BRONIUS PETRAS MACIUKEVIČIUS

A†A BRONIUS PETRAS MACIUKEVIČIUS Po ilgos ligos mirė 2019 m. kovo 23 d. Michiana Shores, IN. Gimė 1925 m. Šukėtų kaime, Griškabūdžio valsčiuje, Šakių apskrityje. Liūdesyje liko: žmona Aldona (Putriūtė), dukterys Dalia Žygas ir Vida Kluko, sūnus Darius, anūkai Aras, Aida ir Kovas Žygas, anūkė Mary Kluko, brolienė Angelė Karnius, dukterėčios, sūnėnai ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Bronius pasitraukęs iš Lietuvos po karo gyveno Memmingeno tremtinių stovykloje ir 1949 m. atvyko į JAV, Čikagą. Ilgus metus dainavo Lietuvių meno ansamblyje „Dainava” ir Lietuvių operoje Čikagoje. Atsisveikinimo datą šeima praneš vėliau.

Nuliūdę artimieji.