DALIA DEVENYTĖ BOBELIENĖ

Su liūdesiu pranešame, kad š. m. rugsėjo 7 d., sulaukusi 90 metų St. Petersburg, FL, St. Anthony ligoninėje, apsupta visos savo šeimos, mirė A†A DALIA DEVENYTĖ BOBELIENĖ.

Dalia gimė 1932 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvoje, Kaune, dr. Mykolo Devenio ir Alenos Vileišytės-Devenienės šeimoje. Augo Leonpolio dvare (prie Ukmergės), kur pradėjo lankyti pradžios mokyklą. Būdama 8-erių metų su šeima išvyko gyventi į Ameriką. Augo Connecticuto valstijoje. Baigė St. Margaret mergaičių mokyklą ir Brown University, Rhode Island, kur žaidė teniso komandoje.

1954 m. ištekėjo už dr. Kazio Bobelio ir apsigyveno Elgin, IL, kur jos vyras dirbo gydytoju urologu. Būdama Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Jono Vileišio anūkė, Dalia buvo atsidavusi 6 vaikų auginimui lietuviškoje dvasioje. Pasišventusiai kas šeštadienį veždavo vaikus į lietuvišką mokyklą, tautinių šokių repeticijas, lietuvių skautų sueigas. Šiais laikais 6 vaikai vienoje mašinoje atrodytų neįmanoma.

Dalia taip pat įsitraukė į politinę bei visuomeninę veiklą: buvo aktyvi respublikonų organizacijos „Heritage Foundation” narė, Čikagos Lietuvių moterų klubo pirmininkė, dalyvavo BALF’o, Devenių kultūros fondo, kitų fondų ir organizacijų veikloje.

Netekusi sūnaus Juliaus ji norėjo pradėti naują gyvenimą Floridoje. Kazys sutiko atsisakyti savo praktikos Čikagoje ir šeima persikėlė į St. Petersburg, FL, kur jam iš naujo reikėjo laikyti medicinos egzaminus, kad galėtų praktikuoti šioje valstijoje. Tikėjosi Floridoje sulaukti pensijos.

Tačiau planus pakeitė Perestroika, Sovietų Sąjungos griuvimas ir atsikovota Lietuvos Nepriklausomybė. Buvęs ALT’o ir VLIK’o pirmininkas, Kazys nutarė grįžti į Lietuvą, kad galėtų dalyvauti pirmuose Nepriklausomos Lietuvos Seimo rinkimuose. Daliai taip pat buvo svarbu prisidėti prie laisvos Lietuvos kūrimo. Taip ir prasidėjo jų naujas gyvenimo etapas Lietuvoje. Į Floridą jie grįžo 2011 metais.

Dalios žodžiais tariant, ji nugyveno „gerą gyvenimą”. Mėgo grybauti, siuvinėti, kortomis lošti „bridge”, priimti svečius. Ji buvo gera sportininkė – žaidė tenisą, golfą, slidinėjo kalnuose iki 80 metų. Dalia visuomet buvo savo šeimos ašimi. Tai stipri asmenybė. Neliūdėdavo dėl dalykų, kurių negalima pakeisti, neinvestuodavo į tai nei savo pastangų, nei laiko. Žiūrėjo į ateitį, į aukštesnį pašaukimą, kas jai buvo šeima ir Tėvynė.

Nuliūdę liko: brolis Kęstutis Petras Devenis su žmona Inga ir dukra Luanna; a. a. brolio Algirdo sūnus Mykolas; vaikai – Jonas ir Rūta Bobeliai, Rūta ir Gintaras Degėsiai, Algis ir Livia Bobeliai, Alena ir Tomas Glavinskai, Aldona ir Tolandas Petraičiai (sūnus Julius mirė 1977 m.); 21 anūkas, 10 proanūkų; jos vienintelė ir ilgaamžė teta Rita Vileišytė-Bagdonienė, pusseserės ir pusbroliai Amerikoje, Europoje ir Australijoje, taip pat mylima draugė Janina Vienužienė.

Atsisveikinti su velione bus galima šeštadienį, rugsėjo 17 d., nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Petkus Lemont Funeral Home, 12401 South Archer Ave., Lemont IL. Po atsisveikinimo apeigų velionė bus palaidota Čikagos tautinėse kapinėse.

Ilsėkis ramybėje, brangi Dalia. Šeima, kuriai tu pašventei savo gyvenimą, tavęs niekada nepamirš.

Liūdintys artimieji.