KUNIGUNDA TUSĖ GARMUTĖ PETRUŠIENĖ

A†A KUNIGUNDA TUSĖ GARMUTĖ PETRUŠIENĖ mirė 2019 m. gegužės 4 d. Santa Monicoje, Californijoje. Mūsų mylima žmona, mama ir močiutė iškeliavo amžinybėn ramiai, apsupta artimųjų – vyro, sūnaus ir dukros. Visados prisiminsime ją kaip nuoširdžią, draugišką, nepasiduodančią gyvenimo sunkumams, mėgstančią juokauti ir mielą. Velionė palaidota gegužės 24 d. Laidotuvės buvo privačios.

Gimė 1935 m. sausio 1 d. Panemunėje, buvo jauniausias daktaro Antano ir Sofijos Garmų vaikas. Augo džiaugdamasi laimingu gyvenimu, apsupta mylimos šeimos. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją ir gyveno DP stovyklose, kur lankė lietuvišką mokyklą ir skautavo. 1949 m. atvyko į Ameriką ir buvo dėkinga tai nuostabiai šaliai.

Būdama 16 metų amžiaus Čikagoje baigė gimnaziją, o 20 metų – University of Illinois, įgydama bakalaurą iš chemijos. Pradėjo dirbti kaip chemikė, vėliau susituokė ir išvažiavo gyventi į Californiją. Čia Tusė dirbo Bio Science Laboratories, vėliau Hughes Reaserch Laboratories lazerių tyrimo srityje. Gimus vaikams tapo „pilnalaike mama”. Aktyviai savanoriavo vaikų mokyklose, organizacijose. Tusei buvo tikras džiaugsmas matyti, kaip jos vaikai augino savo vaikus. Visus anūkus ji labai mylėjo ir įvertino kiekvieno skirtingas savybes.

Nuliūdę liko: vyras Vitalis Tulė Petrušis; sūnus Mikas su žmona Jennifer; dukra Tina Udrienė su vyru Linu; anūkai Aleksas, Viktorija, Julytė, Markus, Jonas ir Lukas; sesuo Irena Rimavičienė su šeima, kiti giminės bei draugai JAV ir Lietuvoje. Nuliūdę artimieji.