Karilės augintinis – kalbanti papūga Runa.
Karilės augintinis – kalbanti papūga Runa. Kaunas, 2010 m.

Karilę Baltrušaitytę prisimenant

Živilė Gimbutaitė.

Karilė Baltrušaitytė.
Karilė Baltrušaitytė.

Šių metų vasario 26 d. Phoenix, Arizonoje, po sunkios ligos mus paliko a. a. Karilė Baltrušaitytė – dailininkė, meno pedagogė, anglų kalbos dėstytoja. Kovo 13-ąją į prisiminimo popietę pas dukrą Vėjūnę ir žentą Robert Baker Valencia, Californijoje, buvo susirinkęs gausus būrys lietuvių ir amerikiečių, Karilės bičiulių bei giminių. Dukra Aura ir žentas Matt Bryan, atvykę iš Phoenix su muzikos ansambliu, prisiminimus paįvairino dainomis.

Namų prieškambaryje, kur svečiai vaišinosi užkandžiais ir raudonu vynu, buvo matyti Karilės su anūkėlėms dailiai išsiuvinėtas šviesus Californijos landšaftas. Salonėlyje buvo iškabintos šeimos nuotraukos, o televizijos ekrane sukosi Jos gyvenimo vaizdai. Iš kiemo sklido melodijos. Netrukus programai visi susibūrė kieme, prie stalų abipus gėlėmis išpuoštų vartų ir stovo su a. a. Karilės nuotrauka.

Aura ir Vėjūnė prisiminė akimirkas iš savo vaikystės bei paauglystės, bylojančias apie Mamytės joie de vivre, sumanumą ir jautrumą. Pvz., vieną kartą, kai mokykloje vyko tam tikri patikrinimai, Mamytė su dukrelėmis susiruošė į Disneylandą, darbovietėje paėmusi išeiginę dieną. Kai Vėjūnė, grįžusi namo iš Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje, sulaukė laiško iš pamilto berniuko ir atsisėdo sumišusi buto kampe, Mama priglaudė ją savo šiltame glėbyje…

Karilė Baltrušaitytė vaikystėje.
Karilė Baltrušaitytė vaikystėje su pirmąja papugėle, Čikaga 1955-56.

Toliau kalbėjo Karilės kolegės mokytojos ir draugės. Jų prisiminimuose vėl buvo minimas Velionės kūrybingumas, individualumas, drąsa ir dosnumas. Marytė Newsom, kurios draugystė su Karile siekė vaikystę New Yorke (nuo 1957 m.) ir tęsėsi Los Angeles nuo apytikriai 1972 m., pastebėjo, jog Karilė buvo vaišinga, nereikli draugė, linkusi padėti visokiais atvejais, pvz., rasti siuvėją Marytės vestuvinei suknelei. Živilė Gimbutaitė apžvelgė Karilės veiklą Lietuvoje nuo 2009 m., o Danutė Janutienė, atvykusi iš Berkeley, prisiminė malonius susitikimus su Karile Kaune pastaraisiais metais. Programos pabaigoje skambėjo dainos: Auros „Ei, valio, saulute” ir „Dust in the Wind” (Dulkės vėjyje); Vėjūnės ir jos dukrelės Arijos – Karilės improvizuota dainelė apie košytę-makalynę.

Po to buvo sushi šefų paruoštos ypač skanios, egzotiškos vaišės, po jų – kavutė ir saldumynai – proga pasikalbėti.

Baltrušaičių šeima, emigravusi iš Vokietijos su sūnumi Putinu, pirmiausia įsikūrė Los Angeles mieste, kur 1950 m. liepos 12 d. gimė Karilė. Vėliau gyveno Čikagoje (1952–1956; 1968–1971) ir New Yorke (1957–1968), nes tėvelis, muzikas Vladas Baltrušaitis buvo pakviestas dirbti vargonininku bei chorvedžiu šių miestų lietuvių bažnyčiose. Čikagoje Vl. Baltrušaitis su kolegomis sutelkė Lietuvių Operą ir pasireiškė joje kaip solistas. Elena Baltrušaitienė iki pensijos darbavosi chemijos laboratorijoje, o 1998 m. persikėlė į Vilnių.

Karilė Baltrušaitytė su šeima.
Karilė Baltrušaitytė su šeima NY 1967.

Sugrįžusi į Los Angeles, Karilė Baltrušaitytė studijavo Kalifornijos Valstybiniame Universitete (CSULA), kurį baigė 1979 m. su bakalauro laipsniu meno srityje, ir Kalifornijos Universiteto (UCLA) Folkloro ir Mitologijos fakultete, pasiekdama magistro laipsnį 1989 m. Tais pačiais metais, 1989, ji įsigijo meno mokytojos kredencialus Kalifornijos Valstybiniame Universitete, Northridge. Liko kurti šeimą ir mokytojauti, ilgainiui Manual Arts gimnazijoje, savo gimtinėje.

Karilės ir mano takai susipynė apie 2003–2004 m., kai porą sykių susitikome Los Angeles, Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje. Aprodydama apylinkes viešniai iš Kauno, muziejininkei Aušrai Kargaudienei, Karilė apsilankė pas mane Lucerne slėnyje. Jau tada ji pradėjo galvoti apie persikėlimą Lietuvon „išeinant į pensiją”. Beveik kasmet žiemos atostogų metu lankydama mamytę Eleną Baltrušaitienę Vilniuje, ji susižavėjo baltomis žiemomis, „žaliųjų” veikla, meno bei kultūros klestėjimu ir Kauno legendiniu lietuviškumu. Ji manė ten radusi tinkamą aplinką savo būsimai veiklai. Artėjant kraustymosi žygiui, 2008 m. birželio mėn., Karilė tiesiog nekantravo, nors persikėlimas Lietuvon su visais baldais, papūgomis, šuneliu ir katyte reikalavo daug pastangų ir dokumentų tvarkymo…

Karilė Baltrušaitytė, Nerija Linkevičiūtė ir Algirdas Gustaitis.
Karilė Baltrušaitytė, Nerija Linkevičiūtė ir Algirdas Gustaitis. Čikaga, 1971 m.

2010 m. sausio mėn. viešėjau pas Karilę erdviame jos nuomojamame bute Laisvės al. 9, netoli Nepriklausomybės aikštės. (Čia ji prieš metus buvo persikrausčiusi iš pirmojo nuomojamo buto Žaliakalnyje.) Klampojome po sniegą su jos tibetietišku terjeru Tibu, pietavome „Retro” kavinėje, vakarojome jos spalvingame salonėlyje, klausydamos muzikos, žiūrėdamos į tankiai už langų krentančias snaiges, arba į papūgas, įsitaisiusias narvuose šalia atogrąžų augalų. Tarp mūsų ir papūgų – fortepijonas, papuoštas gėlėmis ir dukrų nuotraukomis. Ant gretimos sienos, virš knygų lentynų buvo matyti Karilės lankytų kursų pažymėjimai: Tibeto religijos, homeopatinio gydymo ir kt. Ant stalelio gulėjo piešiniai bei dizainas šventiniams atvirukams. Kokia gyvybinga buvo Karilės būsto nuotaika!

Tuo tarpu Karilės veiklos sritys  vis plėtėsi. Užmezgusi ryšius su kaimynais, menininkėmis ir Kauno dramos teatro artistais, ji užsiėmė privačiomis anglų kalbos pamokomis. Tą mėnesį ji ruošėsi dėstyti anglų kalbą amerikiečių bendrovėje ar institute Kaune. Ji buvo pakvietusi mokyklinio amžiaus vaikų būrelį į savo butą pamatyti, kaip kalba ir dainuoja papūgos; netrukus buvo kviečiama su paukščiais apsilankyti vaikų namuose. Tai darė labai noriai, su entuziazmu, pralinksmindama vaikus ištisu repertuaru: „alio”, „skanu” (užsitarnavus riešutą), „bravo”, motociklo burzgimu, melodijomis… Beje, Karilė buvo labai kalbi, natūrali aktorė. Ji veikė įvairiai – lyg JAV Taikos korpuso neoficiali atstovė.

Karilė Baltrušaitytė.
Karilė Baltrušaitytė prie savo kūrinių, LA 2007.

2012 m. birželį vėl turėjau progos prisiglausti pas Karilę, kol dalis Gimbutų namo Fredoje tapo gyvenama. Šį kartą Karilė pasireiškė kaip puiki šeimininkė, vaišinanti svečius iš Kauno ir užjūrio. Ji išmėgindavo įvairius vegetarinio maisto receptus, pvz., daržovių vyniotinį, riešutų ir vaisių apkepą, sudėtingas salotas. Taip ji vieną dieną vaišino mamytę Eleną, Neringą Railaitę, Vandą Janulaitienę ir mane; kitą sykį – kauniečius aktorius Daivą ir Seržą, menininkę Ireną; trečią – vaikystės drauges Vaičiulaitytes, atvykusias iš New Yorko ir Washingtono. Visiems Karilė sukurdavo šventę, savo šiluma bei dėmesingumu kiekvienam, savo jaukia aplinka ir muzika.

Karilė sakė esanti laiminga Lietuvoje: „gera” jai čia – nepaisant to, kad repatriantės kelyje buvo daugybė kliūčių, pradedant reikalais nepažįstamoje biurokratijoje, baigiant Lietuvos Respublikos pilietybės klausimu. Vasarą prisidėjo naujas rūpestis – mamytės Elenos nupirktos sodybos Girdžiuose (netoli Vl. Baltrušaičio gimtinės Jurbarke) kapitalinis remontas. Šis darbas rutuliojosi lėtai, keičiantis meistrams ir kamuojant nesusipratimams, tačiau Karilė viltingai vykdė remontą toliau, rasdama išeitį iš kiekvienos problemos. 2013 m. vasarą, kai remontas toli gražu nebuvo įpusėtas, o Laisvės alėjoje buto savininkai nusprendė namą parduoti, nesulaukę nuomos sutarties pabaigos, Karilė pasiryžo kraustytis į Girdžius. Gerų kaimiečių dėka ji rado laikiną gyvenvietę – dviejų kambarių namelį Girdžių pakraštyje.

Su mama Elena Baltrušaitiene. California, 2007 m.
Su mama Elena Baltrušaitiene. California, 2007 m.

Gyvendama Girdžiuose ji galėsianti dažniau pasidžiaugti pasakišku keliu palei Nemuną tarp Jurbarko ir Kauno; bus arčiau Trečiojo amžiaus universitetas (TAU), kurio centras – Jurbarke ir kurio filiale Kaune ji buvo pradėjusi dėstyti. Gyvulėliams bus daugiau erdvės.

Vieną saulėtą 2013 m. rugpjūčio dieną sėdėjome su Karile trobelės gonkose, tarp kabančių gėlių vazonų, priešais beribius laukus ir gojelį kairėje. Po ilgo pasivaikščiojimo iki remontuojamo namo Naujojoje gatvėje ir vandens rezervuaro netoliese stebėjome saulėlydį. Kitą dieną vaišinomės pas Baltrušaičių gimines, atsitiktinai atrastus Girdžiuose.

Šis Lietuvos kampelis, ypač laukai ir nuostabus horizontas virš jų, Karilei buvo lyg déjà vu, sapne ar pasąmonėj išgyventas, kuriame ji jautėsi atradusi savo tėviškę. Girdžiuose Karilė įsijautė į Lietuvos gamtą bei sezonų kaitą, džiaugėsi žeme, augmenija ir gandrais vasarą. Čia ji norėjo likti visam laikui, čia susilaukti apsilankančių dukrų su šeimomis.

Karilė Baltrušaitytė su augintiniais.
Su abiem savo šuniukais, Tibeto terjerais, Tibu ir Blizge, Kaune 2010.

Tačiau likimas Girdžiuose jai lėmė labai trumpą gyvenimą: metus minėtoje trobelėje ir pusmetį atremontuotame name Naujojoje gatvėje (su metų pertrauka Kaune). 2015 m. rugsėjo mėn. Karilė „įkurtuvėms” Girdžiuose labai skoningai išdailintame, langų apsuptame namo priekyje priėmė kauniečių kompaniją. Visur – meno darbai, knygos, patogūs baldai, augalai ties papūgų narvais, – „panašu į rojų”, – pastebėjo prietelė Virginija Čėplaitienė. Nuo spalio mėnesio iki gruodžio Karilė dėstė meno ir anglų kalbos kursus TAU, jau palaipsniui silpnėjant jėgoms. Pagaliau buvo diagnozuotas trečios stadijos vėžys, ir Karilė išvyko gydytis Amerikon… Atrodo, jog kelionė į Girdžius jai buvo lyg kelionė į Itakę… Karilės šypsena palietė daugybę žmonių; jos atviras protas, rūpestingumas bei dosnumas praturtino artimųjų kelius.

Pasak el. žinutės iš Kauno, šių metų kovo 31 d. Girdžių kultūros namuose susirinko apie 60 žmonių iš Kauno, Jurbarko ir Girdžių prisiminti a. a. Karilę Baltrušaitytę. Kalbėjo Jurbarko meras Skirmantas Mockevičius ir Girdžių seniūnas Darius Juodaitis. TAU studentai dalijosi šiltais prisiminimais apie mylimą dėstytoją. Kiekvienas pakalbėjęs uždegdavo po žvakelę prie Jos nuotraukos. Smuiku griežė Kęstutis Vasiliauskas. Svečiai buvo pavaišinti Karilės mėgstama arbata bei saldumynais.