LEOKADIJA T. (LILĖ) LUKOŠEVIČIUS MILUKAS

A†A LEOKADIJA T. (LILĖ) LUKOŠEVIČIUS MILUKAS mirė 2020 m. gegužės 7 d. Huntington, New York, sulaukusi 89 m. Gimė 1931 m. sausio 2 d. Kaune, Lietuvoje, Bronės ir Vaclovo Lukoševičių šeimoje.

Nuliūdę liko: dukra Rasa su vyru Kastyčiu Karveliu, anūkės Diana ir Laura su vyru Rytu Vygantu, proanūkė Gabija; sūnus Albinas, anūkė Ava; dukra Nida Angeliadis, anūkai Matas ir Krista; artimi giminės ir draugai Amerikoje bei Lietuvoje.

1944 m. šeima pasitraukė iš Lietuvos į Hanau, Vokietiją. Iš ten atvyko į Ameriką, gyveno New Britain, CT. Ten Leokadia lankė universitetą. Sukūrusi šeimą, persikėlė gyventi į New Yorką, kur įsijungė į lietuvių skautų ir kultūrinę veiklą.

1967–1969 m. buvo Lietuvos skautų sąjungos (LSS) Atlanto rajono vadė; 1970–1975 m. – Lietuvių skaučių seserijos vyriausia skautininkė. Pirmoji moteris, išrinkta LSS Tarybos pirmininke (1976–1978). Lilė rengė dailės parodas, vadovavo lietuviškos tautodailės instituto padaliniui New Yorke, bendradarbiavo lietuvių spaudoje ir radijo valandėlese.

A. a. Lilė bus palaidota St. Charles kapinėse, New Yorke, šalia vyro a. a. Vytauto. Šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos vėliau. Vietoje gėlių prašoma aukoti Skautybės fondui, Neringos stovyklai arba Tautos fondui. Nuliūdusi šeima.