1919 m. „Draugas".
1919 m. „Draugas".

Anuomet „Drauge” rašyta…

Mieli skaitytojai! 2019 metais „Draugas” švęs savo jubiliejinį gimtadienį. Liepos 12 dieną jam sukaks 110 metų. 1909-aisiais „Draugas” bu­vo pradėtas leisti Pen­nsylvanijos valstijoje esančiame Wilkes-Barre mieste. O 1912 metų liepą jo leidyba perkelta į Čikagą. Pirmajame laikraščio numeryje esančiame redaktorių kreipimesi į skaitytojus rašoma, kad naujas laikraštis bus visų Amerikos lietuvių katalikų draugas ir vadovas jų viešuose reikaluose. „…Jeigu šv. Paulius būtų gyvenęs mūsų gadynėje, tai jis nebūtų vaikščiojęs iš vietos į vietą, nebūtų skelbęs evangelijos gyvu žodžiu, bet būtų leidęs laikraštį”, – sakoma leidėjų žodyje.   

Taip pat žadėta, kad naujojo leidinio puslapiuose bus galima paskaityti ne tik su tikėjimo, bažnytiniais reikalais susijusių naujienų, bet ir apie tai, kas darosi Lietuvoje ir pasaulyje, o ypač apie tai, kaip gyvena įvairiose Amerikos valstijose pasklidę lietuviai. 

Ir tikrai, pavarčius neseniai suskaitmeninto „Draugo” puslapius, galima neblogai įsivaizduoti, kaip mūsų tautiečiai gyveno per tuos 110 metų: kokie buvo jų rūpesčiai, siekiai, kasdienybė ir šventės, kaip jie būrėsi ir stengėsi išlaikyti lietuvybę, padėti į nelaimę patekusiems bendrataučiams. Įdomu, kad „Drauge” nevengta rašyti ir apie lietuvaičių padarytus nusikaltimus, ydas ir priklausomybes, nepamirštant pasergėti kitus nuo panašių paklydimų.

Ne veltui sakome, kad „Draugas” yra Amerikos lietuvių metraštis, šių  kasdieninio žmonių gyvenimo liudytojas. Ir tikrai, vartant suskaitmenintų laikraščių puslapius, išnyra tokių spalvingų praeities liudijimų, kad norisi, ištraukus juos iš užmaršties, pasidalyti su dabartiniais „Draugo” skaitytojais. Taip atsirado šis skyrelis, pasirodysiantis kartą per mėnesį. 

Svarstėme, ką ir kokia tvarka į jį atrinkti, kad jums visiems būtų įdomu ir smagu paskaityti. Kilo klausimų, kaip perteikti senuosius, dar mažai sunorminta lietuvių kalba surašytus tekstus. Nusprendėme palikti originalius tekstus. Nors ne į visus klausimus sau atsakėme, bet skubėjome parengti Jums pasiskaitymo iš 1918 metų pabaigos – 1919-ųjų sausio pradžios, taip pat 1940-ųjų naujametinių „Draugo” numerių. Smagaus skaitymo!

Redakcija

WILKES-BARRE, PA., 

GRUODŽIO (DEC.) 30 D. 1909 M. No. 24. 

Štai ir praslinko, kaipo šešėlis, viens metas mūsų gyvenime. Kaip jis greit praėjo! Vakar rodžias tik prasidėjo ir štai jau pasibaigė. Taip greit praeis ir šis, naujas, ir visi kiti mūsų gyvenimo metai. Kiekviens, rimtai savo reikalus vedantis žmogus, apsiskaito prie galo metų su įeigomis ir išlaidomis, su pelnu ir nuostoliu, kad ateinančiame mete klaidų apsisaugoti, o daugiau  pelno ir jį išmintingiau sunaudoti.  

Kiekvienam katalikui, pabaigus metus, reikia rimtai apsiskaityti su sąžine; ar tinkamai vartojo jam Dievo duotus talentus: Dievo garbei, artimo naudai ir savo išganymui? Ar jų nenaudingai neužkasė, o kas blogiau, nesunaudojo nuodėmei?….   

Ateitis – paslaptis! Męs nežinome, ką da šis metas mums atneš? Gal Augščiausias gyvenimo Davėjas jau šį metą nuo ne vieno pareikalaus atskaitas iš talentų?    

Tad laikas su sąžine apsiskaity­ti!..   

IŠ LIETUVIŠKŲ DIRVŲ AMERIKOJE     

ROCHESTER,  N.Y.  

Pastaruoju laiku pas mus darbai apsistojo ant poros savaičių, taip kaip ir kas metas, nes  dirbtuvės daro abelną už visus metus sąskaitą. Žiema pas mus vieši visame savo smagume ir sniego yra į dvi pėdas. Praeitą bedarbės metą mažai kas atjautė bedarbę, nes blogi laikai ne vieną pamokino pačedumo.   

Vietiniai lietuviai atsižymi savo padoriais pasielgimais, nes retai atsitinka provos, suėmimai. Lietuviai turi čia gerą vardą pas svetimtaučius ir visur gauna darbą, todėl lietuvius gali rasti ko ne visose miesto dirbtuvėse.  

Bažnytėlėj šv. Jurgio parapijos sklepas jau iškastas, bet bažnyčią be pavasario nepradės. Bus  tai tik tuomlaikinė bažnyčia ir mokykla ir lęšiuos 15 tukst. dol. Praeitų metų bedarbės  sutrukdė   bažnyčios užbaigimą. Per neseniai parengtą balių bažnyčios naudai tapo surinkta 70 dol. Dabar vėl rengia Vasario 5 d. kitą balių, didelėj salėj „Germania.” Tikimės daugelio svetelių ir  mandagaus apsiejimo, taip kaip ir per praeitą balių. 

PITTSTON, PA. 

Dvi savaiti prieš Kalėdas miestas kėlė „karnavalą.” 

Buvo parodos, muzikos ir t.t. Gatvė Main naktimis švietė gražiau, nekaip Atlantic City „boardwalk.” Žmonių prisirinkdavo daugybė, iš ko buvo nemažas pelnas sankrovoms ir smuklėms. Pradžioje buvo manyta, kad „karnavale” galima elgties, kaip kas nori. Todėl išdykumo ir muštynių buvo net per daug. Bet kuomet vieną vakarą tapo suimta 24 vyrai už girtybę, bereikalingą kabinėjimą ir kitus prasikaltimus, viskas apsimalšino. 

Automobilių parodoje dalyvavo p. Petras Miglinas (jo automobiliuje drauge su juo važiavo Antanas Kižys, Antanas Miliauskas ir Vincas Jasaitis), bet dovanos negavo, nes kažin dėlko neišlaikė iki galui. 

Vieną vakarą buvo maskarados paroda. Dalyvavo pairus kliubai, nešiojantieji labai keistus vardus: „Pasiutusios Kirmėlės,” „Negyvo Zuikio” ir kitokius. Paroda atrodė labai keistai. Juokams nebuvo galo. 

Muštynėse keletas lietuvių gavo per pakaušį. Tai mat Europoje karnavalą kelia per užgavėnes, o čia jį padarė advente. 

CHICAGO. ILLINOIS, PENKTADIENIS, SAUSIO (JAN.) 3 D. 1919 M. No. 2 

Pašovė žmoną ir burdingierių 

Kensingtono policijos nuovados leitenantas Homer Naujų Metų vakare sėdėjo ant deskos, tuomet nuovadon inėjo jo pažįstamas Stanislovas Rumshus. 

„Laimingų Naujų Metų”, tarė leitenantas į inėjusį ir pradėjo aplink kišenius čiupinėtis, ar nerasiąs cigaro. 

„Ne kokie laimingi Nauji Metai”, atsakė Rumshus. „Kaip tik pašoviau savo žmoną ir burdingierių. Atėjau pats pasiduoti”. 

Rumshus dirba Pullman kompanijos įstaigoje ir gyvena po num. 10623 So. State gat. 

Anot jo pasakojimo, jis parėjęs namo ir tenai atradęs savo žmoną ir burdingierių Nikodemą Shultos (?) sėdinčiu šale kits kito ant sofos. „Žmona man pradėjo sakyti”, pasakojo policijai Rumshus, „kiek daug Nikodemas yra patogesnis už mane ir kiek jis uždirba daugiau už mane. Šito man buvo perdaug. Ilgiau negalėjau užlaikyti lygsvaros. Pagriebiau revolverį ir abudu peršoviau”. Shultos pašautas du kartu. Jis paimtas Pullman ligoninėn. Esąs blogam padėjime. Mrs. Rumshus lengviau sužeista.

Kambaryje, kur įvyko ta tragedija, buvo Rumshų du vaiku, Jonas ir Stasys. 

Paaiškinimas: burdingierius – nuomininkas. – Red.