Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2021-01-09 (M)

DONATAS STUKAS


A†A DONATAS STUKAS mirė š. m. sausio 9 d. Daytona Beach Shores, FL, sulaukęs 99 metų. Gimė 1921 m. liepos 19 d. Skapiškyje, Lietuvoje.

 

Nuliūdę liko: sūnūs – Edmundas su žmona Živile Chirban ir Andrius, anūkės Justina ir Maira bei proanūkas Wesley.

 

Donatas į Ameriką imigravo po karo, 1951 metais. Čia sutiko savo žmoną Leonidą, su kuria išgyveno beveik 68 metus.

 

Leonida ir Donatas 33 metus gyveno Čikagoje, o 1983 m. išėję į pensiją persikėlė į Floridą. Iš pradžių gyveno Orlando, vėliau – Daytona Beach Shores. Čia jiems patiko mažesnė lietuvių visuomenė ir jauki katalikiška parapija.

 

A. a. Donatas buvo a. a. Juozo ir a. a. Teresės Stukų sūnus, a. a. Liudo brolis ir a. a. Leonidos vyras.

 

Velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Donatą savo maldose. Nuliūdusi šeima.

  2021-01-06 (M)

ALDONA PUTRIŪTĖ MACIUKEVIČIENĖ


A†A ALDONA PUTRIŪTĖ MACIUKEVIČIENĖ mirė 2021 m. sausio 6 d. savo namuose Michiana Shores, IN. Gimė 1935 m. sausio 12 d. Petrikaičiuose, Lietuvoje.

 

Ji buvo a. a. Felikso ir a. a. Jadvygos (Maciūtės) Putrių duktė.

 

Nuliūdę liko: vaikai Dalia Žygas, Vida Kluko ir Darius Maciukevičius; anūkai Aras, Aida ir Kovas Žygas bai Mary Kluko; brolis Vytautas Putrius ir sesuo Birutė Putriūtė Keblinskienė su šeimomis.

 

Aldona buvo a. a. Broniaus žmona, a. a. Algio Putriaus sesuo.

 

Aldonos ir Broniaus draugystė užsimezgė dalyvaujant Dainavos ansamblyje; tikimės, kad dabar vėl jiems teks šokti kartu.

 

Laidotuvių apeigos atidėtos. A. a. Aldonos atminimui prašome aukoti Friendship Botanic Gardens, 2055 East U.S. Highway 12, P.O. Box 8834 Michigan City, IN 46361.

 

Nuliūdę artimieji.

  2020-12-31 (M)

KSAVERAS ADICKAS


A†A Ksaveras Adickas mirė 2020 m. gruodžio 31 d. St. Pete Beach, Floridoje, savo namuose, apsuptas šeimos,  sulaukęs 96-erių metų.

 

Gimė 1924 m. balandžio 1 d. Lietuvoje.  Jis buvo a. a. Ksavero Adicko ir a. a. Konstancijos (Bukauskaitės) Adickienės  sūnus.

 

Nuliūdę liko: vaikai John ir Shawna Adickas, Janina ir Vytas Spokas,vaikaičiai Abbye, Aleksas, Mason ir Caden.

 

Ksaveras buvo a. a. mylimos žmonos Irenos vyras, a. a. Jono ir Kazio brolis, a. a. sesers Agotos Pavlovienės (Adickaitės) brolis. Iki pensijos Ksaveras dirbo elektronikos inžinieriumi, radijo ir televizijos pramonei jis atidavė 35 savo gyvenimo metus.

 

Antrojo pasaulinio karo metais tarnavo Lietuvos kariuomenėje, vėliau baigė mokslus bakalauro laipsniu. Tris kartus keliavo po pasaulį, ilgiau apsistodamas Anglijoje, Afrikoje ir Australijoje, kol pagaliau apsigyveno Elmhurst, Illinois, kur sukūrė šeimą. Ksaveras laisvai kalbėjo keturiomis kalbomis: lietuvių, rusų, vokiečių ir anglų. Laidotuvių apeigos bus privačios.

 

Nuliūdę artimieji.

  2020-12-23 (M)

ALGIRD R. OSTIS (OSTRAUSKAS)


2020 m. gruodžio 23 d. iškeliavo mylimas tėvas ir senelis A † A ALGIRD R. OSTIS (OSTRAUSKAS). Velioniui buvo 89-eri metai. Gimė 1931 m. gegužės 24 d. Lietuvoje.

 

Dideliame nuliūdime liko: duktė Alma Triplett su vyru Mark, anūkai Matthew, Jacob ir Justin; duktė Rita Rušėnienė su vyru Audriumi, anūkai Viktoras, Petras ir Vincas; sūnus Ronaldas Os­tis su žmona Roberta, anūkas Anthony bei kiti giminės.

 

A. a. Algirdas buvo a. a. Valerijos ir a. a. Marijono Ostrauskų sūnus, a. a. Reginos vyras ir a. a. Amber Ro­se senelis.

 

Algirdas atvyko iš Lietuvos su tėvais. Jis buvo U.S. Air Force kapitonas, mokėsi University of Maryland, kur įgijo inžinieriaus bakalauro laips­nį. 1960 m. vedė Reginą Pemkutę ir gyveno Čikagoje, Hinsda­le, Oak Brook ir Lisle, IL. 1965 m. DePaul University baigė teisę ir dirbo advokatu Container Corp of America bei Mobil Oil bendro­vė­se. Vėliau užsiėmė privačia teisės praktika.

 

Algirdas buvo Lietuvių Fondo Tarybos pirmininkas (1998–2000 m., Lietuvių Fondo Valdybos pirmininkas (1990–1992 m.), Lietuvių Katalikų spaudos draugijos vicepirmininkas ir teisės patarėjas.

 

Laidotuvės bus privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

 

2020 m. spalio 22 d. Regina ir mylimas vyras Algirdas atšventė 60 metų vedybų sukaktį. Liūdinti šeima.

 

Atminimui prašome aukoti: 1. Sunlight Orphan Aid for Lithuania/Saulute: sunlightorphanaid.org or checks may be sent to 1133 Amber Dr. Le­mont, IL 60439; tel. 630-852-3204 2. Child’s Gate to Learning/ Vaiko vartai į mokslą: childgate.org. or „contact us” or checks may be sent to 14911 127th Street, Lemont, IL 60439.

 

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-12-21 (M)

ADELĖ GALINAITIS


Mirė 2020 m. gruodžio 21 d., likus kelioms dienoms iki 99-tojo gimtadienio. Gimė 1921 m. gruodžio 24 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: vaikai – Claudia, Zita, Betty, Judy ir John; anūkai – Justine, Dawn, Bobby, Jennifer, Krista, Seth, Taylor, Joshua, Darren, Katie ir Janelle; bei dvylika proanūkų.

 

Velionė bus pašarvota antradienį, gruodžio 29 d., nuo 9 val. ryto St. Michael’s Catholic Church, 310 S. Wheaton Ave., Wheaton, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

 

Nuliūdusi šeima

 

Laidot. direkt. Williams-Kampp Funeral Home,
tel. 630-668-0016 arba www.williams-kampp.com

  2020-12-21 (M)

REGINA PEMKUTĖ OSTIENĖ (OSTRAUSKIENĖ)


Velionei buvo 86-eri metai. Gimė 1934 m. vasario 24 d. Lietuvoje. Į Ameriką atvyko kartu su mama Izabele Pemkiene (a. a.), gyveno Cicero, IL.

Regina buvo a. a. Aldonos Underienės ir a.a. dr. Kazio Pemkaus sesuo ir a.a. Amber Rose močiutė.

 

Dideliame nuliūdime liko: duktė Alma Triplett su vyru Mark, anūkai Matthew, Jacob ir Justin; duktė Rita Rušėnienė su vyru Audriumi, anūkai Viktoras, Petras ir Vincas; sūnus Ronaldas Ostis su žmona Roberta, anūkas Anthony bei kitos giminės.

 

Roosevelt University Regina įgijo chemijos specialybės bakalauro laipsnį; 1960 m. ištekėjo už Algirdo Osčio-Ostrausko. Šeima gyveno Čikagoje, Hinsdale, Oak Brook ir Lisle, IL. Regina buvo veikli ateitininkė, aktyviai dalyvavo ,,Vaiko vartai į mokslą” ir ,,Saulutės” organizacijų veikloje bei finansiškai jas rėmė.

 

Laidotuvės bus privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

  2020-12-17 (M)
  2020-12-21 (A)

SES. MARY PHILLIP RAMOŠKA


A†A SES. MARY PHILLIP RAMOŠKA, SSC. Mūsų mylima seselė mirė š. m. gruodžio 17 d., sulaukusi 100 metų. Vienuolės
įžaduose išgyveno 77 metus. Seselė Mary Phillip gamindavo maistą įvairiuose vienuolynuose, taip pat dirbo mitybos sektoriuje Čikagos Šv. Kryžiaus bei Loretto ligoninėse, Šv. Šeimos Viloje Lemonte. Gavusi gailestingosios seselės/slaugytojos laipsnį, ji dirbo slauge St. Joseph Home for the Aged, Holland, PA ir Motinos namų ligoninėje Čikagoje. 2005 m. pradėjo tarnauti kaip maldos ministrė – iš pradžių Motinos namų vienuolyne Čikagoje, o vėliau – Franciscan Village Lemonte.

 

Liko giliai nuliūdę: jos seserys – ses. Lourdine Ramoška Lemonte ir Helen Rjenches Taylor PA; daug dukterėčių, sūnėnų, pusbrolių bei šv. Kazimiero kongregacijos vienuolės.

 

A. a. ses. Mary Phillips buvo a. a. Walter ir a. a. Grace duktė bei a. a. Mary Ramoška, a. a Aldonos Kucy, a. a. Frances Bullet, a. a. Walter, a. a. Joseph and a. a. John Ramoškų sesuo.

 

Velionė bus pašarvota gruodžio 21 d., pirmadienį, nuo 9 iki 10 val. ryto Šv. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti SSC Retirement Fund: www.sistersofstcasimir.org arba 2601 W. Marquette Road, Chicago IL 60629. Nuliūdusios Šv. Kazimiero seserys.

 

Laidotuvių direktorius – David Gaidas, tel. 708-974-4410.

  2020-12-16 (M)
  2020-12-22 (A)

LAURYNA ELIZABETA JUODVALKYTĖ-VAIČEKAUSKIENĖ


A†A LAURYNA ELIZABETA JUODVALKYTĖ-VAIČEKAUSKIENĖ mirė š. m. gruodžio 16 d. Čikagoje, sulaukusi 96 metų.

 

Gimė Melrose Park, IL. Vaikystėje su šeima išvyko į Lietuvą, gyveno Zarasų rajone. Sovietų okupacijos metu buvo ištremta į Sibirą. Sugrįžusi iš tremties Kaune sukūrė šeimą su Povilu Vaičekausku, užaugino dvi dukras. Po didelių pastangų 1979 m. su visa šeima grįžo gyventi į Čikagą.

 

Nuliūdę liko: dukros Aurelija Vaičekauskaitė, Laura Vaičekauskaitė-Stalionis, anūkai Aleksytė ir Marius Stalionis, brolis Jonas Juodvalkis su šeima, giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

 

Velionė bus pašarvota antradienį, gruodžio 22 d., 9 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota šv. Kazimiero kapinėse.

 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-12-16 (M)
  2020-12-26 (A)

JUOZAS MIKULIS


A†A JUOZAS MIKULIS (1917–2020). Juozas Mikulis amžinybėn iškeliavo 2020 m. gruodžio mėn. 16 d., rugsėjo mėnesį atšventęs 103-ąjį gimtadienį.

 

Juozas gimė Silvertown mieste, Anglijoje, vėliau su tėvais gyveno Lietuvoje. Būdamas 16 metų, įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą, tarnavo Lietuvos kariuomenėje, turėjo vyriausiojo puskarininkio laipsnį. Buvo papuolęs į vokiečių nelaisvę. Po Antrojo pasaulinio karo, 1952 m. atvyko į Ameriką, gyveno Čikagos priemiestyje Cicero, IL.

 

Juozui lietuviška veikla, lietuvybės išsaugojimas už Atlanto ir nuoširdi tarnystė Tėvynei buvo be galo svarbu. Todėl nenuostabu, kad jis daugelį metų atsakingai vadovavo ir veikė Lietuvos karių veteranų sąjungos „Ramovė” Čikagos skyriuje ir Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje gretose, 35-erius metus vadovavo Cicero jūros šaulių kuopai „Klaipėda”. Juozas dosniai rėmė seniausią už Lietuvos ribų leidžiamą laikraštį „Draugas”, žurnalą „Pensininkas” ir kitus lietuviškus leidinius, organizacijas ir fondus Amerikoje ir Lietuvoje.

 

Juozą Mikulį kiekvieną sekmadienį galėjai sutikti Cicero miestelyje esančioje Šv. Antano bažnyčioje, kurioje jis labai daug metų buvo zakristijonu, padėdavo pasiruošti šv. Mišioms, skaitė skaitinius. Buvo aktyvus Bendruomenės veikloje. Jo darbai buvo įvertinti garbingais LR Krašto apsaugos ministrų, Lietuvos šaulių sąjungos ir LŠS išeivijoje apdovanojimais.

 

Nuliūdę liko: žmona Bronė, sūnūs Rolandas ir Robertas su šeimomis, dukra Danutė (Diana) Cummins su šeima, žentas Norbert Sachs ir anūkė Ramona Fritschi su šeima.

 

Atsisveikinimas su velioniu vyks gruodžio 26 d., šeštadienį, 3 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629). Po to, 4 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau- ti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Vietoje gėlių šeima prašo paaukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai (Nativity BVM). Nuliūdę artimieji.

  2020-12-12 (M)
  2020-12-18 (A)

RIMGAUDAS ALIS ALIŠAUSKAS


A†A RIMGAUDAS ALIS ALIŠAUSKAS mirė 2020 m. gruodžio 12 d. Oak Lawn, Illinois. Gimė 1932 m. gegužės 11 d. Lietuvoje.
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park rajone.

 

Nuliūdę liko: sūnus Robertas; duktė Liana Alytė su vyru Leroy Kos; duktė Renita Alytė; sesuo Aldona Sterbienė su šeima; pusseserė Valentina Harvey su šeima.

 

Atsisveikinimas su velioniu vyks penktadienį, gruodžio 18 d., 1 val. p. p. Šv. Kazimiero kapinių koplyčioje. Kviečiame dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.