ALGIS GRIGAS

A † A Solistas ALGIS GRIGAS, mylimas Rūtos (Domarkaitės) Grigienės vyras, išėjo amžino poilsio 2019 m. sausio 18 d. Gimė Kaune, Lietuvoje. 1935 m. liepos 14 d. apleido tėvynę su tė­vais Julija (Gaigalaite) ir Stasiu Grigaravičiais ir seserimi Mil­da (Grigaravičiūte) Mikėniene. A. a. Algis buvo Audriaus, Rimo, Pauliaus Grigų ir Dalios Olšauskienės tėvas bei Vinco, Mato ir Linos Olšaus­kų se­nelis. Nuliūdę taip pat liko: sūnėnas Valdas su šeima bei dukterėčios Rasa ir Birutė Lietuvoje, pusbrolis Osvoldo Grigaravičius su žmo­na Ma­ria Delia Pareiro Buenos Aires, Argentinoje ir daug drau­gų, ko­legų ir pažįstamų JAV bei Lietuvoje.

Būdamas vos šešiolikos metų, pradėjo lavinti balsą pas Alodiją Dičiūtę. Mokėsi Conservatory of Music ir Roosevelt University mu­­zikos katedroje. Vėliau balsą tobulino su garsiuoju Rumunijos operos solistu Dimitri Onofrei. Čikagos Lietuvių Operos spektakliuose, Lietuvių meno ansamblio „Dai­nava” koncertuose, Cle­velando „Čiurlionio” ansamblio pasirodymuose atlikdavo solo par­tijas.

1982 m. Grigas kartu su Metropolitan Operos soliste Marilyn Nis­ka buvo pakviestas dainuoti latvių kompozitoriaus Kalniņš operos „Banuta” Šiaurės Ame­rikos premjeroje Carnegie Hall sa­lėje. 1984 m. jis išleido su Philharmonia Hun­ga­rica simfoniniu or­kest­ru įrašytą plokštelę. A. Grigas buvo pirmasis išeivijos solistas, pakviestas dainuoti Vilniuje, Lietuvos Nacionaliniame operos ir baleto teatre – 1985 m. Verdi operoje „La Traviata”, jis at­li­ko Germont vaidmenį. Po to buvo daug  koncertų su kolegomis so­­­listais iš Lietuvos ir Amerikos.

Atmintiną pėdsaką a. a. Algis Grigas paliko ir Lietuvos gyveni­me. 1990 m. jis Vilniuje įkūrė pirmą vakarietišką turizmo agen­tū­rą Lufthansa City Center, kur išugdė visą eilę turizmo spe­cia­listų. Tais pačiais metais per du tūkstančius našlaičių iš visos Lietuvos pakvietė į Vilniaus Sporto rūmus, kur surengė vaišes, or­ganizavo „Lietuvos” ansamblio kalėdinį pasirodymą ir Kalėdų se­nelio apsilankymą su dovanomis.

A. a. Algis, sirgęs diabetu, rūpinosi Lietuvos jaunimo likimu. Bendraudamas su Kauno klinikų endokrinologijos gydytojais, vadovaujant dr. Vladimirui Petrenko, suorganizavo ADA (Ame­ri­can Diabetes Association) specialistų delegacijos iš JAV kelionę į Kauną. Po šio apsilankymo išsivystė bendradarbiavimas, kurio re­zultatas – Jaunimo diabeto stovyklos įkūrimas. Stovykla sėkmin­gai gyvuoja jau 32 metus ir auklėja diabetu sergantį jaunimą.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, vasario 2 d., nuo 9 val. r. iki 11 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. A. a. Algio Grigo palaikai atguls amžino poilsio tėvynės Lie­tu­vos žemėje. Kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti at­si­sveikinime ir šv. Mišiose. Liūdinti žmona.

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.