JONAS ALGIS MILIAUSKAS

Mūsų mylimas vyras, tėvas, senelis ir brolis A†A JONAS ALGIS MILIAUSKAS po sunkios galvos operacijos ir trumpos ligos, užbaigė savo gyvenimo kelionę ir iškeliavo pas Viešpatį į amžinuosius namus birželio 10 d., sulaukęs 75 metų.

Gyveno Katy, TX, anksčiau Čikagoje. Gimė Vokietijoje, Hanoverio mieste.

Nuliūdę liko: žmona Ellen, dukros Viktorija, Kristina ir Patricia su šeimomis; keturios anūkės ir du anūkai; sesuo Dalia Riley su šeima; sesuo Rasa Miliauskaitė; pusseserė Irena (Glambaitė) Juškienė su vyru Steponu ir jų šeima; pusbrolis Algis Glamba su žmona Loreta bei kiti giminės, draugai ir pažįstami Amerikoje bei Lietuvoje.

A. a. Jonas buvo a. a. Igno ir a. a. Stefanijos (Levušytės) Miliauskų sūnus ir a. a. Rimvydo brolis.

Pašauktas į Amerikos kariuomenę, Jonas tarnavo Korėjoje. Persikėlęs gyventi į Texas, dirbo inžinieriumi stambioje naftos bendrovėje, projektavo tiltus. Darbo reikalais daug keliavo. Jį domino žuvų gyvenimas, turėjo akvariumą, mėgo žvejoti. Jis mėgo atostogauti ir bendrauti su savo šeima. Jam labai patiko senovinės ir sportinės mašinos, mėgo jas restauruoti ir prikelti naujam gyvenimui.

Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje. Laidotuvių apeigos privačios.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdę artimieji