DANUTĖ KONCYTĖ DUTTON

A†A DANUTĖ KONCYTĖ DUTTON po sunkios ligos mirė liepos 20 d., sulaukusi 75 metų. Gyveno Union Pier, MI; anksčiau Čikagoje. Gimė 945 m. liepos 10 d. Bayreuth, Vokietijoje.

Nuliūdę liko: dvynukė Dalia, seserys Birutė ir Virginija, brolis dr. Alvydas Koncė; dukros Kristina, Andrea ir Lydia su šeimomis.

Danutė baigė Marijos gimnaziją Čikagoje ir University of Illinois, Champagne. Buvo Čikagos lietuvių operos narė ir priklausė Women’s Voters League ir moterų knygų klubui. Jai labai patiko keliauti po pasaulį.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose. Ilsėkis ramybėje, brangi mamyte, sesute ir močiute. Liūdintys: šeima, draugai ir artimieji.