BIRUTĖ SAS (KOPŪSTAITĖ)

A†A BIRUTĖ SAS (KOPŪSTAITĖ) mirė š. m. vasario 19 d., sulaukusi 88 metų.

Gimė 1933 m. spalio 22 d.

Nuliūdę liko: mylimas vyras John Sas, su kuriuo išgyveno 62 metus; brangios dukros Loretta Sas-Jurak ir Rebecca Sas-Warpehowski su šeimomis; mielos anūkės Ashley Wargo, Jessica Warpehowski ir Olivia Anton bei kiti artimieji.

Atsisveikinimas su velione vyko antradienį, vasario 22 dieną. Trečiadienį, vasario 23 d. a. a. Birutė Sas palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Liūdinti šeima.

Laidot. direkt. – Lack & Sons 708-430-5700.