Kasyklos darbuotojų šeimos laukia žinių apie giminių likimą, 23 bal d., 1913. (U.S. Dept. Labor and Mine Safety and Health Administration - MSHA; via M. Startare, TribLive,com)

Iš DRAUGO archyvo 1913: Courtney kasyklos sprogime žuvo ir lietuvių

1913 m. Courtney, Pennsylvania, bal. 23 d., anglies kasykloje įvyko baisus sprogimas, kuriame žuvo 98 angliakasių. Sprogimo priežastis aprašyta Mirandos Startare straipsnyje, kuris buvo išspausdintas TribLive laikraštyje šios nelaimės šimtmečio sukakties proga. Pasirodo, kad tarp 98 žuvusiųjų buvo 18 lietuvių. Nelaimė aprašyta 1913 m. geg 15 d. Drauge; straipsnį pasirašė „Gineitis”.

COURTNEY, PA. Didžiulė nelaimė kasykloje

Šis miestelis o ypač Cincinnati pečė, taip, kaip iššluosti. Baisi explozija atsitikusi bal. 23 d. Cincinnati kasykloje, nuvarė amžinon tėvynėn daug tvirtų jaunų vyrų. Pasiliko vienos našlės ir našlaičiai. Vienoj Courtney ir Cincinnati pečėje, kur gyveno daugiausiai ateiviai, randama 131 našlaitis. Kiek ašarų, kiek skurdo pagamino ši baisi nelaimė! Kiek vilčių, kiek gražių sumanymų ji suardė!

Ne vienas ir musų brolis lietuvis audė gražias svajones apie ateitį, tečiaus toms svajonėms nebebuvo lemta išsipildyti. Kas suseks Apveizdos takus?! Lietuvis bėgo iš tėvynės tankiausiai be jokio reikalo, manė rasiąs Amerikoje liuosą gerą gyvenimą, o nelaimingas nežinojo, jog laukia jo baisi be laiko mirtis požeminiame urve. Tikėjosi Amerikoj pralobti, rasti skanesnį duonos kąsnį, nesidrovėjo lįsti į požemius, kur susitiko su baisiausia mirtimi. Toji mirtis ištikro buvo baisi. Nekurie lietuvių išbėgo gyvi, kažkokiu stebėtinu budu išspruko iš mirties. Jų pasakojimo klausant tiesiog šiurpuliai ima. Per savo draugų, pažįstamų lavonus turėjo šliaužti tarp trokštančių gazų prie plyšio laukan.

Iškarto, sakosi, bėgę keliolika asmenų, bet juo artyn prie šviesos, juo būrelis mažėjęs. Silpnesni puolė nėgyvi. Įsivaizdink, mielas skaitytojau, bandančių išsigelbėti padėjimą. Tarp troškinančių gazų, patamsėje būrelis nelaimingų angliakasių jieško kokio nors plyšio-skylės laukan. Pakelyje užeina savo draugų lavonus, tėvas mato savo sūnų baisiose kančiose mirštantį, arba sūnūs regi tėvą nebepajiegiantį toliau eiti, gulanti ant žemės ir laukiantį mirties. Krinta vienas po kito šalia pikio, su kuriuo pelnyjo maistą sau ir savo šeimynai, kaip tas kareivis lauke su ginklu rankose.

Tai Amerikos pyragai, kurie taip vylioja musų brolius iš tėvynės. Ši baisi nelaimė kasykloje išplėšusi be laiko gyvybę aštuniolikai lietuvių, tvirtų vyrų, yra ne pirmutinė ir ne paskutinė. Yra sakoma ir beveik teisingai, jog Amerikoje lietuviai savo mirtimi nemiršta nei gilios senatvės nesulaukia. Viens žųsta kasykloje, kitas palydi gyvybę dirbtuvėje. O kiek sužeidžia, kiek lietuvių netenka rankų, kojų, akių ir tt. Tečiau tas viskas nenubaido lietuvių nuo Amerikos; jie bėga tūkstančiais šion nelaimių šalin, Pameta sveikus Lietuvos darbus ir užsiėmimus, pameta pačią, vaikus, tėvus žemes ir viską, ką turėtų be galo branginti. Čia Amerikoje, jei nepalydi gyvybės be laiko, tai nemokėdamas Amerikos liuosybė naudoties, visai ištvirksta, pasileidžia,tampa pasigailėjimo vertu žmogeliu. Tokie tat Amerikos gyrimai! M

Mes, gyvenantieji jau Amerikoj neturėtum girti tų Amerikos gardumynų, rašydami laiškus pas savuosius Lietuvon. Neturėtum vylioti savo draugų, pažįstamų iš tėvynės, nes taip darydami labai didelę darome nuoskaudą Lietuvai ir tiems, kuriuos suvyliojame pagyrimo pilnais laiškais.

Štai žuvusiųjų lietuvių vardai ir pavardės:

Vedę:
1. Aprimas Viktoras, 28 metų — paliko pačią ir 2 vaik.;
2. Mykelionis Karolis, 42 m. — pačią ir 4 vaikus;
3. Lorentas Juozas, 43 m. — pačią ir 6 vaik.;
4. Bacevičia Petras 30 m. — pačią ir 1 vaiką;
5. Paulauskas Vincas 33 m. — pačią ir 3 vaik.;
6. Martusevičia Juozas, — pačią ir 2 vaik.;
7. T, Kaušykas Juozas — pačią ir 3 vaik.;
8. Grigaliūnas Ignas, — laivakortė išsiųsta pačiai; jei pati dar nėra išvažiavus, tai bus sulaikyta.

Nevedę:
1. Sabulis Vincas, 34 metų;
2. Zaukus Jurgis 40 m.;
3. Terebeiža Jonas 23 m.;
4. Terebeiža Vladas, 21 m.;
5. Paulauckas Jonas, 27 m.;
6. Jokuža Simonas, 25 met.;
7. Mockus Petras, 40 m.,
8. Didjurgis Jurgis (palaidotas Pittsburgh’e);
9. Dyšmonas Petras;
10. Dambrauskas Vincas (kiti sako, jog Rutkauskas).

17 palaidota Donoroje ir vienas Pittsburgh’e. Apie daugiau negirdėti.

Gineitis.

 

Draugo archyvo nuorodos vedančios į šį straipsnį:

www.draugas.org/archyvas-pdf-1913/

…parinkti geg. 15 d. numerį

www.draugas.org/archive/1913_reg/1913-05-15-DRAUGASw.pdf

…tiesioginė nuoroda vedant į PDF failą