JUOZAS P. KAZLAUSKAS

A†A JUOZAS P. KAZLAUSKAS mirė š. m. gegužės 22 d. Oak Lawn, IL, sulaukęs 77 m. amžiaus.

Gyveno Oak Lawn, IL., anksčiau Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje ir Cicero, IL.

Gimė 1945 m. vasario 5 d., Švedijoje.

Nuliūdę liko: brolis Vytas Kazlauskas; dukterėčia Dana Curta su vyru Mike, jų vaikai – Lt. Nicholas, USN, Vincent ir Aleksa Curta; sūnėnai Jonas ir Andrius Kalvaitis.

A. a. Juozas buvo a. a. Nijolės Kalvaitienės brolis, a. a. Leono svainis ir a. a. Petro ir a. a. Pauliaus dėdė.

Velionis pašarvotas penktadienį, gegužės 27 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Putnamo seselių rėmėjų būreliui.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.