CENTRAS - Mirties

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-11-17 (M)

BIRUTĖ DANERYTĖ MEŠKELIENĖ


A†A BIRUTĖ DANERYTĖ MEŠKELIENĖ mirė 2020 m. lapkričio 17 d. Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio rajone. 1951 m. atvyko į Ameriką. Gyveno Bostone, Čikagoje ir Arlington Heights, IL.

 

Nuliūdę liko: a. a. vyro Vytauto sesers a. a. Leonidos Meškelytės-Stukienės vyras (mošėnas) Donatas Stukas, sūnėnai – Edmundas Stukas su dukromis; Andrius Stukas; Vygaudas Meškelė ir jo šeima Lietuvoje; daug pusbrolių ir pusseserių Lietuvoje bei draugai Čikagoje ir Bostone.

 

Birutė buvo a. a. Vytauto žmona, a. a. Otono ir a. a. Teresės Danerių duktė.  A. a. Birutė bus palaidota Bostono New Calvary kapinėse, šalia vyro Vytauto ir tėvų. Prašome prisiminti Velionę savo maldose. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-11-13 (M)
  2020-11-16 (A)

STEFA BUROKIENĖ PAULIUKEVIČIŪTĖ


A†A STEFA BUROKIENĖ PAULIUKEVIČIŪTĖ mirė š. m. lapkričio 13 d., Palos Park, IL, sulaukusi 101 metų. Gimė 1919 m. vasario 20 d. Lietuvoje. Gyveno Palos Hills, anksčiau Čikagos Brighton Parko ir Marquette Parko apylinkėse.

 

Nuliūdę liko: duktė Violeta; sūnus Gintas su žmona Laura; anūkai – Aleksas, Liana su vyru Joshua, Erikas ir Kristina su vyru Brian; proanūkai – William ir Lucy; seserys Gražina Vaičaitienė ir Irena Putrienė su šeimomis; pusseserė Staselė Pauliukevičiūtė ir artima giminaitė Siga Frismantienė su šeima.

 

A. a. Stefa buvo a. a. Alfonso žmona ir a. a. Stasės Rupinskienės sesuo.

 

1941 m. ji baigė Vilniaus Pedagoginį institutą, įgydama antrojo laipsnio pradžios mokyklos ir vidurinės mokyklos mokytojos diplomą. Tų pačių metų rudenį pradėjo vadovauti ir mokytojauti B. Gudelių pradžios mokykloje, Vilkaviškio apskrityje. Stefa iki 1949 m. taip pat dirbo mokytoja pabėgėlių stovyklose Vokietijoje – Neumünster, Shleswig ir Flensburg.

 

Stefa buvo nuoširdi lietuvybės puoselėtoja, labai mylėjo lietuvių kalbą ir gražiai ja kalbėti išmokė savo vaikus bei anūkus. Visada tolerantiška, dosni ir paguodžianti, ji buvo mylima ne tik savo artimųjų, bet ir mėgiama Kr. Donelaičio lituanistinės mokyklos mokinių. Aktyviai dalyvavo išeivijos visuomeninėje veikloje ir labdaros organizacijose, buvo ištikima „Draugo” skaitytoja ir rėmėja.

 

Velionė bus pašarvota pirmadienį, lapkričio 16 d., 9 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Advocate Hospice. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-11-13 (M)
  2020-11-16 (A)

KAZIMIERAS VEITAS


A†A KAZIMIERAS VEITAS mirė š. m. lapkričio 13 d. Lemonte, sulaukęs 95 metų. Gimė 1925 m. spalio 25 d. Lietuvoje. Gyveno Frankfort, IL.

 

Nuliūdę liko: duktė Dalia Adamczyk su vyru Joseph; sūnus Arvydas su žmona Julie; duktė Audronė Rodzak (a. a. vyras John); anūkai – Andrew Adamczyk su žmona Gisela, Anthony, Daina ir Paul Adamczyk su žmona Shu; Victoria, Vincent ir Marina Veitas; Raymond Leseckas su žmona Elyse; Alexander Leseckas; proanūkai – Kobe, Jake, Ryan ir Xavier; sesuo Valė Kliknienė, žmonos brolio Sauliaus Gumausko žmona Irena, jų šeimos bei kiti giminės.

 

Į Amžinybę jau yra iškeliavusi Kazimiero žmona a. a. Bronė Gumauskaitė-Veitienė bei jos broliai a. a. Algimantas Gumauskas ir a. a. Saulius Gumauskas.

 

Velionis bus pašarvotas pirmadienį, lapkričio 16 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL.

 

Laidotuvės įvyks antradienį, lapkričio 17 dieną. Iš laidojimo namų 9:30 val. r. velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, 14911 127th Str., kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-11-10 (M)
  2020-11-16 (A)

JANĖ VIZGIRDIENĖ


A†A JANĖ VIZGIRDIENĖ mirė 2020 m. lapkričio 10 d. Westchester, IL, sulaukusi 85 metų. Gimė 1934 m. gruodžio 12 d. Lietuvoje, Žemaitijoje.

 

Per karą su tėvais ir broliu persikėlė į Vokietiją. Po karo atvyko į Ameriką ir apsigyveno Čikagoje, Brighton Parko rajone. Paskutiniuosius metus gyveno Westchester, IL, arčiau dukters Daivos ir jos šeimos.

 

Nuliūdę liko: duktė Vida, sūnus Anthony, duktė Daiva Fergestad su vyru Mike, anūkai Justin ir Alex; brolienė Marytė Vizgirdienė, pusseserė Edith Blinde su vyru Jurgen ir šeima Vokietijoje; dukterėčios, sūnėnai ir kiti giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje.

 

Augindama savo vaikus Janė dirbdavo ir šeimininke jūrų skautų stovyklose. Mėgo muziką ir siuvimą. Namuose puoselėjo lietuvių kalbą ir tradicijas, kad išauklėtų lietuviais vaikus. Vėliau dukrai Daivai padėjo prižiūrėti anūkus, kurie labai mylėjo savo močiutę ir vadino ją „Mimi”.

 

Lapkričio 16 d., pirmadienį, nuo 8:30 val. r. iki 9:30 val. r. su velione bus galima atsisveikinti Halowell & James laidotuvių namuose, 1025 W. 55th St., Countryside, IL. Mišios už jos sielą bus aukojamos 10 val. r. St. Francis Xavier bažnyčioje, LaGrange, IL. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse šalia savo vyro a. a. Justino ir tėvų, a. a. Dominiko ir Ernos Eitmanų.

 

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti savo pasirinktai organizacijai arba šv. Mišioms už a. a. Janės sielą. Kviečiame artimuosius prisiminti a. a. Janę savo maldose. Nuliūdę mylintys artimieji.

 

Jeigu dalyvausite laidotuvėse, dėl pandemijos apribojimų prašome kreiptis į laidotuvių direktorių, Halowell & James Funeral Home, tel. 708-352-6500, Countryside, IL, hjfunerals.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-11-09 (M)
  2020-11-14 (A)

KĘSTUTIS JEČIUS


A†A KĘSTUTIS JEČIUS gimė 1933 m. birželio 7 d. Kaune, Lietuvoje. Mirė 2020 m. lapkričio 9 d., Villa Park, Illinois, sulaukęs 87 m. Gyveno Villa Park, Illinois.

 

Nuliūdę liko: žmona Dalia V. Miecevičiūtė-Ječienė, duktė Lidija Šoliūnienė su vyru Sauliumi, sūnus Kęstutis su žmona Patricia, sūnus Algimantas su žmona Kimberly ir duktė Rima Herd su vyru Bryan; 10 anūkų, daug dukterėčių ir sūnėnai, kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

 

Priklausė Lietuvių skautų sąjungai (LSS), Lietuvių Fondui ir Boy Scouts of America.

 

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, lapkričio 14 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

 

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-11-07 (M)
  2020-11-12 (A)

PETRAS ROMAS MEILUS


A†A PETRAS ROMAS MEILUS mirė lapkričio 7 d. Palos Heights, IL, sulaukęs 86 metų. Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Čikagoje, Beverly apylinkėje. Gimė 1934 m. rugsėjo 19 d. Ukmergės rajone, Jakutiškių kaime, Lietuvoje.

 

Nuliūdę liko daug sūnėnų ir dukterėčių. A. a. Petras buvo a. a. Aldonos Sčiukaitės Meiluvienės vyras. Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, lapkričio 12 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St, Lemont, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lietuvių skautų sąjungai. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-11-01 (M)

EMILIJA VENGIANSKAS


A†A EMILIJA VENGIANSKAS mirė š. m. lapkričio 1 d., sulaukusi 102 metų. Gyveno Lakeside, MI, anksčiau Lietuvoje ir Sioux City, IA.

 

Gimė 1918 m. sausio 17 d. Sioux City, Iowa valstijoje Juozapo ir Julijos Morkūnų šeimoje. Trejų metukų mergaitę tėvai išsivežė į Lietuvą. 1941 m. Lietuvoje ištekėjo už Edmundo Vengiansko. Į Ameriką pora emigravo 1949 metais. A. a. Edmundas šį pasaulį paliko jau anksčiau.

 

Nuliūdę liko: dukterėčia su šeima Lietuvoje bei artima draugė Regina Albrecht. Emilija buvo aistringa sodininkė, kuri savo gėlėmis pradžiugindavo ne vieną draugę. Ji buvo labai atletiška, stipri ir savarankiška moteris.

 

Didelė padėka draugei Reginai ir „Caring Circle Hospice” už suteiktą patarnavimą ir priežiūrą. Nuoširdžiai kviečiame visus pažinojusius prisiminti ją savo maldose. Galite pareikšti užuojautą virtualiniu būdu: wagnercares.com. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Pobocik Chapel Wagner Family Funerals, 106 Ash Street East, Three Oaks, MI 49128, tel. 269-756-3831.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-10-28 (M)

EMILIJUS „ERNIE” HOLENDERIS


A†A EMILIJUS „ERNIE” HOLENDERIS mirė š. m. spalio 28 d. Gimė 1938 m. lapkričio 7 d. Bernotiškėje, Tauragės apskrityje, Lietuvoje. Gyveno Three Oaks, MI, anksčiau Čikagoje. 1962 m. baigė ekonomikos mokslus DePaul University, Chicago, IL.

 

Buvo visuomenės ir kultūros veikėjas, kolekcininkas, 1984–1988 m. – Čiurlionio galerijos Čikagoje tarybos narys. Įkūrė Dailės muziejų Munster, IN ir suruošė daug meno parodų Čikagoje bei Indianoje. Lietuvių dailės muziejaus Lemonte kūrėjas ir tarybos pirmininkas (1989–1992), JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos narys (1989–1992), JAV ir Lietuvos kultūros mainų programos organizatorius. E. Holenderis daug prisidėjo prie dail. Viktoro Petravičiaus kūrybos išgarsinimo ir pripažinimo JAV.

 

Palaidotas Forest Lawn kapinėse Three Oaks, MI. Laidotuvės buvo privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-10-26 (M)
  2020-11-06 (A)

GENĖ NARBUTAITĖ MIGLINIENĖ


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad žemiškąją kelionę užbaigė mūsų brangioji mama A†A GENĖ NARBUTAITĖ MIGLINIENĖ. Mirė 2020 m. spalio 26 d., sulaukusi 96 metų. Gimė 1924 m. gruodžio 10 d. Gaigalų kaime, Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, Marquette Parko rajone.

 

Nuliūdę liko: duktė Audronė Matutienė su vyru Gražučiu, sūnus Jonas, duktė Ramunė, sūnus Tomas su žmona Skirmante, krikšto duktė Rima Bumbulytė Dornfeld su šeima, dukterėčios, sūnėnai ir kiti giminės Lietuvoje ir Kanadoje. A. a. Genė buvo a. a. Jono Miglino žmona.

 

A. a. Genė labai mėgo skaityti visomis temomis, buvo puiki siuvėja, gėlių augintoja ir ypatingai mėgo kepti pyragus. Ji rūpindavosi giminėmis ir kaimynais, kiek galėdama palengvindavo jų gyvenimą Lietuvoje ir Kanadoje. Ji savanoriavo ir rėmė įvairias organizacijas: Lietuvos Dukterų draugiją, Lituanistikos tyrimo centrą, Jaunimo centrą, Aušros Vartų/Kernavės ir Lituanicos skautų tuntus bei kitas lietuvių organizacijas.

 

Lapkričio 6 d., penktadienį, nuo 9 val. ryto su velione bus galima atsisveikinti Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Dėl pandemijos laidotuvės bus privačios.

 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai (chicagonativitybvm.org), 6812 S. Washtenaw, Chicago, IL 60629. Nuliūdusi mylinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-10-24 (M)
  2020-11-05 (A)

LORRAINE THERESE SIMINAS, SSC


Pedagogė, mūsų mylima seselė A†A Sesuo LORRAINE THERESE SIMINAS, SSC mirė š. m. spalio 24 d., sulaukusi 86-erių metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 67 metus.

 

Seselė Lorraine Therese mokytojavo pradžios mokyklose Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, New Mexico, Ohio ir Pennsylvania valstijose. Nuo 2015 m. ji buvo maldos vadovė Franciscan Village Lemonte.

 

Giliai nuliūdę liko: dukterėčios, sūnėnai, pusbroliai bei šv. Kazimiero vienuolės ir seselės. A. a ses. Lorraine Therese buvo a. a. Frank ir a. a. Mary Agnes duktė bei a. a. Leonard, a. a. Richard ir a. a. Frank sesuo.

 

Velionė bus pašarvota lapkričio 5 d., ketvirtadienį, nuo 10:30 iki 11:30 val. ryto Šv. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund: www.sistersofstcasimir.org arba 2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629. Šv. Kazimiero seserys.

 

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.