CENTRAS - Mirties

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-10-11 (M)
  2019-10-16 (A)

ANCIUS LANIAUSKAS


A†A ANCIUS LANIAUSKAS mirė š. m. spalio 11 d. Gimė 1938 m. kovo 6 d. Lietuvoje. Gyveno Carol Stream, IL, anksčiau Cicero, IL. Karo metu su šeima pasitraukė į Vokietiją, ten baigė Vasario 16-osios gimnaziją. Ancius tarnavo JAV kariuomenėje, buvo Vietnamo karo veteranas. Daug metų dirbo mechanikos inžinieriumi. Nuliūdę liko: žmona Birutė Sedleckaitė, sesuo Elena Olišauskienė su šeima, pusseserė Regina Šilgalienė, pusbrolis Marius Laniauskas su šeima, kiti giminės bei draugai Lietuvoje ir Amerikoje.

 

A. a. Ancius buvo a. a Alfonso ir a. a. Vacio brolis bei a. a. Rimanto pusbrolis. Velionis bus pašarvotas spalio 16 d., trečiadienį, nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkaus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL.

 

Laidotuvės įvyks spalio 17 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lietuvos Dukterų draugijai, Inc., šv. Mišioms arba Chicago’s Mothers Foundation, Inc. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-10-10 (M)
  2019-10-16 (A)

ROMUALDAS KAŠUBA PH. D.


A†A ROMUALDAS KAŠUBA PH. D. mirė š. m. spalio 10 d. Gimė 1931 m. kovo 23 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno St. Charles, IL.
Nuliūdę liko: žmona Nijolė Mekytė, dukros dr. Vida Kašuba ir Dalia Metzger su vyru Mark, anūkai Romas ir Lukas Metzger, kiti giminės JAV ir Lietuvoje.

 

Spalio 16 d., trečiadienį, 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje bus aukojomos šv. Mišios už a. a. Romualdo sielą. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-10-01 (M)
  2019-10-08 (A)

ALDONA ŠILAITĖ KAMINSKIENĖ


A†A ALDONA ŠILAITĖ KAMINSKIENĖ po sunkios ligos iškeliavo Anapilin 2019 m. spalio 1 d. Gimė 1929 m. kovo 5 d. Lietuvoje
urėdo Petro Šilo ir mokytojos Rozalijos Ruigytės Šilienės šeimoje. Gelbėdamiesi nuo sovietų, šeima pasitraukė į Vakarus ir gyveno Hanau karo pabėgėlių stovykloje. Atvykę į JAV, apsigyveno Čikagoje. 1958 m. ištekėjo už Elegijaus Kaminsko ir sukūrė šeimą. Buvo uoli skautė, dalyvavo Santaros-Šviesos suvažiavimuose, mėgo fotografuoti, vėrė gintaro papuošalus. Labai mylėjo Lietuvą, padėjo ne vienam, atvykusiam iš tėvynės įvairiausiais sveikatos bei labdaros reikalais, nuolat prisidėjo prie išeivijos kovos už Lietuvos nepriklausomybę. Dirbo optometriste nuosavoje optikoje Marquette Parke, vėliau dr. Lino Sidrio oftalmologijos kabinete. Aktyviai dalyvavo „Vaiko vartai į mokslą” veikloje. Buvo meniškos sielos, linksma ir nuoširdi, mėgo draugiją, visuomet padėdavo kitiems.

 

Giliam liūdesy liko: dukra Rasa su draugu Bob ir dukra Andrėja; anūkės Lina su vyru Kenny ir Daiva su vyru Matt; brolio a. a. Vytenio žmona našlė Vida su sūnumis Algiu ir Dariumi su šeimomis; sesers a. a. Rasos vyras našlys Jonas Vazbys su dukra Gaile ir sūnumi Tomu su žmona Delia, daugelis artimųjų, draugų, pažįstamų Lietuvoje ir JAV.

 

A. a. Aldona bus pašarvota spalio 8 d., antradienį, nuo 9 val. iki 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių šeima siūlo aukoti Aušros Vartų-Kernavės skaučių tuntui, organizacijai „Vaiko vartai į mokslą” arba Cure Alzheimer’s Fund. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus bei pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir prisiminti a. a. Aldoną savo maldose. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-09-27 (M)
  2019-11-30 (A)

SIGITA GRIŽAITĖ DAMAŠIENĖ


Su liūdesiu pranešame, kad 2019 m. rugsėjo 27 d. po sunkios ligos mirė mūsų brangi ir mylima žmona, mama, močiutė, sesuo, draugė A†A SIGITA GRIŽAITĖ DAMAŠIENĖ. Sigita gimė 1942 m. lapkričio 14 d. Stanislovo ir Magdelenos Grižaičių šeimoje Tauragės mieste.

 

Karo metu su tėveliais, seserimi Danute ir broliu Ričardu persikėlė gyventi į Ameriką. Augo ir mokėsi Čikagoje. 1963 m. ištekėjo už Gedimino Damašiaus ir apsigyveno šiauriniame Čikagos priemiestyje. Jų šeimoje gimė ir užaugo du lietuvaičiai vaikai Linas ir Dalia.

 

Sigita Damašienė drauge su Gediminu aktyviai dalyvavo Waukegan apylinkės JAV Lietuvių Bendruomenės veikloje, ji buvo puiki liaudies šokių ansamblio „Klumpė” šokėja, priklausė moterų būreliui, kur buvo skaitomos knygos apie religiją bei prasmingą gyvenimą. Jeigu likdavo kokia laisva valandėlė, Sigita mėgo tapyti, siuvinėti, megzti arba iš gintaro daryti meniškus rankdarbius. Kokia mylinti žmona, puiki rūpestinga mama ir nuostabi močiutė ji buvo – mieli ir šilti prisiminimai apie tai lydės šeimos narius visą likusį gyvenimą.

 

Dėl skaudžios netekties gedi vyras Gediminas, sūnus Linas su žmona Seung Mi Jeon ir dukrele Ananda Jun; dukra Dalia su vyru Juozu Quigley ir vaikais Gwendolyn, Wade, Nolan ir Vytuku; sesuo Danutė ir jos vyras Ronald Niehoff su šeima bei giminės ir artimi draugai JAV ir Lietuvoje.

 

Atsisveikinimas ir šv. Mišios už velionės sielą vyks 2019 m. lapkričio 30 d. Santa Maria del Popolo koplyčioje 116 North Lake Street, Mundelein, Illinois Daugiau informacijos tel. 847-830-6287.

 

Waukegan-Lake County LB pranešimas.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-09-18 (M)
  2019-09-22 (A)

KĘSTUTIS KRIŠČIŪNAS


A†A KĘSTUTIS KRIŠČIŪNAS mirė š. m. rugsėjo 18 dieną, sulaukęs 85 metų, savo namuose, rūpestingai prižiūrimas sesers Aušros. Gyveno Čikagoje. Gimė 1934 m. Kėdainiuose, Lietuvoje, Jono ir Janinos Kriščiūnų šeimoje. 1949 metais su tėveliais, broliais ir sesute emigravo į Ameriką ir apsigyveno Čikagoje. Tėveliai a. a. Jonas ir a. a. Janina bei a. a. brolis Vytautas į Amžinybę iškeliavo anksčiau.

Nuliūdę liko: broliai dr. Algirdas Kriščiūnas su žmona Teresa, Povilas Kriščiūnas su žmona Diane, sesuo Aušra Marija Padalino su vyru Ronald; daug sūnėnų ir dukterėčių. Jis buvo mylimas savo dukterėčių ir sūnėnų ir gerbiamas daugelio organizacijų atstovas.

 

Kęstutis Kriščiūnas lankė lietuvių gimnaziją Diepholz Vokietijoje ir Mater Dei jėzuitų gimnaziją (Evansville, IN). Įsigijęs elektros ir mokslų inžinierijos bakalauro laipsnį, 30 metų išdirbo Underwriters Laboratories, Northbrook, IL, vadovu bandymuose modernių elektros ir jų produktų tobulinimo srityje.

 

Garbingai tarnavo savo šaliai, JAV armijos 82-oje oro pėstininkų ir cisternos mechanikų dalinyje Ft. Brag, NC ir papildomai, rezervuose Čikagoje, IL. Kęstučio meilė Mičigano ežerui ir jūrai buvo begalinė. Jis priklausė Jackson Park Yacht klubui, turėjo laivų vairavimo kapitono teises, jūrų šaulių Baltijos kuopai vedė pamokas apie saugumą laivuose. Kęstutis buvo NRA narys, priklausė LŠSI (Baltic Unit – Lithuanian National Guard Abroad), turėjo patirties ir medžioklės srityje. Savo laisvalaikiu daug laiko skyrė pramoginiams šokiams, kur iškovojo eilę prizų; buvo instruktorius Arthur Murray’s šokių studijoje. Priklausė Vyčių 112 kuopai (Knights of Lithuania) ir Amerikos Legiono 271 Dariaus ir Girėno postui.

 

A. a. Kęstučio Kriščiūno meilė ir atsidavimas šeimai ir draugams, jo pagalba ir parama visoms organizacijoms ir veiklos sritims, kurioms jis priklausė, ilgai neišblės. Jo ramus ir besišypsantis veidas liks visų jį pažinojusių atmintyje.

 

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, rugsėjo 22 d., nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Highway, Palos Hills. Ir taip pat, pirmadienį, rugsėjo 23 d. nuo 10 val. r. iki 11 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke.

 

Laidotuvės vyks pirmadienį, rugsėjo 23 d. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave. Čikagoje, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-09-10 (M)
  2019-09-14 (A)

ANTANAS A. BARTKUS


A†A ANTANAS A. BARTKUS brangus vyras, tėvas ir senelis, mirė rugsėjo 10 d. Hinsdale ligoninėje. Gimė 1939 m. kovo 2 d. Tauragėje. Su tėveliais ir broliu paliko tėvynę 1944 metais – traukė link karo sudraskytos Vokietijos. Karui pasibaigus Bartkų šeima gyveno Amerikos zonoje, iš kurios emigravo į Ameriką ir pagaliau Čikagoje susitiko su giminėmis ir draugais.

 

Antanas baigė St. Ignatius College Prep ir vėliau – Illinois Institute of Technology, įgydamas elektros inžinieriaus laipsnį. Daug metų dirbo inžinerijos skyriaus vedėju Material Service/General Dynamics kompanijoje.

 

Jis taip pat aktyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje. Daug metų buvo „Neries” krepšinio komandos kapitonas. Buvo Švč. M. Marijos Gimimo parapijos lituanistinės mokyklos prezidentas ir Lietuvių slidininkų klubo pirmininkas. Buvo teniso klubo narys ir visada rėmė Nerijos jūrų skaučių tuntą. Laisvalaikiu mėgo dirbti su mediena ir visada mielai padėdavo šeimai bei draugams. Gyveno pilnas optimizmo ir entuziazmo.

 

Nuliūdę liko: žmona Dalia; dukros – Lisa Harwood su vyru Peter ir Lara Barber su vyru Robert; anūkės – Tessa, Vija, Gately, Lilia ir Amelia; brolis Al Bartkus su žmona Selma; brolienės – Rasa Dilger su vyru Timothy ir Vida Bartkus-Murray su vyru Charles; krikšto sūnūs – Alex Bartkus ir Peter Dilger; dukterėčios – Andrea Hayes, Alida Coury su vyru Nick ir Karolin Buhrmester su vyru Chris; sūnėnai – Andrew Bartkus su žmona Lauren ir Andy Dilger su žmona Carrie, bei kiti giminės ir draugai.

 

Kviečiame prisiminti Antano puikų gyvenimą šeštadienį, rugsėjo 14 d., nuo 9 val. r. iki 1 val. p. p. Sullivan Funeral Home, 60 S. Grant St, Hinsdale, IL. Vietoje gėlių prašome paremti: Lithuanian Scout Assn Nerija, C/O Julie Stankaitis, 6910 Waterfall Place, Downers Grove, IL 60516.

 

Lithuanian World Center 14911 127th St., Lemont, IL 60439.

 

Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-08-15 (M)
  2019-08-31 (A)

DR. SAULIUS ANTANAS NAUJOKAITIS


A†A DR. SAULIUS ANTANAS NAUJOKAITIS pranešame liūdną žinią, kad rugpjūčio 15 d., per Žolinę, Potomac, MD mirė dr. Saulius Antanas Naujokaitis, gimęs Bartininkuose 1943 m. birželio 19 d. Mykolui ir Elenai Naujokaičiams. Lietuvos sūnus, pasišventęs gydytojas, daug atlikęs Lietuvos išeivių ir Amerikos visuomenėse.

 

Paliko liūdinčią žmoną Sigitą, dukrą Aliną, Washingtono Lietuvių Bendruomenės pirmininkę, seserį Marią su vyru Peter Burggren, jų sūnus su šeimomis, pusbrolį Liną Naujokaitį su žmona Susan ir jų dukras, svainį Ramūną Kondratą su žmona Skirma, jų vaikus su šeimomis, bei kitus giminaičius Amerikoje bei Lietuvoje.

 

Atsisveikinimo šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, rugpjūčio 31 d., 12 val. p. p. Our Lady of Mercy bažnyčioje, 9200 Kentsdale Drive, Potomac MD. Po Mišių kviečiame į gedulingus pietus. Laidotuvės bus privačios.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-08-13 (M)
  2019-08-19 (A)

GRAŽINA J. DEDELIENĖ JANUŠKEVIČIŪTĖ JANYS


A†A GRAŽINA J. DEDELIENĖ JANUŠKEVIČIŪTĖ JANYS mirė š. m. rugpjūčio 13 d. Oak Lawn, IL. Gimė 1937 m. birželio 26 d. Ukmergėje, Lietuvoje. Gyveno Berwyn, IL.

 

Nuliūdę liko: vyras Clemente Carlos Dedela; duktė Linda Lani su vyru Paul; anūkė Paulina Lani; sesuo Loreta Kasparas; pusbroliai Julius ir Egidijus Milevičiai su šeimomis ir kiti giminės Vokietijoje.

 

Velionė bus pašarvota pirmadienį, rugpjūčio 19 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-08-12 (M)
  2019-08-16 (A)

RAIMUNDAS J. (RAYMOND) RIMKUS


A†A RAIMUNDAS J. (RAYMOND) RIMKUS mirė š. m. rugpjūčio 12 d., sulaukęs 90 metų. Gimė 1929 m. kovo 2 d. Lietuvoje.
Gyveno Berwyn, IL. Nuliūdę liko: žmona Algimanta Rimkus; duktė Edita Stas; anūkė Viktorija; sesuo Nijolė ir daug dukterėčių bei sūnėnų. A. a. Raimundas buvo a. a. Stefanijos, a. a. Birutės ir a. a. Zitos brolis.

 

Velionis bus pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 16 d., nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Conboy-Westchester laidojimo namuose, 10501 W. Cermak, Westchester (2 kvartalai į vakarus nuo Mannheim Rd.). Šeštadienį, rugpjūčio 17 d., nuo 8:30 val. r. iki 9 val. r. su velioniu bus galima atsisveikinti ir Šv. Antano bažnyčioje, 1510 S. 49th Ct., Cicero, IL, kur 9 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Brian D. Kuratko (Original Kuratko Family), tel. 708-562-5900.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-08-03 (M)
  2019-08-22 (A)

NIJOLĖ JURGILIENĖ JABLONSKYTĖ


A†A NIJOLĖ JURGILIENĖ JABLONSKYTĖ mirė š. m. rugpjūčio 3 d. Gimė 1936 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvoje. Gyveno Homer Glen, Illinois, anksčiau Čikagos Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: duktė Daiva Franchik-Kulas su vyru Gary; sūnus Algis Kaunas su žmona Cheryl; duktė Dalia Venckauskienė su vyru Pete; anūkai McKenna, Michael, Andrew ir Erika; proanūkas Kendall; šuniukas „Bixby”. A. a. Nijolė buvo a. a. Juozo žmona.

 

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, rugpjūčio 22 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Str., Lemont, IL, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.