ALEXANDRA BARKAUSKIENĖ

A†A ALEXANDRA BARKAUSKIENĖ mirė 2019 m. kovo 2 d., sulaukusi 88-erių metų amžiaus. Gimė 1930 m. lapkričio 11 d. Mažeikiuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: vyras Stepas; duktė Maira su vyru John bei anūkais Alec ir Andrew; sūnus Viktoras su žmona Antonina; sesuo Stefa Sinkevičienė, dukterėčios ir sūnėnai su šeimomis bei kiti giminės Lietuvoje.

Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima.