KAZIMIERAS VEITAS

A†A KAZIMIERAS VEITAS mirė š. m. lapkričio 13 d. Lemonte, sulaukęs 95 metų. Gimė 1925 m. spalio 25 d. Lietuvoje. Gyveno Frankfort, IL.

Nuliūdę liko: duktė Dalia Adamczyk su vyru Joseph; sūnus Arvydas su žmona Julie; duktė Audronė Rodzak (a. a. vyras John); anūkai – Andrew Adamczyk su žmona Gisela, Anthony, Daina ir Paul Adamczyk su žmona Shu; Victoria, Vincent ir Marina Veitas; Raymond Leseckas su žmona Elyse; Alexander Leseckas; proanūkai – Kobe, Jake, Ryan ir Xavier; sesuo Valė Kliknienė, žmonos brolio Sauliaus Gumausko žmona Irena, jų šeimos bei kiti giminės.

Į Amžinybę jau yra iškeliavusi Kazimiero žmona a. a. Bronė Gumauskaitė-Veitienė bei jos broliai a. a. Algimantas Gumauskas ir a. a. Saulius Gumauskas.

Velionis bus pašarvotas pirmadienį, lapkričio 16 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks antradienį, lapkričio 17 dieną. Iš laidojimo namų 9:30 val. r. velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, 14911 127th Str., kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.