ELENA (VAIČEKAUSKIENĖ) WAIT-GULBINAITĖ

A†A ELENA (VAIČEKAUSKIENĖ) WAIT-GULBINAITĖ mirė savo namuose Phoenix, AZ birželio 22 d., sulaukusi 90 metų.

Gimė 1930 m. liepos 29 d. Lietuvoje.

Nuliūdę liko: duktė Linda Kirch su vyru Tom; duktė Angelina Wagner su vyru Jeff; anūkas Zachary; brolis Alfonsas su žmona Dana.

A. a. Elena buvo a. a. Alfonso žmona ir a. a. Juozo sesuo.

Velionė bus pašarvota sekmadienį, birželio 27 d. nuo 4 val. p. p. iki 6 val. v. Petkus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave, (arti Derby Rd.) Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 28 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją (14911 127th Str, Lemont), kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.