Draugo leidykla ant 63-čios gatvės (Google street view)

Apie Mus – Kontaktai

Žiūrėti LRT video apie ,,Draugą”.

lrt_lituanica_video_apie_drauga
Jonas Kuprys, ,,Draugo” fotografas, archyvistas, ir maketuotojas, kalba per LRT Lituanica | Tapatybė.LT sukurtą video.

APIE ,,DRAUGĄ”
,,Draugas” – populiariausias lietuviškas laikraštis, leidžiamas už Lietuvos ribų. Įkurtas 1909 m. liepos 12 d. Wilkes Barre, PA, į Čikagą perkeltas 1912 m. Tai seniausias be pertraukos pasaulyje leidžiamas lietuviškas laikraštis.Laikraštis išeina tris kartus per savaitę: antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį. Kiekvieną šeštadienį kartu su ,,Draugu” išleidžiamas Kutūrinis priedas ,,Menas, literatūra, mokslas”.
,,Draugas” spausdina įvairius straipsnius politikos, ekonomikos, religijos, visuomenės, kultūros temomis, taip pat – renginių aprašymus, fotografijas, knygų recenzijas, trumpas žinias, pranešimus (taip pat skelbimus ir reklamas). Kas savaitę leidžiamos skiltys, skirtos organizacijų (skautų, ateitininkų ir kt.) veiklai, lietuvių telkiniams įvairiose JAV ir kitose vietovėse, sporto, sveikatos patarimams, kulinarijai (,,Mūsų virtuvė”), mėgstantiems darbuotis su augmenija (,,Mūsų daržai ir darželiai”), skaitytojų laiškų ir nuomonių. Taip pat leidžiamas periodinis puslapis, skirtas vaikams (,,Draugo lietuviukai”) ir daug kitos svarbios medžiagos bei informacijos.

,,Draugas” skiriamas visiems geros valios lietuviams, tačiau jis yra krikščioniškos krypties dienraštis. Jis skaitomas ne tik Šiaurės Amerikoje, bet ir siunčiamas į Pietų Ameriką, Europą, Australiją. Nemažai jo egzempliorių pasiekia ir Lietuvą.

Leidėjas – Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija (Lithuanian Catholic Press Society)

Vyr. redaktorė  – Ramunė Lapas (vyr.redaktore@gmail.com)

Redaktorė – Virginija Petrauskienė (petrauskiene_virginija@yahoo.com)

,,Kultūros” redaktorė – Renata Šerelytėrainbow.vilnius@gmail.com)

Moderatorius – kun. Gediminas Keršys

Apžvalgininkai – Audronė Škiudaitė, Jūratė Kuodytė, Romualdas Kriaučiūnas

Lietuva ir pasaulis, Verslas – Vitalius Zaikauskas  (niekotokio@yahoo.com)

Ganytojo žodis (autoriai pagal abėcėlę) – kun. Valdas Aušra, kun. Aurelijus Gricius OFM, kun. Gintaras Jonikas, kun. Vaidas Lukoševičius SJ, kun. Lukas Laniauskas SJ, kun. Tomas Karanauskas, kun. Jaunius Kelpšas, kun. Liudas Miliauskas, kard. Sigitas Tamkevičius

Iš< ateitininkų gyvenimo – Vida Kuprytė (draugasateitis@gmail.com)

Sportas – Dainius Ruževičius (dainius75@yahoo.com)

Lietuvos vyčiai – Regina Juškaitė-Švobienė (rjuskasvoba@cs.com)

Mados skrynia – Loreta Steffens (madoskrynia.draugas@gmail.com)

Kelyje: gyvenimas ant ratų – Loreta Medonienė (loretuti63@gmail.com)

Bendradarbiai –  Rūta Akelaitytė, Laima Apanavičienė, Virginija Babonaitė-Paplauskienė, Rimas Černius, Perpetua Dumšienė, Inga Greblikienė, Gediminas Indreika,  Rasa Kazlas, Raimundas M. Lapas, Ieva  M. Mendeikaitė, Laurynas R. Misevičius, Danguolė Norkūnienė, Leonas Peleckis- Kaktavičius, Astrida Petraitytė, dr. Ona Radzevičienė, Laima Smilgytė, Živilė Symeonidis, Karilė Vaitkutė,  Laimutė Vasiliauskaitė- Rožukienė, Algis Vaškevičius, Rosseta Vingevičiūtė-Wilbur.

Kalbos redaktorė – Dalia Sokienė

Rinkėja – Ona Gintautienė

Maketuotojai – Jonas Kuprys, Neringa Smilgytė

Internetinė svetainė – Neringa Smilgytė

,,Facebook” – Marija Sulaberidze (marijasula@gmail.com)

,,Draugo” renginių kalendorius – Asta McKinney, Asta Šidlauskas (draugokalendorius@gmail.com)

Administracija, finansai – Silvija Krumplienė (administracija@draugas.org)

Administracija, skelbimai – Rita Rašymienė (skelbimai@draugas.org)

Rinkodara, reklama – Audronė Kižytė (audreykizys@gmail.com)

 

Adresas
,,Draugas”
4545 West 63rd St.
Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500; faksas 773-585-8284.

 

ABOUT “DRAUGAS”

”Draugas” (“The Friend”) is a Lithuanian newspaper  published abroad, since July 12,1909. It is the oldest continuously published Lithuanian newspaper anywhere in the world.
“Draugas” is published 3 times a week: on Tuesday – 12 pages, on Thursday – 16 pages and on Saturday. The Saturday issue is 24 pages with an 8 page cultural  supplement.
”Draugas” publishes various political, religious, scientific, economic, public interest articles, announcements, and paid advertising. Editions contain special sections pertaining to Lithuanian organizations, life in Lithuanian communities in the US and other countries; information about  Lithuania; health, gardening, cooking, childrens’ pages; letters to the editor, news items, book reviews, photos and many other features.
”Draugas” is read not only in the United States, but also in Canada, South America, Australia, Europe and Lithuania.  Daily or Saturday only subscriptions available.

Publishers – Lithuanian Catholic Press Society in Chicago, IL (Vytas Stanevičius, president).
Editor- in-Chief – Ramunė Lapas.
,,Kultūra” Editor – Renata Šerelytė
Editor-at-large – Audronė Škiudaitė

Lietuva and World News – Vitalius Zaikauskas
USA East Coast – Vaida Lowell
Sports – Dainius Ruževičius
Ateitis activities – Vida Kuprytė
Scouting – Aušra Jasaitytė Petry
Health – Dr. Ona Radzevičienė

Internet – Jonas Kuprys
Copy Editor – Dalia Sokienė
Secretary – Ona Gintautienė
Graphic Design, Layout – Jonas Kuprys
Administration, finances – Silvija Krumplienė
Administration, advertising – Danguole Mackevičienė
Marketing, advertising – Audronė Kižytė

Contributors – Romualdas Kriaučiūnas, Renata Žiūkaitė, Regina Juškaitė-Švobienė, Andrius Navickas, Vitalija Dunčienė, Stasė Semėnienė, Aleksas Vitkus, Vytautas V. Landsbergis, Edvardas Šulaitis, ses. Ona Mikailaitė, Juozas Gaila, Indrė Tijūnėlienė,  Pranas Visvydas, Rimas Gedeika.

Address
DRAUGAS, 4545 West 63rd Str.
Chicago, Illinois 60629, USA.
Tel. 773-585-9500; fax 773-585-8284

Editors’ office: vyr.redaktore@gmail.com
Administration: administracija@draugas.org
Advertising: skelbimai@draugas.org
Inquiries about new ads: audreykizys@gmail.com