KĘSTUTIS KRIŠČIŪNAS

A†A KĘSTUTIS KRIŠČIŪNAS mirė š. m. rugsėjo 18 dieną, sulaukęs 85 metų, savo namuose, rūpestingai prižiūrimas sesers Aušros. Gyveno Čikagoje. Gimė 1934 m. Kėdainiuose, Lietuvoje, Jono ir Janinos Kriščiūnų šeimoje. 1949 metais su tėveliais, broliais ir sesute emigravo į Ameriką ir apsigyveno Čikagoje. Tėveliai a. a. Jonas ir a. a. Janina bei a. a. brolis Vytautas į Amžinybę iškeliavo anksčiau.

Nuliūdę liko: broliai dr. Algirdas Kriščiūnas su žmona Teresa, Povilas Kriščiūnas su žmona Diane, sesuo Aušra Marija Padalino su vyru Ronald; daug sūnėnų ir dukterėčių. Jis buvo mylimas savo dukterėčių ir sūnėnų ir gerbiamas daugelio organizacijų atstovas.

Kęstutis Kriščiūnas lankė lietuvių gimnaziją Diepholz Vokietijoje ir Mater Dei jėzuitų gimnaziją (Evansville, IN). Įsigijęs elektros ir mokslų inžinierijos bakalauro laipsnį, 30 metų išdirbo Underwriters Laboratories, Northbrook, IL, vadovu bandymuose modernių elektros ir jų produktų tobulinimo srityje.

Garbingai tarnavo savo šaliai, JAV armijos 82-oje oro pėstininkų ir cisternos mechanikų dalinyje Ft. Brag, NC ir papildomai, rezervuose Čikagoje, IL. Kęstučio meilė Mičigano ežerui ir jūrai buvo begalinė. Jis priklausė Jackson Park Yacht klubui, turėjo laivų vairavimo kapitono teises, jūrų šaulių Baltijos kuopai vedė pamokas apie saugumą laivuose. Kęstutis buvo NRA narys, priklausė LŠSI (Baltic Unit – Lithuanian National Guard Abroad), turėjo patirties ir medžioklės srityje. Savo laisvalaikiu daug laiko skyrė pramoginiams šokiams, kur iškovojo eilę prizų; buvo instruktorius Arthur Murray’s šokių studijoje. Priklausė Vyčių 112 kuopai (Knights of Lithuania) ir Amerikos Legiono 271 Dariaus ir Girėno postui.

A. a. Kęstučio Kriščiūno meilė ir atsidavimas šeimai ir draugams, jo pagalba ir parama visoms organizacijoms ir veiklos sritims, kurioms jis priklausė, ilgai neišblės. Jo ramus ir besišypsantis veidas liks visų jį pažinojusių atmintyje.

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, rugsėjo 22 d., nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Highway, Palos Hills. Ir taip pat, pirmadienį, rugsėjo 23 d. nuo 10 val. r. iki 11 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke.

Laidotuvės vyks pirmadienį, rugsėjo 23 d. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave. Čikagoje, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com