EUGENIA (TAMOŠAITYTĖ) GRIGAS

Mūsų mylima mamytė ir babytė A†A EUGENIA (TAMOŠAITYTĖ) GRIGAS mirė rugsėjo 25 d., sulaukusi 86 metų. Gimė 1934 m. rugsėjo 21 d. Tauragėje, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: sūnūs Audrius, Rimas, Paulius; duktė Dalia Olšauskas su vaikais Vincentu, Matu ir Lina. Taip pat liko nuliūdę giminės ir artimieji Amerikoje, Australijoje bei Lietuvoje. A. a. Eugenia buvo a. a. Algio Grigo žmona.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose. A. a. Eugenia bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima.