CENTRAS - Mirties

Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-09-20 (M)
  2017-09-22 (A)

EVELINA STANKAITYTĖ OŽELIENĖ


A † A EVELINA STANKAITYTĖ OŽELIENĖ mirė 2017 m. rugsėjo 20 d. Čikagoje. Gimė 1925 m. rugsėjo 11 d. Čikagoje. Nuliūdę liko: sūnus Kazys, sūnus Juozas su žmona Robyn ir dukra Kristina, kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Evelina buvo žmona a. a. inž. Kazio Oželio. Evelina buvo aktyvi lietuvių organizacijų narė. Ji buvo Lie­tuvos vyčių pirmininkė ir Amerikos lietuvių tarybos narė, priklausė Amerikos lietuvių moterų klubui, Šventos Teresės draugijai, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos tarybai, beveik dvidešimt metų dainavo Čikagos lietuvių operoje. Velionė bus pašarvota rugsėjo 22 d., penktadienį, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos Gaidas laidotuvių namuose, 11028 S. Southwest Highway. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 23 d. Iš laidojimo namų velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto vyks atsisveikinimas su velione. 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

  2017-09-18 (M)
  2017-09-23 (A)

RŪTA BARBORA (ANUŽIS) ARBAS


A†A RŪTA BARBORA (ANUŽIS) ARBAS mirė 2017 m. rugsėjo 18 d. Gimė 1926 m. liepos 29 d. Kartenoje, Lietuvoje. Gyveno Beverly Shores, Indianoje. Nuliūdę liko: duktė Gina su vyru Craig Darnell, sūnus Alvydas su žmona Onute (Milišauskaite); anūkai Thomas ir Nicholas Darnell bei Adam Arbas. Atsisveikinimas su a. a. Rūta vyks rugsėjo 23 d., šeštadienį, nuo 9 val. r. iki 10 val. ryto Šv. Onos bažnyčioje (St. Ann of the Dunes Parish), 433 East Golfwood Road, Beverly Shores, Indianoje. Šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos 10 val. ryte. Po šv. Mišių, 1 val. p. p., a. a. Rūta bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse, šalia savo vyro a. a. Liudo Arbas. Kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Geisen-Carlisle, tel. 219-874-4214 arba www.Carlislefh.com.

  2017-09-12 (M)
  2017-09-16 (A)

JONAS PLEIRYS


Mylimas vyras, tėvas, senelis ir prosenelis A†A JONAS PLEIRYS žemišką kelionę užbaigė 2017 m. rugsėjo 12 d. savo namuose, Chicago, IL. Gimė 1924 m. lapkričio 22 d. Biržų rajone, Saločiuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Valeria (Velavičiūtė); dukros: Virginia su vyru Petru Jokubausku, Julytė su vyru Vytu Kasniūnu, Vida Bartašiu (a. a. Ray Bartašius), Alda su vyru Šarūnu Brakausku; anūkai: Erika Jokubauskas su vyru Dariumi Lalu, Laura (Jokubauskas) su vyru Tomu Rupinsku, Vytas Kasniūnas III su žmona Tracy, Nina Kasniūnas, Lisa, Justinas ir Andrius Bartašius, Victor ir Krista Brakauskas; proanūkai: Aven Kasniūnas, Gabriel Lalas, Benjamin Rupinskas; sesuo Lietuvoje Vida (Pleirys) Krencienė su vaikais ir jų šeimomis; žmonos sesuo Aldona Andrijonienė (Chicago, IL) su dukromis ir jų šeimomis. Atsisveikinimas su a. a. Jonu vyks rugsėjo 16 d., šeštadienį, nuo 11:30 val. ryto iki 12:30 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 12:30 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po šv. Mišių a. a. Jonas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa- rapijai, 6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Palos Gaidas, tel. 708-974-4410.

  2017-08-31 (M)
  2017-09-07 (A)

DANGUOLĖ MILAITYTĖ VITKIENĖ, D.D.S.


A†A DANGUOLĖ MILAITYTĖ VITKIENĖ, D.D.S. paliko šį pasaulį 2017 m. rugpjūčio 31 d. Gimė 1930 m. balandžio 2 d. Gyveno Palos Heights, IL. Liūdintys liko: vyras Aleksas, sūnūs Paulius ir Raimundas bei toli po plačiąją Ameriką pasklidę penki vaikaičiai: Aras, Rytas, Kęstutis, Dovilė ir Aleta. Gimė Šiauliuose, Mykolo ir Marijos Milaičių šeimoje. Su šeima paliko gimtuosius namus 1944 m. Užaugo ir subrendo pabėgėlių stovykloje Vokietijoje. Lankė gimnaziją Seligenstadt b. W. lietuvių stovykloje. Ten palaidojusi savo mylimą motiną, Danguolė su tėvu ir jaunesniuoju broliu į Ameriką atvyko 1949 m. Čia 1953 m. sukūrė šeimą. Sulaukė dviejų sūnų. Vaikams sulaukus paauglystės amžiaus, grįžo prie nutraukto mokslo. 1970 m. baigė odontologiją, įgydama Doctor of Dental Surgery laipsnį. Ilgus metus dėstė Illinois College of Dentistry kaip klinikinė asistentė profesorė. Buvo endodontikos klinikų direktorė. Iš aktyvios praktikos pasitraukė 1999 metais. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, rugsėjo 7 d., 8:45 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus palydėti velionę į Amžinybę. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Palos Gaidas, tel. 708-974-4410.

  2017-08-29 (M)
  2017-09-15 (A)

JUOZAS ŠULAITIS


A † A JUOZAS ŠULAITIS gimė 1921 m. birželio 29 d. Lietuvoje. Mirė 2017 m. rugpjūčio 29 d. St. Petersburg, FL. Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau LaGrange Park, IL ir Cice­­ro, IL. Nuliūdę liko: duktė Dalia Remienė su vyru Edmundu; brolis Edvardas (Cicero, IL), kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. A. a. Juozas buvo vyras a. a. Aldonos Balčiūnaitės. Priklausė Lithuanian American Club, St. Petersburg, FL. Velionis bus pašarvotas penktadienį, rugsėjo 15 d., 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69 th St., Chicago, Marquette Park, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių a. a. Juozas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lithuanian American Club, 4880 46th Ave. N., St. Petersburg, FL, 33714. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2017-08-25 (M)
  2017-08-30 (A)

VIKTORAS MAKIEJUS


A † A VIKTORAS MAKIEJUS mirė 2017 m. rugpjūčio 25 d., sulaukęs 86 metų. Gyveno Crown Point, Indiana. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Nijolė, sūnūs Leonas ir dr. Raimundas, duktė Rita, 4 anūkai ir dvi proanūkės. Velionis bus pašarvotas rugpjūčio 30 d., trečiadienį, nuo 2 val. p. p. iki 9 val. v. Elmwood laidojimo namuose, 11300 W. 97th Lane, St. John, IN 46373. Laidotuvės vyks rugpjūčio 31 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo na­mų 9:45 val. ryto velionis bus atlydėtas į St. Michael the Ar­chan­gel bažnyčią (1 Wilhelm Str. Schererville, Indiana), kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Viktoras bus palaidotas St. Michael kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

  2017-08-18 (M)
  2017-08-23 (A)

VYTAUTAS VIRKAU


Menininkas, botanikas A † A VYTAUTAS VIRKAU mirė 2017 m. rugpjūčio 18 d. Gimė 1930 m. kovo 1 d. Šiauliuose, Lietuvoje. Gyveno Downers Grove, IL. Nuliūdę liko: sesuo Henrieta Vepštienė, dukterėčia Indrė Vepš­tas, sūnėnas Linas Vepštas. Laidotuvės (atsisveikinimas) 2017 m. rugpjūčio 23 d., trečiadienį, 11 val. r. Lietuvių tautinėse kapinėse, 8201 S. Kean Ave., Jus­ti­ce, IL. Nuliūdę artimieji.

  2017-08-15 (M)
  2017-08-26 (A)

GILMA MARIA GUNDA ELEKSIS


A † A GILMA MARIA GUNDA ELEKSIS (Buntinaitė) mirė 2017 m. rugpjūčio 15 d. savo namuose Wheeling, IL, sulau­kusi 88 metų amžiaus. Velionė gimė 1928 m. gruodžio 29 d. Žardėje, Klaipėdos krašte, Viliaus Jurgio Buntino ir Trudės Juzaitytės-Bun­tinienės šeimoje. Amžinybėje ją pasitinka tėvai, sesuo Margarita Rūta Bunti­naitė ir brolis Gervydas Ansas Buntinas. Giliame liūdesyje lieka: vyras Henry Eleksis, dukra Gunda (Clif­ford) Maser, sūnus Arvidas (Margaret) Eleksis, anūkai Mar­­ty­nas (Lucy) Maser, Nicholas Eleksis ir Lauren Eleksis, sesuo Al­do­na Buntinaitė, broliai Ramūnas (Lilija) Buntinas ir Marty­nas (Rūta) Buntinas su šeimomis bei daug  giminių ir artimųjų Lie­tu­voje, Vokietijoje, Australijoje, Kanadoje ir Amerikoje. Atsisveikinimas vyks 2017 m. rugpjūčio 26 d., šeštadienį, nuo 10 val. ryto Lie­tu­­vių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijoje, 5129  Wolf Rd. Wes­­tern Springs, IL 60558. Gedulingos pamaldos 12 val. p. p. Kvie­­čiame dalyvauti atsi­svei­kinime, gėlių prašome nesiųsti. Palai­doji­mo apeigos privačios. Nuliūdusi šeima.                                                                          

  2017-08-14 (M)
  2017-08-26 (A)

JUZĖ KROKIENĖ (Barauskaitė)


A†A JUZĖ KROKIENĖ (Barauskaitė) mirė 2017 m. rugpjūčio 14 d. Philadelphijoje, PA. Gimė 1924 m. balandžio 11 d. Telšiuose, Žemaitijoje. Nuliūdę liko: dukros Ramunė, Jūratė, Danutė ir Rasa, žentas Rimantas, anūkai: Saulius, Aidas, Šarūnas, Rasytė, Gintautas ir Gaja bei jų šeimos; Justinas, Leonardas ir Annie, giminės Kanadoje, Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Juzė Krokienė buvo a. a. Broniaus Krokio žmona. Juzė baigė Telšių gimnaziją ir lankė Vilniaus universitetą. Gyvendama dipukų stovyklose amerikiečių zonoje baigė Marburgo universitetą, kur sutiko būsimą vyrą Bronių Krokį. Sukūrė šeimą Rochesteryje, New York ir prisidėjo prie šv. Jurgio parapijos veiklos. 1983 m. su vyru persikėlė į Philadelphiją padėti auklėti anūkus. Savo pavyzdžiu mokė mus visus kantrybės, kuklumo ir meilės. Atsisveikinimas su velione vyks šeštadienį, rugpjūčio 26 d. nuo 10 val. ryto Šv. Andriejaus bažnyčioje, 1911 Wallace Street, Philadelphia, PA 19130. Šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos 11 val. r., po jų vyks laidotuvės. Vietoje gėlių prašome aukoti Šv. Andriejaus parapijai arba organizacijai „Vaiko vartai į mokslą”, PO Box 381, Downers Grove, IL, vvm@childgate. Nuoširdžiai kviečiame gimines ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

  2017-08-14 (M)

ALGIRDAS ČEPĖNAS


Mūsų mylimas brolis ir dėdė A † A ALGIRDAS ČEPĖNAS mirė š. m. rugpjūčio 14 d. Gimė Lietuvoje 1923 m. balandžio 23 d. Liūdesyje liko: brolis Vytautas ir brolienė Aldona, jų vaikai Gintaras, Nijolė, Dalia bei Rima ir jų šeimos. Lietuvoje liko brolis Povilas ir Elena, jų vaikai Kęstutis ir Vy­tau­tas su šeimomis, brolis kun. Juozas ir daug kitų artimų gi­mi­nių. Liūdinti šeima.

Page 1 of 6012345...102030...Last »