IRENE LABEIKA SMALSTYS

A†A IRENE LABEIKA SMALSTYS mirė š. m. gruodžio 1 d. Homer Glen, IL, sulaukusi 96 metų.

Gimė 1925 m. liepos 12 d. Vilniuje, Lietuvoje.

Gyveno Homer Glen, IL, anksčiau Hickory Hills ir Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: artimi draugai.

A. a. Irene buvo a. a. Jono žmona. Velionė bus pašarvota antradienį, gruodžio 7 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio
misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Velionė bus palaidota Lietuvoje.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose.

Vietoje gėlių draugai prašo aukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijai.

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.