HELEN (HELĖ) PAKALNIS

A†A HELEN (HELĖ) PAKALNIS mirė rugsėjo 12 d. savo namuose West Union, OH, apsupta šeimos (dukros Ann Pakalnis-Schaffer ir anūko Alex Pakalnis-Schaffer) bei rūpestingų Hospice of Hope globėjų.

Gimė 1922 m. balandžio 1 d. Vilniuje. Gyveno West Union, OH, anksčiau Detroit, MI ir Birmingham, AL.

Po karo emigravusi į JAV, Detroitą, Helen ištekėjo už Mark (Mečio) Pakalnio (buv. Pakalniškio), su kuriuo kartu pragyveno 57 metus. Po vestuvių jaunavedžiai apsigyveno Birmingham, AL, kur jiems gimė pirmoji duktė Ann. 1955 m. persikėlė gyventi į West Union, OH, kur gimė antroji dukra Regina. Kartu su vyru Helen atidarė veterinarijos kliniką ir sėkmingai joje dirbo. Ji labai didžiavosi įsigijusi Ohio valstijos veterinarės asistentės sertifikatą. Abi dukros įgijo medikių diplomus University of Toledo College of Medicine ir sėkmingai dirba savo pasirinktose medicinos srityse – Ann kaip pediatrė neurologė, Regina – gydytoja anesteziologė.

Nuliūdę liko: dukros Ann Pakalnis, MD su vyru Grier Schaffer, Esq. (Dublin, OH) ir Regina Pakalnis, MD (Chatham, NJ); podukra Marya Danguolė (Pakalnis) Skadas, MD, Ph.D (Romeoville, IL); anūkai Robin Schaffer Romero su vyru Victor (Chatham, NJ), Alex Schaffer (Dublin, OH), Caroline Schaffer (Charleston, SC) ir Keira Redmond (Chatham, NJ); podukros vaikai – Šarūnas Skadas ir Skirmantė Skadas, (Chicago, IL); sūnėnai Algis Vladas Barauskas, DDS (Bloomfield Hills, MI), Vytautas Alfonsas Pakalnis, MD (Houston, TX) ir Vytautas (Victor) Pakalnis, Ph.D (Sudbury, Ont. Canada).

Atsisveikinimas su velione vyko spalio 26 d. Holy Trinity katalikų bažnyčioje, 612 E. Mulberry St., West Union, OH. Helen atminimui šeimos prašymu galite paaukoti jos vardu Humane Society of Adams County, Inc., 11481 State Route 41 West Union, OH 45693, tel. 937-544-8585, adamscountyanimals@gmail.com.

Helen palaikai bus palaidoti šalia jos vyro Mečio Pabaiske, Ukmergės rajone, Lietuvoje, kur a. a. Helen uošvis Kazys Pakalniškis užaugino savo tris sūnus – Antaną Alfonsą, Mark Mečį ir Vytautą bei dukrą Valę Pakalnis Barauskas (vyras Vladas). Nuliūdusi šeima.