CENTRAS - Mirties

Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-07-19 (M)
  2017-07-22 (A)

LAIMUTĖ KVANTIENĖ BAJORŪNAITĖ


A†A LAIMUTĖ KVANTIENĖ BAJORŪNAITĖ mirė 2017 m. liepos 19 d. Gimė 1932 m. sausio 31 d. Lietuvoje, Kaune. Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Marquette Park apylinkėje, Chicago, IL. Nuliūdę liko: duktė Renata Girniuvienė su vyru Audriumi, anūkės Emilija ir Viktorija, duktė Irena Kvantaitė, sesuo Julia Liutikienė su šeima. A. a. Laimutė buvo žmona a. a. Stasio.
Velionė bus pašarvota šeštadienį, liepos 22 d., 8:30 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago, IL, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti C/O Renata Girnius, 622 8th Ave., LaGrange, IL 60525. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2017-07-19 (M)
  2017-07-22 (A)

DONATA „DONA” FRIZELIENĖ VILIPAITĖ


A†A DONATA „DONA” FRIZELIENĖ VILIPAITĖ mirė liepos 19 d. Naperville, IL. Gimė 1930 m. spalio 20 d. Lietuvoje. Gyveno Naperville, IL, anksčiau Burbank, IL. Nuliūdę liko: sūnus Edvardas su žmona Karen, sūnus Ričardas su žmona Shelley, dvi seserys – Felytė ir Vilija, kiti gim- inės Amerikoje bei Lietuvoje. A. a. Donata buvo žmona a. a. Stasio ir svainė a. a. Liongino Pliūros. Laidotuvės įvyks liepos 22 d., šeštadienį. Atsisveikinimas – šeštadienį, nuo 10 val. ryto iki 12:30 val. po pietų Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Po atsisveikinimo Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL 1 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių a. a. Donata Frizelienė Vilipaitė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2017-07-13 (M)
  2017-07-19 (A)

ALDONA MEILUVIENĖ SČIUKAITĖ


A†A ALDONA MEILUVIENĖ SČIUKAITĖ mirė 2017 m. liepos 13 d. Orland Park, IL. Gimė 1928 m. balandžio 12 d., Lietuvoje, Marijampolėje. Gyveno Orland Park, anksčiau Chicago, Beverly rajone. Nuliūdę liko: vyras Romas P. Meilus, dukterėčios ir sūnėnai. Velionė priklausė Lietuvos skautų organizacijai. A. a. Aldona bus pašarvota liepos 19 d., trečiadienį, 9 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.ALFONSAS KERELIS


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad liepos 5 d. mūsų brangus Tėtis A † A ALFONSAS KERELIS
užbaigė savo gražią gyvenimo kelionę. Gyveno Lemont, Illinois. Gimė 1924 m. rugpjūčio mėn. 9 d. Joniškėlyje, Lietuvoje. Gyveno
Kybartuose. A. a. Alfonsas buvo vyriausias sūnus a. a. Marijos ir a. a. Jono Kerelių. Mylimas vyras a. a. Jolandos Gudaitytės-Kerelienės. Giliame nuliūdime liko: dukros Vilija ir Svajonė, sesuo Rūta Jautokienė su šeima bei daug giminių Lietuvoje ir Amerikoje. A. a. Alfonsas baigė mechanikos inžineriją ir daugiau kaip 50 metų turėjo savo statybos verslą. Skautavo nuo 6 metų amžiaus ir ėjo įvairias pareigas Augsburge, Vokietijoje bei Čikagoje. Buvo aktyvus skautas vytis ir skautininkas bei dienraščio  „Draugas” „Skautybės kelio” skyriaus redaktorius. Labai mylėjo žmones, mėgo gamtą ir gėles. Jam labai patiko ilsėtis šeimos vasarvietėje Michiana, MI, ten rado poilsį ir ramybę. A. a. Alfonsas pašarvotas liepos 7 d., penktadienį, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 South west Highway, Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 8 d. Atsisveikinimas vyks Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos 10 val. r. Po Mišių a. a. Alfonsas Kerelis bus palaidotas Lietuvių tautinėse kapinėse. Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Tėti, Tu visada būsi su mumis! Liūdinčios Vilija ir Svajonė.

 


Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

  2017-07-01 (M)
  2017-07-07 (A)

RAIMUNDAS PAŠKUS


A†A RAIMUNDAS PAŠKUS Mirė 2017 m. liepos 1 d. Hinsdale, IL. Gimė 1923 m. vasario 2 d., Marijampolėje, Lietuvoje. Gyveno Darien, IL, anksčiau Chicago, IL. Nuliūdę liko: žmona Stasė Blandytė; sūnus Rolandas su žmona Vida; sūnus Viktoras su žmona Laurel; anūkai Victoria ir Lily; brolis Henrikas su šeima. A. a. Raimundas buvo tėvelis a. a. Yolitos Paškutės. Velionis bus pašarvotas liepos 7 d., penktadienį, nuo 9 val. r. iki 11 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Atsisveikinimas vyks 11 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose. Po religinių apeigų ir atsisveikinimo velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2017-06-24 (M)

JAUNUTIS RIMVYDAS BURBULIS


A † A JAUNUTIS RIMVYDAS BURBULIS mirė 2017 m. birželio 24 d. Odenton, MD. Gimė 1945 m. birželio 26 d., Vokietijoje. Buvo sūnus a. a. Kosto Burbulio ir a. a. Leokadijos Natke­vi­čiū­­tės Burbulienės, ir pusbrolis a. a. Gražinos Burkart. Gyveno Odenton, MD, anksčiau Baltimore, MD, Kenne­bunk­port, ME, New York, NY, Richmond, VA, Columbia, MD. Buvo aktyvus Baltimorės Lietuvių Bendruomenės narys, Bal­timorės lietuvių kultūros ir kalbos klubo prezidentas, dirbo Baltimorės lietuvių namų direktorių valdyboje, muziejuje, bibliote­koje ir festivalio komitete. Nuliūdę liko: artima draugė Barbora Conroy, sūnūs Ašil ir Ian, jų vaikai, pusseserės Jūratė Baker, Diane Eves, pusbroliai Clif­ford ir Bryan Burkart bei daug giminių Lietuvoje. Laidotuvės privačios. Liūdintys artimieji.

 

Laidot direkt. Hubbard Funeral Home, 410-242-3300 arba www.hubbardfuneralhome.com.

  2017-06-23 (M)
  2017-06-29 (A)

Aleksandra Indriulytė Eivienė


Su giliu liūdesiu ir skausmu širdyse pranešame draugams, pažįstamiems ir buvusiems mokiniams, kad 2017 m. birželio 23 d., sulaukusi 103 metų, Amžinybėn iškeliavo mūsų brangi Mamytė ir Močiutė, A†A Dipl. agr. mokytoja Aleksandra Indriulytė Eivienė.  A. a. Aleksandra buvo mylima žmona a. a. Aloyzo Eivos. Giliame liūdesyje liko: dukra Marija su vyru John ir vaikai Marius, Aleksas, Rolan­das; dukra Alexandra Vilija ir vaikai Ramū­nas ir Monika ir a. a. sesers Adelės Žukienės šeima Lietuvoje. A. a. Aleksandra gimė Lietuvoje ir ten dirbo pedagoginį darbą: buvo Rokiškio kan. Tumo Vaižganto gimnazijos mokytoja, Vilkaviškio dr. J. Basanavičiaus gimnazijos inspektorė, Vilniaus II-osios vid. amatų mokyklos direktorė. Pasitraukus į Vokietiją dirbo mokytoja  Hanau stovyklos gimnazijoje. Priklausė Agronomų sąjungai, Mokytojų sąjungai, Ateitininkų, Skautų sąjungoms, BALF’ui, Lietuvos Dukterų draugijai ir kitoms labdaringoms organizacijoms. Velionės įvairūs raštai, vertimai ir eilėraščiai buvo spausdinami ir premijuojami „Laiškuose lietuviams”, „Drauge”, „Eglutėje”, „Ateityje” ir kituose lie­tuviškuose laikraščiuose bei žurnaluose. Velionė buvo monografijų apie Linkuvos gimnaziją ir Žemės ūkio akademiją redakcinių komitetų narė. Atsisveikinimas su a. a. Aleksandra įvyko birželio 29 d. Laidotuvių šv. Mišios buvo aukojamos 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Po Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Šeima dėkoja kun. Gediminui Keršiui už širdingai atnašautas šv. Mišias bei laidotuvių apeigas kapinėse. Taip pat dėkojame muz. Ričardui Sokui už jausmingai sugiedotas giesmes ir raminančią vargonų muziką per šv. Mišias. Esame dėkingi Donald Petkus laidojimo namams už nuoširdžiai suteiktą paramą. Kviečiame draugus, pažįstamus ir buvusius mokinius pasimelsti už a. a. Aleksandrą ir ilgai prisiminti jos gerumą bei įtaką mūsų gyvenime. Liūdinti šeima.

  2017-06-21 (M)
  2017-06-27 (A)

MINDAUGAS KLYGIS


A † A MINDAUGAS KLYGIS mirė 2017 m. birželio 21 d. Gyveno Oak Brook, IL. Gimė 1924 m. vasario 2 d. Lietuvoje. 1950 m. atvyko į Ameriką. Gavo BS Engineering iš University of Illinois, Urba­na/ Cham­paign. Daugiau nei 30 metų dirbo Illinois Tool and Dye ir buvo 50 patentų autorius. Nuliūdę liko: žmona Aldona (Paskus) Klygis, su kuria išgy­veno 68 metus, anūkės Kathryn Grace Klygis ir Mary Terese Kly­gis, gyvenančios Burr Ridge, IL. Velionis buvo sūnus a. a. tėvų ir a. a. sesers, kurie gyveno  Australijoje. A. a. Mindaugas bus pašarvotas birželio 27 d., antradienį, nuo 9 val. ryto iki 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127 St., Lemont, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Palos-Gaidas.Tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

  2017-06-18 (M)
  2017-06-24 (A)

AGNESE CHAPKAUSKAS (CHAPP)


A † A Sesuo AGNESE CHAPKAUSKAS (CHAPP), SSC Mūsų mylima seselė mirė 2017 m. birželio 18 d., sulaukusi 83 metų. Vienuolyne įžaduose išgyveno 63 metus. Sesuo Agnese dėstė pradinėse mokyklose Illinois, Indiana, New Mexico ir Wisconsin valstijose, patarnavo Maria High School ir Ho­ly Cross ligoninėje. Nuliūdę liko: dukterėčios Arlene Andrzejewski, Sue Meyer, Dia­­na Smith ir Charlotte Madsen ir jų vaikai Jenny O’Malley ir Kim Marolis bei kiti giminės. Velionė buvo duktė a. a. Alex ir a. a. Martha Chapkauskas, se­suo a. a. Anne Drungelo, a. a. Benedict, a. a. Charles ir a. a. Felix Chapkauskas. A. a. Agnese bus pašarvota birželio 24 d., šeštadienį, nuo 10 val. r. iki 11:15 val. ryto Franciscan Village Chapel, 1270 Village Dr., Lemont, IL, kur 11:15 val. r. bus aukojamos atsisveikinimo šv. Mi­šios. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund. Šv. Kazimiero seserys.

 

Palos-Gaidas FH, tel. 773-776-1324 (sisters).

  2017-06-17 (M)
  2017-06-23 (A)

EVA PAULAUSKAS (SKURVYDAS)


A † A EVA PAULAUSKAS (SKURVYDAS) mirė 2017 m. birželio 17 d. savo namuose Marquette Park, IL, sulaukusi 96 metų. Gimė Baltramuose, Žemaitijoje, Lietuvoje. 1959 m. iš Anglijos atvyko į Ameriką. A. a. Eva buvo žmona a. a. Antano, mama a. a. Anthony. Nuliūdę liko: duktė Birutė (Richard Kesteloot) Rizzuto, marti Jeannie, daug anūkų ir proanūkų. Eva priklausė Jūrų šauliams, Anglijos lietuvių klubui, Lie­tu­vos skautams ir kitoms organizacijoms. Velionė bus pašarvota Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažny­čioje penktadienį, birželio 23 d., 10 val., kurioje 11 val. ryto bus au­kojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Eva bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišio­se. Nuliūdusi šeima.

 

Palos-Gaidas FH, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

Page 1 of 5812345...102030...Last »