Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2022-06-06 (M)

JURGIS ANYSAS


A†A JURGIS ANYSAS mirė birželio 6-tą dieną Čikagoje.

Paliko žmoną Dalią Stakytę, seserį Gražiną Slavėnienę ir jos vyrą Julių, sūnėną Paulių su šeima, pusseserę Ilsę Šalkauskienę ir jos vyrą, Jurgio artimą draugą Kęstutį ŠalkauSką ir jų šeimą, pusseserę Renatą su šeima, svainę Audronę Užgirienę, dukterėčią Aidę, sūnėnus Arėją, Vaidą, Karolį ir jų šeimas.

Jurgis gimė 1934 m. Atėjus sovietams į Lietuvą, pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. emigravo į Kanadą. Toronte baigė gimnaziją, Toronto universitete įgijo bakalauro laipsnį iš inžinerinės geofizikos. Po darbo vakarų Kanadoje persikėlė į Čikagą tolesnėms studijoms. Illinois Institute of Technology įgijo daktaro laipsnį teorinės fizikinės chemijos srityje, 29 metus dėstė chemiją DePaul universitete.

Jurgis prisidėjo prie Mažosios Lietuvos Fondo pastangų Lietuvoje išleidžiant Mažosios Lietuvos Enciklopediją, Mažosios Lietuvos Žinyną, Concise Encyclopaedia of Lithuania Minor ir kitus leidinius apie Mažąją Lietuvą. Išėjęs į pensiją, savanoriavo Chicago Architecture Foundation (dabar Chicago Architecture Center).

A Poem by my Grandfather’s Rabbi, Alvin Fine
Mano senelio rabino Alvin Fine eilėraštis
(Dalios Cidzikaitės vertimas)

Gimimas yra pradžia.
O mirtis – kelio tikslas.
Gyvenimas yra kelionė:
Nuo vaikystės iki brandos,
Nuo jaunystės iki senatvės;
Nuo nekaltumo iki suvokimo,
Nuo neišmanymo iki žinojimo;
Nuo kvailumo iki protingumo,
O vėliau gal net išminties;
Nuo silpnumo iki tvirtybės
Arba nuo tvirtybės iki silpnumo –
Ir dažnai – vėl atgalios;
Nuo sveikatos – iki ligos
O maldoje – vėl iki sveikatos;
Nuo įsižeidimo iki atleidimo,
Nuo vienatvės iki meilės,
Nuo skausmo iki užuojautos,
Nuo sielvarto iki supratimo –
Nuo baimės iki tikėjimo;
Nuo pralaimėjimo iki pralaimėjimo iki pralaimėjimo –
Kol žiūrėdami atgal ar į priekį
Pamatome, kad pergalė slypi
Ne kur nors aukštai
Bet įveikus kelionę – žingsnis po žingsnio,
Šventa kelionė.
Gimimas yra pradžia,
O mirtis – kelio tikslas,
Gyvenimas yra kelionė,
Šventa kelionė –
Į amžinąjį gyvenimą.

  2022-06-05 (M)
  2022-06-28 (A)

JOSEPH „JUOZAS” LINARTAS


A†A JOSEPH „JUOZAS” LINARTAS mirė š. m. birželio 5 d. Lake Mary, Floridoje, sulaukęs 85 m. amžiaus.

Gimė 1937 m. vasario 12 d. Tauragėje, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: žmona Jūratė Linartienė; dukra Angelė (Povilas) Reklaitis; sūnūs Joseph (Eva) ir Paul (Sara); anūkai Inga, Joseph, Emma, Andrew, Elizabeth, Jacob ir Paul; dukterėčia Julytė Žukauskienė su šeima ir sūnėnas Artūras Sakalauskas.

A. a. Juozas buvo a. a. Zitos Sakalauskienės brolis.

Juozas buvo imigrantų vaikas, atvykęs į JAV po Antrojo pasaulinio karo ir vaikystėje dirbęs ūkio darbus. Palikusi Michigano valstijos ūkio laukus, šeima persikėlė į Čikagą, kur Juozui puikiai sekėsi siekiant išsilavinimo ir sportuojant.

Čikagoje Juozas sutiko savo gyvenimo meilę Jūrą Navickaitę ir 1962 m. su ja susituokė. 1964 m. persikėlė į Floridą, tapo UPS inžinieriumi, vėliau dirbo „General Dynamics” ir „Martin Marietta, Inc.” kompanijose. Dirbdamas didelėse korporacijose jis taip pat įgyvendino savo nekilnojamo turto svajonę. Jo interesai buvo susiję su daugybe komercinių ir gyvenamųjų namų plėtros projektais, įskaitant „Selma Homesites” ir „Century Estates” priemiesčių rajonus. Juozas buvo pamaldus katalikas. Buvo grupės „The Elks of Florida” narys, Juozas įsteigė ne pelno siekiančią organizaciją „Globalith”, skirtą Lietuvos pagyvenusiems žmonėms ir benamiams paremti.

Velionis bus pašarvotas antradienį, birželio 28 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijai (PJMM).

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-06-01 (M)
  2022-07-14 (A)

ALDONA PRAPUOLENYTĖ


A†A ALDONA PRAPUOLENYTĖ mirė 2022 m. birželio 1 d., sulaukusi 99 metų amžiaus. Gyveno Pal. Jurgio Matulaičio namuose, Putnam, CT.

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, liepos 14 d., 11 val. r. Šv. Antano bažnyčioje, 1510 S. 49th Court, Cicero, IL, kurioje 12 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po gedulingų šv. Mišių a. a. Aldona bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame gimines ir draugus dalyvauti laidotuvėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Draugo fondui arba Ateitininkų šalpos fondui.

Nuliūdę artimieji.

  2022-06-01 (M)

ALDONA PRAPUOLENYTĖ


A†A ALDONA PRAPUOLENYTĖ mirė 2022 m. birželio 1 d., sulaukusi 99 metų.

Gimė 1923 m. kovo 10 d. Lietuvoje.

Velionė buvo a. a. Jono Prapuolenio ir Jadvygos Česaitytės duktė, a. a. Bernardo, Aurelijaus, Vinco ir Algio Prapuolenių sesuo.

Nuliūdę liko: broliai Marijus ir Jurgis (žmona Živilė) Prapuoleniai; brolio a. a. Algio Prapuolenio ainiai; krikšto vaikai – Vida Kuprytė, Algimantas Vailokaitis ir Evelina Varnaitė, kiti giminės, artimi draugai Amerikoje ir Lietuvoje.

Prieš karą a. a. Aldona gyveno Kybartuose ir Kaune. Atvykusi į Ameriką įsikūrė Cicero, IL, vėliau persikėlė į Putnam, CT. Velionė buvo veikli ateitininkė ir Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos rėmėja.

A. a. Aldona bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Apie laidotuves bus pranešta vėliau.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima ir artimieji.

  2022-05-24 (M)
  2022-06-06 (A)

Dr. ELENA STATKEVIČIŪTĖ ČIŽINAUSKIENĖ, DDS


A†A Dr. ELENA STATKEVIČIŪTĖ ČIŽINAUSKIENĖ, DDS mirė š. m. gegužės 24 d.

Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Orland Park, IL ir Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje.

Gimė 1921 m. rugsėjo 10 d. Lietuvoje.

Nuliūdę liko: dukterėčia Ramona Grigorio-Šleivys su vyru Antonio ir sūnėnas Edvardas Kaveckas su žmona Roma.
A. a. Elena buvo a. a. Edvardo Čižinausko žmona.

Velionė bus pašarvota pirmadienį, birželio 6 d., 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-05-22 (M)
  2022-05-27 (A)

JUOZAS P. KAZLAUSKAS


A†A JUOZAS P. KAZLAUSKAS mirė š. m. gegužės 22 d. Oak Lawn, IL, sulaukęs 77 m. amžiaus.

Gyveno Oak Lawn, IL., anksčiau Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje ir Cicero, IL.

Gimė 1945 m. vasario 5 d., Švedijoje.

Nuliūdę liko: brolis Vytas Kazlauskas; dukterėčia Dana Curta su vyru Mike, jų vaikai – Lt. Nicholas, USN, Vincent ir Aleksa Curta; sūnėnai Jonas ir Andrius Kalvaitis.

A. a. Juozas buvo a. a. Nijolės Kalvaitienės brolis, a. a. Leono svainis ir a. a. Petro ir a. a. Pauliaus dėdė.

Velionis pašarvotas penktadienį, gegužės 27 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Putnamo seselių rėmėjų būreliui.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-05-15 (M)
  2022-06-19 (A)

VIDA DUMBRYTĖ TIJŪNĖLIENĖ


Mūsų mylima žmona, mama ir mūma A†A VIDA DUMBRYTĖ TIJŪNĖLIENĖ 2022 gegužės 15 d. ramiai numirė apsupta šeimos, sulaukusi 88 metų.

Vida gimė 1933 m. lapkričio 9 d. Kaune Albinos ir dr. Aleksandro Dumbrio (abu jau a. a.) šeimoje.

Giliai nuliūdę liko: vyras Augustinas, dukros – Asta su vyru Linu ir Elena su vyru Jeff; sūnus Marius su žmona Viktute; anūkai – Vintonas, Violeta, Tomas, Vidas, Indraja, Andrius, Svaja ir Gabija.

Vida kartu su sesute Nijole ir tėveliais 1941 m. pasitraukė į Vokietiją ir gyveno pabėgėlių stovyklose Soldau, Detmolde ir Blomberge, kur tėvelis dirbo gydytoju. 1951 m. visa šeima atvyko į JAV ir apsigyveno New Yorke, o vėliau persikėlė į Čikagą, kur Vida sutiko savo gyvenimo draugą Augustiną ir 1967 m. kartu su juo sukūrė šeimą. Vida su savo šeima įsikūrė Brighton Parke, mokytojavo, užaugino tris vaikus ir aktyviai dalyvavo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos veikloje. Buvo aktyvi ateitininkė ir giedrininkė bei Lietuvos Dukterų draugijos narė. Ji daug metų dirbo Kristijono Donelaičio mokykloje tikybos mokytoja ir visą gyvenimą stengėsi dėl tų, kuriems reikėjo pagalbos. Vida buvo gyvas pavyzdys, kad Nė vienas iš mūsų negyvena sau. (Rom 14,7)

Šv. Mišios už velionę buvo aukojamos privačiame šeimos rate. Visus, norinčius kartu pasimelsti už mirusiąją, kviečiame birželio 19 d. jos vardu užsakyti šv. Mišias savo parapijose ir širdyje paminėti a. a. Vidos nuostabų gyvenimą.

Nuliūdę artimieji.

  2022-05-11 (M)
  2022-05-17 (A)

ALDONA BENEDIKTA RAGAUSKAITĖ-BEINORIENĖ-LIPSKIENĖ


A†A ALDONA BENEDIKTA RAGAUSKAITĖ-BEINORIENĖ- LIPSKIENĖ mirė 2022 m. gegužės 11 d. Wood Dale, Illinois, savo namuose, kuriuose gyveno nuo 1960 metų.

Gimė 1929 m. gegužės 21 d. Kaune, Antano Ragausko ir Sofijos Stanevičiūtės šeimoje.

1945 m. ištekėjo už dr. Broniaus Beinorio; 1984 m. tapo našle.

1986 m. susituokė su našliu dr. Antanu Lipskiu, gydytoju, tapytoju ir poetu, kuris mirė 2013 m.

Dideliame nuliūdime liko: dukra Irena Beinoris; a. a. sesers Irenos sūnus Vitas Rasys, a. a. sūnaus Tomo žmona Brigita Špokevičiūtė su dukromis Sofia ir Alisa; brolis dr. Leonidas Ragas su žmona Praurime ir jų vaikai – sūnus Paulius su žmona Rasa, anūkai Andrius (dr. Amanda) ir Daiva (Timothy), dukra Laura
su dukromis Alexa ir Krista; posūnis dr. Donaldas Lipskis su žmona Barbara ir jų vaikai Joseph (Terrah), Abigail Peterkin (Omari), Daniel (Shannon) ir Stephan (Briana); posūnis dr. Edmundas su žmona dr. Lynn ir jų dukros – Laura McKinstry (Tom), Krishna Abbott (Jon) ir dr. Dana Attaway (Justin). Taip pat liūdi giminės ir draugai Lietuvoje, Kanadoje, Amerikoje ir Egipte.

Velionė priklausė National Federation of Press Women, Illinois Woman’s Press Association, Amerikos gydytojų ir Amerikos lietuvių gydytojų žmonų organizacijai, buvo American Lung Association ir American Cancer Society of Illinois valdybos narė. Buvo daugelio projektų dosni mecenatė.

Aldona buvo Wood Dale miestelio banko tarybos narė (iki pat banko pardavimo). Ji baigė DePaul universitetą Čikagoje, buvo apsiskaičiusi ir mėgo keliauti – aplankė daug šalių įvairiuose žemynuose, žymiausius pasaulio meno muziejus. Lankė operas ir teatro spektaklius. Slidinėjo Austrijos Alpėse, bėgiodavo Atlanto pakrante saulės numylėtoje Floridoje. Būdama jaunesnė skambino pianinu, labiausiai mėgdavo sentimentalius Chopin polonezus. Per šventes su dovanomis lankydavo senelių namus ir sergančius. Pirmaisiais dešimtmečiais Amerikoje demonstravo rūbus Čikagoje ir ypač New Yorke. O per paskutinius tris dešimtmečius Aldona buvo vyro Antano tapybos ir poetinio įkvėpimo šaltinis – jo mūza.

Velionė bus pašarvota antradienį, gegužės 17 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Laidotuvės privačios.

Vietoje gėlių prašome aukoti Jėzuitų švietimui Lietuvoje per Baltic Jesuit Advancement Project, 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439-6732, USA.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-05-07 (M)
  2022-05-16 (A)

ALFREDO MIKUČAUSKAS


Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis A†A ALFREDO MIKUČAUSKAS mirė š. m. gegužės 7 d., sulaukęs 81 metų.

Gimė 1940 m. birželio 21 d. Buenos Aires, Argentinoje.

Buvo a. a. Magdalenos ir Motiejaus Mikučauskų sūnus.

Giliame liūdesyje liko: žmona Alicia (Miliauskaitė), dukros Linda ir Alda su vyru Audriumi; sūnus Gintas, anūkės Nida, Vija ir Gaja.

Alfredo su tėvais emigravo į Ameriką 1958 m. ir apsigyveno Marquette Parke, Čikagoje. Vėliau persikėlė į Lemontą, kur pragyveno 35 metus.

Daug metų dalyvavo Pasaulio lietuvių centro veikloje, savanoriavo gegužinėse, vajuose ir įvairiose talkose. Vėliau įsijungė į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos veiklą, prisidėdamas prie šv. Mišių paruošimo ir aukų rinkimo. Kelerius metus darbavosi Lietuvių Bendruomenės Lemonto apylinkės valdyboje.

Nuo pat atvykimo į Čikagą iki pensijos dirbo popieriaus pramonėje. Ilgus metus šoko „Grandies” tautinių šokių ansamblio veteranų grupėje.

Velionis bus pašarvotas pirmadienį, gegužės 16 d., 9 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont, Illinois, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijai.

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-05-02 (M)

VYTAUTAS K. BELEŠKA


A†A VYTAUTAS K. BELEŠKA iškeliavo Amžinybėn po ilgos, sunkios ligos 2022 m. gegužės 2 d., sulaukęs 69 metų.

Gimė 1952 m. birželio mėn 5 d. Čikagoje, Antano ir Bernadetos Beleškų šeimoje.

Nuliūdę liko: sesuo Nijolė Gražulienė, jos dukros Lidija Kamansky (Michael) ir Vilija Gražulis-Aubron (Matthieu) su sūnumis Aidu ir Sauliumi, brangi draugė Laima Rastenis bei giminės Lietuvoje.

Vytautas dar vaikystėje pradėjo kurti dainas, vėliau kūrė orkestrėlius, dainavo, grojo įvairiais instrumentais. Jis įrašinėjo, dokumentavo, iliustravo savo ir kitų muzikinę kūrybą. Gastroliavo Amerikoje, Lietuvoje, Prancūzijoje ir kitur. Keli jo kūriniai buvo labai arti Grammy nominacijos. Muzikos pasaulyje buvo žinomas kaip pop-avant garde muzikas Vyto B.

Jis labai brangino lietuvišką muziką. Daug metų dirbo ir vadovavo Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos archyvui Čikagoje. Kaip laidos prodiuseris, pranešėjas, komentatorius, Vytautas savo muzikinėmis žiniomis praturtindavo „Margučio II” radijo programą, supažindindavo klausytojus su reta, archyve saugoma lietuviška muzika.

Deja, likimas per anksti nutildė jo dainas.
Apie šv. Mišias ir laidotuves bus pranešta vėliau.

Liūdintys artimieji.