CENTRAS - Mirties

Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-05-20 (M)
  2017-05-24 (A)

VYTAS PETRULIS


A † A VYTAS PETRULIS į Amžinybę iškeliavo 2017 m. gegužės 20 d. Heartland Reha­bilitation Facility, West Bloomfield Hills, Michigan, sulaukęs 87 metų. Amerikoje išgyveno 67 metus. Velionis paliko sūnų Vytautą su žmona Laima; sūnų Saulių su žmona Lori, anūkes Andrėją ir Amiliją; sūnų Algį su žmona Cat­hy; brolį Mindaugą su žmona Soraja; sūnėną Vytą Petrulį su šei­ma, dukterėčias Laurą Shatnoff ir Daivą McGinnis ir jų šeimas. Baigęs Wayne State University, velionis 42 metus išdirbo „For­do” automobilių dalių projektavimo skyriuje. Laisvalaikiu prisidėjo prie JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Michigano apygardos veiklos, buvo išrinktas į JAV LB tarybą, priklausė Lietuvių fronto bičiuliams, buvo vienas iš Dainavos jaunimo stovyklos steigėjų ir ilgametis Globos komiteto vadovas, aktyvus JAV Lietuvių respublikonų federacijos narys, ŠALFASS Golfo sekcijos narys ir buvęs pirmininkas. Aštuonerius metus pirmininkavo Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos komitetui. A. a. Vytas bus pašarvotas RG&GR laidojimo namuose (15451 Farmington Road, Livonia, MI). Atsisveikinimas vyks gegužės 24 d., trečiadienį, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro; rožinis – 7 val. v. Laidotuvės įvyks gegužės 25 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo na­mų velionis bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos bažnyčią, kurioje nuo 9:30 val. ryto iki 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių a. a. Vytas bus palaidotas Holy Sepulchre kapinėse, šalia žmonos a. a. Marijos. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau­ti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Val. S. Bauza, tel. 313-554-1275


  2017-05-10 (A)

FELIKSAS LUKAUSKAS


A † A FELIKSAS LUKAUSKAS mirė, sulaukęs 83 metų. Gimė Lietuvoje, Žemaitijoje. Gyveno Marquette Park, IL. Jis buvo a. a. Danos Leleikaitės mylimas vyras, Jovitos ir a. a. Stepo brolis, Lorettos (vyras Douglas) Mavrovic ir Christinos (vyras Raymond) Boyatt patėvis, Lindos McConaughy ir Raymond Aleksiunas (vyras Bill, žmona Michelle, vaikai Michael, Maria, Meghan ir Emma) dėdė, Brian (žmona Nicole) Boyatt, Mellisos Boyatt, Peter (žmona Emily) Mavrovic, Gregory Mavrovic, Katherine (vyras Joe) Glaser senelis, Noah ir Olivijos Boyatt prosenelis. A. a. velionis bus pašarvotas gegužės 10 d., trečiadienį, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Palos Gaidos laidojimo namuose, 11028 Southwest Hwy. (7700 W) Palos Hills. Laidotuvės įvyks gegužės 11 d., ketvirtadienį. Atsisveikinti su velioniu bus galima ir laidotuvių dieną nuo 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kur 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po šv. Mišių a. a. Feliksas bus palaidotas Šv. Ka­zi­miero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčiai (6812 S. Washtenaw, Chicago IL 60629). Artimieji kviečia pasidalinti mintimis ir prisiminimais apie a. a. Feliksą internetinėje svečių knygoje el. paštu: www.palosgaidasfh.com. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Palos Gaidas, 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

  2017-04-28 (M)
  2017-05-04 (A)

VYTAUTAS JUODIŠIUS


A † A VYTAUTAS JUODIŠIUS. Mirė 2017 m. balandžio 28 d., Brighton Park, IL. Gimė 1934 m. sausio 18 d. Kybartuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Gintauta Juodišienė, dukra Justina Ferrenas su vyru Luisu, daug giminių ir draugų Lietuvoje. Atsisveikinimas su velioniu įvyko gegužės 4 dieną Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. Liūdinti šeima.

  2017-04-24 (M)

RIMAS STROPUS


A † A RIMAS STROPUS. Iškeliavo į Amžinybę 2017 m. balandžio 24 d., Inverness, Florida. Gimė 1940 m. rugsėjo 1 d., Pažvelsyje, Lietuvoje. Nuliūdę liko žmona Antoinette „Toni” (Spaitis), sesuo Danutė su vyru Kaziuku Kelpšai, brolis Romanas su žmona Rasute, brolis Antanas su žmona Angele, brolienė Gerda Stropienė, teta Elena Janušauskienė, pusbroliai, pusseserės, sūnėnai, dukterėčios ir jų vyrai, žmonos ir vaikai. Jau Amžinybėje Rimo brolis a. a. Vladas su žmona a. a. Aldona ir brolis a. a. Juozas. Rimas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės bus privačios. Nuliūdusi šeima.

  2017-04-24 (M)
  2017-04-28 (A)

TEODORAS MITKUS


A † A TEODORAS MITKUS. Mirė 2017 m. balandžio 24 d., Burbank, IL. Gimė 1929 m. liepos 22 d. Lietuvoje. Gyveno Marquette Park apylinkėje, Chicago, IL. Nuliūdę liko: brolis Romualdas su šeima Lietuvoje; pusbrolis Jonas Mitkus su žmona Regina; svainis Simonas Razmus su šeima; artimi draugai Renata Gečienė su šeima ir Dženė Žemaitienė su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami. A. a. Teodoras buvo vyras a. a. Irenos. Velionis priklausė Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios chorui. A. a. Teodoras bus pašarvotas penktadienį, balandžio 28 d., 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdi artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2017-04-23 (M)
  2017-05-06 (A)

JURGIS LIKANDERIS


Su giliu liūdesiu pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2017 m. balandžio 23 d., Riverside Medical Center, Kankakee, Illi­nois, mirė mūsų brangus tėvas, senelis, prosenelis ir dėdė A † A JURGIS LIKANDERIS. Gimė 1925 m. spalio 14 d. Šiauliuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: dukros Audra Ward (Phoenix) ir Victoria Tur­n-gren (Kankakee), dukterėčios Rita (Likanderytė) Rašymienė, jos vyras Antanas ir jų sūnus Domas, Kristina Likanderytė, sūnėnas Andrius Likanderis, jo žmona Sue ir jų dukros Jennifer, Katie ir Becki; Audros sūnus Tony ir jo šeima Phoenix; a. a. žmonos Jean­ne dukros ir sūnūs su šeimomis, 20 anūkų, 34 proanūkiai ir 3 pro proanūkiai; Lietuvoje mirusios pusseserės Kristinos Gutaus­kie­nės sūnūs Marijus ir Rimvydas su šeimomis bei kiti giminės Ame­­­rikoje, Lietuvoje ir Vokietijoje. Jurgis buvo vyras a. a. Gražinos Cibiras ir a. a. Jeanne Hofer, sū­­nus a. a. Stefanijos ir a. a. Antano, brolis a. a. Eugenijaus Li­kan­derio ir pusbrolis a. a. Gražinos Galkutės, a. a. Galinos Gal­ky­tės ir a. a. Kristinos Gutauskienės. 1949 m. gegužės mėn. Jurgis į Ameriką atvyko per Vokietiją. Tarnavo Amerikos kariuomenėje Korėjoje ir buvo apdovanotas įvairiais medaliais. Čikagoje įsigijo chemijos inžinieriaus spe­­­cialybę ir dirbo keliose įmonėse „process engineer”. Parašė mo­kymosi vadovėlį apie polimerų gamybą, kuris naudojamas dar ir šiandien. Dažnai keliavo į kitas šalis mokyti naujus dar­bi­nin­kus apie polimerų gamybą. Jis mėgo keliauti ir aplankė draugus, gimines Lietuvoje ir Vokietijoje. Taip pat mėgo sportą, is­toriją ir klasikinę muziką. Atsisveikinimas su velioniu įvyks šeštadienį, gegužės 6 d. 1 val. p. p. Schreffler Funeral Home, 1900 W. Court Street, Kan­ka­kee, Illinois. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai prašome prisiminti a. a. Jurgį savo maldose. Velionio atminimui šeima prašo jo vardu aukoti Best Friends Animal Society ar kitai gyvūnų labdaros organizacijai. Nuliūdusi šeima.

  2017-04-14 (M)
  2017-04-22 (A)

VAIDEVUTIS BRAKAUSKAS


Mylimas vyras, tėvas, senelis ir prosenelis A † A VAIDEVUTIS BRAKAUSKAS žemišką kelionę užbaigė 2017 m. balandžio 14 d. savo namuose, Aurora, IL. Gimė 1934 m. gegužės 4 d., Kaune, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Vida (Kaminskaitė), dukros: Živilė su vyru Harry Schultz; Audronė su vyru Steve Scott, Saulė su vyru Jim Matrisciano; sūnūs: Šarūnas (Sharky) su žmona Alda Pleirys, Kęstutis, Gintaras su žmona Beth; anūkai: Eric su žmona Melia, Steven, Victor, Krista, Micheal, Andrew, Dylan ir Claire; proanūkiai Harper ir Adler; pusbroliai: Adomas Didžbalis su šeima, Vida Bendoraitis su šeima, Onytė Stoškus su šeima bei daug giminių Lietuvoje. Atsisveikinimas su a. a. Vaidevučiu vyks balandžio 22 d., šeštadienį, nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2017-04-13 (M)
  2017-04-19 (A)

EDVARDAS SEIBUTIS


A † A EDVARDAS SEIBUTIS. Mirė 2017 m. balandžio 13 d. Homer Glen, IL. Gimė 1923 m. liepos 31 d. Chicago, IL. Gyveno Homer Glen, IL. Nuliūdę liko: duktė Irena Krutulienė su vyru Arūnu, duktė Regina Sarno su vyru Ron, duktė Luci Morgan su vyru Dick, duktė Vida Lieponienė su vyru Petru, anūkai Deana LaSpisa su vyru Salvatore ir Andrew Sarno, proanūkis Luca LaSpisa ir a. a. svainės Bronės Valavičienės šeima. A. a. Edvardas buvo vyras a. a. Levutės Skripkauskaitės. Velionis bus pašarvotas balandžio 19 d., trečiadienį, nuo 9 val. iki 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje (14911 E. 127th St, Lemont, IL), kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvese. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


  2017-04-12 (A)

VERONICA (MURPHY) ir JUOZAS ŽEMGULYS


A † A VERONICA (MURPHY) ir JUOZAS ŽEMGULYS. Velioniai buvo ilgamečiai River Forest gyventojai. Giliame liūdesyje liko: vaikai Joseph G., Paul su žmona Lisa; Vincent ir Andrea su vyru John Monnier; sesuo Mary Amato su vyru Sam; vaikaičiai Justin, Alena, Alexander, Jeremy, Leah, Victor ir Nora. A. a. Juozas buvo brolis a. a. Eglės Narbutis, a. a. Živilės Mc-Polis, a. a. Redos Žemgulys ir a. a Julijos Žemgulys. A. a. Veronica buvo sesuo a. a. Patricia Murphy. Veronica ir Juozas bus pašarvoti trečiadienį, balandžio 12 d. nuo 9 val. ryto St. Vincent Ferrer bažnyčioje, Lathrop ir North Ave., River Forest, Illinois, kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jų sielas. Po Mišių velioniai bus palaidoti Queen of Heaven kapinėse. Laidotuvės privačios. Vietoje gėlių prašome aukoti „Food for the Poor” (www.foodforthepoor.org/Donate), Lietuvių Fondui (www.lithuanianfoundation.org/donations) arba Father Michael Kyte Building Fund, St. Vincent Ferrer Church, 1530 Jackson Ave., River Forest, IL. 60305. Liūdinti šeima.

 

Laidot. direkt. Drechler, Brown and Williams Funeral Home, tel. 708-383-3191 arba www.drechlerbrownwilliams.com.

  2017-04-10 (M)
  2017-04-22 (A)

SESUO SALVATORE CIUCKYTE, SSC


A † A SESUO SALVATORE CIUCKYTE, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2017 m. balandžio 10 d., sulaukusi 93 metų. Vienuolyne įžaduose išgyveno 66 metus. Seselė Salvatore dėstė pradinėse mokyklose Illinois, Indiana, California, Pennsylvania, Florida, Massachusetts, New Mexico ir Ohio valstijose. Ji taip pat buvo pastoralinė patarnautoja Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo, Brighton Park, IL ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo, Chicago, IL bažnyčiose. Nuliūdę liko: dukterėčia Milda su vyru Rimu Klimavičiai, giminės Mileta Kemežienė ir Jolita Žemaitienė, brolienė Aldona Ciuckis, daug dukterėčių ir sūnėnų Lietuvoje. A. a. Salvatore buvo duktė a. a. Konstancijos ir Povilo Ciuckių, sesuo a. a. penkių brolių ir a. a. trijų seserų. Velionė bus pašarvota šeštadienį, balandžio 22 d. nuo 10 val. ryto iki 11:15 val. ryto Franciscan Village Chapel, 1270 Village Dr., Lemont, IL, kur 11:15 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už seselės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti SSC Retirement Fund. Šv. Kazimiero seserys. Palos Gaidas FH, tel. 773-776-1324.

Page 1 of 5612345...102030...Last »