CATHERINE BERTUŽIENĖ ŽABINSKYTĖ

A†A CATHERINE BERTUŽIENĖ ŽABINSKYTĖ mirė 2020 m. rugsėjo 11 d., sulaukusi 103 metų. Gimė 1917 m. birželio 18 d. Lietuvoje, Salantuose. Gyveno Downers Grove, IL, anksčiau Brighton Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: dukterys Lina ir Rasa Bertužytės, giminės Čikagos priemiestyje, Floridoje ir Lietuvoje. A. a. Catherine buvo a. a. Jono Bertužio žmona.

Velionė bus pašarvota penktadieni, rugsėjo 18 d., nuo 9 iki 11 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Religinės atsisveikinimo apeigos laidojimo namuose vyks 11 val. ryto. Po jų velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinese.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti American Heart Association, 208 S. LaSalle St., Chicago, IL, 60604 (www.heart.org). Nuliūdusi šeima.

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.