JULIJA KRIKŠČIŪNAITĖ JANONIENĖ-MAČIULAITIENĖ

A†A JULIJA KRIKŠČIŪNAITĖ JANONIENĖ-MAČIULAITIENĖ mirė 2020 m. balandžio 26 d. Gimė 1928 m. Kaune. Nuliūdę liko: duktė Ingrida Scheckel, vyras Juozas Mačiulaitis, Karužų ir Jančių šeimos, kiti giminės, draugai Amerikoje ir Lietuvoje. Julija buvo ilgametė žmona a. a. Antano Janonio.

Gyvendama Lietuvoje, o po to Amerikoje, ji priklausė Lietuvių skautų sąjungai, buvo įgijusi skautininkės laipsnį. Julija buvo nuolatinė organizacijos „Vaiko vartai į mokslą” rėmėja.

Velionė bus palaidota Sunny Hills, Floridoje prie vyro Antano Janonio. Planuojamos ir pamaldos už velionės sielą Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte – apie tai bus pranešta vėliau. Prisiminkite a. a. Juliją savo maldose. Liūdintys artimieji.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.