Dr. PRANAS BUDININKAS

A†A Dr. PRANAS BUDININKAS iškeliavo Amžinybėn š. m. vasario 8 d., sulaukęs beveik 100 metų.

Gimė 1922 m. gruodžio 17 d. Lietuvoje, Liaušių k., Kidulių seniūnijoje, Šakių rajone.

Nuliūdę liko: brolis Alfonsas Budininkas, sūnėnas Romas, dukterėčios Kristina, Rūta ir Elena; taip pat jo sūnėno ir dukterėčių vaikai, gyvenantys Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje ir Australijoje.

A. a. Pranas buvo Juozo ir Marcelės Budininkų sūnus, a. a. Joanos vyras ir a. a. Juozo brolis.

Buvo žymus chemikas, mokslininkas ir išradėjas.

Po Antrojo pasaulinio karo, 1953 m., jis persikėlė gyventi į JAV, į Čikagą. Pranas studijavo chemiją Indianos universitete, vėliau Illinojaus Technologijos institute apgynė magistro ir daktaro laipsnius. 1953–1986 m. dirbo GARD tyrimų laboratorijose.

Keli žymiausi Prano pasiekimai: 8 užpatentuoti išradimai; straipsniai apie gyvybės palaikymą erdvėje ir cheminę termodinamiką; buvo Amerikos Aeronautikos ir Astronautikos instituto narys; Bendrojo Amerikos lietuvių fondo (BALF’o) direktorius (1982–1989), valdybos pirmininkas nuo 1986–1989 m., valdybos generalinis sekretorius (1989–1994).

Dalyvavo BALF’o veikloje. Išėjęs į pensiją gyveno St. Petersburg, FL ir buvo aktyvus Lietuvių Bendruomenės narys.

Velionio pasiges jo didelė šeima, išsimėčiusi po pasaulį, ir draugai St. Petersburgo lietuvių bendruomenėje.

Velionio gyvenimas bus prisimintas vėliau š. m. pavasarį, balandžio mėnesį.

A. a. Pranas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje.

Nuliūdę artimieji.