Yearly Archives: 2023

Ilona Avižienytė Pėterienė

Mes spėjom: gal tai bus naktis, Gal vakaras, šviesus gal rytas, Kai reiks išeiti į sritis Dar niekad, niekad nelankytas. Kai jau nukris kančios našta Ir vienut vienas iškeliausi Išeidamas pro angą tą, Kuri yra visų siauriausia. Išeina taip kiti kasdieną O šiandien išėjai ir Tu, Kaip į auksinę mėnesieną …

Toliau...

ALFONSA LANIAUSKIENĖ (ŠARAUSKAITĖ)

A†A ALFONSA LANIAUSKIENĖ (ŠARAUSKAITĖ) mirė 2023 m. gruodžio 28 d., sulaukusi 93-ejų metų. Gimė Panevėžio apskrityje, Lietuvoje. Gyveno Las Vegas, NV; anksčiau Cicero, IL ir Palos Hills, IL. Nuliūdę liko: sesuo Regina (Italija); sūnus Vitas su žmona Pam (South Carolina); sūnus Linius su žmona Danute (Nevada); brolienė Rasa Šarauskienė (Illinois) …

Toliau...

RŪTA KAPOČIUS

A†A RŪTA KAPOČIUS mirė š. m. gruodžio 27 d. Gimė 1956 m. rugsėjo 22 d. Lietuvoje. Gyveno Brookfield, IL. Draugai ir giminės kviečiami atsisveikinti su a. a. Rūta Kapočius 2024 m. sausio 20 d. nuo 10 iki 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke (6812 S. Washtenaw …

Toliau...

SAULIUS JURGIS DAMUŠIS

A†A SAULIUS JURGIS DAMUŠIS mirė 2023 m. gruodžio 25 d. Spring Valley ligoninėje Las Vegas po trumpos, bet sunkios ligos, sulaukęs 81 metų. Gimė 1942 m. gegužės 31 d. Kaune. Nuliūdę liko: brolis Vytenis ir brolienė Vida, sesuo Gintė, dukterėčios Andrėja Memėnienė (vyras Viktoras), ir Lina Nicklin (vyras Matt) su …

Toliau...

VIRGINIJA MARIA BACEVIČIUS-PETKŪNAS-EIGELIS

A†A VIRGINIJA MARIA BACEVIČIUS-PETKŪNAS-EIGELIS. Po ilgos ir sunkios ligos, mirė 2023 m. gruodžio 19 d. Portage, IN. Gimė 1950 m. birželio 22 d. Gyveno La Porte IN, New Buffalo MI, anksčiau – Čikagoje, IL. Nuliūdę liko: sesuo Danutė Petkūnaitė, Bacevičių ir Petkūnų šeimos bei giminės, draugai Amerikoje ir Lietuvoje. A. …

Toliau...

ROMUALDAS RAMUTIS POVILAITIS D. D. S.

A†A ROMUALDAS RAMUTIS POVILAITIS D. D. S. mirė š. m. gruodžio 14 d., sulaukęs 91 metų amžiaus, apsuptas mylimų vaikų. Gimė 1932 m. sausio 1 d. Kaune, Lietuvoje. Jis buvo vienintelis Augustino ir Katarinos Povilaičių sūnus. Gyveno Lisle, IL. Nuliūdę liko: keturi vaikai – Arvid su žmona Mary (Edina, MN), …

Toliau...

ANICETA POCIŪTĖ GIEDRAITIENĖ

A†A ANICETA POCIŪTĖ GIEDRAITIENĖ mirė š. m. gruodžio 6 d., sulaukusi 98 metų amžiaus. Gimė 1925 m. spalio 5 d. Stakių kaime, Raudonės apskrityje. Gyveno Cleveland, OH. Augo penkių vaikų šeimoje ir buvo vienintelė Pocių šeimos narė, kuri emigravo į Ameriką. Giliai nuliūdę liko: jos trys vaikai, 11 anūkų ir …

Toliau...

Inž. ALGIRDAS KRYGERIS

A†A Inž. ALGIRDAS KRYGERIS mirė 2023 m. gruodžio 6 d. Gyveno Texas valstijoje. Jo palaikai šį pavasarį bus palaidoti Clevelande, OH, kur ilsisi visi jo šeimos nariai. Houston Lietuvių Bendruomenės nariai.

Toliau...

GRACE CAROL WASTAK, SSC

Pedagogė A†A SESELĖ GRACE CAROL WASTAK, SSC Mūsų mylima seselė mirė š. m. gruodžio 5 d., sulaukusi 95 metų amžiaus. Vienuolės įžaduose išgyveno 74 metus. Seselė Grace Carol mokytojavo pradžios mokyklose ir gimnazijose Illinois, Pennsylvanijos, Nebraskos ir New Mexico valstijose. Nuo 1977 iki 1985 m. buvo Šventos Šeimos vilos (Holy …

Toliau...

EMILIJA PAKALNIŠKIENĖ (OLŠAUSKAITĖ)

A†A EMILIJA PAKALNIŠKIENĖ (OLŠAUSKAITĖ) mirė š. m. gruodžio 5 d. Springfield, Oregon. Gimė 1920 m. spalio 1 d. Žeimių kaime, Salantų valsčiuje, Kazimiero ir Barboros (Andrijauskaitės) Olšauskų šeimoje. Iš vienuolikos vaikų ji paskutinė iškeliavo į amžinybę. Gyveno Springfield, OR; Naperville, IL ir Čikagos Brighton Parko apylinkėje. Amerikoje išgyveno 74 metus. …

Toliau...