ANTANAS VYČAS

A†A ANTANAS VYČAS mirė lapkričio 25 d., sulaukęs 95 metų. Gimė 1924 m. sausio 1 d. Panevėžyje.
Gyveno Darien, IL, anksčiau Calumet Park, IL ir Harvey, IL. Nuliūdę liko: žmona Maria Bakaitė; sūnus Povilas, sūnus Mark su žmona Shirley; podukra Ieva Varnaitienė; 4 anūkai, 7 proanūkai; sesuo Birutė su šeima Lietuvoje bei kiti giminės.

A. a. Antanas buvo a. a. Adrianos vyras ir a. a. Wendy uošvis. Priklausė Lietuvos šaulių sąjungai išeivijoje (LŠSI). Velionis bus pašarvotas šeštadienį, lapkričio 30 d., 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Vietoje gėlių šeima prašo aukoti LŠSI. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.