Dr. AUSTĖ PALIOKAITĖ VYGANTIENĖ, PhD

A†A Dr. AUSTĖ PALIOKAITĖ VYGANTIENĖ, PhD mirė š. m. kovo 12 d., sulaukusi 80 metų.

Gyveno Winnetka, IL.

Gimė 1942 m. sausio 15 d. Kaune. Nuliūdę liko: vyras dr. Mindaugas Vygantas, dukra Vaiva Marchertienė su
vyru Tomu, anūkai Laima, Andrius ir Timas; sūnus Gytis su žmona Jessica, anūkai Stella ir Hendricks; sūnus Marius; sūnus Rytas su žmona Laura, anūkai Gabija ir Aras; sesuo Indrė Tijūnėlienė su vyru Donatu; sūnėnas Aras su šeima; dukterėčios Daina Siliūnienė, Rasa Tijūnėlis ir Nida Verachtert su šeimomis bei kiti giminės.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, kovo 26 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo a. a. Austės Vygantienės atminimui aukas skirti „Saulutei”. Čekius rašyti „Lithuanian Children’s Aid.”

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.