CENTRAS - Mirties

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-11-09 (M)
  2019-11-16 (A)

ARŪNAS DUKAUSKAS


Su giliu liūdesiu pranešame, kad po ilgos kovos su sunkia liga mus paliko A†A ARŪNAS DUKAUSKAS. Mirė 2019 m. lapkričio 9 d. Palos Heights, IL. Gimė 1969 m. rugpjūčio 11 d. Klaipėdoje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Lina, dukros, tėtis ir giminės Lietuvoje bei daug gerų draugų. A. a. Arūnas mėgo bėgimą, dalyvaudavo maratonuose ir ne kartą yra laimėjęs prizines vietas.

 

A. a. Arūnas bus pašarvotas šeštadienį, lapkričio 16 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Hwy, Palos Hills, IL 60465. Religinės apeigos – 6 val. v. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Liūdintys artimieji.

 

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-10-27 (M)
  2019-11-04 (A)

ALDONA (VENCIŪTĖ) VAITKUS


Su dideliu liūdesiu pranešame, kad po ilgos kovos su sunkia liga mus paliko A†A ALDONA (VENCIŪTĖ) VAITKUS. Gimė 1934 m. balandžio 17 d. Kaune, Lietuvoje. Mirė 2019 m. spalio 27 d. Lemont, IL. Nuliūdę liko: vyras Vytas (kartu laimingai pragyveno 65-erius metus), sūnus Tomas, dukra Rūta, anūkai Ariukas ir Aila, proanūkiai Ricky ir Carson bei daug gerų draugų.

 

A. a. Aldona mėgo žaisti golfą. Buvo kelių Golfo klubų narė. Daug metų dalyvavo Čikagos lietuvių golfo klubo rengiamose varžybose ir laimėdavo prizines vietas.

 

Velionė bus pašarvota lapkričio 4 d., pirmadienį, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Atsisveikinimas vyks nuo 9 val. ryto. 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir pabendravime Pasaulio lietuvių centre. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui arba org. „Vaiko vartai į mokslą”. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-10-25 (M)
  2019-11-01 (A)

JEAN A. BANYS WHITE (VAITEKŪNAITĖ)


A†A JEAN A. BANYS WHITE (VAITEKŪNAITĖ) mirė 2019 m. spalio 25 d. Smyrna, GA. Gimė 1935 m. sausio 23 d. Berwyn, IL. Gyveno Smyrna, GA, anksčiau Lyons, IL. Nuliūdę liko: sūnus Al ir marti Sharon, jų vaikai Ryan ir Jordan; sūnus Joseph ir marti Yen, jų vaikai Jaimie, Jonathan, Tristan ir Carla; duktė Ellen Rudomanski su vyru Stephen bei vaikais Justin ir Adam; duktė Daiva Miklovich su vyru Reagan ir jų vaikais Kevin ir Richard; 5 proanūkai.

 

A. a. Jean buvo a. a. Albin žmona, a. a. Megan ir a. a. Melissa močiutė.

 

Velionė bus pašarvota penktadienį, lapkričio 1 d., nuo 4 val. p. p. iki 7 val. v. Foran Funeral Home, 7300 W. Archer Ave., Summit, IL. 60501. Šeštadienį, lapkričio 2 d., nuo 10 val. r. su velione bus galima atsisveikinti Šv. Barboros bažnyčioje, 4008 Prairie Ave., Brookfield, IL, 60513, kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-10-22 (M)
  2019-11-02 (A)

VANDA KAUNIENĖ GALMINAITĖ


A†A VANDA KAUNIENĖ GALMINAITĖ mirė 2019 m. spalio 22 d., Libertyville, IL. Gimė 1925 m. vasario 6 d. Mažeikiuose, Lietuvoje. Gyveno Libertyville, IL, anksčiau Westchester, IL. ir Cicero, IL. Nuliūdę liko: duktė Regina Aldhurst su vyru Trevor; duktė Ramona Duff su vyru Glenn; sesuo Zita Gražienė; marti Gražina Valeikaitė-Kaunienė; anūkai – dr. Roland Kaunas su žmona Christine, Christina Johnson su vyru Kent, Michael ir Peter Aldhurst, dr. Christopher ir Nicholas Duff; proanūkai Rustam Kaunas, Cody ir Shawn Johnson; kiti giminės ir draugai.

 

A. a. Vanda buvo a. a. dr. Ferdinand Kauno žmona, a. a. Roland Kauno ir a. a. dr. Roman Kauno mama.

 

Šv. Mišios už velionės sielą vyks šeštadienį, lapkričio 2 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijai arba seselėms kazimierietėms (Sisters of St. Casimir, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. 60629). Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-10-11 (M)
  2019-10-16 (A)

ANCIUS LANIAUSKAS


A†A ANCIUS LANIAUSKAS mirė š. m. spalio 11 d. Gimė 1938 m. kovo 6 d. Lietuvoje. Gyveno Carol Stream, IL, anksčiau Cicero, IL. Karo metu su šeima pasitraukė į Vokietiją, ten baigė Vasario 16-osios gimnaziją. Ancius tarnavo JAV kariuomenėje, buvo Vietnamo karo veteranas. Daug metų dirbo mechanikos inžinieriumi. Nuliūdę liko: žmona Birutė Sedleckaitė, sesuo Elena Olišauskienė su šeima, pusseserė Regina Šilgalienė, pusbrolis Marius Laniauskas su šeima, kiti giminės bei draugai Lietuvoje ir Amerikoje.

 

A. a. Ancius buvo a. a Alfonso ir a. a. Vacio brolis bei a. a. Rimanto pusbrolis. Velionis bus pašarvotas spalio 16 d., trečiadienį, nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkaus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL.

 

Laidotuvės įvyks spalio 17 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lietuvos Dukterų draugijai, Inc., šv. Mišioms arba Chicago’s Mothers Foundation, Inc. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-10-10 (M)
  2019-10-16 (A)

ROMUALDAS KAŠUBA PH. D.


A†A ROMUALDAS KAŠUBA PH. D. mirė š. m. spalio 10 d. Gimė 1931 m. kovo 23 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno St. Charles, IL.
Nuliūdę liko: žmona Nijolė Mekytė, dukros dr. Vida Kašuba ir Dalia Metzger su vyru Mark, anūkai Romas ir Lukas Metzger, kiti giminės JAV ir Lietuvoje.

 

Spalio 16 d., trečiadienį, 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje bus aukojomos šv. Mišios už a. a. Romualdo sielą. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-10-01 (M)
  2019-10-08 (A)

ALDONA ŠILAITĖ KAMINSKIENĖ


A†A ALDONA ŠILAITĖ KAMINSKIENĖ po sunkios ligos iškeliavo Anapilin 2019 m. spalio 1 d. Gimė 1929 m. kovo 5 d. Lietuvoje
urėdo Petro Šilo ir mokytojos Rozalijos Ruigytės Šilienės šeimoje. Gelbėdamiesi nuo sovietų, šeima pasitraukė į Vakarus ir gyveno Hanau karo pabėgėlių stovykloje. Atvykę į JAV, apsigyveno Čikagoje. 1958 m. ištekėjo už Elegijaus Kaminsko ir sukūrė šeimą. Buvo uoli skautė, dalyvavo Santaros-Šviesos suvažiavimuose, mėgo fotografuoti, vėrė gintaro papuošalus. Labai mylėjo Lietuvą, padėjo ne vienam, atvykusiam iš tėvynės įvairiausiais sveikatos bei labdaros reikalais, nuolat prisidėjo prie išeivijos kovos už Lietuvos nepriklausomybę. Dirbo optometriste nuosavoje optikoje Marquette Parke, vėliau dr. Lino Sidrio oftalmologijos kabinete. Aktyviai dalyvavo „Vaiko vartai į mokslą” veikloje. Buvo meniškos sielos, linksma ir nuoširdi, mėgo draugiją, visuomet padėdavo kitiems.

 

Giliam liūdesy liko: dukra Rasa su draugu Bob ir dukra Andrėja; anūkės Lina su vyru Kenny ir Daiva su vyru Matt; brolio a. a. Vytenio žmona našlė Vida su sūnumis Algiu ir Dariumi su šeimomis; sesers a. a. Rasos vyras našlys Jonas Vazbys su dukra Gaile ir sūnumi Tomu su žmona Delia, daugelis artimųjų, draugų, pažįstamų Lietuvoje ir JAV.

 

A. a. Aldona bus pašarvota spalio 8 d., antradienį, nuo 9 val. iki 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių šeima siūlo aukoti Aušros Vartų-Kernavės skaučių tuntui, organizacijai „Vaiko vartai į mokslą” arba Cure Alzheimer’s Fund. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus bei pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir prisiminti a. a. Aldoną savo maldose. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-09-27 (M)
  2019-11-30 (A)

SIGITA GRIŽAITĖ DAMAŠIENĖ


Su liūdesiu pranešame, kad 2019 m. rugsėjo 27 d. po sunkios ligos mirė mūsų brangi ir mylima žmona, mama, močiutė, sesuo, draugė A†A SIGITA GRIŽAITĖ DAMAŠIENĖ. Sigita gimė 1942 m. lapkričio 14 d. Stanislovo ir Magdelenos Grižaičių šeimoje Tauragės mieste.

 

Karo metu su tėveliais, seserimi Danute ir broliu Ričardu persikėlė gyventi į Ameriką. Augo ir mokėsi Čikagoje. 1963 m. ištekėjo už Gedimino Damašiaus ir apsigyveno šiauriniame Čikagos priemiestyje. Jų šeimoje gimė ir užaugo du lietuvaičiai vaikai Linas ir Dalia.

 

Sigita Damašienė drauge su Gediminu aktyviai dalyvavo Waukegan apylinkės JAV Lietuvių Bendruomenės veikloje, ji buvo puiki liaudies šokių ansamblio „Klumpė” šokėja, priklausė moterų būreliui, kur buvo skaitomos knygos apie religiją bei prasmingą gyvenimą. Jeigu likdavo kokia laisva valandėlė, Sigita mėgo tapyti, siuvinėti, megzti arba iš gintaro daryti meniškus rankdarbius. Kokia mylinti žmona, puiki rūpestinga mama ir nuostabi močiutė ji buvo – mieli ir šilti prisiminimai apie tai lydės šeimos narius visą likusį gyvenimą.

 

Dėl skaudžios netekties gedi vyras Gediminas, sūnus Linas su žmona Seung Mi Jeon ir dukrele Ananda Jun; dukra Dalia su vyru Juozu Quigley ir vaikais Gwendolyn, Wade, Nolan ir Vytuku; sesuo Danutė ir jos vyras Ronald Niehoff su šeima bei giminės ir artimi draugai JAV ir Lietuvoje.

 

Atsisveikinimas ir šv. Mišios už velionės sielą vyks 2019 m. lapkričio 30 d. Santa Maria del Popolo koplyčioje 116 North Lake Street, Mundelein, Illinois Daugiau informacijos tel. 847-830-6287.

 

Waukegan-Lake County LB pranešimas.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-09-18 (M)
  2019-09-22 (A)

KĘSTUTIS KRIŠČIŪNAS


A†A KĘSTUTIS KRIŠČIŪNAS mirė š. m. rugsėjo 18 dieną, sulaukęs 85 metų, savo namuose, rūpestingai prižiūrimas sesers Aušros. Gyveno Čikagoje. Gimė 1934 m. Kėdainiuose, Lietuvoje, Jono ir Janinos Kriščiūnų šeimoje. 1949 metais su tėveliais, broliais ir sesute emigravo į Ameriką ir apsigyveno Čikagoje. Tėveliai a. a. Jonas ir a. a. Janina bei a. a. brolis Vytautas į Amžinybę iškeliavo anksčiau.

Nuliūdę liko: broliai dr. Algirdas Kriščiūnas su žmona Teresa, Povilas Kriščiūnas su žmona Diane, sesuo Aušra Marija Padalino su vyru Ronald; daug sūnėnų ir dukterėčių. Jis buvo mylimas savo dukterėčių ir sūnėnų ir gerbiamas daugelio organizacijų atstovas.

 

Kęstutis Kriščiūnas lankė lietuvių gimnaziją Diepholz Vokietijoje ir Mater Dei jėzuitų gimnaziją (Evansville, IN). Įsigijęs elektros ir mokslų inžinierijos bakalauro laipsnį, 30 metų išdirbo Underwriters Laboratories, Northbrook, IL, vadovu bandymuose modernių elektros ir jų produktų tobulinimo srityje.

 

Garbingai tarnavo savo šaliai, JAV armijos 82-oje oro pėstininkų ir cisternos mechanikų dalinyje Ft. Brag, NC ir papildomai, rezervuose Čikagoje, IL. Kęstučio meilė Mičigano ežerui ir jūrai buvo begalinė. Jis priklausė Jackson Park Yacht klubui, turėjo laivų vairavimo kapitono teises, jūrų šaulių Baltijos kuopai vedė pamokas apie saugumą laivuose. Kęstutis buvo NRA narys, priklausė LŠSI (Baltic Unit – Lithuanian National Guard Abroad), turėjo patirties ir medžioklės srityje. Savo laisvalaikiu daug laiko skyrė pramoginiams šokiams, kur iškovojo eilę prizų; buvo instruktorius Arthur Murray’s šokių studijoje. Priklausė Vyčių 112 kuopai (Knights of Lithuania) ir Amerikos Legiono 271 Dariaus ir Girėno postui.

 

A. a. Kęstučio Kriščiūno meilė ir atsidavimas šeimai ir draugams, jo pagalba ir parama visoms organizacijoms ir veiklos sritims, kurioms jis priklausė, ilgai neišblės. Jo ramus ir besišypsantis veidas liks visų jį pažinojusių atmintyje.

 

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, rugsėjo 22 d., nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Highway, Palos Hills. Ir taip pat, pirmadienį, rugsėjo 23 d. nuo 10 val. r. iki 11 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke.

 

Laidotuvės vyks pirmadienį, rugsėjo 23 d. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave. Čikagoje, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-09-12 (M)
  2019-10-26 (A)

HELEN (HELĖ) PAKALNIS


A†A HELEN (HELĖ) PAKALNIS mirė rugsėjo 12 d. savo namuose West Union, OH, apsupta šeimos (dukros Ann Pakalnis-Schaffer ir anūko Alex Pakalnis-Schaffer) bei rūpestingų Hospice of Hope globėjų.

 

Gimė 1922 m. balandžio 1 d. Vilniuje. Gyveno West Union, OH, anksčiau Detroit, MI ir Birmingham, AL.

 

Po karo emigravusi į JAV, Detroitą, Helen ištekėjo už Mark (Mečio) Pakalnio (buv. Pakalniškio), su kuriuo kartu pragyveno 57 metus. Po vestuvių jaunavedžiai apsigyveno Birmingham, AL, kur jiems gimė pirmoji duktė Ann. 1955 m. persikėlė gyventi į West Union, OH, kur gimė antroji dukra Regina. Kartu su vyru Helen atidarė veterinarijos kliniką ir sėkmingai joje dirbo. Ji labai didžiavosi įsigijusi Ohio valstijos veterinarės asistentės sertifikatą. Abi dukros įgijo medikių diplomus University of Toledo College of Medicine ir sėkmingai dirba savo pasirinktose medicinos srityse – Ann kaip pediatrė neurologė, Regina – gydytoja anesteziologė.

 

Nuliūdę liko: dukros Ann Pakalnis, MD su vyru Grier Schaffer, Esq. (Dublin, OH) ir Regina Pakalnis, MD (Chatham, NJ); podukra Marya Danguolė (Pakalnis) Skadas, MD, Ph.D (Romeoville, IL); anūkai Robin Schaffer Romero su vyru Victor (Chatham, NJ), Alex Schaffer (Dublin, OH), Caroline Schaffer (Charleston, SC) ir Keira Redmond (Chatham, NJ); podukros vaikai – Šarūnas Skadas ir Skirmantė Skadas, (Chicago, IL); sūnėnai Algis Vladas Barauskas, DDS (Bloomfield Hills, MI), Vytautas Alfonsas Pakalnis, MD (Houston, TX) ir Vytautas (Victor) Pakalnis, Ph.D (Sudbury, Ont. Canada).

 

Atsisveikinimas su velione vyko spalio 26 d. Holy Trinity katalikų bažnyčioje, 612 E. Mulberry St., West Union, OH. Helen atminimui šeimos prašymu galite paaukoti jos vardu Humane Society of Adams County, Inc., 11481 State Route 41 West Union, OH 45693, tel. 937-544-8585, adamscountyanimals@gmail.com.

 

Helen palaikai bus palaidoti šalia jos vyro Mečio Pabaiske, Ukmergės rajone, Lietuvoje, kur a. a. Helen uošvis Kazys Pakalniškis užaugino savo tris sūnus – Antaną Alfonsą, Mark Mečį ir Vytautą bei dukrą Valę Pakalnis Barauskas (vyras Vladas). Nuliūdusi šeima.