HENRIKAS V. PAŠKEVIČIUS

A † A HENRIKAS V. PAŠKEVIČIUS mirė 2019 m. gruodžio 29 d., sulaukęs 94 metų. Gimė 1925 m. spalio 1 d. Tauragėje, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: žmona Marija, su kuria išgyveno 67 su puse metų, dukterys Asta, Rūta ir Lina su vyru Robertu, brolio a. a. Raimundo žmona ir sūnūs su šeimomis, giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Prisiminimo pietūs įvyks penktadienį, vasario 14 d., penktadienį, 11:30 val. ryto „Rūtos” restorane, 6551 S. Cass Ave., Westmont, IL. Laidotuvės privačios. Velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Liūdinti šeima.