DANUTĖ TRUMPJONIENĖ PURVINAITĖ

A†A DANUTĖ TRUMPJONIENĖ PURVINAITĖ mirė š. m. sausio 17 d., Naperville, IL.

Gimė 1943 m. vasario 25 d. Telšiuose, Lietuvoje.

Gyveno Naperville, IL, anksčiau Oak Lawn, IL.

Nuliūdę liko: dukros Aldona Ahlm, Nika Buckhalter su vyru Eric; a. a. dukters Kristinos vyras Ernie Colombe; anūkai Steve, Katie, Ethan, Arianna, Xander ir Cole; sesuo Rūta Šmulkštienė su vyru Liudu bei daug giminių ir pažįstamų.

A. a. Danutė buvo a. a. Viliaus žmona, a. a. Kristinos Colombe mama ir a. a. Laimos Ardickienės sesuo.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, sausio 22 d. nuo 10 iki 11 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd), Lemont. Religinės apeigos vyks 11 val. ryto Petkaus koplyčioje. Po religinių apeigų velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti American Cancer Society.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.