JADVYGA MULOKIENĖ (SAKALAUSKAITĖ)

A†A JADVYGA MULOKIENĖ (SAKALAUSKAITĖ) mirė 2019 m. balandžio 27 d. Santa Monica, Californijoje. Gimė 1920 m. rugsėjo 14 d. Radviliškyje, Lietuvoje. Gyveno East St. Louis, Chicago, IL, vėliau – Santa Monica, Californijoje. Nuliūdę liko: sūnūs Rimas ir Dainius su šeimomis, keturios anūkės ir devyni proanūkiai.

Velionė buvo a. a. žymaus architekto Jono Muloko žmona. Velionė bus palaidota gegužės 6 d., pirmadienį, Forest Lawn kapinėse (Glendale, CA) šalia savo vyro a. a. Jono Muloko. Laidotuvių apeigos privačios. Prisiminkite a. a. Jadvygą Mulokienę savo maldose, aukodami skautų, ateitininkų organizacijoms bei Lietuvių Fondui. Nuliūdusi šeima.