Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2022-12-23 (M)
  2022-12-29 (A)

ALDONA KRIKŠČIŪNAITĖ ŠMULKŠTIENĖ


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad žemišką- ją kelionę užbaigė A†A ALDONA KRIKŠČIŪNAITĖ ŠMULKŠTIENĖ (1927.VIII.6 – 2022.XII.23).

Mirė š. m. gruodžio 23 d., sulaukusi 95 metų.

Gimė 1927 m. rugpjūčio 6 d. Friedricho km., Aukštaitijoje, Lietuvoje, Petro ir Onos Krikščiūnų šeimoje.

Gyveno Marquette Parke, Chicago, IL.

Lietuvoje gyveno Klaipėdos krašte, Žemaitijoje, netoli Telšių, kur jos tėvelis dirbo ūkvedžiu.

Aldona su tėvais iš Lietuvos pasitraukė 1944 m. Vokietijoje lankė Pabaltijo universitetą. Vėliau šeima emigravo į Ameriką ir apsigyveno Wisconsine. 1958 m. liepos 19 d. Aldona ištekėjo už Vinco Šmulkščio ir 1963 m. susilaukė sūnaus Lino.

University of Illinois studijavo vokiečių kalbą. Baigusi universitetą daug metų (iki pat pensijos) dirbo York gimnazijoje Elmhurst, IL vokiečių kalbos mokytoja.

Giliame liūdesyje liko: sūnus Linas su žmona Mary, pusbrolis Bronius Lietuvoje bei draugai ir pažįstami Amerikoje.

Vyras a. a. Vincas ir brolis a. a. Vytautas jau ilsisi amžinybėje. Velionė buvo aktyvi org. „Lietuvos vaikų viltis” narė. Ne mažiau reikšmingas buvo ir jos dalyvavimas JAV LB labdaros projektuose bei visuomeninėje veikloje, ji savanoriavo įvairių organizacijų veikloje, sekretoriavo Lietuvių Fondo suvažiavimuose, buvo dosni „Draugo” rėmėja ir bendradarbė, aktyvi ir dosni lietuviškos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos narė, kuriai priklausė 71-erius metus.

Laidotuvės įvyks gruodžio 29 d., ketvirtadienį. Su velione bus galima atsisveikinti nuo 9 iki 11 val. ryto Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke, kur 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Prašome prisiminkite a. a. Aldoną Šmulkštienę savo maldose.

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

Padėkos žodžius tariame gydytojams, Šv. Mergelės Marijos Gimimo dvasininkams, ilgametei Mamytės globėjai Reginai Pilelienei, kuri daugiau nei 20 metų buvo šalia, Editai Kedienei, Daliai Sokienei, Marijai Lekienei ir Nijolei Aranauskienė bei visiems, padėjusiems jai.

  2022-12-22 (M)
  2022-12-28 (A)

AURELIJA POLIKAITIENĖ


A†A AURELIJA POLIKAITIENĖ mirė š. m. gruodžio 22 d., sulaukusi 97 metų.

Gimė 1925 m. liepos 12 d. Kaune, Lietuvoje.

Gyveno Riverside, IL, anksčiau Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: dukros – Mirga Valaitienė su vyru Algimantu ir Dalia Lietuvninkienė su vyru Gintaru; sūnus Arūnas su žmona Laura; anūkai – Vincas Valaitis, Vija ir Dovas Lietuvninkai, Liana ir Klarisa Polikaitytės; taip pat kiti giminės, draugai ir artimieji.

Velionė buvo a. a. Alfonso ir a. a. Ksaveros Pimpių vienturtė dukra bei a. a. Mato Serepkos (mirė 1957 m.) ir Broniaus Polikaičio (mirė 2009 m.) žmona.

Aurelija baigė odontologijos mokslus Vokietijoje. Daug metų dirbo mėgstamą darbą „Wrigley” kramtomos gumos fabriko laboratorijoje.

1961 m. Aurelija ištekėjo už Dainavos stovyklos vieno iš įkūrėjų Broniaus Polikaičio. Aurelija su šeima dalyvavo išeivijos lietuvių kultūrinėje bei ateitininkų veikloje, stovyklavo Dainavoje, džiaugėsi gamta ir rūpinosi daržais Michigano valstijoje. Ji mėgo skaityti, mylėjo žmones ir katinus.

Atsisveikinimas įvyko trečiadienį, gruodžio 28 d., 10 val. ryto St. Mary bažnyčioje, 126 Herrick Rd., Riverside, IL, kurioje 11 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Laidotuvės privačios.

Prašome gimines draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Vietoje gėlių prašome paaukoti labdaringai organizacijai, kuri yra arčiausiai jūsų širdies.

Nuliūdusi šeima.

  2022-12-22 (M)
  2023-01-28 (A)

ALDONA ANDRIJONIENĖ VELAVIČIŪTĖ


Su liūdesiu pranešame, kad 2022 m. gruodžio mėn. 22 d., sulaukusi 94 metų mirė A† A ALDONA ANDRIJONIENĖ VELAVIČIŪTĖ.

Gimė 1928 m. kovo 30 d. Kretingoje.

Daug metų gyveno Marquette Parko apylinkėje, vėliau Bethlehem Woods, La Grange Park, IL ir galiausiai Novi, MI.

Dideliame liūdesyje liko: dukros – Marytė Andrijonas su vyru Dennis Riley ir Rita Olson; anūkai Katrina ir Lukas Olson; dukterėčios – Virginija Jokubauskas su vyru Petru, Julytė Kasniūnas su vyru Vytu, Vida Bartašius, Aldona Brakauskas su vyru Šarūnu, jų vaikai ir anūkai. Taip pat liūdi giminės Lietuvoje.

A. a. Aldona buvo a. a. Antano Andrijono žmona, a. a. Valerijos Pleirienės sesuo, a. a. David Olson uošvė ir dukterėčios vyro a. a. Ray Bartasius teta.

Po Antrojo pasaulinio karo persikėlė su šeima į Čikagą. Čia sutiko Antaną Andrijoną ir sukūrė su juo šeimą. Aldona buvo ypatingai švelnaus būdo, labiausiai mėgo praleisti laiką su šeima.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, sausio 28 d., 12.30 val. p. p. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL, kurioje 1:30 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Velioneṡ atminimui vietoje gel̇ ių prašome aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti a. a. Aldonos laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

  2022-12-15 (M)
  2022-12-28 (A)

ELENA (ALĖ) KARALIŪNIENĖ REUTAITĖ


A†A ELENA (ALĖ) KARALIŪNIENĖ REUTAITĖ mirė š. m. gruodžio 15 d. Lemont, IL, sulaukusi 100 metų.

Gimė 1922 m. gruodžio 1 d. Lietuvoje, Klaipėdoje.

Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: duktė Kristina Živilė Jamgochian su vyru Michael, anūkė Louisa; duktė Maria Rūta Kirkus su vyru Edmundu, anūkas Antanas Kirkus su žmona Meg, proanūkas Nojus, anūkė Viktorija Kirkus su sužadėtiniu Sufian, proanūkė Sofia; marti Irena, anūkai Rimutis ir Tomas, proanūkai Aleksas ir Juozas; taip pat – kiti giminės Lietuvoje ir Australijoje.

A. a. Elena buvo a. a. Aleksandro žmona, a. a. Rimanto ir a. a. Algimanto mama, a. a. Aleksytės močiutė.

Priklausė Lietuvių skautų sąjungai. Buvo Pasaulio lietuvių centro renginių komiteto ilgametė narė.

Velionė bus pašarvota trečiadienį, gruodžio 28 d., nuo 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127th St., Lemont, IL), kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Nerijos tuntui arba Pasaulio lietuvių centrui.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-12-15 (M)
  2023-02-11 (A)

ZITA BILIŪNAITĖ-SODEIKA


A†A ZITA BILIŪNAITĖ-SODEIKA mirė 2022 m. gruodžio 15 d. South Carolina valstijoje.

Gimė 1934 m. rugpjūčio 12 d. Jurbarke. Buvo jauniausia Felikso ir Juzefos (Josepha Pranaitytė) Biliūnų šeimoje.

Gyveno Beaufort, SC, Galena IL, Willard, OH, Arlington Heights, IL, Cicero, IL ir Čikagoje.

Nuliūdę liko: sūnus Tomas su žmona Lisa ir jų dukra Katherine; duktė Regina Sixta su vyru Tom ir sūnus Petras su žmona Kimberly.

A. a. Zita buvo a. a. Povilo žmona.

Ankstyvoji jos vaikystė prabėgo žaidžiant vaismedžių soduose, pievose, miškuose ir paupiuose, ir nuo to prasidėjo jos meilė gamtai. Zita su šeima 1944 m. pasitraukė iš mylimos Lietuvos, kad išvengtų sovietinės okupacijos. Ieškojo prieglobsčio Vokietijoje, kur penkerius metus praleido pabėgėlių stovyklose. 1949 m. imigravo į JAV ir pradėjo naują gyvenimą Čikagoje. Zita lankė Marijos gimnaziją Čikagos Marquette Parko apylinkėje.

Čikagoje Zita susipažino su Povilu (Pauliumi) Rimvydu Sodeika. Jie susituokė 1959 m., gyveno Cicero, vėliau – Arlington Heights, IL. Zita studijavo Čikagos meno institute, įgijo reklamos ir dizaino specialybę. Baigusi studijas ji dirbo komercine menininke, o galiausiai grįžo į Institutą studijuoti vaizduojamojo meno. Visą gyvenimą skyrė menui – buvo tapytoja, iliustratorė, skulptorė, rašytoja ir poetė.

Vėliau šeima persikėlė į nedidelį Willard (OH) miestelį, kur Zita vėl buvo arčiau gamtos. Eidavo į žygius, maudėsi, plaukiojo baidarėmis, slidinėdavo. Povilui išėjus į pensiją, 2000 m. jie persikėlė į Galeną, IL, kur prie Apple Canyon ežero pasistatė nuostabų namą ir 20 metų galėjo mėgautis gamta, ramybe, tyla. Po Povilo mirties likusius metus Zita praleido Beauforte, SC.

Zita susidraugaudavo su pačiais įvairiausiais žmonėmis ir daugeliui darė įtaką. Kiekvienas, kada nors sutikęs Zitą, jautė, kad juos jungia ypatingas ryšys. Nuo kolegų menininkų ir mokslininkų, kaimynų ir draugų, moksleivių ir kalinių, politikų iki dvasininkų – visus traukė Zitos humoras, sąmojis, kūrybiškumas ir žmogiškumas.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, vasario 11 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL , kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Laiduotuvės bus privačios.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių šeima siūlo Zitos vardu paaukoti „Friends of Caroline Hospice” (https://www.fochospice.org/donate), kurių darbuotojai paskutinėmis dienomis slaugydami Zitą rodė tikrą profesionalumą ir meilę. Velionės šeima bus amžinai jiems dėkinga už rūpestingą priežiūrą.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-12-14 (M)
  2022-12-28 (A)

SYLVIA PIKELIS


A†A SYLVIA PIKELIS mirė š. m. gruodžio 14 d., sulaukusi 80 metų.

Gimė 1942 m. kovo 25 d.

Gyveno Čikagoje.

Nuliūdę liko: sesuo Aldona su vyru Ted Sikora; dukterėčios Alina Volodka su vyru Tom Davies, Karina Volodka su vyru Chris Pflanz, Daina Volodka su vyru Jeremiah Staggs; sūnėnas Aras Volodka su žmona Vaida; jų vaikai – Džiugas, Liudas Alton, Gabrielė, Lilija, Jūratė, Linas, Liudas David, Jonas, Adria, Rokas, Kovas, Ona ir Liudas.

A. a. Sylvia buvo a. a. Edvardo ir a. a. Viktorijos duktė, a. a. Mildos sesuo ir a. a. Liudo svainė.

Velionė bus pašarvota trečiadienį, gruodžio 28 d., 9 val. ryto Hallowell&James laidotuvių namuose (301 75th St., Downers Grove), kuriuose 11 val. ryto bus laidotuvių apeigos. Laidotuvės privačios.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti „Saulutei” (sunlightchildrensaid.org) arba „Vaiko vartai į mokslą” (childgate.org).

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinimo apeigose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Hallowell & James Funeral Home 630-964-6500.

  2022-12-09 (M)
  2022-12-13 (A)

BIRUTĖ NAVICKIENĖ STRAUKAITĖ


A†A BIRUTĖ NAVICKIENĖ STRAUKAITĖ mirė š. m. gruodžio 9 d. Lemont, IL.

Gimė 1923 m. gruodžio 10 d. Laukuvoje, Lietuvoje.

Gyveno Lemont, IL. Anksčiau – Pilsen apylinkėje, Chicago, IL.

Nuliūdę liko: dukros – Danutė Navickaitė su vyru Jerry Strub, Birutė Ruguone su vyru Jeff Bendfelt, Aldona Weir su vyru Jim; sūnus Arūnas su žmona Deanna Targosz; anūkai – Marcie Sej su vyru Jimmy, Aleksandra Strub su vyru Wheeler Boffa-Boyd, Krista Weir, Andrius Navickas, Jonas Weir, Thomas Navickas, Erika Weir su vyru Zach Rice, Ivan Navickas; proanūkai – James Sej, Alexis Sej, Brooklynn Sej, Etta Boyd ir Anya Boyd; seserys Zita Dapkienė ir Irena Sakalauskienė; daug dukterėčių ir sūnėnų bei artima draugė Danutė Petrulienė.

A. a. Birutė buvo a. a. Igno žmona, a. a. Algio mama ir a. a. Daniel Navicko močiutė.

Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai.

Velionė buvo pašarvota pirmadienį, gruodžio 12 d. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyko antradienį, gruodžio 13 d. Iš Petkaus laidojimo namų 9:30 val. ryto velionė buvo atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose. Norintys skirti auką velionės atminimui prašomi aukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijai.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-12-03 (M)
  2022-12-10 (A)

STASYS (STANLEY) RIPSKIS


Po trumpos, sunkios ligos gruodžio 3 d. žemišką kelionę užbaigė A†A STASYS (STANLEY) RIPSKIS.

Gimė 1941 m. sausio 1 d. Lietuvoje.

Gyveno Frankfort, IL.

Giliame liūdesyje liko: sūnūs Vitas ir Tomas; sesuo Vida Gilvydienė su vyru Antanu, jų vaikai Gita ir Dalius su šeimomis; svainės Dalia Černiauskas, Danguolė Scalzo su vyru Steve, jų vaikai Krista ir Steven su šeimomis; Laima Ink su vyru Steve ir vaikais Andreas ir Stefan. Jo taip pat liūdi pusseserės ir pusbroliai bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje, artimiausi draugai ir pažįstami.

A. a. Stasys buvo a. a. Danutės vyras, su kuria jis atsisveikino tik prieš 11 mėnesių.

Stasys labai mylėjo savo dukterėčias ir sūnėnus, džiaugėsi jų pasiekimais ir visada norėjo žinoti apie įvykius jų gyvenimuose.

Stasys tarnavo Amerikos kariuomenėje, 82nd Airborne Division, buvo Vietnamo karo veteranas, apdovanotas bronzos medaliu.

Jis labai mėgo įvairų sportą, jaunystėje buvo ilgų distancijų bėgikas.

Atsisveikinimas su velioniu bus šeštadienį, gruodžio 10 d., 9:30 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvių šv. Mišiose.

Giliai liūdinti šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-12-01 (M)
  2023-01-14 (A)

IRENA NOREIKAITĖ ŠILKAITIENĖ


A†A IRENA NOREIKAITĖ ŠILKAITIENĖ mirė š. m. gruodžio 1 d., sulaukusi 95 metų amžiaus.

Gimė 1926 m. balandžio 22 d. Misaičių kaime, Tauragės apskrityje, Lietuvoje.

Gyveno St. Petersburg, FL; Santa Monica, CA ir Čikagoje.

Nuliūdę liko: sūnus Raimundas su žmona Rasa, anūkas Rimas su žmona Myia, proanūkiai Aleksandra, Evelina ir Oliver; anūkas Danius su žmona Bets; sūnus Edmundas, marti Aušra, anūkės Brianna ir Daria; sesuo Vlada bei kiti giminės Lietuvoje, Danijoje ir Amerikoje.

Karui baigiantis, Irena pasitraukė į Vokietją, kur keletą metų gyveno lietuviškoje stovykloje, anglų zonoje. Vėliau ji išvyko mokytis ir dirbti į Angliją. Dirbdama slaugės padėjėja seselių vienuolių ligoninėje netoli Londono susipažino su neseniai iš Švedijos atvykusiu Mečiu Šilkaičiu ir už jo ištekėjo. Kviečiama giminių Amerikoje, ji dar dirbančioje Lietuvos ambasadoje išsiėmė Lietuvos užsienio pasą, su įvažiavimo į Ameriką viza. Iš Anglijos išvyko abu kartu. Irenos giminės pasitiko juos New Yorko uoste ir parsivežė pas save į Worchester, MA. Tuo metu esant nepalankiai darbo rinkai Worchester, jie susisiekė su Mečio dėde Aleksu, kuris gyveno St. Charles, IL. Čia išgyveno 10 metų, gimė ir abu sūnūs – Raimundas ir Edmundas. Iš St. Charles persikėlė į Čikagą, dirbo ir užaugino vaikus. Taip pat padėdavo giminėms Lietuvoje. Vyrui vykdant įvairius projektus, po keletą metų teko gyventi Floridoje, New Jersey, Californijoje ir vėl Čikagoje. Būdama draugiška, greitai užmegzdavo ryšius su apylinkių lietuviais. Irena turėjo gana platų pažįstamų bei artimesnių draugų ratą. Kai vyras išėjo į pensiją, jie apsigyveno St. Petersburge, Floridoje, kur aktyviai dalyvavo įvairiaspalvėje Lietuvių klubo veikloje. Sveikatai pablogėjus, persikėlė į Santa Monica, CA, kur gyveno visa šeima.

Su dideliu liūdesiu širdyje Irena neseniai palydėjo į amžinybę savo vyrą Mečį, su kurio ji darniai išgyveno septyniasdešimt metų.

Religinės a. a. Irenos laidojimo apeigos įvyks 2023 m. sausio 14 d., šeštadienį, Čikagoje, Petkaus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Lai laimė ir džiaugsmas jos laukia didžiuliame sielų pasaulyje.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-11-30 (M)
  2023-01-07 (A)

VIKTORAS A. PANARAS


A†A VIKTORAS A. PANARAS mirė š. m. lapkričio 30 d. Palos Heights, IL, sulaukęs 78 metų. Gimė 1943 m. sausio 1 d. Palangoje, Lietuvoje.

Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Andrew su žmona Lina; duktė Lisa Augustyn su vyru Dan; anūkai Ian ir Angela; brolis Ray Panaras su žmona Daiva; pusseserė Judy Stropus, kiti giminės ir artimi draugai.

A. a. Viktoras buvo a. a. Reginos Abraitytės vyras.

Velionis priklausė Darius Girėnas American Legion Post 271, ir Lithuanian Craftsman’s Club.

A. a. Viktoras bus pašarvotas 2023 m. sausio 7 d., šeštadienį, 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, 2700 W. 69th St., Chicago, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Laidotuvės privačios.

Vietoje gėlių prašome aukoti Shriner’s Childrens Hospital, Čikagoje (https://www.shrinerschildrens.org) arba Paralyzed Veterans of America (https://pva.org)

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.