AUŠRINĖ KARAITIS

A†A AUŠRINĖ KARAITIS staiga mirė 2022 m. liepos 1 d.

Gyveno Evergreen Park, IL.

Gimė 1951 m. spalio 30 d. a. a. Algirdo ir Viktorijos Karaičių šeimoje.

Nuliūdę liko: sūnus Žaibas Valaitis; brolis Gintaras Karaitis su žmona Cristina, jų vaikai – Aras, Vytenis ir Ava; daug giminių ir draugų.

A. a. Aušrinė buvo aktyvi lietuviškoje veikloje: darbavosi „Gintaro’’ vasarvietėje, buvo jūrų skautė, Lietuvos Mercy Lift pirmininkė. Ji mėgo keliauti po egzotiškas šalis, iš kur parveždavo įdomių lauktuvių. Domėjosi žolininkyste ir dalindavosi savo žiniomis su kitais. Jos dosnumo ir meilės gyvenimui mes nepamiršime.

Nuliūdęs sūnus ir šeima.