anūkai Laima, Andrius ir Timas; sūnus Gytis su žmona Jessica, anūkai Stella ir Hendricks; sūnus Marius; sūnus …

Toliau...

MARGARITA IRENA BAREIKAITĖ

Š. m. kovo 15 d. į Viešpaties namus iškeliavo A†A Seselė MARGARITA IRENA BAREIKAITĖ. Gimė 1931 m. Musninkų miestelyje, Lietuvoje. Atvykusi į Ameriką, būdama 17 metų, įstojo į vienuolyną – visą gyvenimą priklausė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių kongregacijai. Gedulingos šv. Mišios vyks trečiadienį, balandžio 3 d., 10:30 val. …

Toliau...

Marija Margarita-Irena Bareikaitė

Amžinybėn iškeliavo sesuo Marija Margarita-Irena Bareikaitė (1931–2024). 2024 m. kovo 14 d. Matulaičio slaugos namuose Putnam, CT, eidama 93-sius metus savo žemiškąjį gyvenimą baigė sesuo M. Margarita – Irena Bareikaitė. Gimusi Lietuvoje 1931 m., Eleonoros ir Jono Bareikų šeimoje, Irena augo su seserimi Marija (Remiene) ir dvynuku broliu Jonuku. Vaikai …

Toliau...

JADVYGA KUPRĖNIENĖ (SLONSKYTĖ)

Mūsų mylima mamytė, močiutė ir promočiutė A†A JADVYGA KUPRĖNIENĖ (SLONSKYTĖ) mirė 2024 m. kovo 6 d. Springfield, IL, sulaukusi 98-erių metų. Gimė Lietuvoje, Sėdų mieste. Prieš persikeldama gyventi į Springfield IL, Jadvyga ilgą laiką gyveno Čikagos Marquette Parko apylinkėje. Giliame liūdesyje liko: sūnus Ričardas su žmona Barbara, duktė Danutė su …

Toliau...

LOURDINE RAMOSKA, SSC

Pedagogė ir mokyklos vedėja A†A Seselė LOURDINE RAMOSKA, SSC Mūsų mylima seselė mirė š. m. kovo 5 d., sulaukusi 98-erių metų amžiaus. Vienuolės įžaduose išgyveno 77-erius metus. Seselė Lourdine mokytojavo pradžios mokyklose Indianoje, Illinojuje, Pennsylvanijoje, Marylande, Floridoje, Minnesotoje. Ji buvo St. Alphonsus mokyklos vedėja Baltimorėje. Nuo 2014 m. seselė Lourdine …

Toliau...