BRONIUS KURAS

Mūsų mylimas vyras, tėvelis, senelis ir prosenelis A†A BRONIUS KURAS mirė 2019 m. liepos 27 d. Gimė 1926 m. vasario 4 d. Lietuvoje. Gyveno Lockport, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Parko rajone. Nuliūdę liko: žmona Aksenija Savickaitė; dukros – Jūratė Harris su vyru Douglas, Rita Kuraitė ir Vanda Jokubauskienė su vyru Ričardu; anūkai – Elytė ir Jamie Santini, Thomas Harris, Janina ir Patrick Giantomasso, Peter ir Rebecca Jokubauskas; proanūkai Mateo, Liliana ir Tanner; kiti giminės Lietuvoje bei daug artimų draugų Lietuvoje ir Amerikoje.

A. a. Bronius Kuras bus pašarvotas trečiadienį, liepos 31 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.