LEONAS STONIKAS

A†A LEONAS STONIKAS iškeliavo Amžinybėn š. m. sausio 21 d., sulaukęs 94 metų. Gimė 1927 m. gegužės 29 d.

Gyveno Downers Grove, IL ir Čikagoje. Anksčiau 12 metų gyveno Australijoje (Perth, Melbourne ir Sidney). Į JAV atvyko 1960 m. Nuliūdę liko: sūnus Paulius su žmona Marija; sūnus Markus su žmona Bonnie; anūkai – Ričardas, Kristina su vyru Ryan; giminės Amerikoje bei Lietuvoje, kiti artimieji ir draugai. Atsisveikinimas su velioniu vyks šeštadienį, kovo 5 d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

A. a. Leonas bus palaidotas Lietuvoje, prie tėvelių, brolio ir seserų kapų.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse ir prisiminti mūsų mielą tėvą savo maldose.

Nuliūdusi šeima.