JŪRA ANTANAITYĖ-JARUŠEVIČIENĖ

A†A JŪRA ANTANAITYĖ- JARUŠEVIČIENĖ mirė š. m. sausio 14 d., sulaukusi 55 metų.

Gimė 1966 m. liepos 5 d. Čikagoje, Auksės ir Algirdo Titaus Antanaičių šeimoje.

Nuliūdę liko: seserys dr. Indrė Antanaitis-Jacobs, Gailė Vitienė su vyru dr. Robertu, Daina Antanaitis su vyru Tom Conaway; dukterėčios ir sūnėnai: Giedrė Antanaitis Rudawski, Ąžuolas Antanaitis Rudawski, Cuitlahuac Almis Velasquez su žmona Magdalena, Paulius Vitas ir Andrius Vitas; dėdė Liudas Šlenys bei kiti giminės.

A. a. Jūra buvo a. a. Danieliaus Jaruševičiaus žmona ir a. a. Guodos Antanaitytės-Rudawski sesuo.

Laidotuvės buvo privačios.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.