CENTRAS - Mirties

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-05-12 (M)

NATALIJA JELMOKAITĖ SODEIKIENĖ


A†A NATALIJA JELMOKAITĖ SODEIKIENĖ mirė š. m. gegužės 12 d., sulaukus 94-erių metų. Gimė Lietuvoje. Gyveno Cicero, IL. A. a. Natalija buvo a. a. Valerijono Sodeikos žmona, a. a. Kristinos Sodeikaitės Trinka mama.

 

Dideliame liūdesyje liko: sūnus Marius, dukterėčia Alvida Baukutė su vyru Virgiu Rukuiža, sūnėnas Gintaras Baukus su žmona Pamela ir dukra Lauren, plati Sodeikų šeima, kiti giminės, draugai Amerikoje ir Lietuvoje.

 

Natalija, visiems artimiesiems žinoma kaip Lialė, buvo aktyvi JAV Lietuvių Bendruomenės Cicero apylinkės narė. Giedojo Šv. Antano parapijos chore, buvo ilgametė parapijos narė. Kas sekmadienį su sūnumi dalyvaudavo kavutėje po šv. Mišių.

 

Laidotuvės privačios. Atsisveikinimo Mišios ir a. a. Natalijos pagerbimas įvyks vėliau. Prašom neužmiršti velionės savo maldose. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-05-07 (M)

LEOKADIJA T. (LILĖ) LUKOŠEVIČIUS MILUKAS


A†A LEOKADIJA T. (LILĖ) LUKOŠEVIČIUS MILUKAS mirė 2020 m. gegužės 7 d. Huntington, New York, sulaukusi 89 m. Gimė 1931 m. sausio 2 d. Kaune, Lietuvoje, Bronės ir Vaclovo Lukoševičių šeimoje.

 

Nuliūdę liko: dukra Rasa su vyru Kastyčiu Karveliu, anūkės Diana ir Laura su vyru Rytu Vygantu, proanūkė Gabija; sūnus Albinas, anūkė Ava; dukra Nida Angeliadis, anūkai Matas ir Krista; artimi giminės ir draugai Amerikoje bei Lietuvoje.

 

1944 m. šeima pasitraukė iš Lietuvos į Hanau, Vokietiją. Iš ten atvyko į Ameriką, gyveno New Britain, CT. Ten Leokadia lankė universitetą. Sukūrusi šeimą, persikėlė gyventi į New Yorką, kur įsijungė į lietuvių skautų ir kultūrinę veiklą.

 

1967–1969 m. buvo Lietuvos skautų sąjungos (LSS) Atlanto rajono vadė; 1970–1975 m. – Lietuvių skaučių seserijos vyriausia skautininkė. Pirmoji moteris, išrinkta LSS Tarybos pirmininke (1976–1978). Lilė rengė dailės parodas, vadovavo lietuviškos tautodailės instituto padaliniui New Yorke, bendradarbiavo lietuvių spaudoje ir radijo valandėlese.

 

A. a. Lilė bus palaidota St. Charles kapinėse, New Yorke, šalia vyro a. a. Vytauto. Šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos vėliau. Vietoje gėlių prašoma aukoti Skautybės fondui, Neringos stovyklai arba Tautos fondui. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-05-06 (M)

JONAS PILECKIS


A†A JONAS PILECKIS mirė š. m. gegužės 6 d., sulaukęs 86 metų. Gimė 1934 m. balandžio 19 d. Buvo Amerikos kariuomenės veteranas.

 

Nuliūdę liko: sūnūs Raymond Pileckis ir Rob Pileckis (žmona Julianne Jackson). Buvo a. a. Marijos Miknaitis mylimas vyras.

 

Laidotuvės privačios. Prašome velionį prisiminti savo maldose. Šeima prašo a. a. Jono vardu aukoti Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Rush University Medical Center, 1201 W. Harrison St., Suite 300, Chicago, Illinois 60607. Liūdintys artimieji.

 

Laidot. direkt. – Lack & Sons Funeral Home, 9236 S. Roberts Rd. Hickory Hills, tel. 708-430-5700.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-05-04 (M)

MARGARITA RUTKUS BUTĖNAS


A†A MARGARITA RUTKUS BUTĖNAS mirė 2020 m. gegužė 4 d. Green Valley, Arizona, sulaukusi 85 m. Gimė 1934 m. gegužės 13 d. Kijeve, Ukrainoje.

 

Nuliūdę liko: Margaritos pusbrolis Anatole (Al) Cisan, Jr., brolienė Vida Butėnaitė-Šilienė, sūnėnai – Algirdas ir Darius Šilai su šeimomis ir dukterėčia Sylvija Sležas Lukas su šeima.

 

A. a. Margarita buvo žmona a. a. Zenono. Po Antrojo pasaulinio karo atvyko į JAV ir apsigyveno Chicago, Illinois. Vėliau su vyru Zenonu Butėnu gyveno Green Valley, Arizona, netoli Tucson miesto. Laidotuvės bus privačios. Apie tai bus pranešta vėliau. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-04-27 (M)

ZENONAS V. BUTĖNAS


A†A ZENONAS V. BUTĖNAS mirė 2020 m. balandžio 27 d. Green Valley, Arizona, sulaukęs 88 m. Gimė 1931 m. spalio 7 d. Ukmergėje, Lietuvoje, Filomenos ir Juozo Butėnų šeimoje.

 

Nuliūdę liko: žmona Margarita (a. a. 2020 m. gegužės 4 d.), sesuo Vida Butėnaitė-Šilienė, sūnėnai – krikšto sūnus Algirdas ir Darius Šilai su šeimomis; sesers a. a. Algės Šležienės duktė Sylvija Sležas Lukas su šeima ir žmonos pusbrolis Anatole (Al) Cisan, Jr.

 

Gelbėdamasi nuo sovietų teroro, 1944 m. šeima pasitraukė į Vokietiją. Po Antrojo pasaulinio karo, 1949 m. atvyko į JAV ir apsigyveno Chicago, Illinois.

 

Zenonas tarnavo JAV kariuomenėje 25-tame pėstininkų dalinyje ir kovojo Korėjos kare. Grįžęs iš kariuomenės vedė Margaritą Rutkus. Mokėsi Illinois Institute of Technology, kur įsigijo inžinieriaus diplomą. Iš Čikagos prieš 23 metus persikėlė gyventi į Green Valley, Arizona.

 

Laidotuvės bus privačios. Apie tai bus pranešta vėliau. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-04-26 (M)

JULIJA KRIKŠČIŪNAITĖ JANONIENĖ-MAČIULAITIENĖ


A†A JULIJA KRIKŠČIŪNAITĖ JANONIENĖ-MAČIULAITIENĖ mirė 2020 m. balandžio 26 d. Gimė 1928 m. Kaune. Nuliūdę liko: duktė Ingrida Scheckel, vyras Juozas Mačiulaitis, Karužų ir Jančių šeimos, kiti giminės, draugai Amerikoje ir Lietuvoje. Julija buvo ilgametė žmona a. a. Antano Janonio.

 

Gyvendama Lietuvoje, o po to Amerikoje, ji priklausė Lietuvių skautų sąjungai, buvo įgijusi skautininkės laipsnį. Julija buvo nuolatinė organizacijos „Vaiko vartai į mokslą” rėmėja.

 

Velionė bus palaidota Sunny Hills, Floridoje prie vyro Antano Janonio. Planuojamos ir pamaldos už velionės sielą Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte – apie tai bus pranešta vėliau. Prisiminkite a. a. Juliją savo maldose. Liūdintys artimieji.

 

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-04-22 (M)
  2020-04-24 (A)

ALBINA SAVICKIENĖ (ULEVIČIŪTĖ)


Stoviu aš parimus prie rūtų darželio,
Kai paspaudęs ranką tyliai išėjai.
Ašarom sidabro verkė rūta žalia,
Skendo ūkanose Lietuvos laukai.
(V. Stankienė)

 

Mylima Mamytė A†A ALBINA SAVICKIENĖ (ULEVIČIŪTĖ) žemišką kelionę užbaigė 2020 m. balandžio 22 d. savo sūnaus namuose. Gimė 1922 m. sausio 12 d. Marijampolėje, Lietuvoje.

 

Nuliūdę liko: sūnus Jonas su žmona Onute; dukros – Irena su vyru Rimu Karaliūnu, Regina su vyru Adomu Didžbaliu ir jų šeimos.

 

A. a. Albina buvo palaidota balandžio 24 d., penktadienį, Šv. Kazimiero kapinėse šalia vyro a. a. Jono. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-04-21 (M)
  2020-04-27 (A)

HENRIKAS VYTAUTAS LAUCIUS


A†A HENRIKAS VYTAUTAS LAUCIUS mirė 2020 m. balandžio 21 d. Gimė 1930 m. gegužės 22 d. Kaune, Lietuvoje, Genovaitės Acalinaitės ir Jono Lauciaus šeimoje.

 

Į Ameriką atvyko 1950 m. 1951–1953 metais tarnavo US Marine Corp. Baigė buhalteriją University of Illinois ir dirbo buhalteriu Čikagoje, New Jersey ir Lietuvoje, kol sulaukė 75 metų amžiaus.

 

Dideliame liūdesyje liko: žmona Ilona Balytė, su kuria išgyveno daugiau kaip 62 metus; duktė Laura, sūnus Darius su žmona Rasa; anūkai Juozas ir Joana; sesuo Evangelina Kungienė, jos dukros – Galinda Porter su vyru David, Renata Prongos su vyru Elefterios, sūnus dr. Arnoldas Kungys su žmona dr. Gudrun ir jų šeimos. Taip pat pusbroliai – Osvaldas Kulys su žmona Mary, Bronius Acalinas su žmona Reedy, Saulius Acalinas su žmona Dalia ir jų šeimos; a. a. Alfredo Kulio žmona Regina su šeima; svainė Aurelija Vaičiulienė su vyru Jonu, jų dukros Liana Raudienė ir Ilona Didžbalienė su šeimomis; krikšto vaikai: Asta Ramanauskaitė Vaichys, Margarita Kulytė Hoffman, Saulius Acalinas, Lijana Alis (Ališauskaitė) Kos, Petras Raziūnas, Arnoldas Kungys ir Rasa Ruzgienė. Liko daug artimų giminių ir draugų Amerikoje, Lietuvoje bei Kroatijoje.

 

A. a. Henrikas buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse balandžio 27 d. šalia savo a. a. sūnaus Henrikėlio. Kai bus atidarytos bažnyčios, tada bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti: Baltic Jesuit Advancement Project, 1380 Castlewood Dr., Lemont, IL, 60439 arba Lithuanian Catholic Religious Aid, 6425 Perry Ave., Maspeth, NY 11378. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-04-21 (M)

R. JOHN RAPŠYS


A+A R. JOHN RAPŠYS mirė š. m. balandžio 21 d. Čikagoje. Gimė 1936 m. Kaune, aviacijos gen. št. plk. Juozo Rapšio (mirė 1972 m.) ir Konstancijos Bražytės (mirė 1979 m.) šeimoje. Buvo a. a. Vidos Dudėnaitės (mirė 1994 m.), su kuria kartu išgyveno 33 metus, vyras, „air freight” pionieriaus Vidmanto (mirė 2017 m.) ir Amerikos aviacijos veterano, dalyvavusio Vietnamo, Irako ir Afganistano karuose, Gintauto (mirė 2004 m.) brolis.

 

Velionis su tėvais 1941–1942 m. gyveno Wenigerode, Vokietijoje – spėjo pabėgti nuo sovietų pirmojo teroro. Grįžo į Lietuvą, bet 1944 m. vėl turėjo trauktis. Po karo gyveno Ingolstadto lietuvių stovykloje, kur baigė 4 gimnazijos klases. Buvo skautas, 1948 m. dalyvavo III Tautinėje stovykloje Alpėse.

 

Į Čikagą atvyko 1949-aisiais. Buvo pirmasis, kuris davė lietuvių jūrų skautų įžodį šiame mieste (1952 m.). 1951–1952 m. bendradarbiavo „Skautų aide”. Pirmą straipsnį jūrų skautų skyriui parašė būdamas 15 metų.

 

1953 m. baigė Kelly High School Čikagoje ir kitais metais įstojo savanoriu į U.S. Marine Corps, kur tarnavo 4 metus: Japonijoje, Korėjoje, Japonų jūroje, Okinawa saloje ir beveik 2 metus – prancūzų Maroke.

 

1959–1963 m. tarnavo U.S. Navy (karo laivyne). Išplaukiojo su tada didžiausiu karo laivu pasaulyje – lėktuvnešiu USS Independence (CVA-62) 3 metus: Atlante, Viduržemio jūroje ir Karibų jūroje, kur 1961 m. dalyvavo Bay of Pigs invazijoje, o 1962 m. – Kubos raketų krizėje – nepavykusiose operacijose nuversti Fidel Castro režimą.

 

Apdovanotas Marine Corps Good Conduct, Navy Expeditionary, dviem National Defense, taip pat Armed Forces Expeditionary, Korean Service ir United Nations Service medaliais.

 

1968 m. Northwestern University baigė anglų kalbą ir žurnalistiką. Karjerą pradėjo Dr. Scholl’s reklamų skyriuje. Vėliau perėjo dirbti į reklamos agentūrą Čikagoje, kur tapo reklamų vyr. redaktoriumi (copy chief). 1978–1999 m. dirbo U.S. Environmental Protection Agency. Buvo mėnesinio žurnalo „Environment Midwest” redaktorius. Dar vėliau tapo „speechwriter” – rašė kalbas 6 valstijų Great Lakes regiono administratoriui Valdui Adamkui ir dviem jo pasekėjams.

 

Priklausė veteranų VFW 177 ir American Legion Dariaus-Girėno postams, taip pat 3rd Marine Div. Ass’n ir USS Independence Ass’n. Buvo Draugo fondo narys, bendradarbiavo „Drauge”, rėmė Lietuvos partizanų šalpos fondą, Lietuvių Fondo ir Jaunimo centrą.

 

Rašė straipsnius „People’s Almanac” leidiniams ir 3-čios Marinų divizijos istorijos tomui. Buvo apkeliavęs 106 valstybes. Visą laiką gyveno Čikagos Marquette Parko rajone.

 

A. a. R. J. Rapšys buvo pašarvotas Gaidas-Daimid laidojimo namų koplyčioje. Laidotuvės buvo privačios. Palaidotas šalia žmonos Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje.

 

Nuliūdę liko: duktė Ramona Toner su šeima; sūnus Anthony su šeima ir sūnus Aldis; anūkai – Jack ir Anne Toner bei Lillian Rose Rapsys; sūnėnai – Vid T. Rapsys, Ryan M. Rapsys, Ryan J. Rapsys ir Robin Rapsys su šeimomis bei giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

 

Vietoje gėlių prašome aukoti Jaunimo centrui arba Partizanų šalpos fondui. Gedintys artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-04-20 (M)

ALGIMANTAS PETRAS GURECKAS


Ekonomistas, teisininkas, diplomatas, visuomenės veikėjas A†A ALGIMANTAS PETRAS GURECKAS mirė 2020 m. balandžio 20 d. Gimė 1923 m. birželio 2 d. Tauragėje, Lietuvoje.

 

Jis lankė Tauragės ir Panevėžio Pirmąją (dabar Juozo Balčikonio) gimnaziją, kurią baigė 1941 m. Studijavo teisę Vilniaus universitete, po Antrojo pasaulinio karo – Eberhard Karls universitete Tübingene, Vokietijoje. Sovietų ir vokiečių okupacijų metais dalyvavo pogrindžio pasipriešinimo veikloje. Sovietų kariuomenei 1944 m. vėl įsiveržus į Lietuvą kaip karo pabėgėlis pasitraukė į Vokietiją.

 

1949 m. atvyko į Ameriką. Studijavo verslo administravimą ir ekonomiką Connecticuto ir New Yorko (NYU) universitetuose. Ilgus metus dirbo ekonomistu Jungtinių Amerikos Valstijų pašto tarnyboje. Veikė Šviesos Sambūryje, Studentų Santaroje ir Santaros-Šviesos federacijoje. Dalyvavo JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) veikloje. Buvo vienas iš Baltic Appeal to the United Nations (BATUN) steigėjų. Nuo 1979 m. susirašinėjo su Amerikos ir kitų kraštų enciklopedijų, metraščių, atlasų bei žemėlapių leidyklomis, kad būtų ištaisytos pasitaikiusios klaidos apie Lietuvą ir kitus Baltijos kraštus. 1988–1991 m. PLB valdybos vicepirmininkas, Lietuvos Sąjūdžio ir Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo patarėjas politikos ir teisės klausimais, 1991–1994 m. Lietuvos misijos prie Jungtinių Tautų patarėjas. 2002 m. apdovanotas Karininko laipsnio Gedimino ordinu.

 

A. a. Algimantas buvo a. a. Virginijos Grajauskaitės-Gureckienės (1926–2017) vyras, a. a. Nidos Gureckaitės (1956–1971) tėvas. Liko sūnus Vytenis ir duktė Nerija Orentienė, jos vyras Linas Orentas, anūkai Joana Noriega, Yolanda Gureckas ir Donna Gureckas, Alina ir Aistė Orentaitės ir Marius Orentas, proanūkai Sofija ir Emilio Noriegos.

 

Dėl koronoviruso pandemijos atsisveikinimas su velioniu ir šv. Mišios planuojami ateityje. Nuliūdusi šeima.