ALDONA PRAPUOLENYTĖ

A†A ALDONA PRAPUOLENYTĖ mirė 2022 m. birželio 1 d., sulaukusi 99 metų.

Gimė 1923 m. kovo 10 d. Lietuvoje.

Velionė buvo a. a. Jono Prapuolenio ir Jadvygos Česaitytės duktė, a. a. Bernardo, Aurelijaus, Vinco ir Algio Prapuolenių sesuo.

Nuliūdę liko: broliai Marijus ir Jurgis (žmona Živilė) Prapuoleniai; brolio a. a. Algio Prapuolenio ainiai; krikšto vaikai – Vida Kuprytė, Algimantas Vailokaitis ir Evelina Varnaitė, kiti giminės, artimi draugai Amerikoje ir Lietuvoje.

Prieš karą a. a. Aldona gyveno Kybartuose ir Kaune. Atvykusi į Ameriką įsikūrė Cicero, IL, vėliau persikėlė į Putnam, CT. Velionė buvo veikli ateitininkė ir Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos rėmėja.

A. a. Aldona bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Apie laidotuves bus pranešta vėliau.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima ir artimieji.