JURGIS LEOPOLDAS VODOPALAS

A†A JURGIS LEOPOLDAS VODOPALAS mirė š. m. gegužės 8 d. savo namuose Gulfport, FL, apsuptas šeimos, sulaukęs 93 metų.

Gimė 1927 m. liepos 31 d. Lietuvoje.

Gyveno Cleveland, OH, Washington, DC ir St. Petersburg, FL. Nuliūdę liko: žmona Elvyra Šikšniūtė Vodopalienė, dukros Ada Vodopalaitė su vyru Jeff Begley ir dr. Vida Vodopalaitė-Puodžiūnienė su vyru Viktoru Puodžiūnu; anūkai Jurgis, Algimantas, Tomas ir Rytė; dukterėčios – Danguolė Harrel su vyru Jim ir šeima ir Ilona Richards su šeima.

Jurgis buvo ypatingai geras sportininkas – lengvaatletis, plaukikas, tinklininkas, ypatingai mėgo žaisti lauko bei stalo tenisą. Labai mylėjo gamtą ir gyvulėlius.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 17 d., 11 val. ryto Memorial Park kapinėse, 5750 49th Street N. St. Petersburg, FL.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdusi šeima.