CENTRAS - Mirties

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-16 (M)

EUGENIJA (BAKAITYTĖ) HARVEY


A†A EUGENIJA (BAKAITYTĖ) HARVEY. Genutė mirė po sunkios ligos savo namuose Alta Loma, CA. 2017 m. lapkričio 16 d. vakare. Jos amžinojo poilsio vieta – šalia anksčiau mirusio vyro a. a. Richard. Genutė gimė Lietuvoje, po karo apsigyveno Čikagoje, o pastaruosius ilgus metus gyveno Californijoje. Velionės tėveliai buvo a. a. Jurgis ir a. a. Antanina. Mes ilgai prisiminsime Genutės šypseną, gerumą, jos rūpestį, skirtą artimiesiems, jos meilę gamtai ir gyvūnams. Reiškiame užuojautą velionės giminėms bei draugams, gyvenantiems JAV, Anglijoje ir Lietuvoje. Tegul a. a. Genutė ilsisi ramybėje. Karolina Kubilienė su šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-11 (M)
  2017-11-17 (A)

Dr. ALGIMANTAS KELERTAS


A†A Dr. ALGIMANTAS KELERTAS mirė 2017 m. lapkričio 11 d., New Lenox, IL. Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: dukterėčios Rima Kelertas ir Kristina Boving, brolienė Violeta Kelertas, artimi draugai Giedrius ir Jurita Tamošiūnai su šeima. Dr. Kelertas dirbo Hines Veterans Administration ligoninėje, Hines, IL. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijai. A. a. A. Kelertas bus pašarvotas penktadienį, lapkričio 17 d. Budėtuvės nuo 4 val. p. p. iki 9 val. vak. Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijoje (St. James bažnyčioje, 5129 Wolf Rd., Western Springs, IL 60558). Religinės apeigos vyks 7 val. vakare. Laidotuvės vyks šeštadienį, lapkričio 18 d. Atsisveikinimas – nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439. Religinės apeigos – 12 val. popiet. Po religinių apeigų velionis bus palaidotas Bethania kapinėse, Justice, IL. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdintys artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-05 (M)
  2017-11-08 (A)

PRANAS V. POVILAITIS


A†A PRANAS V. POVILAITIS mirė 2017 m. lapkričio 5 d. Lemonte, IL. Gimė 1924 m. gruodžio 8 d. Lietuvoje. Atvykęs į JAV apsigyveno Evergreen Parke, IL. A. a. Pranas Povilaitis buvo „Draugo” direktorių tarybos narys, priklausė Lietuvos krikščionių demokratų partijai, ateitininkas, darbštus ir uolus krikščionis. Velionis bus pašarvotas lapkričio 8 d.,
trečiadienį, 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Tautos fondui. Čekius rašyti Lithuanian National Foundation Inc., ir siųsti adresu: 307 West 30th Street, New York, New York 10001-2703. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-04 (M)

MILDA TAMULIONIENĖ


A†A MILDA TAMULIONIENĖ po sunkios ligos mirė 2017 m. lapkričio 4 d. St. Petersburge, FL. Nuliūdę liko: vyras Stasys, brolis Vaidotas Daukantas su žmona Raimonda, giminės Lietuvoje ir Amerikoje. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-11-01 (M)
  2017-11-06 (A)

STASĖ ŽEMGULIS (BLAŽYTĖ)


Mūsų mylima mama, močiutė ir promočiutė A † A STASĖ ŽEMGULIS (BLAŽYTĖ) po sunkios ligos tyliai iškeliavo į Amžinuosius namus 2017 m. lapkričio 1 d., sulaukusi 91 metų. Gimė 1925 m. lapkričio 21 d. Kybartų mieste, Vilkaviškio ap­skri­tyje, Lietuvoje. Paskutiniu laiku gyveno New Buffalo, MI. Velionė buvo duktė a. a. Jono ir a. a. Onos (Baltramonaitis) Bla­žių ir žmona a. a. Juozo (Joseph) Žemgulio. A. a. Stasė emigravo iš Lietuvos į Kanadą. Susipažinusi su bū­si­­muo­ju vyru atvyko į Čikagą, kur išgyveno ilgus metus. Giliai nuliūdę liko: dukros – Laura Jasica, Diana Žemgulis ir Maria (George) Mitrofski; anūkai – Julie (Kevin) Krajewski, Kris­ti­na Dervishi, Monica (Matthew) Takash, Joseph Dervishi, And­rea Mitrofski; proanūkas James Krajewski, kiti artimieji bei draugai. A. a. Stasė buvo puiki namų šeimininkė: mėgo virti, siūti, vą­šeliu nerti įvairius rankdarbius. Jai patiko gėlės ir katės, ji mė­go praleisti laiką gamtoje ir savo kieme. Ji la­bai mylėjo savo šei­mą, draugus ir brangią tėvynę Lietuvą. Šv. Mišios už a. a. Stasės sielą buvo atnašautos pirmadienį, lapkričio 6 d., Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Velionė bu­vo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje. Laiduotuves tvar­kė Palos Gaidas laidotuvių namai. Nuliūdusi vis mylinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-10-23 (M)
  2017-11-03 (A)

VIKTORAS RADVILAS


A†A VIKTORAS RADVILAS mirė 2017 m. spalio 23 d., sulaukęs 57 m. amžiaus. Gyveno Baltimorėje, MD, anksčiau Cicero, IL.
Nuliūdę liko: seserys Loreta (a. a. Jurgis) Bradūnienė ir Felicija (Marijus) Gudinskienė; dėdės Justinas (Edita) ir Zigmas (Anelė) Vasiliauskai; pusbroliai ir pusseserės Lietuvoje ir JAV, sūnėnai Gintas, Lukas, Vincas, Vytas, krikštasūnis Domas (Leanne) ir dukterėčia Rita. Gedulingos šv. Mišios bus atnašaujamos Šv. Luko bažnyčioje Baltimorėje, lapkričio 3 d. 10 val. r. A. a. Viktoro palaikai ateityje bus parvežti į Šv. Kazimiero kapines Čikagoje ir bus palaidoti prie a. a. tėvelių ir močiutės. Vietoje gėlių jo atminimui aukas prašome skirti „Pagalba Lietuvos vaikams” – 22 Fairleigh Ave. So. Hamilton ON L8M 2K2. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-10-22 (M)
  2017-12-02 (A)

JŪRATĖ IZOKAITIS


A†A JŪRATĖ IZOKAITIS mirė 2017 m. spalio 22 dieną, širdžiai staiga sustojus, savo namuose Santa Monica mieste, Californijoje. Likę liūdi: vyras Algirdas Avižienis, sūnūs Audrius Avižienis ir Rimas Avižienis su žmona Kathryn Gies, jos brolio a. a. Kąstyčio Izokaičio dukterys Viktorija ir Kristina su šeimomis bei kiti giminės ir daug Jūratės draugių ir draugų. Urna su a. a. Jūratės palaikais bus palaidota prie jos tėvų Vlado ir Stasės Izokaičių kapo Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje. Apie laidotuvių datą ir tvarką bus pranešta vėliau. A. a. Jūratės gyvenimo prisiminimas ir pagerbimas įvyks gruodžio 2 d., šeštadienį, Los Angeles miesto Marina del Rey uoste. Dėl daugiau informacijos prašome kreiptis į Algirdą Avižienį el. paštu: avizienis@gmail.com. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-10-18 (M)
  2017-10-23 (A)

BIRUTĖ ČEKAITĖ-VILUTIENĖ


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad Aukščiausias pasišaukė į savo Amžinuosius Namus A†A BIRUTĘ ČEKAITĘ-VILUTIENĘ. Ji mirė spalio mėn. 18 d. Schererville, Indiana. Gimė 1930 m. kovo mėn. 15 d. Meškučiuose, Lietuvoje. Giliame liūdesyje liko: vyras Antanas, sūnūs Edmundas ir Vidmantas su žmona Patricia bei dukra Kristina.
Velionė buvo ilgametė JAV LB Tarybos narė, JAV LB East Chicagos apylinkės pirmininkė, priklausė Lietuvos vyčiams, Filisterių skautų sąjungos Čikagos skyriui (ėjo sekretorės pareigas), Sietuvos skautininkių-vyr. skaučių draugovei, stropiai ėjo sekretorės pareigas. Kasmet puošdavo lietuviškais šiaudinukais eglutes Indiana Tourist Centre, Kennedy Ave., Indianoje. A. a. Birutė pašarvota spalio 23 d., pirmadienį, 9 val. ryto, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. ryto atnašautos gedulingos pamaldos. Po šv. Mišių amžinam poilsiui velionė išlydėta į Šv. Kazimiero kapines. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-10-14 (M)
  2017-10-23 (A)

ALGIRDAS BANYS


A†A ALGIRDAS BANYS mirė 2017 m. spalio 14 d. Bloomfield Hills, MI, sulaukęs 84 m. amžiaus. Gyveno Bloomfield Twp., MI. Amerikoje išgyveno 57 metus. Velionis priklausė Baltijos skautų tuntui ir Detroito sporto klubui „Kovas”. Nuliūdę liko sūnėnai: Algirdas Vaitas DDM ir Rimantas Vaitas DDS su šeimomis bei giminės Amerikoje. Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 23 d. Velionio karstas bus atvežtas į Dievo Apvaizdos bažnyčią 9:30 val. r., kurioje 10 val. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Algirdas Banys bus nulydėtas į Holy Sepulchre kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįsta- mus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Val S. Bauza laidotuvių namai, tel. 313-554-1275.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-10-08 (M)
  2017-10-10 (A)

NIJOLĖ RITA BUTKUTĖ ŠAKENIENĖ


A†A NIJOLĖ RITA BUTKUTĖ ŠAKENIENĖ mirė spalio 8 d. Atsisveikinimas vyks spalio 10 d., antradienį, nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose. Mišios už velionės sielą bus aukojamos spalio 11 d., trečiadienį, 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte. Bus palaidota Tautinėse kapinėse. Laidotuvės privačios.

Page 1 of 6212345...102030...Last »