JONAS SPURGIS

A†A JONAS SPURGIS mirė š. m. balandžio 12 d., sulaukęs 93 metų.

Gimė 1929 m. sausio 3 d., Lietuvoje, Vadoklių kaime, Panevėžio apskrityje, Kazimiero ir Marijonos (Vilniškytės) Spurgių šeimoje.

Gyveno New Buffalo, MI, anksčiau Čikagoje, Brighton Parke.

Giliai nuliūdę liko: mylima žmona Rūta (Radvilaitė) Spurgienė; dukros Nora Buczek ir Asta su vyru Ramūnu Širveliu; anūkas Aras Širvelis; sūnėnas Linas Lauraitis su šeima; dukterėčios Kristina Lauraitytė, Egidija Rackow, Stasė Dinsmonienė, Zita Berstautienė ir jų šeimos; bei kiti gimines ir artimieji Amerikoje ir Lietuvoje.

Baigiantis Antrajam pasauliniui karui, pasitraukė iš Lietuvos į Vokietiją. 1949 m. emigravo į JAV. Netrukus buvo pašauktas į kariuomenę ir tarnavo Korėjoje. Atitarnavęs kariuomenėje, 1954 m. vedė Rūtą Radvilaitę ir apsigyveno Čikagoje, Brighton Parke. Daugelį metų dalyvavo Brighton Parko bendruomenės ir Nekalto Prasidėjimo lietuviškos mokyklos veikloje. 2018 m. persikėlė į New Buffalo, MI, kur iki mirties džiaugėsi ežeru, gamta ir gyvūnija.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, gegužės 7 d., 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Laidotuvės privačios.

Nuoširdžiai kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir prisiminti a. a. Joną savo maldose.

Vietoje gėlių šeima prašo a. a. Jono atminimui aukas skirti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629.

Liūdinti šeima.