Mirties Pranešimai: 2023

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2023-03-10 (M)
  2023-03-25 (A)

TERESĖ KYBARTIENĖ LATONAITĖ


A†A TERESĖ KYBARTIENĖ LATONAITĖ mirė š. m. kovo 10 d. Homer Glen, IL.

Gimė 1934 m. kovo 14 d. Kybartuose, Lietuvoje.

Gyveno Homer Glen, IL.

Nuliūdę liko: vyras Vladas; sūnus Arūnas su žmona Vicki; sūnus Tomas; 6 anūkai; sesuo Danutė Federienė su šeima Californijoje; daug dukterėčių ir sūnėnų.

A. a. Teresė buvo a. a. Kristinos Brady-Borman mama, a. a. Valerios Grigola sesuo ir a. a. Kazio ir a. a Adelės Latonaitų duktė.

Priklausė Lietuvių skautų sąjungai.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, kovo 25 d., 9:30 val. ryto Marian Village koplyčioje, 15624 Marian Drive, Homer Glen, IL, 60491, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Laidotuvės bus privačios.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir prisiminti velionę savo maldose.

Vietoje gėlių prašome aukoti Marian Village, 15624 Marian Drive, Homer Glen, IL 60491.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2023-03-04 (M)
  2023-03-08 (A)

AUŠRELĖ LIULEVIČIENĖ


A†A AUŠRELĖ LIULEVIČIENĖ mirė 2023 m. kovo 4 d. Knoxville, Tennessee.

Gimė 1939 m. rugpjūčio 24 d. Kaune, Lietuvoje.

Giliai nuliūdę liko: sesuo dr. Daina McGary; sūnus Vėjas su žmona Kathleen, anūkai Paul ir Helen; sūnus Gytis su žmona Rasa ir anūkė Laima.

Jos tėvai buvo Vladas ir Julija Skirmuntai. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. 1949 m. atvyko į JAV ir apsigyveno Kenosha, Wisconsin valstijoje. Lankė University of Wisconsin Madison ir įsigijo bakalauro laipsnį iš anglų kalbos ir literatūros. Lankė University of Illinois Champaign, kur įsigijo magistro laipsnį. Vėliau tęsė studijas University of Chicago Divinity School. 1965 m. ištekėjo už prof. dr. Arūno Liulevičiaus (a. a.) ir Čikagoje užaugino du sūnus Vėją ir Gytį. Nuo 1982 m. beveik du dešimtmečius dirbo „Draugo” šeštadieninio „Kultūrinio priedo” redaktore. Buvo aktyvi ateitininkė ir giedrininkė. Gyvendama Lisle, Illinois, dirbo savanore St. Joan of Arc parapijos bibliotekėlėje. Visą gyvenimą labai mėgo skaityti ir mokytis.

Laidotuvės įvyko 2023 m. kovo 8 d. Velionė palaidota Knoxville, TN, prie mylimo vyro, a. a. Arūno.

Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2023-02-25 (M)

SAULĖ LIULEVIČIŪTĖ PALUBINSKIENĖ


A†A SAULĖ LIULEVIČIŪTĖ PALUBINSKIENĖ mirė š. m. vasario 25 d. Alytuje po ilgos ligos, sulaukusi 85 metų.

Gimė 1938 m. vasario 16 d. Šakiuose.

Gyveno Kaune; St. John, IN; Los Angeles, CA ir Chicago, IL.

Nuliūdę liko: vyras prof. Feliksas Palubinskas, buvęs VLIK’o narys ir LR Seimo pirmininko pavaduotojas, atstovavęs Kauno centrui (1996–2000); sūnus Linas, jo žmona Grace ir vaikai Alina ir Lokys; dukra prof. Ginta, jos vaikai Viltis ir prof. Almantas; sūnus Kovas, jo vaikai Teofilis, Gaja, Mantas ir Aleksandras; dukra Milda, jos vyras Rany ir vaikai Simas, Rimas, Nida ir Linas; sūnus Aidas, jo žmona Jūratė ir vaikai Vincentas ir Saulius; brolio a. a. Arūno Liulevičiaus šeima, sesers a. a. Auksės Kaufmanienės šeima, gausi giminė ir draugai.

Saulė gimė prancūzų kalbos mokytojos Monikos Krasnickaitės Liulevičienės ir istoriko Vincento Liulevičiaus šeimoje. Tėvai tuo metu dėstė Šakių gimnazijoje. 1944 m. su tėvais, seserimi Aukse ir broliu Arūnu pasitraukė nuo artėjančio sovietinio fronto ir gyveno Eichstätto pabėgėlių stovykloje iki pat 1949-ųjų. Karui pasibaigus, giminių pakvietimu šeima išplaukė į JAV ir įsikūrė Čikagoje. Ten Saulė baigė Maria High School, Marquette Parko rajone. Ateitininkė nuo 1948 m., ji buvo kun. Lipniūno kuopos sekretorė 1953 m. ir 1955 m., o 1954 m. – vicepirmininkė. Ji buvo Čikagos studentų ateitininkų draugovės aktyvi narė, eidama sekretorės pareigas 1957 m. ir socialinių reikalų vedėjos pareigas 1959 m. Nuo 1958 m. iki 1960 m. Saulė buvo lietuvių dienraščio „Draugas” ateitininkų skyriaus redaktorė. Saulė aktyviai dalyvavo sendraugių ateitininkų veikloje ir liko ištikima ateitininkų idealams iki pat mirties.

Ji tęsė studijas Mundelein College (dabar Loyola University Chicago), kur 1960 m. gavo bakalauro laipsnį chemijos srityje. Studijas baigė cum laude, su pagyrimu. 1959 m. laimėjo pirmą vietą University of Southern California konkurse už straipsnį koloidinės chemijos srityje ir buvo pakviesta būti tyrinėjimų asistente tame pačiame universitete. Saulė persikėlė į Los Angeles studijuoti University of Southern California, kur 1963 m. apgynė magistro laipsnį koloidinės chemijos srityje.

1961 m. Saulė Liulevičiūtė susituokė su prof. Feliksu Palubinsku, kuris tuomet siekė tarptautinės rinkodaros doktorato University of Illinois. Kartu su nepailstama meile, jie 62 metus kūrė bendrą gyvenimą. Per tą laiką užaugino penkis vaikus, pamatė pasaulį, pareigingai ir su malonumu prisidėjo prie lietuvių bendruomenės klestėjimo, sulaukė 14 vaikaičių. Nuo 1966 m. iki 1988 m. gyveno Californijos valstijoje, protarpiais kelerius metus – Austrijoje ir Suomijoje. Pasinaudoję proga aplankė didesnę dalį Europos. Vėliau, per akademines konferencijas Saulė ir Feliksas aplankė Egiptą, Kiniją ir Taivaną. Nuo 1976 m. iki 1983 m. Saulė dėstė chemiją California State University Long Beach, paskui dirbo Truesdail Laboratories bei IT Corporation tyrimų laboratorijose. Nuo 1988m. iki 1992m. gyveno Saint John, Indianos valstijoje.

1992 m. su Feliksu grįžo į laisvą gimtąją Lietuvą. Gyveno Kaune, kur buvo savanorė Caritas organizacijoje ir dalyvavo ateitininkų veikloje. 1999 m. atgavo savo senelių Krasnickų ūkį Zaremciškėje, Dzūkijoje, ant Obelijos ežero kranto. Ten 2004 m. su Feliksu įsteigė avių ūkį. Atvežė naują veislę į Lietuvą (raguotieji viltšyrai), puoselėjo jos vietą rinkoje ir džiaugėsi jos plitimu šalyje. Kartu jie ten kas vasarą priimdavo vaikaičius, augino žemaitukus, kurie ramiai ganydavosi Zaremciškės laukuose, ir su malonumu stebėdavo neįtikėtino grožio saulėlydžius virš Obelijos. Saulė buvo gėlių ir augalų mėgėja ir aktyviai dalijosi žiniomis ir augalais su draugėmis ir kaimynais. Šiandien Saulės pasodintos gėlės, augalai ir vaismedžiai žydi dviejuose žemynuose, o vaikai ir vaikaičiai gėrisi jos gėlynais.

Saulės gyvenimas visur ir visuomet atspindėjo jos vertybes – tvirtas tikėjimas Dievu ir meilė šeimai, artimui, Lietuvai ir mokslui. Puoselėjo tas vertybes savo vaikuose ir vaikaičiuose. Ji buvo inteligentė, kuri plačiai domėjosi įvairiais klausimais ir įdėmiai sekė pasikeitimus pasaulyje. Ji buvo drąsi, visuomet palaikė teisybę. Ji buvo nuostabi žmona, motina, močiutė, dukra, sesuo ir draugė, kuri linkėjo kitiems vien gero. Jos meilė buvo beribė ir pavyzdinga – vaikaičiai dažnai kartodavo, kad jie tikisi rasti tokią meilę kaip Močiutės Saulės ir Tėvuko Felikso. Jie gyveno su gilia meile, draugyste, pasitikėjimu ir keliavo gyvenimo keliu susikibę rankomis. Ji mums suteikė šaknis ir sparnus. Jos meilė mums suteikė užuovėją ir drąsą gyventi su džiaugsmu ir tikėjimu ateitimi. Už tai mes liksime jai visuomet dėkingi ir skolingi.

Su Viešpaties palaima keliauk į prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą!

Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2023-02-16 (M)

WILLIAM (BILL) WIDUGIRIS JR


Su liūdesiu pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š. m. vasario 16 d. Amžinybėn iškeliavo A†A WILLIAM (BILL) WIDUGIRIS JR.

Ramiai mirė vasario 16 d., anksti ryte, sulaukęs 92 metų.

Gimė 1931 m. vasario 2 d. Čikagoje.

Pastaruosius metus gyveno Weston Massachusetts, anksčiau Čikagoje.

Nuliūdę liko: žmona Irena, su kuria išgyveno 60 metų, duktė Aušra Gudelis su vyru Pauliumi, sūnus Vilius; svainis Algirdas Suvaizdis su žmona Irena Gedgaudas.

Velionis buvo vienturtis Marie (Katutis) ir William Sr. sūnus; turėjo sesutę, kuri mirė kūdikystėje.

Bill baigė University of Illinois, įsigijo bakalauro laipsnį elektros inžinerijos srityje. (BS Electrical Engineering). Velionis 40 metų dirbo „Raytheon” kompanijoje įvairiose pareigose, paskutiniu laiku dirbo International Marketing.

Velionio palaikai, jo paties pageidavimu, bus išbarstyti Michigano ežere.

Tegul a. a. Bill amžinybės kelionė būna lengva.

Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2023-02-07 (M)

PETRAS B. PUNDYS


A†A PETRAS B. PUNDYS mirė š. m. vasario 7 d., sulaukęs 97 metų, apsuptas mylinčios šeimos.

Gimė 1925 m. gegužės 30 d. Kaune. Pastaruosius 45 metus gyveno East Greenwich, RI.

Nuliūdę liko: vaikai – Lavinia su vyru Dino Fiscaletti, Ravena su vyru Charles Creedon, Aras Pundys, Marius Pundys, Aurora su vyru Joseph Grybowski; 6 anūkai – Collin, Gaelen ir Annika Creedon, Amber ir Sierra Grybowski ir Peter J. Pundys.

A. a Petras buvo a. a. Dalios Dikinis vyras.

1944 metais, sovietams vėl sugrįžus į Lietuvą, jis pasitraukė į Vakarų Vokietiją ir 1948 m. emigravo į Kanadą. 1953 metais, gyvendamas Montrealyje, susipažino su būsima žmona Dalia Dikinis. Kartu pragyveno 59 metus, iki pat a. a. Dalios mirties 2012 m.

38 metus Petras dirbo GE įvairiose informacinių sistemų pareigose, ir Amerikoje, ir Kanadoje. Į pensiją išėjo 1991 m. Paskutinė jo darbovietė buvo GE Wiring Devices Warwicke.

Nuliūdusi šeima.

Laidotuvių direktorius – Hill Funeral Home, tel. 401-884-9222, arba: hillfuneralhome.com/obituary/peter-pundys.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2023-02-06 (M)

ŠVITRIUS GOTCEITAS


Su giliu liūdesiu pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š. m. vasario 6 d., 3 val. p. p., sulaukęs 83 m. amžiaus, Amžinybėn iškeliavo A†A ŠVITRIUS GOTCEITAS.

Gimė 1939 m. gegužės mėn. 1 d. Lietuvoje.

Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau – Western Springs, IL. Nuliūdę liko: žmona Dalė Benokraitytė; dukra Julia ir jos vyras Stephen Ward, anūkai Evan Antanas, Ellen Marytė ir Ian Mykolas; sūnus Paulius su žmona Kimberly, anūkai Lukas ir Logan. Taip pat liūdi svainis Vitalijus Benokraitis, jo žmona Nijolė Vaičaitytė, dukra Gema, sūnus Andrius su žmona Kristin, anūkėlis Austin Benokraitis.

Švitrius Gotceitas per karą su tėveliais Maria ir Antanu pasitraukė iš Lietuvos. Gyveno Vokietijos Kempteno pabėgėlių stovykloje. Kadangi Lietuvoje buvo dirbęs pradinių klasių mokytoju, Vokietijoje tęsė mokytojo darbą. Švitrius Gotceitas ir jo šeimos nariai aktyviai dalyvavo Čikagos skautų Aušros Vartų tunto veikloje: kūrė meno kūrinius iš medžio, prekiavo jais lietuviškose mugėse, talkininkavo įkuriant skautų stovyklą, buvo lietuvių tautinės organizacijos Neo Lithuania narys.

Tebūnie a. a. Švitriaus Gotceito kelionė pas Viešpatį lengva ir šviesi.

Apie šv. Mišių ir laidotuvių datas pranešime vėliau.

Nuliūdę artimieji ir draugai.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2023-02-06 (M)
  2023-02-10 (A)

DANUTĖ KUNDROTYTĖ-BALTRAMONAITIENĖ


A†A DANUTĖ KUNDROTYTĖ-BALTRAMONAITIENĖ mirė savo namuose Palos Parke š. m. vasario 6 d., sulaukusi 85 metų.

Gimė 1937 m. vasario 11 d. Kaune, Lietuvoje.

Anksčiau gyveno Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: dukterėčia ir globėja Regina Švabaitė-Abate, vyras Dean, vaikai Dean Jr. ir Dominic; dukterėčia Laima Švabaitė-Petrulienė, vyras Vytas; dukterėčia Izora Baltys; sūnėnas Andrius Švabas, jo vaikai Kaijus ir Darius; sūnėnai Falco Baltys ir Saulius Baltys su šeimomis; kiti giminės bei pažįstami Lietuvoje ir JAV.

A. a. Danutė buvo a. a. Juozo žmona ir a. a. Veronikos Švabienės brolienė.

Velionė buvo buhalterė, 33 metus dirbo Union Liquor bendrovėje, turėjo įsigijusi Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms sertifikatą. Išėjo į pensiją 2000 m. Vyras Juozas Baltramonaitis mirė 2004 m.

Antrojo pasaulinio karo metu kartu su motina paliko tėviškę ir pasitraukė į Lenkiją, po to į Vokietiją ir vėliau apsigyveno Čikagoje. Buvo viena iš pirmųjų jūrų skaučių Čikagos apylinkėje. Ji kiekvienais metais stovyklaudavo ir buvo stovyklos vadovė.

Velionė bus pašarvota penktadienį, vasario 10 d., 9 val ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw, Chicago, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laiduotuvėse ir prisiminti a. a. Danutę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2023-02-01 (M)
  2023-02-05 (A)

PRANAS G. MEILĖ


A†A PRANAS G. MEILĖ mirė 2023 m. vasario 1 d. Palos Heights, IL.

Gimė 1945 m. sausio 10 d. Vokietijoje.

Gyveno Lemont, IL, anksčiau Chicago Ridge ir Chicago, IL.

Nuliūdę liko: duktė Alina Dimas su vyru Francisco, anūkas Dov Dimas; dukterėčia Inga ir sūnėnas Marius Lietuvoje.

A. a. Pranas buvo a. a. Daivos Vaitkevičiūtės vyras, a. a. Valdo brolis ir a. a. Nijolės svainis.

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, vasario 5 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 6 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, 14911 127th St., Lemont, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Vydūno jaunimo fondui (vydunojaunimofondas.org) arba Pasaulio lietuvių centrui (lcenter.org).

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2023-01-24 (M)
  2023-01-31 (A)

ALEXANDRA BERNOTAVIČIŪTĖ DAUGVILIENĖ


A†A ALEXANDRA BERNOTAVIČIŪTĖ DAUGVILIENĖ mirė š. m. sausio 24 d., sulaukusi beveik 100 metų.
Gimė 1923 m. balandžio 1 d. Papilėje, Žemaitijoje.

Nuliūdę liko: duktė Rita su vyru Vytautu Čechanavičiumi, duktė Laura su vyru Gintautu Buroku, sūnus Marius su žmona Cheryl; anūkai Kristina su vyru Brian, Erikas ir Darius; proanūkai Lucy ir Ted bei giminės Kanadoje ir Australijoje.

Velionė buvo a. a. dailininko Jurgio Daugvilos žmona.

Atsisveikinimas vyks sausio 31 d., antradienį, 10:30 val. ryte Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Mišios už velionės sielą bus aukojamos 11 val. r. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios.

Prašome prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2023-01-18 (M)

VILIJA E. VAKARYTĖ


A†A VILIJA E. VAKARYTĖ mirė š. m. sausio 18 d., sulaukusi 64 metų.

Gimė 1958 m. balandžio 15 d. Čikagoje.

Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: pusseserė Milda Wallace su vyru Joe ir šeima, pusbrolis Rimas Melnikas su žmona Lisa ir jų šei- ma, krikšto mama Nijolė Balzarienė su visa šeima, kiti giminės, artimi draugai Amerikoje bei Lietuvoje.

A. a. Vilija buvo a. a. Gedimino Vakario ir a. a. Danutės Vakarės vienturtė duktė ir kūdikystėje mirusio a. a. Arvydo sesutė.

Vilija baigė Marijos aukštesniąją gimnaziją, slaugės diplomą įsigijo St. Xavier universitete Čikagoje. Dirbo Šv. Kryžiaus ligoninėje, Christ ligoninėje, o paskutiniu metu – Meadowbrook reabilitacijos centre.

Vilija buvo JAV LB Brighton Parko apylinkės pirmininkė, dainavo Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos chore. Buvo skautė ir akademikė. Labai mėgo keliauti ir aplankyti drauges. Rašė ir deklamavo savo eiles per Poezijos dienas ir šventes Brighton Parke. Labai mėgo kates (turėjo dvi – Debesėlį ir Sniegčių), kitus gyvuliukus ir gamtą, ypač Neringos stovyklą Vermonte. Buvo didelė Lietuvos patriotė ir tas jausmas atsispindėjo jos eilėse. Baigė Pedagoginį lituanistikos institutą. Jos širdis buvo prie jūros, prie Atlanto vandenyno, kur galėjo vaikščioti smėlio kopomis ir pajusti vėją ant savo skruostų.

Džiaukis savo pasivaikščiojimais dangaus smėlio kopose! Apie šv. Mišias ir laidotuves bus pranešta vėliau.

Nuliūdę artimieji ir draugai.